Темрюки-П'ятигорці, князі

Бібліографія:
1. Леонтій ВОЙТОВИЧ. КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (кінець IX — початок XVI ст.):
склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження.
2. Олег Прощак. Татарские служилые князья (Москва + Литва).(https://www.academia.edu/38907821/XIII._Татарские_служилые_князья_Москва_Литва_).
3. ЧЕРКЕСО-ФРАНКИ: ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ОБЩНОСТЬ 
НА СТЫКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
С.Х. Хотко


Син старшого з кабардинських князів Темрюка Ідаровича — Салтанкул Темрюкович у 1558 р. прийняв московське підданство і хрестився як Михайло. З його сестрою Кученей (Марією) одружився вдруге Іван Грозний. Князь Салтанкул-Михайло Черкаський (так стала називатися родина Ідаровичів у Московії) був страчений у 1571 р. під час походу Девлет-Гірея на Москву. У Москву переїхав і старший брат Салтанкула — Мамстрюк Темрюкович. Його син Каншов-Дмитро Мамстрюкович († 1651 р.), боярин, досяг високого становища в Думі (1149; 767).

Племінники Темрюка Ідаровича, сини його молодшого брата Камбулата, також покинули Кабарду. Хорошай-Борис Камбулатович († 1601 р.) виїхав на московську службу як удільний князь (з 1589 р.), став боярином (з 1591 р.), займав вищі військові посади і закінчив на засланні у Білоозері. Його син Іван Борисович, боярин з 1613 р., по смерті Філарета фактично очолював московський уряд. Внук Камбулата Урускан-Яків Куденетович Черкаський († 1666 р.) також був одним з виднійших бояр царя Олексія Михайловича. Його нащадки князі Черкаські протягом XVII-XIX ст. займали видніші посади в Російській державі і були одними з найбагатших княжих родин (394; 767; 950; 1199).

Два молодші сини Камбулата Ідаровича — Гаврило (згадується у 1562-1601 рр.) та Лаврентій (згаданий у 1581 р.) перейшли на литовську службу. Від їх сестри, одруженої із Шимоном Гузельфі з Генуї, походять князі ТЕМРЮКИ-П'ЯТИГОРЦІ, які перейшли на литовську службу і мали володіння на Київщині: Станіслав, Захарія, Іван та Шимон. Сини двох старших: Михайло, Петро, Микола, Андрій, Стефан, Мартин і Григорій, згадані у 1581 р., писалися Черкеси-П'ятигорські. Син Івана — князь Олександр Черкес-П'ятигорець також згаданий під 1581 р. У Шимона було троє синів: Андрій та Василь (згадані у 1574 р.) та Фрідріх Темрюк-Шимкович П'ятигорець, королівський ротмістр у 1574-1598 рр. Син останнього Миколай-Михайло Темрюк-Шимкович також був королівським ротмістром у 1601 -1632 рр. (1700, с.330).


князей Пятигорских
Винченцо I де Гизольфи (упом. 1419) (ум. после 1419)
(знатный генуэзец, женился на дочери адыгского князя Берозоха Бики-ханум и получил в удел город Матрегу (Тамань))
Захария (упом. 1475-1500) (ум. после 1500)
(сын Винченцо и Бики-ханум, адыгско-генуэзский правитель Матреги)
Винченцо II (упом. 1505-1521) (ум. после 1521)
(сын Захарии, крымский князь при дворе хана Менгли-Гирея).


