Татомири

ТАТОМИРИ h. Сас. Засновник роду – Федько Татомир – у 1469 р. отримав запис на пустку Ісаї, де згодом виникло однойменне село . У 16 – початку 17 ст. Нащадки Федька, котрі утримували у с. Підбуж Самбірського староства війтівство, йменувалися Татомирами з Корчина . Отже, маємо справу з відгалуженням Корчинським.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

Ród Ta to mi rów przybył w Samborskie późno8 i nie miał stałej siedziby 
dziedzicznej. Wprawdzie W o ł o c h Fedko pisał się r. 1469 „de Stronne“ i prze.dłożył zapis 100 grzywien oraz 50 florenów na pustkę Iza je nad Stryjem poniżej 
Turki, lecz obie te miejscowości były własnością królewską9. Wiadomo tylko, że 
sprawowali urząd kniaziów w S t r o n n e m i Wy s o c k u , skąd się czasem także pi.sali10. W r. 1479 nabył Fedor połowę Ternowy od niejakiego Iwaśka i Hrycia n. 
Ożeniony z Nastką Uniatycką, pozostawił jedynego syna Aleksandra, który już 
r. 1489 oprawił Melanję „Lubieńską“ (zapewne z Lubieniec) na części Popiel i Iza.jach u. Sprzedał r. 1505 odległą Ternowę, a wobec groźby utraty tenut i kniastw po.odnawiał dawniejsze zapisy na Stronne, Wysocko i Izaje między r. 1508—15241S. 
Te ostatnie odpadły mimo wszystko r. 1527 z rąk I wa n a i S t e c z k a , jego synów14. 
Powyżsi nabyli z braćmi R o m a n e m i J a c k i e m kniastwo w Podbużu r. 1528, 
ponadto Iwan stał się dziedzicem Zawadki r. 1537, a Steczko właścicielem młyna 
w Podbużu r. 1539 z obowiązkiem osadzenia na gruncie 3 ludzi15. W r. 1553 sprze.dała królowa Bona prawo założenia wsi Smolna na prawie wołoskiem i kniastwo 
w niej Waśkowi Tatomirowi za 100 złotychl6. Rodowcy osiadali najchętniej 
na kniastwach we wsiach górskich, dając wzamian królowi kmieci w dobrach wła.snych 17.
Fedko Tatomir zeznał podczas oczyszczenia Chłopczyckich r. 1478, że używa 
proklamy Sas1
8 Prof. Dąbkowski podaje w Stosunkach narodowościowych ziemi sanockiej (odbitka z Przew. nauk.
lit. 1921, str. 15), że Tatomirowie przybyli w Sanockie z Węgier r. 1427. Jest to data zupełnie prawdopo.dobna, jednak wywołuje pewne zastrzeżenia fakt, że uposażeniem i pobytem związani są Tatomirowie stale 
z Samborszczyzną.
9 Źródła dziejowe XVIII/1 B. str. 17. 10 Agz. XIII, nr 6860. 11 * Ib. XVIII, nr 1186—87.
ł* Ib. XVII, nr 808, XVIII, nr 1902, 2445. >* Ib. XVIII, nr 4354. Matr. Sum. IV. 8837, 8938, 3042,
4422. 14 Matr. Sum. IV. 15335. 15 Ib. IV. 17613, 19356, 19857. 16 Mat. archiwalne, ed.
Prochaska, nr 276. 17 Hruszewski, Żereła I. str. 240, 241.
1. Agz. XVIII, nr 1084.
Comments