Стецькi

Стецькі

1. Загальні відомості та походження.

СТЕЦЬКІ герб власний (Радван)
Гербовники не отождествляют Стецких с Солтанами (почему?). А Ставецких вообще относят к выходцам из Волыни. Тем не менее в Литовской Метрике чётко видно, что Стецкие и Солтаны и Шишки Ставецкие - один род. Названия по-видимому варьировались в разных документах по-разному. Но, в данном случае в Несецкого есть интересный факт, что Стецкие по женской линии - Левковские от Ядвиги, и есть связь с Суринами http://books.google.com.ua/boo...mp;f=false

2. Геральдика та сфрагистика.

Одне з відгалужень роду панів радних і хоруговних Тишкевичів — пани Стецькі (Олехновичі) 108 — користувались гербовим знаком у вигляді трираменної літери Т під хорестиком, про що говорить зображення в ренесансовому щиті на печатці пана Стефана Олехновича 
Стецького від 1571 р. 109 Іконографія цього зображення дала підстави Несецькому ототожнити даний герб з польським гербом Радван110. Хоча герботворення панів Стецьких (Олехновичів) навряд чи було пов’язане з польськими впливами, на що вказує оригінальне зображення на печатці онука Стефана Олехновича пана Івана Миколайовича Стецького від 1609 р., на якій в овальному бароковому щиті знаходився знак у вигляді стріли вістрям угору з трикутником на долішньому кінці ліворуч111.

Стецький Стефан Олехнович

Стецький Стефан Олехнович, пан київський:
Печатка від 1571 р.:В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді трираменної літери Т під хрестиком; згори літери: ОS.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 541. 1571 р.
108 Яковенко Н. Українська шляхта. — C. 165.
109 ЦДІАУК. Ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 541 (овальна, 16×14 мм; згори літери: ОS). 
110 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. VІІІ. — S. 513.
111 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІІ, арк. 819 (“Pieczęć Iwana Stecki 1609 r.”); Piekosi �
ski F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. — S. 88–89, il. 262.

Олег Однороженко (Київ). Шляхетська геральдика Київської землі XV — першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної кОлекції Музею Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник · Випуск ІІ.


3. Генеалогія та біограми.

Йдеться про дітей Казимира-Станіслава Стецького, київського каштеляна, і 
Антоніни з Коссаковських. Казимир помер в 1748 році. Це були син Ян- 
Казимир та доньки Маріанна, Кароліиа і Христина (PSB, t. XLIII, sc. 82-85).

Стецька Антоніна з Коссаковських, донька Олександра, волинського 
хорунжого. Удова по київському каштеляну Казимиру-Станіславу Отецькому, 
який помер 41 або 20 X1748 (PSB, t. XLIII, s. 82-85).
Stecka Antonina z Kossakowskich.

Отецький Леон-Ян герба Радван, новогродський чашник (1748-1758 рр.), 
овруцький ґродський регент 1748 р., овруцький ґродський писар 1758 р., 
овруцький земський писар (1765-1775 рр.). Помер до 26 X 1775 (ЛННБ України 
ім. В. Стефаника, Ф. 141, оп. 2, спр. 535, а 121; UK, s. 86,212).
Stecki Leon Jan h. Radwan

Йдеться про невідомого імені удову по Францишку-Юзефу Стецьким, житомирському стольнику.

І

Олехно

ІІ

Стефан Олехнович (+1593)
16 травня 1579 р. підтвердження на п’ять «служб» у Яриловичах здобув шляхетний Стефан Олехнович (Стецький). В королівському привілеї зазначалось, що це пожалування було надано Сигізмундом ІІ Августом [Там само. — КМФ.-36. — Оп. 1. — Спр. 216., арк. 197–197 зв.].
]. Між іншим, у 1579 р. Стефан Баторій надавав привілеї шляхті лише за умови її безпосередньої участі у війні: «хто ся съ почтомъ своимъ намъ господару у войско окажеть» [Падалінскі, У.А. Стаўленне да вайны ў грамадскай думцы шляхты Вялікага княства Літоўскага ў 1570–1580-я гг. / У.А. Падалінскі // Studia Historica Europae orientalis / Исследования по истории восточной Европы. Научный сборник. Вып. 1. — Минск : БГУ, 2008. — С. 84–98., с. 89]. Очевидно, що це пожалування С. Стецький отримав під час походу гетьмана В.-К. Острозького на Чернігово-Сіверські землі (Чернігів, Стародуб, Радогощ та Почеп) [Томаш Кемпа. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524/1525–1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської / Т. Кемпа — Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2009., с. 203]. У подальшому, за старостування М. Струся (1612 — 1627 рр.), Стефан Стецький стає любецьким підстаростою [Кондратьєв, І.В. Любецьке староство (XVІ — середина XVII ст.). І.В. Кондратьєв — Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014., с.120, 289].
Стефан Олехнович, який жив за часів Люблінської унії, був власником Яриловичів у Любецькому старостві, а також Дерновичів i Смолигова в Овруцькому повіті над Прип’яттю. Мав маєтності й на Волині.


ІІІ

Микола Стефанович Стецький
Миколай обіймав від 1600 р. уряд київського тивуна, який на-
давався протягом досліджуваного періода лише раз, якраз Стецько-
му. Його Миколай тримав до смерті й вважався таким самим зем-
ським урядником, як і решта. 
Після його смерті у 1593 р. Дерновичі отримав найстарший
син Миколай. Смолигів було розділено між Миколаєм та молодши-
ми братами, які виступали спільно, а Яриловичі припали останнім. Другий зі згаданих населених пунктів від початку XVII ст. зазвичай
згадується як частина Мозирського повіту й тому не фіксується в
джерелах, що стосуються Київщини та Корони. 
4 червня 1593 р. королівський писар В. Олешко отримав від 
Сигізмунда III «данину» на с. Яриловичі та с.Песчі216. Між іншим, 
біля Яриловичів була переправа через Сож, контроль над нею мав 
би приносити непоганий прибуток. 1 березня 1595 р. перед коро­
лем із позовом на нового власника з’явилися шляхетні Михайло, 
Микола, Федір, Криштоф і Павло Стефановичі Стецькі. Любецькі 
шляхтичі, посилаючись на давні королівські пожалування, звину­
ватили В. Олешка у незаконному захопленні земель217.3 березня 
1597 р. позивачі Михайло та Микола Стефановичі Стецькі здо­
були королівське підтвердження на «имения Ериловичи»: діброви 
Суру та Корен у Захоловському (Заостровському) острові, «пашни и осаженых людей» та на 5 служб у с. Яриловичі. Зазначалось, що 
пожалування було зроблене старостою П. Сапєгою і затверджене 
привілеєм Сигізмунда II Августа218
Натомість Дерновичі стали для Миколая Стецького
ядром майбутнього розлеглішого землеволодіння у Київському
воєводстві. Однак їхнім розростанням він завдячував насамперед
вигідному одруженню з Оленою Гордіївною Суринівною, влас-
ницею більшості київських володінь цього роду. Десь між 1595 і
1598 рр. Стецькі отримали у власність Варевичі (частину), Іллінці, 
Соколовичі (частину), Гуничі з Раковщиною і Білі Береги. Близько
1613 р. вони придбали ще 1/3 Покалева. Перед своєю смертю у
1627 р. Миколай зосередив у своїх руках значні маєтності. На під-
ставі даних трохи пізніших документів можна приблизно оціни-
ти розміри родових володінь у 140 димів і земель на «заставному
праві» – у 120 димів. Поділ спадщини між трьома синами і викуп
застав власниками призвели до того, що сини Миколая потрапили
до нижчої майнової категорії. 
216 ЦДІАК України, КМФ.-36, Оп. 1, Спр. 197, Волинська метрика. Книга
РМ 8 (1583-1585,1588-1593,1595-1598,1600,1601,1603рр.),Арк.46зв.-47;
Можливо це озеро Запесок на Правому березі Дніпра неподалік Любеча,
чи ліс Песча неподалік Любеча (існував ще у XVIII ст.). Див. Милорадо-
вич Г.А. Любеч Черниговской губернии Городницкого уезда... -С. 116-135.
217 ЦДІАК України, КМФ.-36, Оп. 1, Спр. 197, Волинська метрика. Книга
РМ 8 (1583-1585,1588-1593,1595-1598,1600,1601,1603рр.), Арк.51 зв.-53.
218ІТДІАК України, КМФ.-36, On. 1, Спр. 197, Волинська метрика. Книга
РМ 8 (1583-1585, 1588-1593, 1595-1598, 1600, 1601, 1603 рр.), Арк.77 зв.
- 78 зв.
Федір Стефанович Стецький
Криштоф Стефанович Стецький
Яриловичі перебували у власності братів Криштофа (пом. 1626 р.) та Павла (пом. після 1641 р.) Стефановичів, доки разом із усім Любецьким староством не були включені до складу Великого князівства Литовського в рамках компенсації за втрачений на користь Москви Трубецьк (1646 р.). 
Павло Стефанович Стецький
Katarzyna Стефановна Stecka 
+ Fedor Stawecki, mieszkał: Czernichowce [SGKP]