Шимон Гузельфи Черкес (упом. ок. 1530) (ум. после 1530?)
(князь «из династии Великой Черкесии», зять кабардинского князя Темрюка Идаровича (ум. 1571))
Станислав Шимонович Черкес Пятигорец (упом. ок. 1550) (ум. после 1550?)
Захария Шимонович Черкес Пятигорец (упом. ок. 1550) (ум. после 1550?)
Иван Шимонович Черкес Пятигорец (упом. ок. 1550) (ум. после 1550?)
(возм. одно лицо с князем Иваном Симоновичем Горинским, известным из «Тератургимы» Кальнофойского)
Шимко (Жумек Темрюк) Шимонович Черкес Пятигорец (упом. ок. 1550) (ум. после 1550?)
Давыд (Шимонович?) Гузельфи (упом. кон. 16-го в.)
(сыновья Шимона Гузельфи перешли на литовскую службу)
Андрей Шимкович Пятигорец (упом. 1574) (ум. после 1574)
Василий Шимкович Пятигорец (упом. 1574) (ум. после 1574)
Солтан Шимкович (Жумкович) (упом. 1562) (ум. после 1562)
Темрюк († Фридрих?) Шимкович (Жумкович) Пятигорец (упом. 1562-1598) (ум. после 1601?)
Николай-Михаил Темрюк Шимкович Пятигорец (Черкасский) (упом. 1601-1632) (ум. после 1632)
?
Примечания:
1. Сыновья кабардинского князя Камбулата Идаровича Черкасского (ум. 1589) князья Гавриил (упом. 1562-1601)
и Лаврентий (упом. 1581) в годы опричнины оказались в Литву, где они пользовались титулом князей
Пятигорских. Гавриил Камбулатович был пленён поляками и провёл в Польше 21 год (с 1564 по 1585).
2. В 1562 г. шесть кабардинских князей прибыли на королевскую службу в Польшу. Их имена: Касим
Камбулатович, Гавриил Камбулатович, Онышко (Александр) Кудадек, Сибок Васул Консаукович, Солтан
Жумкович и Темрюк Жумкович.
3. Сыновьями Станислава и Захарии Шимоновичей были Михаил, Пётр, Николай, Андрей, Стефан, Мартин и
Григорий. Они известны под 1581 годом с именем князей Черкес-Пятигорских. Их ближайшие потомки утратили
княжеский титул. Также под 1581 годом упомянут сын Ивана Шимоновича Александр Черкес-Пятигорец.
4. По всей видимости, Николай-Михаил Темрюк Шимкович Пятигорец стал основателем ветви князей Темрюк-
Пятигорских. Под 1602 годом в Киевском повете упомянут Ян Покотылович Пятигорский.
У складі військ М. Сенявського, які в 1575 р. врятували Синяву,
були татарські (“п’ятигорські”) хоругви. Одну з них очолював “черкеський князь” і коронний хорунжий Темрюк
Шимкевич (Шимкович)40. Про “п’ятигорських” (черкеських князів) на “господарській службі” – Касіма і Гаврила
Канбулатовича, Темрюка Шимкевича, Олешка – джерела згадують з др. пол. XVI ст. Їх пов’язують з черкаським
старостою, козацьким ватажком і князем Дмитром Байдою Вишневецьким (пом. 1564), з яким вони “водили
дружбу” після його війн на Кавказі. За однією з версій, саме він запросив їх на службу до Корони. Найвідоміший
з них – Темрюк Шимкович – був на господарській службі за правління Сигізмунда ІІ Августа (1548–1572),
Стефана Баторія (1576–1586) та Сигізмунда ІІІ (1587–1632). Він очолював набрану коштом державної скарбниці
з татар і черкесів хоругву з 60-ти вершників під гербом “Леліва” (Leliwa), брав участь у відбитті рейду 1575 р.
на Синяву і переслідуванні татар на чолі з кримськими “царевичами” Адил Гіреєм і Газі Гіреєм. “Гербовник
родин татарських” зазначає, що в 1596 р. Темрюк Шимкович протистояв козацьким загонам у Каневі під час
повстання С. Наливайка. В 1601 р. він отримав шляхетство і 4 села, а його діти прийняли православ’я, але їхній
рід невдовзі згас41.
40 Вирський Д. Війни українні... – С. 52, 67.
41 Dziadulewicz S. Herbarz rodzin tatarskih w Polsce. – Wilno, 1929. – S. 431; Borawski P., Dubinski A. Tatarzy Polscy... – S. 65;
Вирський Д. Війни українні... – C. 67.


