Угерницькі-Лостовські


Угерницькі

УГЕРНИЦЬКІ (Uherniccy, Huherniccy) – земянський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Галицькій землі.

U h e r n i c c y - Ł o s t o w s c y .
Pierwszym właścicielem a zapewne i założycielem Uhernik był najprawdo* 
podobniej Balk; wnosimy to na tej podstawie, że późniejszy ich dziedzic Fedko 
używa stale przydomku Bolkanowicz. Na zjazd 1427 r. jawił się Chód k o 1; 
możliwe, że drugim przedstawicielem był Steczko Bolkanowicz „de Dymicze“ za 
Kołomyją*, stosunkowo niedaleko leżącemi od Uhernik koło Ottyni. W księgach są­
dowych figuruje początkowo sam Fedko, później w towarzystwie syna Piotra 1458 r., 
który nabył Markowce od Romana Kniaźdworskiego 1463 r.s. W r. 1470 pojął 
za żonę Nastkę Stupnicką; w tym samym czasie ożenił się Iwan ko, może brat 
jego, z Małgorzatą Czołhańską4. Iwaśko wziął w dzierżawę 1479 r. W o ł o s ó w 5. 
Na początku w. XVI siedzi w Uhernikach Wasyl®, ale odłam rodu daje się zauważyć 
także na Podolu. Między r. 1522 — 1526 działają tam dwaj bracia, Pi ot r i Fedor , 
z których pierwszy zachowuje nazwisko rodowe, drugi zaś pisze się od swej majęt.ności Ł o s t o w s k i m * 7. Fedor był żonaty z Anną Jarmolińską, córką ziemianina 
podolskiego. Piotr zostawił Mar ka i Seńka, Fedor St e f a n a i Beatę. W r. 1543 
i 1547 spotykamy w I s a k o w c a c h i S u p r u n k o w c a c h na Podolu Dach na 
Pi ot r a, St a n i s ł a wa i B o h d a n a Ł o s t o w s k i c h 8.
1 Notaty, nr 307. s Ib. nr 306. * Agz. XII. 54, 273, 3069, 4270 -4273. * Ib. XII.
3460,3481. 5 Ib. XIX. 900. * Źródła dziejowe XVIII/1 str. 170. 7 Białkowski, Podole str. 138.
8 Matr. Sum. IV. 21007, 22914.

1. На блакитному полі золотий півмісяць рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Ходка з Угерників 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 307; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 6).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97, 174.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІV. – S. 390.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239, 240, 244, 251.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/ugernytski/

Comments