Олександр Миколаєвич Стецький
Поділ спадщини між трьома синами і викуп застав власниками призвели до того, що сини Миколая потрапили до нижчої майнової категорії. Олександр, Ян і Самійло здійснили
поділ володінь на початкув 30-х рр. Іще у 1629 р. вони перебували під опікою дядька Адама Сурина. Згідно з умовами угоди батьківські Дерновичі отримав найстарший брат Олександр, Ян – Іллінці та частину Соколовичів, Самійло – також частину Соколовичів, Гуничі та Раковщину. 
У 1640 р. Олександр відступив Янові Дерновичі та, здається, переселився на Волинь. Розмір окремих частин нам відомий завдяки збереженим реєстрам подимного 1634 i  1640 рр. Перший документ фіксує 33 дими у Олександрa, 56 димів у Яна та 46 у Самійла, за другим Ян (вже після передачі Дерновичів)  мав 92 дими, а Самійло – 39. Таке становище зберігалося до 1648 р
Ян Миколаєвич Стецький
Поділ спадщини між трьома синами і викуп застав власниками призвели до того, що сини Миколая потрапили до нижчої майнової категорії. Олександр, Ян і Самійло здійснили
поділ володінь на початкув 30-х рр. Іще у 1629 р. вони перебували під опікою дядька Адама Сурина. Згідно з умовами угоди батьківські Дерновичі отримав найстарший брат Олександр, Ян – Іллінці та частину Соколовичів, Самійло – також частину Соколовичів, Гуничі та Раковщину. Згідно з умовами угоди батьківські Дерновичі отримав найстарший брат Олександр, Ян – Іллінці та частину Соколовичів, Самійло – також частину Соколовичів, Гуничі та Раковщину. 
У 1640 р. Олександр відступив Янові Дерновичі та, здається, переселився на Волинь. Розмір окремих частин нам відомий завдяки збереженим реєстрам подимного 1634 i  1640 рр. Перший документ фіксує 33 дими у Олександрa, 56 димів у Яна та 46 у Самійла, за другим Ян (вже після передачі Дерновичів)  мав 92 дими, а Самійло – 39. Таке становище зберігалося до 1648 р
Самійло Миколаєвич Стецький
Поділ спадщини між трьома синами і викуп застав власниками призвели до того, що сини Миколая потрапили до нижчої майнової категорії. Олександр, Ян і Самійло здійснили
поділ володінь на початкув 30-х рр. Іще у 1629 р. вони перебували під опікою дядька Адама Сурина. Згідно з умовами угоди батьківські Дерновичі отримав найстарший брат Олександр, Ян – Іллінці та частину Соколовичів, Самійло – також частину Соколовичів, Гуничі та Раковщину. 
Розмір окремих частин нам відомий завдяки збереженим реєстрам подимного 1634 i  1640 рр. Перший документ фіксує 33 дими у Олександрa, 56 димів у Яна та 46 у Самійла, за другим Ян (вже після передачі Дерновичів)  мав 92 дими, а Самійло – 39. Таке становище зберігалося до 1648 р