Преемник Мехмеда II, его сын Баязид II, не был таким удачливым завоевателем, как отец. Первая османо-мамлюкская война (1485-1491 гг.) и серьезные поражения турок в решающих сражениях4, вероятно, отвлекли их на несколько лет от Северо-Западного Кавказа. Во всяком случае мы не имеем данных об османских походах на Черкесию до конца XVI в. Есть основания предполагать, что за несколько лет, прошедших со времени последнего похода, оттоманы утеряли часть завоеванных здесь ранее позиций. Видимо, это связано с деятельностью князя Захария ди Гизольфи, сына знатного генуэзца Винченцо ди Гизольфи и дочери адыгского князя Берозоха Бики-ханум. Захария являлся владетелем Матреги, находившейся в
1 Цит. по: Некрасов A.M. Международные отношения и народы Западного Кавказа. С.52.
2 Cantimir Dm. Histore de PEmpire Ottoman ou se voyent les causes de son aggrandissement et de sa decadence. Traduite en Fransois par M. de Joncquieres. Т.П. Paris,1743.P.132.
3 Тунманн И.Э. Указ. соч. C.62.
4 Хотко C.X. Черкесские мамлюки. С.95.
двойном адыго-генуэзском подчинении. В русских источниках того времени он зовётся то «фрязином» (итальянцем), то «черкашенином», да еще и «великим грубником турьскому» (турецкому султану - З.Ц.)1. Такую характеристику Захария, очевидно, заслужил серьёзными антитурецкими акциями, которыми руководил этот полуадыг-полугенуэзец, стремившийся сохранить свою независимость. После взятия Матреги турками в 1475 г. он бежал в Геную, но вынужден был снова вернуться на Таманский полуостров, где пытался восстановить свою власть различными средствами. Он дважды просил о помощи даже у великого князя Ивана III (в 1483 и 1487 гг.), желая перейти на русскую службу. В июне 1487 г. Захария писал в Москву, причем грамота была написана в Копарио (в Копе), которой Гизольфи, видимо, овладел при поддержке адыгов. Следовательно, туркам пришлось оставить Копу, хотя и ненадого. Захария ди Гизольфи не сумел, однако, перебраться на Русь, как того хотел, и в конце XV в. перешел на службу к хану Менгли-Гирею2, как и все франко-черкесы.
1 Некрасов A.M. Международные отношения и народы Западного Кавказа. С.66-67.
2 Там же.

