ШелвовськiШЕЛВОВСЬКІ.Шелвовський Іван Ванкович, земянин волинський:
Печатка від 1571 р.:I. Загальна характеристика та походження роду Шелвовських.
Жовтня 5.
Скарга володимирського войського Василя Гулевича на необ’єктивність Володимирського земського суду в справі його брата Івана Шельвовського з кн. Миколаєм Збаразьким та його дружиною за маєток с. Шельвів. Зізнання возного Тихна Оранського. – Арк. 279 зв.–284; док. 272.


 — 
З аналогічною причиною конфлікту зустрічаємося і в довготривалих судових ба­
таліях вдови Івана Шелвовського Овдоті Шилівни з сином Прокопом. За заповітом 
небіжчика, його вдові належало дві третини нерухомості, одна, записана на вічність, 
і друга — вінова — «до живота» її в 200 копах, які вона могла записати будь-кому на 
свій розсуд. «З ласки своее» Овдотя передала одну третину вже жонатому сину з умо­
вою повернення в тому разі, якби Прокіп панюю матку свою гневил и чим колвекъ ку
трудности приводил49. В разі невиконання даної угоди син мав заплатити матері 
1000 золотих заруки. Скоро по тому Прокіп, одружений з Магдаленою Олехновною 
Борзобогатянкою Красенською, представницею родини, що звикла вирішувати свої 
проблеми силою, не без впливу дружини (на що вказується в одній із скарг) стає на 
шлях конфронтації з матір’ю. Сварки і наїзди на землю матері-вдови досить швидко 
привели до логічного кінця: за постановою суду земля мала бути повернута до рук Ов­
доті з додатковою виплатою суми заруки. Однак за відсутності дієвого механізму ви­
конавчої влади реалізація штрафних санкцій затягувалася, чим і спробував скорис­
татися Прокіп. Рятуючись від необхідності виплати значної на той час суми грошей, 
в разі несплати якої передбачалася тимчасова конфіскація землі на користь матері 
(до повернення заруки), Прокіп записує дружині на вічність свою третину і третину, 
записану батьком матері в 200 копах, а також всю рухому маєтність. Запис вступав в 
силу одразу ж, тобто тим усім дружина мала володіти ще за життя чоловіка, з правом 
вільного розпорядження по його смерті:
маетг жона моя ...к рукам своим яко власность ее за такимъ от мене еи даро-
ваным и на нее вжитым правомъ взяти и того уживати, будучи волна такъ при животе яко и по животе своимъ кому хотя записати, отдати, даровати, прода­
ти и заменити и ку своєму налепьшому а ужиточьнешому обернути50.
Тим самим Прокіп мав формальні підстави затягнути справу з виплатою ма­
тері заруки і вартості заподіяної шкоди внаслідок відсутності майна, за рахунок 
якого могла б бути стягнута сума штрафу. Як сказано у скарзі Овдоті:
хотечи оное сумы на нем всказаное, так теж и тих кривдь, которые ми почи­
нил, и позвов мне зникнути, и того ся всего викрутити, чинечися голотою51.
Тяжко сказати, як довго ще тягнулася б ця справа, якби Овдотя Шелвовська 
не знайшла (ймовірно, не без поради зацікавленої особи) простий вихід — прода­
ла свої частини маєтності разом із сумою заруки досить впливовому, пов’язаному 
з судовим кланом, шляхтичу, володимирському войському Василю Гулевичу, 
який до того ж мав досить можливостей в разі необхідності застосувати силу. 
Окрім грошей, сума яких не зазначалася, вдова отримала в заставу від Гулевича 
один з його маєтків.

47 Там же. — Ф. 28. — On. 1. — Спр. 13. — Арк. 276.
48 Там же. — Спр. 11. — Арк. 129 зв.
49 Там же. — Арк. 310 зв.
50 Там же. — Арк. 399 зв.
51 Там же. — Арк. 408 зв.
52 Philippe Aries. Historia dzi

Генеалогічний родовiд та бiограми Шелвовських.


I

1. Богуш

II

2/1. Семен Богушевич


III

–/3. Іван Семенович

IV


Прокоп Іванович
V

VI

VIIComments