1. Tyszko(?) Jan(?) ??, ur. ok. 1480, h. Radwan
1.1. Olechno Stecki, ur. ok. 1510 
1.1.1. Stefan "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1540, zm. 1593 Steczanka, towarzysz pancerny Pawła Sapiehy, nadanie: Syryj Koreń, Ostrowie Zahyłowskie + Maria Faszczewska [DAŻO, 146-1-336]  
1.1.1.1. Katarzyna Stecka + Fedor Stawecki, mieszkał: Czernichowce [SGKP]
1.1.1.2. Mikołaj "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1580, zm. 1627 Ilińce, ciwun kijowski, właściciel dóbr Hunicze po żonie + Olena (Helena) Hordijowska Suryna, zm. 1618, ojciec: Mikołaj, matka: Helena ks. Rożyńska (1-v. Iwan Szyszka), poch. Kijów, cerkiew Prawiednicka [Spis wołyński; legit. szlach Ignacego Kajetana, Nies., DAŻO, 146-1-336; CDIAL 165-3-4444]
1.1.1.2.1. Aleksander "Olechnowicz" Stecki, zm. 1646 Krasiłówka + Regina Podhajecka
1.1.1.2.1.1. Mikołaj Stecki, prawd. zm. młodo
1.1.1.2.1.2. Wacław Stecki, bpt.
1.1.1.2.1.3. Jerzy Stecki, bpt. + Anna Występ, h. Topacz
1.1.1.2.1.4. Gabriel Stecki, własność: Krasiłówka, Jezierszczyzna, Hołowy, Kowaliki + Helena Kowalkowska [DAŻO 146-1-337A]
1.1.1.2.1.4.1. Jan Stecki, poległ w wojnie z Moskwą [Zł.]
1.1.1.2.1.4.2. Tomasz Stecki, poległ w wojnie z Moskwą [Zł.]
1.1.1.2.1.4.3. Aleksander Stecki, poległ w wojnie z Moskwą [Zł.]
1.1.1.2.1.4.4. Wojciech Stecki, bpt. + Anna Borodina [Zł.]
1.1.1.2.1.4.5. Paweł Stecki, ur. 1682 +(29.7.1715 Mroczeń) Magdalena Słupska [DAŻO 146-1-337A]
1.1.1.2.1.4.5.1. Jakub Stecki, własność: Biernaty, pow. płocki + Marianna Burska (Buńska) [DAŻO 146-1-337A]
1.1.1.2.1.4.5.1.1. Piotr Stecki, ur. ok. 1780, w-ce regent owrucki, zamieszkały pow. ostrogski, legit. szlach 1.11.1802 [DAŻO 146-1-377A, str 310-211]
1.1.1.2.1.4.5.1.1. Ignacy Stecki [DAŻO 146-1-337A]
1.1.1.2.1.4.5.1.1.1. Adam Stecki
1.1.1.2.1.4.5.1.2. Jan Stecki, bpt. [DAŻO 146-1-337A]
1.1.1.2.1.5. Eliasz Stecki ur. ok. 1660, w niewoli moskiewskiej + Marianna Hajewska (Gajewska) [Nies.; DAŻO 146-1-336; CDIAL 165-3-4444]
1.1.1.2.1.5.1. Tomasz Stecki cześnik smoleński + Jadwiga (Euzebia, Eudoksja) "Lewkowska" Białecka [Nies.; DAŻO 146-1-336; CDIAL 165-3-4444]
1.1.1.2.1.5.1.1. Andrzej Stecki, jezuita [Nies.; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.2. Gabriel Stecki, jezuita [Nies.; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3. Piotr Włodzimierz Benedykt Stecki , ur. ok. 1700, porucznik chorągwi komputowej, podsędek ziemski włodzimierski +(1) Zofia Stecka , ojciec: Stanisław Marcin, matka: Zofia Nasierowska +(2) Konstancja Jasilkowska (1-v. Tomaszewski), dziedziczka w: Czestny Chrest [Nies.; DAŻO 146-1-336; CDIAL 165-3-4444; Oss 91-DE-19694; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1. Kajetan Ignacy Stecki, ur. ok. 1750, indygenat 1782, chorąży włodzimierski, sędzia ziemski, własność: Siedliszcze Bramowe , cyr. bełzki  + Łucja Michałowska [CDIAL 165-3-4444; Spis wołyński; DAŻO 146-1-336; Oss 91-DE-19694]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.1. Agata Stecka + Fortunat Jakubowski h. Topór, miecznik bracławski [Zł.; Bon.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.1.1. Ludwika Jakubowska + ?? Czeczel, ojciec: Piotr, matka: Anna Franciszka Szaszkiewicz
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2. Adam Stanisław Stecki ur. 1784, dziedzic wsi Horodyszcze, kapitan W.Pol. + Agnieszka Jakubowska [Min.; wolyn-metryki.pl(2014), DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1. Erazm Julian Stecki, ur. 1819, zm. 1863 w więzieniu, ziemianin, marszałek szlachty powiatu łuckiego, własność: Horodyszcze, Ozdów, Nahorki +(8.1.1848 Jałowicze) Maria Ledóchowska, ojciec: Łukasz, matka: Tekla Stecka, mieszka: Ostrożec [wolyn.metryki.pl(2014); SGKP]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.1. Adam Romuald Stecki, ur. ok. 1850, legit. szlach 1869, własność m.in. Bajów, pow. łucki + Emilia Bogusz [SGKP]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.1.1. Felicja Stecka + Mieczysław hr. Chodkiewicz, ojciec: Władysław Hieronim Adam, matka: Julia Ledóchowska)
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.1.1.1. Krzysztof Chodkiewicz + Maria Komarnicka
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.1.1.2. Aleksandra Chodkiewicz
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.1.1.3. Adam Chodkiewicz + Maria Irena Plater-Broel
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.2. Maria Józefa Róża Stecka, ur. 2.10.1855 Horodyszcze, par. Łuck, legit. szlach 1869 + Aleksander Stecki
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.2. Władysław Wienczesław Stecki
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.3. Daniel Henryk Wincenty Stecki
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.4. Leonard Karol Stecki
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.5. Emeryk Alfred Stecki
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.6. Franciszek Ksawery Andrzej Stecki
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.6.1. Stanisław Stecki, legit. szlach. 1872
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.6.1.1. Stanisław Stecki, legit. szlach. 1901
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.1.6.1.2. Zdzisław Stecki, legit. szlach. 1901
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.2. Henryk Daniel Stecki, ur. 1820, własność: Górka, Połonna, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.3. Cezary Soter Stecki, ur. 1821, zm. 21.2.1828 Łuck, bpt. [AGAD 1-436-814]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.4. Władysław Stecki, ur. 1822, zm. młodo [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.5. Waleria Barbara Stecka, ur. 1826, zm. młodo [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.6. Karol Leon Stecki, ur. 1830, dziedzic: Korzyść, Kołowerta [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.2.7. Emeryk Stecki, ur. 1832, zm. młodo [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.3. Mateusz Stecki, ur. 1786 +(1) Pruszyńska +(2) Wiktoria Cedrowska [DAŻO, 146-1-336; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.3b.2. Justyn Stecki, ur. 1822, bzż [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.3b.3. Nikodem Stecki, ur. 1823, zm. 1879, bdz + Florentyna Palczewska [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.3b.1. Kornel Stecki, ur. 1826, zm. 1881, liceum w Odessie, bzż [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.4. Ignacy Stecki, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.5. Stanisław Stecki, ur. 1782, sędzia ziemski włodzimierski, dziedzic w: Kłusów, Wołyń + Józefa Bożydar Podhorodeńska
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.5.1. Franciszek Ksawery Stecki, ur. 1826, zm. 1880 + Józefa Mikułowska, ojciec: ?? (płk. wojsk polskich); słynna z wielkiej piękności
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.5.1. Stanisław Stecki, dziedzic w: Kałusów
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.5.2. Julia Stecka, ur. 1825, bpt. + Ludwik Jankowski, marszałek kaniowski (2-v. Helena Stecka)
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.5.3. Helena Stecka, ur. 1826, bzp. + Ludwik Jankowski (1-v. Julia Stecka)
1.1.1.2.1.5.1.3a.1.6. Zofia Stecka, bzż [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.2. Iwon Stecki, 1791 starosta rudziński, właściciel: Horodyszcze, Ozdów, Połonna, Siedliszcze Bramowe i in., 1791 w komisji ds. policji z woj. małopolskiego, bzż. [VL, DAŻO, 146-1-336; CDIAL 165-3-4444; Oss 91-DE-19694]
1.1.1.2.1.5.1.3a.3. Onufry Gerwazy Stecki, ur. ok. 1760 + Marianna Sumowska [DAŻO, 146-1-336; Oss 91-DE-19694; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.3.1. Dymitr Konstanty Stecki, ur. 1786, zm. młodo [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.3.2. Ignacy Romuald Ludwik Stecki, zm. 1848, bzż., własność: Borszcze, Gawinosy [DAŻO, 146-1-336, Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.3.3. Dominik Stecki, ur. 1788, zm. 1841 Turzysk, bzż. [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.1.5.1.3a.3.4. Modest Stecki, ur. 1787, zm. 1859 Turzysk, marszałek powiatu łuckiego, mieszkał Horodyszcze, Rodowicze +(1846) Helena Sumowska, u. 1818, ojciec: Maciej, matka: Barbara Ostrowska  [Głos Podlasia, [DAŻO, 146-1-336; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.3.5. Tekla Stecka ok. 1790, "malutka, przezacna i najszlachetniejsza" + Łukasz Ledóchowski z Leduchowa h. Szaława, ur. ok. 1790 [Zł.; Iwanowski E.A., Listki ... t.1]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4. Ignacy Nestor (Leonard) Stecki, ur. ok. 1750, 1789 podczaszy lubaczewski, deputat Trybunału Gub. Woł.. własność: Ryławica, Michałowce +(1) Tekla Przygodzka +(2) Kunegunda Karsz, ojciec: Józef, matka: Elżbieta Darwska [Aftanazy; Zł., Żurek; VL; DAŻO 146-1-336] 
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1. Aleksander Franciszek Stanisław Wincenty (Aleksy) Stecki, 1835 mieszkał: Zaborol, własność: Komarowce, Zaborol, Ozdów, Ryławica, Kośkowce +(1) Tekla Zdrojewska +(2)(30.05.1835 Ołyka) Marianna Kałusowska, ojciec: Erazm, matka: Marianna Rucewicz [Żurek W.W. Wykazy...; AGAD 1-436-821; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.1. Bartłomiej Ludwik Franciszek Stecki (prawd. + Wiktoria Ciechońska [Żurek W.W. Wykazy...]) [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.1.1. Franciszek Jan Stecki, legit. szlach 1869, własność: Litwa (pod Łuckiem) [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.2. Jan Placyd "Gabriel" Stecki, kapucyn [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.3. Kazimierz Piotr Stanisław Stecki, ur. 1824 + Konstancja Dunin-Wąsowicz, zm. 13.8.1907, poch. Żytomierz  [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.3.1. Aleksy Stecki [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.3.2. Maria Stecka [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.4. Sabin Kazimierz Stecki, ur. 1825, zm. 1879, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.5. Elżbieta Stecka, ur. 1824 + Czarniecki, dziedzic w: Grabów [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.6. Tekla Stecka, ur. 1817, bzż [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.7. Aleksa Stecka, ur. 1819, bzż, [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1a.8. Anna Stecka, ur. 1821 + Łaszewski [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1b.9. Błażej Faustyn Stecki, ur. 1836, zm. 1900 Łanowce + Ewelina Szubiakowska [AGAD 436-717, Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1b.9.1. Marian Józef Jan Stecki, legit. szlach. 1885 [par. za: wolyn-metryki.pl]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1b.9.2. Bronisława Adela Emilia Stecka [par. za: wolyn-metryki.pl]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4a.1b.9.3. Kamila Helena Stecka [par. za: wolyn-metryki.pl]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4b.2. Dominik Stecki, ur. 1798, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4b.3. Ludwik Władysław Karol Stecki, ur. 1797, dziedzic: Komarowce, Słoboda [DAŻO, 146-1-336; Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4b.4. Michał Jozafat Andrzej Stecki, ur. 1790 (lub 1805), zm. 1839 bzż.
1.1.1.2.1.5.1.3a.4b.5. Dorota Stecka, bzż, [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.4b.6. Elżbieta Stecka + ?? Mojboroda [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.3a.5. Elżbieta Stecka, zakonnica, brygidka w: Łuck
1.1.1.2.1.5.1.4. Kazimierz Stecki - bezpotomny
1.1.1.2.1.5.1.5. Jan Leon Stecki, cześnik smoleński [Zł.]
1.1.1.2.1.5.1.6. ?? Stecka
1.1.1.2.1.5.1.7. Leon Wincenty, w-ce regent grodzki owrucki, 1766 pisarz ziemski owrucki + Ludwina Kościuszko [Zł.]
1.1.1.2.1.6. Jan Stecki, bpt.
1.1.1.2.2. Jan "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1600, zm. 1674, 1665 cześnik kijowski +(1) Zofia Trypolska +(2) Regina Potocka [Nies., Min., Koss., DAŻO, 146-1-336]  
1.1.1.2.2a.1. Jan "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1630 zm. 1678, 1674 miecznik kijowski, właściciel dóbr Steczanka + Helena Iwanicka, h. Pełnia (2-v. Dominik Szaszewski, 3-v. Stanisław Korytko) [VL, Nies.]  
1.1.1.2.2a.1.1. Kazimierz Stanisław "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1670 zm. 1748 Kustyń, podczaszy żytomierski, chorąży, poseł na sejmy, kasztelan kijowski, właściciel dóbr Steczanka i Ilińce, również Demidów pow. kijowski +(1) Joanna Nasierowska (1-v Jan Kuberski); bzdz. +(2) Antonina "Korwin" Kossakowska, ojciec: Aleksander, matka: Teofila Konstancja Drużbicz [Min., SGKP, Nies.]
1.1.1.2.2a.1.1b.1 Marianna Stecka ur. ok. 1710 + ?? Ożga, starosta romanowski [Nies.]  
1.1.1.2.2a.1.1b.2. Krystyna Stecka ur. ok. 1710 + Franciszek Zgórski, starosta owrucki [Nies.]  
1.1.1.2.2a.1.1b.3. Karolina Stecka ur. ok. 1710 + Kazimierz Maciej Oskierka   
1.1.1.2.2a.1.1b.3.1. Antonina Oskierka ur. ok. 1700 + Alojzy Sulistrowski ur. ok. 1700, ojciec: Karol Sulistrowski matka: Rozalia Pac
1.1.1.2.2a.1.1b.4. Jan Kazimierz "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1720, zm. 1820 starosta owrucki, chorąży wielki koronny, założyciel szkół w Żytomierzu, kawaler orderu Orła Białego, wygrał w karty dobra Międzyrzec z wsiami +(1) Marianna hr. Małachowska ur. ok. 1730  ojciec: Jan hr. Małachowski matka: Izabela Humiecka +(2) Teodora Walewska ur. ok. 1740 zm. 1826 ojciec: Michał Walewski matka: Ksawera Marianna Turno; (1-v. Stanisław Paweł Jabłonowski) +(3) Apolonia Popiel [Olgebrand S. Encyklopedia..., DAŻO 146-1-336]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1. Jan Józef "Olechnowicz" Stecki ur. 1767, zm. 1.3.1832, ziemianin, marszałek szlachty powiatu rówieńskiego, mecenas nauki i kultury + Tekla Wilga, ojciec: Ludwik Wilga matka: Marianna Potocka [DAŻO 146-1-336, spis wołyński, Oss. 141-III-DE-9001, s. 21]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1. Ludwik Jan "Olechnowicz" Stecki ur. ok. 1795 Bychawa zm. 03.06.1859 Sokołów, ziemianin, uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów, przemysłowiec, konfiskata Międzyrzecza +(1) Julia hr. Czacka ojciec: Michał Czacki matka: Beata Potocka, +(2)(1822) Amelia Ponińska +(3) Olimpia Uznańska, zm. 1920, poch. Kraków, cm. Rakowicki [Spis Wołyński; Żurek W.W. Wykazy...; Puł; Oss. 141-III-DE-9001, s. 20; SGKP]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1. Henryk Józef Michał Teodozy "Olechnowicz" Stecki ur. 1823, ziemianin (Czernica), numizmatyk, autor pamiętników, odzyskał Międzyrzec  + Jadwiga hr. Ilińska, ur. 1826 Romanów, zm. 30.12.1889 Bursztyn , ojciec: Henryk hr. Iliński matka: Michalina Bierzyńska [Olgebrand S. Encyklopedia...; SGKP; Oss. 141-III-DE-9001, s. 20; Kuryer Lwowski 9.1.1890]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.1. Henryk Ludwik Marian Stecki ur. 15.7.1847 Żytomierz, zm. 13.10.1931 Kraków, poch. Lwów-Łyczaków, legit. szlach. 1901  + Henryka Kurzeniecka [inf. z nagrobka]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.1.1. Rognieda Stecka, ur. 27.6.1885 Romanów, zm. 1.11.1922 Kraków, poch. Kraków, cm. Rakowicki + Adam Zdzisław hr. Zamoyski, ur. 1872, zm.1933 
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.1.1.1. Henryk Zamoyski, ur. 1906
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.1.1.2. Róża Zamoyska, ur. 1907 + Juliusz Gabriel Tarnowski, ojciec: Juliusz, matka: Anna Branicka
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.1.1.3. Tomasz Zamoyski, ur. 1909
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.2. Rognieda Jadwiga Henryka z Romanowa Stecka ur. 3.8.1848 Żytomierz zm. 3.5.1933 Lwów, legit. szlach. 1901 +(8.8.1876 Lwów) Stanisław ks. Jabłonowski ur. 1846  ojciec: Karol ks. Jabłonowski matka: Eleonora hr. Skarbek [Bon.]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.2.1. Stanisław Maria Ludwik Maciej Jabłonowski ur. 24.02.1879  
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.2.2. Maria Eleonora Karolina Zofia Jabłonowska ur. 20.07.1877  
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.2.3. Eleonora Jabłonowska   
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.1.3. Ludwika Stecka, sercanka  
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1a.2. Julia Stecka [Oss. 141-III-DE-9001, s. 20] 
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.3. Anna Stecka + Edward Mohrenheim