Заккария де Гизольфи (Zaccaria de 
Ghisolfi), генуэзский нотабль и черкесский 
князь.
В 1419 г. в Матреге в качестве зятя и вас-
сала черкесского таманского князя поселился 
Виккентий де Гизольфи, представитель знат-
ного генуэзского рода. Ф. Брун отмечал, что 
в Матреге в начале XV в. правил князь Берозок 
(Berozoch, Берзек или Безрук?), отец княгини 
Бика-катон, власть от которой унаследовал 
ее сын от брака с Виккентием, Заккария [16].
Впрочем, не Виккентий, а дед, Симон 
де Гизольфи, стал правителем Матреги. Симон, 
по всей видимости, получил Матрегу как при-
даное своей невестки. Заккария подчеркивал, 
что Симон являлся данником и подданным 
князя Джамбека (domino Jambech) [17, р. 110]. 
Из переписки, которую вел Заккария де Ги-
зольфи (Zaccaria de Ghisolfi) с властями Каффы, 
становятся известны имена трех князей (деда, 
сына и внука), во владении которых находи-
лась не только Матрега, но, по всей видимости, 
весь Таманский полуостров и еще какие-то 
территории на западе Черкесии. Это Джамбек, 
Костомок, Кадибелд. Как соотносятся Джам-
бек и Берозок? Вполне вероятно, что это один 
и тот же человек. Возможно, что Берозок – отец 
Джамбека или они являлись братьями. Отношения между Гизольфи и семей-
ством Берозока-Джамбека могли по временам 
приобретать натянутый характер. Тем не ме-
нее, именно опора на черкесский военный 
ресурс позволяла Гизольфи чувствовать себя 
самостоятельным правителем. На протяжении 
60-х гг. XV в. Заккария пребывал в состоянии 
перманентного конфликта как с Каффой, так и 
с Большой Ордой. “Опираясь на своих зихских 
родственников и сюзеренов, – пишет Р.Ф. Крес-
сел, – Гизольфи игнорировал все распоряжения 
из Каффы. Более того, он начал проводить 
самостоятельную политику и даже вошел 
в конфликт с верховным ханом татар, счи-
тавшимся в тот период другом и союзником 
Каффы. Естественно, что подобное поведение 
Гизольфи было возможным лишь при условии 
его поддержки со стороны зихов” [18].
В 1472 г. Заккария де Гизольфи писал 
консулу Каффы, что задерживать должников 
он никоим образом не может из-за давления 
со стороны черкесских князей*
. Сохрани-
лось письмо З. де Гизольфи, написанное им 
из окрестностей замка Матрика 12 августа 
1482 г. протекторам банка Сан-Джорджио 
в Генуе, в котором он сообщал, что по взя-
тии его замка (lo mio castello de la Matrega) 
турками, он отправился в Геную, но, будучи 
ограблен воеводой Валахии Стефаном (Stefano 
Vaivoda), возвратился во “владение нашего 
острова Матрика” (Campagna in Insula nostra 
Matrice), где черкесские князья разорили его 
до такой степени, что он вынужден просить 
Сан-Джорджио о денежной субсидии в тысячу 
дукатов [20]. Субсидия предназначалась для вы-
платы черкесским князьям: “если им не давать, 
то станут врагами, а мне нужно во всяком слу-
чае их иметь на своей стороне” [17, р. 128–129]. 
В 1503–1504 гг. Заккария де Гизольфи под име-
нем Захарьяш Чаркашенин упоминается в ли-
товских посольских источниках, как получатель 
королевских подарков [21, с. 38, 43].
Сын Захарии Вицент был одним из наи-
более важных представителей черкесской 
элиты и, вполне вероятно, стал лидером чер-
кесо-франков в Крымском ханстве. Видимо 
он, как “Захарьин сын Черкашанинов”, упо-
минается в посольском источнике за 1502 г. 
в числе тех, кто ограбил русского купца [22,с. 441]. В 1505 г. Вицент преподнес королю 
“плеть чаркаскую” [21, с. 47]. В 1507 г. упоми-
наются “Авкгустин Фряжин и мурза Вицентей 
Захарьин сын” и его сестра, которая также 
сделала маленький подарок королю [21, с. 55]. 
Августин Фряжин, по всей видимости, также 
представитель черкесо-франков. В 1521 г. 
князь Вицент упоминается в листе короля 
Сигизмунда I Старого (1506–1548) (Жикги-
монта) к царю Мехмед-Гирею I (1515–1523). 
Указывается, что этот хан трижды присылал 
Вицента к королю. [21, с. 84].
Появление и длительное существование 
общины черкесских “франков” стало результа-
том интенсивных контактов участников ита-
лийской колонизации с населением Северо-За-
падного Кавказа. Высокий социальный статус 
черкесо-франков был обеспечен брачными 
союзами знатных семейств. Заккария де Ги-
зольфи, наиболее влиятельный генуэзский 
аристократ, рожденный черкесской княжной, 
был фактически одним из князей Черкесии 
и проводил независимый от воли властей 
Каффы политический курс. Крымские ханы 
привлекли к себе на службу ряд наиболее 
важных черкесо-франков, даровав им значи-
тельные властные привилегии и используя их 
как проводников своего влияния на Черкесию.

16. Брун Ф. Черноморье. Сборник исследований 
по исторической географии Южной России. Одес-
са, 1880. Ч. 2. 408 с. С. 232–233.
17. Зевакин E.C., Пенчко Н.А. Очерки по истории 
генуэзских колоний на Западном Кавказе в XIII 
и XV веках // Исторические записки. 1938. Т. 3. 
С. 72–129.
18. Kressel R.Ph. The Administration of Caffa under 
the Uffizio di San Giorgio. University of Wisconsin, 
1966, 472 p. Р. 390.
19. Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. 
VII: Codice diplomatico delle colonie Tauro-Liguri 
durante la signoria dell’Ufficio di S. Giorgio (1453–
1475). Tomo secondo, ordinato ed illustrato dal socio 
p. A. Vigna. Parte I. Genova, 1871. 899 p. Р. 844.
20. Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. IV. 
Fascicolo III. Genova, 1867. 258 p. Р. 257.
21. Довнар-Запольский М.В. Литовские упоминки 
татарским ордам. Скарбовая книга Метрики Ли-
товской 1502 – 1509 гг. // Известия Таврической 
ученой архивной комиссии. № 28. Симферополь: 
Тип. Спиро, 1898. С. 1–91.
22. Памятники дипломатических сношений Мо-
сковского государства с Крымской и Нагайской 
Ордами и с Турцией. Т. I // Сборник император-
ского Русского Исторического общества. СПб., 
1884. Т. 41. 558 с.

Comments