Угриновські

УГРИНОВСЬКІ

І генерація

Матвій
Казимир Яґеллончик підтвердив
слузі луцького старости Матвію право володіти маєтком
Угринове, подарованим йому тіткою Івашковою Ієвле-
вича, у Волинській землі на умовах земської служби.
Тітка відписала маєток свого чоловіка в опіку Матвієві,
котрого прийняла за сина, а віддалила від іншого пле-
мінника — Якуба Домоткановича. Великий князь литовський зважив на рішення Івашкової Ієвлевича й надав
Угринівський маєток Матвієві LM 4. — № 122. — P. 

ІІ генерація


Прокоп

ІІІ генерація

Януш Прокопович Угриновський
 Опис двору села Угринів 1561 р., зроблений під час передачі його в заставу Янушем Прокоповичем Угриновським Ілляшу Несвіцькому: «напtрвtи двор, у дворt будованя: свtтлиц двt, промtжку ними сtни; на дворt клtтка, погрtб, на погрtби хижка з двtма прихижки; изба з сtнми и с коморою, стаиня рублtная, лазня з сtнми … при дворt бровар с кадми, с котлом, котtл горeлчtнныи с трубами и с кадми, .. став, млын. Окрім того, у дворі налічувалося 17 голів великої рогатої худоби, 16 свиней, 15 гусей, шість каплунів, збіжжя тощо1 .
Заява в володимирському земському суді Януша Угриновського. Він оповідав, що Василь Гулевич, узявши за дружину його сестру Олександру, забрав у неї й тримає як свою власність частину маєтку Несвіч і все майно у ньому, що жінці записав попередній чоловік небіжчик Лев Несвіцький у «доживоття», на себе «пожитки оборочает». Натомість саму дружину «бъетъ, в жаднои речи еи вольносъти не даетъ», «до опису» її власності «примушаеть». Тож Угриновський повідомляє, що його сестра не записувала і не збирається записувати Василю Гулевичу свого майна.
Дружина Януша Угриновського Оксимья Михайлівна Хрінницька перераховує чотирьох власних «служtбницъ моих бtлых головъ, которыt мнt служили»3. 
Досить цікавий публічний атрибут ганьби вчинили в липні 1577 р. над слугою пана Януша Угриновського Августином Тупинським, який з шаблею напав на свого пана в Луцьку. Суд панів-приятелів присудив відтяти йому руку, але водночас вони просили Угриновського помилувати його, що й було вчинено. Однак, по волі Угриновського "паробок местский три крот через место водити (злочинця – В.М.) в ланцугу, а возный мел волати, ме то для того водять, же злей а зрадецкий на пана свого руку поднял"[4].
Дружина: Оксимья Михайлівна Хрінницька
1. ЦДІАК України).  Ф. 25, оп. 1, спр. 3, арк. 194195; Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною коммиссиею для разбора древних актов при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (далі: АЮЗР).  К., 1911.  Ч. VIII.  Т. VI.  С. 9899.
2. Там само. - Ф. 26, оп. 1, спр. 6, арк. 194-195, 1585.
3. ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, спр. 13, арк. 298 зв.  300.
4. ЦНБ АН УРСР ім. В.І.Вернадського. В.Р., ф.2, спр. 22170, арк.1 зв.
Богдана Прокопівна Угриновська
1 шл. - Ян Томилович Ворона Боратинський
2 шл. - N Лисовський
ЦДІАК України, ф. 25, оп. і, спр. ш, арк. 670 ЗВ.-671 зв.
Олек­сандра Прокопівна Угриновська
1 шл. - Левко Котович Несвіцький
2 шл. - Василь Федорович Гулевич Смолиговський (Затурецький)
ЦДІАК України, ф. 25, оп. і, спр. 5, арк. 194; ф. 26, оп. і, спр. 8, арк. 652-656 зв.

Comments