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.3.1. Aleksandra Mohrenheim + Aleksander Mikulski
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.3.1.1. Maria Mikulska + Józef Stecki, ojciec. Witold Roman, matka: Józefa Ledóchowska
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.4. Maria Stecka ur. 3.11.1836, chrz. 31.3.1858 (potw) Chocimierz + Oskar Ursyn-Pruszyński, ojciec: Hipolit Ursyn-Pruszyński 
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.4.1. Maria Ursyn-Pruszyńska   
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.5. Teodor Stecki   
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1b.6. Ludwika Stecka   
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7. Witold Roman Stecki, ur. 1846, zm. 1920, właściciel dóbr Międzyrzec, 1891 legit. szlach., poch. Kraków cm. Rakowicki + Józefa Ledóchowska [Genealogia Dynastyczna, spis wołyński] 
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.1. Józef Stecki, ur. 1881, zm. 1937 + Maria Mikulska, ojciec: Aleksander; matka: Aleksandra Mohrenheim [spis wołyński; uzup: Jan Stecki]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.1.1. Jan Hubert Stecki, ur. 1.10.1930 + Irena Maria Michałowska
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.1.1.1. Maria Stecka, ur. 1966 Warszawa + Krzysztof Pawłowicz
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.1.1.2. Artur Stecki, ur. 1967 Warszawa
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.1.1.3. Andrzej Stecki, ur. 1970 Warszawa
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.1.2. Aleksander Stecki, ur. 1937
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.2. Paweł Adam Ignacy Stecki ur. 1882, zm. 1931 [spis wołyński]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.3. Cecylia Stecka Stecka, ur. przed 1891 +(1) Stefan Jełowicki +(2) Skarbek [spis wołyński]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.7.3. Aleksandra Stecka, ur. przed 1891, zm. 21.3.1971, poch. Kraków, cm. Rakowicki, bzt. +(1937) Roman Skarbek [spis wołyński]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.1.1c.8. Aleksander Teodozy Józef Stecki ur. 1849, 1891 legit. szlach. +(Łuck) Maria Stecka ojciec: Erazm, matka: Maria Ledóchowska [Żurek W.W. Wykazy..., spis wołyński]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.2. Ignacy Stecki ur. ok. 1760, zm. młodo [DAŻO 146-1-336]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.3. Karol Stecki ur. ok. 1760 zm. ok. 1810 + Maria Morsztyn, ojciec: Joachim Morsztyn, matka: Salomea Gonzaga-Myszkowska-Wielopolska [CDIAL Pup. 1140, DAŻO 146-1-336]
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.3.1. Aleksandra Stecka, ur. 1796, zm. 14.6.1864 Passy, Seine-Et-Marne, Francja, wielkiej urody + Michał Gedeon Radziwiłł ur. 1778 zm. 1850 ojciec: Michał Hieronim Radziwiłł matka: Helena Przeździecka
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.3.1.1. Michalina ks. Radziwiłł ur. ok. 1820 zm. ok. 1870 + Leon hr. Rzyszczewski ur. 12.02.1815 zm. 1882 ojciec: Gabriel Stanisław hr. Rzyszczewski matka: Celestyna Alina ks. Czartoryska
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.3.1.2. Karol Andrzej Radziwiłł ur. 1821 zm. 1886 + Jadwiga Sobańska, ojciec: Piotr Sobański matka: Hortensja Teresa "Bożeniec" Jełowicka
1.1.1.2.2a.1.1b.4a.3.1.3. Zygmunt Radziwiłł ur. 1822 zm. 1892 + Cecylia de Germa   
1.1.1.2.2a.1.1b.4b.4. Dorota Stecka, ur. 1794, zm. 23.5.1854 Paryż + Józef ks. Lubomirski, ojciec: Michał Lubomirski matka: Magdalena Raczyńska
1.1.1.2.2a.1.1b.4b.4.1. Marceli ks. Lubomirski +(1) Jadwiga Jabłonowska ojciec: Maksymilian Jabłonowski matka: Teresa ks. Lubomirska +(2) Eliza Thébault 
1.1.1.2.2a.1.1b.4b.4.1a.1. Józef Maksymilian Władysław Lubomirski +(1) Franciszka Aniela Françoise Troussel des Saussag +(2) Seweryna Severine Seweaine bar. de Löwenthal   
1.1.1.2.2a.1.1b.4b.4.1a.2. Maria Lubomirska   
1.1.1.2.2a.1.1b.4b.4.1b.3. August Lubomirski   
1.1.1.2.2a.1.2. Teofila Stecka, ur. ok. 1670 + Wojciech Potocki   
1.1.1.2.2a.1.3. Michał Stecki, ur. ok. 1670 zm. dominikanin  
1.1.1.2.2a.1.3.1. Michał Stecki, ur. ok 1690  
1.1.1.2.2a.2. Anastazja Stecka + Konstanty Woronicz, łowczy smoleński [Oss. 141-III-460]
1.1.1.2.2a.3. Wacław Stecki, ur. ok. 1660, przed 1685 cześnik kijowski, własność: Nałusów + Jadwiga Liniewska [Gmiterek, H. (oprac.) Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich ...., Nies.]
1.1.1.2.2a.3.1. Tomasz Stecki ur. ok. 1700 +(3.1726) Izabella Lubieniecka, ojciec: Józef, matka: Ludwika Gołuchowska [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1. Marcin Stecki, ur. ok. 1740, zm. przed 1802, cześnik parnawski + Honorata Skrzyńska, zm. po 1802 [Oss. 141-III-460; Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1. Nestor Ignacy Leonard Stecki, ur. ok. 1785, porucznik W.Pol. +(1) Józefa Szemiot +(2) Ewa Sosnowska
1.1.1.2.2a.3.1.1.1a.1. Franciszek Stecki, bzż [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1a.2. Tryfon Marcin Andrzej Stecki, ur. 1798 +(1) ?? Hahn +(2) ?? Chodakowska [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1a.2a.1. Jan Mikołaj Dezydery Stecki, muzyk, wyjechał do Rosji + ?? (Niemka)
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.3. Aleksander Stecki, ur. ok. 1816 oficer, mieszkał Horkowce, par. ostrogska +(1847 Lubar) Zygmuntyna Gadomska, ur. ok. 1821 (1-v. Iliński); ojciec: Antoni, matka: Emilia Halewska; mieszkała: Lubar
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.3.1. Aleksandra Maria Agnieszka Stecka, ur. 20.1.1852 Łuczyniec [Oss. 141-III-460 skan 12]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.3.2. Cezaryna Bronisława Stecka, ur. 1853
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.4. Antoni Stecki
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.5. Kazimierz Leopold Stecki, ur. 1816, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.6. Władysław Stecki ur. 1825 Nowy Dworzec, par. Miedzyrzec Korecki [par.] 
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.7. Ignacy Stecki, bzż. powstaniec styczniowy [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.8. Apolonia Stecka, ur. 1820, bzż [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.1b.9. Ludwika Stecka ur. 1815 Nowy Dworzec, par. Miedzyrzec Korecki + Skrzypokowski [par.; Zł] 
1.1.1.2.2a.3.1.1.2. Tomasz Jan Bonawentura Stecki ur. ok. 1780, zm. 1809 z przeziębienia na polowaniu + Teresa Jaśkowska (Faustyna Jachowska stryjeczna siostra prymasa Woronicza) [akt ur. wnuka Leona AGAD 1-301-1142; Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.1. Alojzy Tomasz Stecki ur. ok. 1810 + Aniela Ozierow [DAŻO 178-3-151]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.1.1. Jerzy Tadeusz (Tadeusz Jerzy) Stecki, ur. 1838 Horodec, zm. 2.8.1888 Medwedówka, powieściopisarz i etnograf, zamieszkały na Wołyniu, powstaniec 1863, zesłaniec  +(ok. 1866 Żytomierz) Maria Niemierzycka (Newmeryscka), ojciec: Andrzej, matka: Ludwika Trypolska [Olgebrand S. Encyklopedia...; KEK; Żychliński; Bruchnalska M., Ciche bohaterki...; uzup: Julia Remezenko za: DAŻO 178-3-151] 
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.1.1.1. Witold Zenobiusz Stecki, ur. 1869, legit. szlach. 1892, zamordowany przez Bolszewików
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.1.1.2. Jerzy Stecki, zm. młodo
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.1.2. Bolesław Ludwik Euzebiusz Stecki , ur. 1841, zm. 1885 Ernsdorf, Śląsk, bzż, 
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.1.3. Antoni Adolf Stecki, ur. 1844, zm. 1866 Zurych, bzż.
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2. August Andrzej Tadeusz Stecki, ur. 1804, zm. 1878, dzierżawca majątku Wierzbowiec (własn. hr. Rzewuskiego) + Balbina Pruszyńska
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2.1. Jakub Ignacy Stecki, ur. ok. 1840, dziedzic maj. Wyszczykusy, pow. żytomierski +(1868) Adela Lasocka (siostra Wacława), ojciec: Mateusz, matka: Aleksandra Budzyńska [Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2.1.1. Stefan Mateusz Stecki, legit. szlach. 1879
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2.1.2. ?? Stecka, ur. 19.8.1870 Wyszczykusy [Zł.; Lasocki W., Wspomnienia ...]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2.1.3. ?? Stecka [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2.1.4. ?? Stecka [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.2.2. Maria Faustyna Stecka + ?? Zakrzewski
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.3. Józefa Wiktoria Stecka, zm. mł. [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4. Adolf Felicjan Stecki, ur. 10.6.1808 Cmin, zm. 23.3.1889 Lwów św. Andrzej, własność: Środopolce (Śródpolce), powstaniec listopadowy, emigrant  + Maria Jędrzejowicz, zm. 18.5.1865, wniosła we wianie Środopolce, ocjiec: Dawid, matka: Rengerda Nikorowicz [Chołodecki J. Cmentarzyska ..., dokument spadkowy Marii Jędrzejowicz, PSB, RejestrLW; AGAD 1-301-783]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4.1. Alfred Roman Stecki, ur. 10.8.1848 Śródpolce, zm. 2.10.1900, poch. Śródpolce pod Radziechowem, poseł  + Maria Szumlańska [Żychliński T., Złota księga..., AGAD 1-301-1142; par.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4.2. Bolesław Stecki, uczeń gimnazjum Fr. Józefa we Lwowie 1868-70 [Chołodecki, księga pamiątkowa gimnazjum ...]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4.3. Julianna Katarzyna Walentyna Stecka, ur. 14.2.1850 Śródpolce, zm. 18.5.1851 Śródpolce [AGAD 1-301-1142, 1152; par.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4.4. Aleksander Abdon Ignacy Stecki, ur. 30.6.1851 Śródpolce, zm. 2.10.1853 Śródpolce [AGAD 1-301-1142, 1152; par.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4.5. Lucylla Stecka, ur. 27.6.1854 Śródpolce (chrzestny: gen. Józef Dwernicki), 3.9.1855 Śródpolce [AGAD 1-301-1142, 1152]
1.1.1.2.2a.3.1.1.2.4.6. Leon Juliusz Stanisław Feliks Stecki, ur. 11.4.1857 Śródpolce, uczeń gimnazjum Fr. Józefa we Lwowie 1872-9 [Chołodecki, księga pamiątkowa gimnazjum ...; AGAD 1-301-1142]
1.1.1.2.2a.3.1.1.3. Fidelis Jakub Filip Stecki, ur. 1770, 1802 własność po matce: Jasienicze, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.1.4. Tekla Stecka, bdt.
1.1.1.2.2a.3.1.1.5. Barbara Stecka +(przed 1802) Ignacy Konopacki z Konopatu h. Konopacki, stolnik malborski [Bon.; Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.2. Anna Stecka + ?? Roszkowski [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.1.3. Marianna Stecka + ?? Uszczapowski [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.2. Stanisław Marcin Stecki, miecznik kijowski +(1) ?? Wapowska +(2)(1716) Salomea Nasierowska (2-v. Franciszek Siemaszko) [Nies.]
1.1.1.2.2a.3.2.1. Konstanty Stecki + Eufrozyna Kornecka   
1.1.1.2.2a.3.2.1.1. Antoni Ignacy Stecki   
1.1.1.2.2a.3.2.1.2. Franciszek Stecki   
1.1.1.2.2a.3.2.1.3. Adam Stecki + Bronisława Wysocka   
1.1.1.2.2a.3.2.1.4. Bartłomiej Stecki   
1.1.1.2.2a.3.2.1.5. Michał Stecki 
1.1.1.2.2a.3.2.2. Zofia Stecka + Piotr Stecki, podsędek ziemski włodzimierski, ojciec: Tomasz, matka: Jadwiga Białecka
1.1.1.2.2a.3.2.3. Konstancja Stecka, zakonnica w: Łuck [Zł.]
1.1.1.2.2a.3.3. Marcin Stecki, zm. młodo [Zł.]
1.1.1.2.2a.4. Hrehor Stecki, zginł 1658 w sprawie z Chmielnickim, bpt. [Zł.]
1.1.1.2.2a.5. Jakub Stecki, zginł 1658 w sprawie z Chmielnickim, bpt. [Zł.]
1.1.1.2.2a.6. Barbara Stecka +(1664 Dziegciów) Iwanicki. cześnik czernichowski
1.1.1.2.2a.7. Marianna Stecka +(1671 Dziegciów) Marcin Gajewski
1.1.1.2.2a.8. Zofia Stecka + Jan Dowgiełło
1.1.1.2.3. Samuel Stecki + Anastauja Czerniak [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.3.1. Michał Stecki, zm. młodo [Zł.]
1.1.1.2.3.2. Konstanty Stecki + Eufrozyna Koniecka [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.3.2.1. Antoni Stecki, zm. 1722, 1712 pisarz generalny ziemi kijowskiej, 1719 podczaszy owrucki, bpt.
1.1.1.2.3.2.2. Franciszek Stecki, własność: Matwijowicze, pow. owrucki + Joanna Debojen (2-v. Bohdanowicz)
1.1.1.2.3.2.2.1. Cyprian Stecki, biskup
1.1.1.2.3.2.2.2. Stanisław Stecki, archidiakon
1.1.1.2.3.2.2.3. Karol Stecki + Konstancja Zapolska
1.1.1.2.3.2.2.3.1. Jan Stecki, zm. młodo
1.1.1.2.3.2.2.4. Jan Napomucen Stecki, pisarz owrucki +(1) ?? Czarnecka +(2) Franciszeka Chojecka
1.1.1.2.3.2.2.4a.1. Gertruda Stecka + ?? Załęski, stolnik łucki
1.1.1.2.3.2.2.4a.2. Teresa Stecka + Kajetan Proskura, prezes sądu głównego kijowskiego
1.1.1.2.3.2.2.4b.3. Anotni Stecki, zm. młodo
1.1.1.2.3.2.3. Bartłomiej Stecki
1.1.1.2.3.2.4. Adam Stecki, łowczy kijowski + Bronisława Kaszowska, h. Janina [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.3.2.4.1. Józef Stecki, 1802 legit. szlach. +(1) Florentyna Aksak (1-v. Józef Kaszowski) +(2) Marianna Sokołowska (1-v. Jan Piaskowski) [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.3.2.4.1a.1. Mikołaj Stecki, bdt + Grocholska [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.3.2.4.1a.2. Magdalena Stecka + Andrzej Podhorodeński
1.1.1.2.3.2.4.1b.3. Cyprian Kajetan Andrzej Osip Stecki, ur. 1782, zm. 1846, dziedzic: Huncze, Nowosiółki, Nowaki, Makarówka, + Faustyna Nowowiejska, ojciec: Konstanty, matka: Marianna Błędowska [DAŻO, 146-1-336]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.1. Aniela Stecka + Szymon Rabsztyński (2-v. Joanna Stecka)
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.2. Joanna Stecka + Szymon Rabsztyński (1-v. Aniela Stecka)
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.3. Franciszka Stecka + Kazimierz Pląskowski
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.4. Teresa Stecka + Mikołaj Wyhowski
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.5. Elżbieta Stecka + Józef Sąpławski
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.6. Marianna Stecka +(1) Piotr Baranowski +(2) Andrzej Nowicki
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.7. Brygida Stecka + ?? Stamm, płk wojsk rosyjskich
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.8. Władysław (Wacław) Wienczesław Mateusz Stecki, ur. 1813, dziedzic w: Bazar, Krasne na Podolu + Helena Kundzicz, ur. 1840, zm. 1912, poch. Żytomierz [MKiS Biuro Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą - Cmentarz Polski w Żytomierzu]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.8.1. Cyprian Władysław Kwiryn Stecki legit. szlach. 1860 [Zł.]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.9. Edmund Leonard Stecki, ur. 1823, marszałek szlachty pow. owruckiego, własność: Humnicze, Buszynka + Elżbieta Janowska [Zł.]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.9.1. Matylda Stecka [Zł.]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.9.2. Aldona Stecka [Zł.]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.9.3. Gabriela Stecka [Zł.]
1.1.1.2.3.2.4.1b.3.9.4. ?? Steccy (synowie zmarli młodo)
1.1.1.2.3.2.4.2. Bartłomiej Stecki, zm. 1752, starosta taborowski, bzż. [Zł.]
1.1.1.2.3.2.4.3. Wiktoria Stecka +(1) Antoni Kaszowski +(2) Ignacy Grocholski, wojski kijowski
1.1.1.2.3.2.4.3.1. Katarzyna Kaszowska, zm. ok. 1820, poch. Kazimirka + Antoni Kisiel 
1.1.1.2.3.2.4.4. ?? Stecka + Orzeszko
1.1.1.2.3.2.4.4.1. ?? Orzeszko
1.1.1.2.3.2.4.4.2. ?? Orzeszko + ?? Matuszewicz
1.1.1.2.3.2.4.4.3. ?? Orzeszko + ?? Wysłouch
1.1.1.2.3.2.5. Michał Stecki, podkomorzy, bpt. +(1) Brygida Czarnowska +(2) Elżbieta Światopełk Czetwertyńska
1.1.1.2.3.2.6. Ewa Stecka + Porczyński
1.1.1.2.3.3. Helena Stecka
1.1.1.2.4. Regina Stecka +(24.11.1630) Aleksander Korczewski
1.1.1.2.5. Owtodia Stecka (być może)+ Szymon Pawsza
1.1.1.3. Michał Stecki, komornik królewski, bpt. + ?? ks. Zbaraska [Zł.]
1.1.1.4. Maria Stecka + Harasym Suryn, ojciec: Stanisław, właściciel Robowszczyzny pow. owrucki (XVIw) [Zł.]
1.1.1.5. Anna Stecka + Aleksander Faszczewski [Zł.]
1.1.1.6. Fedor Stecki, zm. 1613 + Elżbieta Derewnica [Zł.]
1.1.1.6.1. Zuzanna Stecka + Samuel Sokora (1-v. Fedora Trypolska)
1.1.1.7. Krzysztof Stecki + Bohdana Matkiewicz (błędnie: Milkiewicz) [Zł.]
1.1.1.7.1. Jan Stecki, zm. 1655, bpt. [Zł.]
1.1.1.7.2. Elżbieta Stecka + Piotr Żmijewski [Zł.]
1.1.1.8. Paweł Stecki, mieszkał: Lubecza, bpt. + Tomiła Milkiewicz [Zł.]
      1 Tomasz Stecki ok. 1710-ca 1760 + Izabela Lubieniecki ok. 1720-ca 1770 
`=2 Marcin Stecki ok. 1740-ca 1790 


1. Franciszek Stecki, ur. ok. 1710
1.1. Stanisław Stecki archidiakon Kijowski, kanonik łucki
2. Bartłomiej Ignacy Stecki ur. 1741 zm. 29.2.1780 Minerwy - komandor maltański, Poznań, zakon św. Jana


1. Piotr Stecki [nad. Julia Remezenko za: DAŻO 118-14-36]
1.1. Jan Stecki, ur. ok. 1759, zm. po 1816, mieszkał: 1790 w. Wertykijowka, 1795-1816 m. Trojanów + Maryna (Maryanna) ??, ur. ok. 1769, zm. po 1816), ojciec: Jakub; [DAŻO 118-14-36, DAŻO 118-14-18, CDIAK 1044-1-1]
1.1.1. Wiktoria Stecka, ur. ok. 1789, zm. 26.05.1846, Trojanów + Łukasz Ratyński, ur. ok. 1787 [DAŻO 178-51-166, DAŻO 178-3-12]
1.1.2. Tekla Stecka, ur. ok. 1792 [DAŻO 118-14-36]1. Ewa Stecka, ur. ok. 1780 + Sebastian Radecki
1.1. Michał Radecki + Anna Korostelak, ojciec: Teodor
1.1.1. Piotr Radecki, ur. 18.10.1831 Stojanów [AGAD 1-301-1266]


1. Wawrzyniec Stecki, ur. ok. 1780 [Stecki Konstanty M.M., Pamiętniki]
1.1. Jan Stecki, ur. 1805, zm. 24.8.1903, oficjalista ziemski, mieszkał: Środa pod Lublinem + Tekla Białoskórska
1.1.1. Konstanty Stecki ur. 1.11.1847, zm. 20.5.1900, lekarz szpitala w Hrubieszowie, społecznik, posiadał majątek Klukowicze k. Wysokiego Litewskiego +(1) ?? Włodkówna +(2)(26.2.1878) Maria Ponikwicka, ojciec: Józef (s. Tadeusza i Franciszki Tołłoczko), matka: Paulia Machwic [Żychliński T., Złota Księga...; KtoŁ]
1.1.1b.1. Konstanty Marian Mścisław Stecki, ur. 29.7.1885 Hrubieszów, zm. 4.10.1978 Poznań, polski botanik, 1925-1960 profesor botaniki leśnej Uniwersytetu Poznańskiego, autor pamiętników +(1) Eugenia Arczyńska, +(2) Mieczysława Ostrowska [Botanica Steciana nr. 11; KtoŁ]
1.1.1b.1.1. Zofia Stecka ur. 22.9.1917 Zakopane
1.1.1.2. Maria Stecka
1.1.2. Ignacy Stecki
1.1.3. Adam Stecki ur. 23.11.1844 Wronów par. Chodel. zm. 08.06.1886 Warszawa (poch.cm.Powązki), felczer +(21.04.1877 Warszawa) Czesława Babińska (ojciec: Franciszek Babiński, matka: Katarzyna z Kobylińskich [nad. Małgorzata_Kulwieć, za: metryki urodzenia, akty ślubów, zgonów, zdjęcia grobów, dokumenty i informacje rodzinne (najbliższa rodzina)]
1.1.3.1. Jerzy Stefan Stecki, ur. Warszawa 31-07-1879, zmarł w wieku 17 lat
1.1.3.2. Janina Stecka ur. 27.01.1878 Warszawa, zm.20.03.1950 Warszawa
1.1.3.3. Jadwiga Stecka ur. 30.06.1881 Warszawa, zm.01.11.1924 Warszawa, farmaceutka + (28.10.1911 Warszawa) Zygmunt Kulwieć (1877 - 1958) farmaceuta, właściciel apteki w W-Wie (ojciec: Piotr Kulwieć, matka: Rozalia z Glebów)
1.1.3.3.1. Irena Kulwieć (1912-1992) farmaceutka + Julian Waszkiewicz (1909-1978) farmaceuta
1.1.3.3.2. Jerzy Kulwieć (1917-2008)Warszawa, por. WP II Rzeczypospolitej, handlowiec 1948-1984 +(1948) Zofia Irena Knap(ojciec:Władysław Knap, matka:Franciszka Sadoch)
1.1.3.4. Stanisława Stecka ur. 08.05.1886 Warszawa, + (02.02.1922) Kazimierz Wiktor Bujakowski
1.1.4. Stanisław Stecki ok. 1840, felczer, plenipotent ziemski + Wanda Olszańska ok. 1840 [Brzoza, Stapan - Posłowie ...]
1.1.4.1. Jan Stecki ur. 22.3.1871 Siedliszki, gub. lubelska, zm. 30.6.1954 Bełżyce, ziemianin, poseł do dumy rosyjskiej, order Odrodzenia Polski III kl.  +(26.3.1900 Makruszów) Maria "Wołk" Łaniewski h. Korczak (odm.) ok. 1870 + Stanisław i Pelagia Suffczyńska (c. Juliusza i Marii Marianny Czackiej) [Gaz.Lwowska 1900 nr. 102]
1.1.4.1.1. Stanisław Stecki ur. 1901, zm. 1945 + Barbara Czarnecka
1.1.4.1.1.1. Władysław Stecki + Bogumiła Grzebała
1.1.4.1.1.1.1. Marcin Stecki
1.1.4.1.1.1.1.1. Mateusz Stecki
1.1.4.1.1.1.1.2. Magdalena Stecka
1.1.4.1.2. Pelagia Stecka ok. 1900 + Jan Jastrzębski
1.1.4.1.2.1. Andrzej Jastrzębski
1.1.4.1.2.2. Wojciech Jastrzębski
1.1.4.1.2.3. Stanisław Jastrzębski
1.1.4.1.2.4. Zbigniew Jastrzębski
1.1.4.1.2.5. Maria Jastrzębska
1.1.4.1.3. Adam Stecki ur. 1904. zm. 1944 + Natalia Goebel ok. 1900 
1.1.4.1.3.1. Zbigniew Stecki 1930-1994 + Anna Leśniak ok. 1940- 
1.1.4.1.3.1.1. Adam Stecka ok. 1960- 
1.1.4.1.3.1.2. Marta Stecka ok. 1960- + ?? Tadrowski ok. 1950- 
1.1.4.1.3.1.3. Klara Stecka ok. 1960- + ?? Bałabuch ok. 1950- 
1.1.4.2. Wacław Stecki
1.1.4.3. Wanda Stecka +(28.3.1900 Warszawa) klemens Łazarewicz, współpracownik Kuriera Warszawskiego [Gaz. Lwowska 1900 nr.102]
1.1.5. Antoni Stecki
1.1.6. Władysław Stecki
1.1.7. Michalina Stecka +(1) Tomasz Choinicki, +(2) Władysław Tarach
1.1.8. Eleonora Stecka
1. Piotr Stecki, ur. ok. 1800, woźnica, mieszkał: Lwów + Katarzyna Zabierzewska
1.1. Józef Stecki, ur. 1832, zm. 5.11.1849 Lwów, mieszkał: Lwów d. 416 [par. za CDIAL]
1. Jakub Stecki (nob.), ur. ok. 1768 +(1) Anna, zm. ok. 1809 +(2)(1810 Byszów, pow. brzeżański) Franciszka Klimentowska, ur. 1762 [AGAD 1-301-420]
1.1. Michał Stecki (Stocki) (nob.), ur. 1787 +(20.4.1809 Byszów, pow. brzeżański) Agnieszka Ster___? (Starczewska?), ur. 1789, ojciec: Ignacy, matka: Zofia [AGAD 1-301-420]1 Andrzej Steciuk, ur. ok. 1780 + Teresa
`=2 Eliasz Steciuk ur. 1807 (1812), 1837 "miles demissus", zm. 4.2.1840 Ilkowice 42 z wyczerpania  +(1.11.1831 Skomorochy ) Anastazja Michaluk, (Michalczuk, Michalik), ur. 1807, ojciec: Piotr, matka: Anna Morikoza; (2-v. Leon Antosiow, dziecko: Bazyli ur. 11.3.1845 Ilkowice 42 ) [par.; Metryka Franciszkańska: Ilkowice]
  |=3 Jan Steciuk, ur. 19.5.1837 Ilkowice 42 
  `=3 Michał Steciuk (ok. 1866 zmiana na Stecki) chrz. 18.9.1834 Ilkowice 42, par. Skomorochy (gr-kat) , zm. po 1899, służący, leśniczy w: Perespa, administrator dóbr w: Ordów  +(17.11.1861 Perespa, par. Tartaków ) Anastazja Rozalia Ludwika Ostrowska, ur. ok. 1836 Jawornik Ruski, par. Dylągowa, zm. ok. 1908, ojciec: Jan, matka: Franciszka Mosbauer
   |=4 Franciszka Maria Steciuk (Stecka), ur. 14.10.1862 Perespa 1, zm. 7.10.1927, pochowana Kraków Rakowice  +(3.2.1880 Ordów ) Kazimierz Giebułtowski ur. 17.2.1856 Góra Ropczycka , zm. 22.4.1920, ojciec: Franciszek, matka: Karolina Kaczorowska; 1914 administrator dóbr Rajtarowice,  [archiwum cmentarza rakowickiego, AGAD 1-301-1800, par.: Księga Pamiątkowa Wygnańców z Galicji ..., CDIAL 618-2-611]
   |  |=5 Bronisław Giebułtowski
   |  `=5 Stefania Giebułtowska zm. 1934 + Franciszek Ledóchowski, ur. 1883 Okocim, zm. 21.10.1940, ojciec: Wincenty, matka: Maria Drapella [archiwum cmentarza rakowickiego]
   |=4 Maria Steciuk (Stecka), ur. 14.8.1864, zm. 9.1864 Perespa 1, par. Tartaków [CDIAL 618-2-611]
   |=4 Mieczysław Steciuk (Stetciak, Stecki), ur. 26.11.1865 Perespa 1, zm. 15.1.1866 Perespa 1 [CDIAL 618-2-611, 2215]
   |=4 Wincenty Stanisław Stecki, ur. 15.4.1867 Ordów , zm. 1938, 1904, adiunkt w Krakowie, mianowany naczelnikiem urzędu stacyjnego w Starym Sączu, mieszka Kraków ul. Topolowa  +(ok. 1894) Eugenia Huet, ur. 3.7.1873 Dębica, zm. 11.9.1949 Kraków, ojciec: Gustaw, matka: Gabriela Sednik (siostra Emilia ur. 1878 Dąbrowa) [Kuryer Lwowski 13.4.1904; Spis ludności Krakowa 1900; inf.: Anna Zawadzka]
   |  |=5 Tadeusz Stecki, ur. 12.5.1895 Bogumiłowice, zm. 10.11.1918, harcerz, porucznik 8 pułku piechoty legionów 
   |  |=5 Zofia Stecka, ur. 19.12.1897 Bonarka, zm. 13.06.1979  + Zdzisław Sira, zm 1967
   |  |=5 Stanisław Stecki, ur. 14.10.1900 Brzeźnica
   |  |=5 Marian Stecki
   |  `=5 Maria Stecka "Myszka", ur. 1907, zm. 1988 +(1940) Franciszek Rekucki, ur. 6.6.1895 Volosko, Istria, zm. 20.3.1972 Kraków, ojciec: Stanisław, matka: Maria Kern; (1-v. Maria Irena Kantecka) legionista 3 płk II Brygady, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, partyzant AK, poch. Kraków-Rakowice [Wiki]
   |   |=6 Zbigniew Jan Rekucki + (1) Antonina Łaskawska
   |   |  `=7 Aleksandra Rekucka, ur. 1978 + Filip Szczurek
   |   `=6 Kinga Rekucka, ur. 1949 + Jerzy Bugajski
   |     |=7 Dominik Bugajski
   |     `=7 Maria Bugajska
   |=4 Zygmunt Jan Stecki, ur. 2.5.1869 Ordów (chrzestni: Jan Tomanek i Aleksandra Borusiewicz) , zm. 12.04.1940 Kalisz (lub Tarnów), 1911 kancelista policji, 1913 oficjał, komisarz policji, mieszka: Lwów (odzn medalem i krzyżem jubileuszowym)  + Antonina Toman (Prażan)  , ojciec: Jan, matka: Zofia Benatzky [Szematyzm 1911, 1913]
   |  |=5 Zofia Stecka, ur. ok. 1904  + Cezary Kurt 
   |  |  `=6 Aleksander Kurt, zm. 2.1945 Drezno
   |  `=5 Maria Zuzanna ("Dunda") Stecka, ur. 25.1.1907 Lwów par. św. Marcina, zm. 1977, nauczycielka, łączniczka AK  +(1) Juliusz Alfred Drapella ur. 3.11.1886 Wieprz Małopolski, zm. 25.10.1946 Nicea, ojciec: Ludwik, matka: Maria Mierowska; generał brygady WP +(2)(15.6.1961 Katowice) Ludwik Domoń [AGAD 1-301-1926; WIEM]
   |   `=6 Andrzej Drapella, ur. 1929 +(1) Jadwiga Dzbańska, ur. 1935 Monasterzyska +(2) Anna Szabat
   |     |=7a Dariusz Drapella + Anna Maria Żylicz
   |     |  |=8 Tomasz Drapella + Magdalena Bukowska
   |     |  |  `=9 Olga Drapella
   |     |  |=8 Bolesław Drapella + Anna Lemańczyk
   |     |  |  `=9 Stanisław Drapella
   |     |  |=8 Małgorzata Drapella
   |     |  `=8 Zofia Drapella
   |     |=7a Maciej Drapella
   |     `=7b Nadia Drapella  
   |=4 Bronisława Krystyna Stecka, ur. 2.7.1871 Ordów , zm. 10.06.1959 Kraków, poch. Kraków-Rakowice   +(25.8.1894 Sokal) Kazimierz Jaroszewski ur. 12.03.1861 Stara Sól, zm. 03.05.1929 Kraków
   |  |=5 Jan Bronisław Jaroszewski ur. 24.6.1895 Sokal 22, zm. 27.3.1978 Kraków + Janina Płońska ur. 24.8.1905 Zgierz, zm. 25.8.1984 Kraków
   |  |=5 Stefania Jaroszewska, ur. 12.1.1899 Krystynopol + Stanisław Grudzewski
   |  `=5 Maria Jaroszewska ur. 14.9.1905 Jaśniszcze, zm. 19.02.1994 Kraków + Tadeusz Topolnicki ur. 5.6.1903 Tarnopol, zm. 16.07.1995 Kraków
   `=4 Tadeusz Kazimierz Stecki, ur. 12.8.1873 Ordów , zm. Stary Sacz, urzędnik telegrafu kolejowego, 1900 mieszkał: Kraków, Rakowicka 21 +(ok. 1894) Franciszka Zielińska, ur. 9.9.1873 Kraków, ojciec: Michał, matka: Salomea Samborska [Spis ludności Krakowa 1900]
     |=5 Jadwiga Stecka, ur. 28.?.1895 Kraków,  + Emanuel Zachara [Spis ludności Krakowa 1900]
     |  `=6 Józef Zachara
     |=5 Tadeusz Stecki ("Tadulek"), ur. 23.3.1899 Kraków, zamordowany Auschwitz, bzż.  [Spis ludności Krakowa 1900]
     `=5 Stanisław Michał Stecki ("Stachurek"), ur. 8.2.1905 Krosno , zamordowany 1941 Mauthausen-Gusen  + Janina Horak, ur. 1919 Lwów, zm. 2000, ojciec: ?? (b. bogaty); matka: ?? Horak (Rumunka, nauczycielka muzyki
      |=6 Jacek Stecki (Australia) + Monika Maria Dąbrowska
      |  |=7 Christopher Mark Stecki + Suyanne Yvette Crowley
      |  |  |=8 Saxia Jane Stecki, ur. 2003
      |  |  |=8 Yanek Stecki, ur. 2004
      |  |  `=8 Olek Valentino Stecki, ur. 2007
      |  `=7 Andrzej Roderic Stecki + Karen McGonagle
      |   |=8 Caitlin Monica Stecki
      |   `=8 Jessika Kathrzn Stecki
      `=6 Leszek Stecki +(1) Anna Karwalska +(2) Grażyna Kubrak
        |=a7 Magdalena Stecka + Mada Peter Grahl-Madsen
        |  `=8 Alexandra Grahl-Madsen
        |=a7 Piotr Stecki
        `=b7 Sandra Stecka


				 
1. Teodor Ignacy Stecki, h. Radwan, ur. ok. 1810, wywodził się z Wołynia
1.1. Franciszek Teodor Stecki h. Radwan, ur. 20.10.1843 Nicko, zm. 9.1933, powstaniec styczniowy, ciężko ranny 10.8.1863  [Oryl Z i M. Bitwa pod Chromakowem 1863]
1.1.1. Artur Stecki
1. Józef "Olechnowicz" Stecki, h. Radwan, ur. ok. 1810, własność: Suszno + Teodora Jabłonowska, ojciec: Józef (s. Jana Stanisława) [uzup. tubedriver na Forum]
1.1. Aleksander Stecki, ur. ok. 1845 Sielągowsk, zm. 22.01.1899 Lwów, par. Św. Antoniego, powstaniec 1863 z oddziałów Czachowskiego i Wróblewskiego, ranny pod Krępą, rządca ziemski (Stawczany), kapitalista, poch. Lwów, cm. Łyczakowski  + Maria Pintel, ojciec: Adam, matka: Antonina Połoszynowicz [KEK]
1.1.1. Kazimiera Marianna Stecka, ur. 18.01.1876 Lwów, par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844]
1.1.1. Bronisława Paulina Stecka, ur. 28.07.1877 Lwów , par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844] +(1)(nieform) Edward Tatomir +(2)(2.12.1899) Zygmunt Tatomir, artysta malarz
1.1.1a.1. Lucjan Bolesław Stecki, ur. 8.6.1898 Lwów, par. św. Mikołaja [par.]
1.1.1. Mieczysław Aleksander Stecki, ur. 27.XX.1878 Lwów, par. MP Śnieżnej, zm. 8.12.1879 Suszno, par.Radziechów [AGAD 1-301-844; par.Radziechów.rz-kat]
1.1.1. Bolesław Julian Stecki, ur. 09.02.1880 Lwów, par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844] + Halina Malawska
1.1.1.1. Wiesław Stecki, oficer WP oraz rezerwy Komitetu Związku Strzeleckiego, zamordowany w obozie Majdanek w 1944r.
1.1.1. Helena Zuzanna Stecka, ur. 11.08.1881 Lwów, par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844]
1.1.1. Eugeniusz Antoni Stecki, ur. 08.11.1882 Lwów, par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844]
1.1.1. Maria Józefa Stecka, ur. 14.09.1884 Lwów, par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844]
1.1.1. Eugenia Stecka + Stanisław Nawrocki, ur. 1882, zm. 1927
1.1.1. Stanisława Stecka + (1) Jaworczak + (2) Lityński + (3) Jan Ruchlewicz
1.1.1. Janina Theodozja Stecka, ur. 08.02.1889 Lwów, par. MP Śnieżnej [AGAD 1-301-844], zm. 01.04.1953 Kraków + Ludwig Jarominek, ur. 03.03.1886, zm. 26.07.1968 Kraków, inżynier budowlany
1 ?? Stecki, ur. ok. 1850
|=2 Tytus Stecki, ur. ok. 1880
|=2 ?? Stecki
`=2 Konstanty Stecki, współwłaściciel winiarnio-kawiarni "Simon i Stecki"
  `=3 Antoni Stecki ur. 1908 zm. 1985 + Maria Prandota
    |=4 Stanisława Stecka
    | `=5 ?? ?? 
    |   `=6 Alice Neffe (mail)
    |=4 Jerzy Stecki + Teresa Kadrow
    |  |=5 Krzysztof Stecki + Katarzyna Oliwa
    |  |  `=6 Kamil Stecki 
    |  `=5 Andrzej Stecki + Grażyna Kurkiewicz
    |   |=6 Agnieszka Stecka ur. 15.04.1984 (mail)
    |   `=6 Wiktor Stecki ur. 08.01.1986
    `=4 Antoni Stecki zm. 10.12.1999
      |=5 Mariusz Stecki ur. 03.10.1968
      `=5 Marcin Stecki ur. 02.12.1977 (mail)1. Adam Stecki, ur. ok. 1860 inżynier transportu Czyta (Rosja) (zdjęcie) + Elżbieta Plewkiewicz ur. o. 1850 zm. 1911, c. Seweryna i Heleny Byszewskiej (prawnuczka Arnolda Jakuba Byszewskiego, generała)
1.1. Józef Stecki ur. 1890 (zdjęcie) (mail: Wiesław Wilczkowiak)

1. Józef Stecki + Marta Urban
1.1. Teodor Stecki, ur. ok. 1868 (gr_kat) +(17.5.1894 Mikulińce) Anna Głowińska, ojciec: Mikołaj, matka: Tekla Czerkowska [par.Mikulińce.rz-kat]


1. Adolf Stecki, ur. ok. 1880 [strona rodziny Zagulski na: geni.com]
1.1. Adolf Stecki - ur. 1907 - zm. 1989 Nowy Jork + Mria Pryples
1.1.1. Michał Stecki
1.1.2. Krystyna Stecki
1.1.3. Stefan Stecki
1.2. Wanda Stecka + ?? Bobecki + Robert Zagulski
							 1. Tomasz Stecki ur. ok. 1890 + Michalina
1.1. Aleksander Stecki ur. 13.5.1914 +(1938 Jełowicze) Magdalena Strauss, ur. 26.10.1919, ojciec: Filip, matka; Szarlota [Żurek W.W. Wykaz...]


1. Kazimierz Stecki, ur. ok. 1890 + Aniela
1.1. Jan Stecki, ur. 16.8.1918 Wilno, zm. 19.4.2002, 1939-45 w stalagu [Straty...]1. ?? Stecki, ur. ok. 1900 + Pelagia Kruzel [nad. Bożena Wieczorkowska]
1.1. -- Stecka ur. 1934 Bydgoszcz + Mieczysław Grabowski, ur Poznań, matka: Zofia
1.1.1. Bożena Grabowska + -- Wieczorkowski


1. Tadeusz Stecki, ur. ok. 1900 + Franciszka
1.1. Ryszard Stecki, ur. 5.4.1929 Lwów, 1942-5 robotnik przymusowy w: Lubowidz [Straty...]1. Grzegorz Stecki + Anna Proszek
1.1. Róża Stecka + Jan Wojtych, zm. Lwów, kupiec, złotnikOsoby nie powiązane w genealogię

?? Steccy, 1784 własność Siedliszcze, dek. horodelski [Górzyński S., Regestr...] ?? Stecki, ur. ok. 1850, zm. ok. 1900 i Maria Bogusz z Ziemblic h. Półkozic, ur. ok. 1860, zm. ok. 1910 ?? Stecka, ur. ok. 1760, zm. ok. 1810 + Ignacy Kurowski z Kurowa h. Śreniawa, ur. ok. 1780, zm. ok. 1820 ?? Stecki, 1775 kawaler maltański [VL] Amalia Kunegunda Stecka (może błęd. zam. Stocka), ur. 1926 Stanisławów [par. Indeks] Antoni Stecki starosta owrucki + ?? Chojecka. Antoni Stecki, właściciel apteki w Lublinie pod konie XIX w. Bolesław Ensebe Louis Conde de Stecki + Wanda Antonina Eleonora de Wienrowska ślub w Angli 10.10.1878 Bronisława Stecka (błąd Bonieckiego, właść. Ilnicka) ur. ok. 1850 + Leon Kobylański h. Lubicz (nie Sas) s. Jana i Rypsyny Andreasiewicz Cyprian Stecki biskup Łucki rit. Graeci Czesław Sławomir Stecki, artysta i autor dramatyczny, ur. 1858, zm. 1886 Warszawa, drukował swoje nowele w pismach warszawskich [Olgebrand S. Encyklopedia...] Eliasz Stecki h. Radwan, 1606, dostał się do niewoli rosyjskiej po powstaniu moskiewskim Ignacy Stecki, ur. 1802, 1852 mieszkał: Jagodyne, par. Luboml (razem z: Magdalena Kupraczewa (35) i jej dziećmi: Franciszek (20), Marcin (14), Piotr (11), Helena (17), Mikołaj (2)) + ?? zm. przed 1852 [DAVO, sygn. 195-1-29] Iwan Stecki + Aleksandrą ks. Woroniecką Jan Stecki, 1797 fundator kościoła: Niewierków, pod wezw. św. Trójcy [sklep.antykwariat.biz] Jan Stecki ur. 22.3.1871 Siedliska (pow. lubartowski) zm. 20.6.1954 Bełżyce (lubelskie), ekonomista, publicysta, polski polityk, działacz Narodowej Demokracji, ziemiani, poseł i senator (nota biograficzna) Jan Stecki, 1775 starosta owrucki, sprawa zks. Lubomirskim o starostwo Romanowskie, w pow. kijowskim nad rz. Unawą Jerzy Stecki + Zofia Janina Orzechowska ur. 1901 Rudki k. Lwowa (1-v.Stanisław Kuszelnicki 1894-1940 ) Józef Stecki, sędzia ziemski Łucki Józef Stecki, pisarz łucki, w 1763 chrzestny Piusa Jana Burzyńskiego Józef Stecki, oficer, podczas II Wojny Światowej więzień obozu jenieckiego w Murnau - skąd uciekł, lecz został schwytany Julia Stecka ur. ok. 1880 + Mieczysław "Róg" Radzicki Kazimierz Stecki, generalny komisarz na sejmiku woj. wileńskiego 1709 [Puł.] Kazimierz Stecki, kasztelan kijowski do 1748 [Puł.] Kazimierz Stecki, ur. 1828, powstaniec styczniowy z Wołynia, więziony i sądzony w Kijowie (8 lat fabryk, lub zsyłki) [KEK] Kazimierz Władysław Stecki ur. 1812, zm. 1901, poch Żytomierz [MKiS Biuro Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą - Cmentarz Polski w Żytomierzu] Leon Stecki (1828-1901) + Walerya Józefa Świątkowska (18331-1904), ojciec. Kasper, matka Dorota Elżbieta Wagner, mieszkała parafia: Proboszczewice koło Płocka, [post na forum] Lucjan Teofil Stecki, ok. 1890 proboszcz we wsi Dąbrowa, pow. noworadomski [SGKP] Marceli Stecki, powstaniec styczniowy, porucznik, oficer kawalerii i piechoty w oddziale Cmehar. [KEK] Marta Stecka + ?? Twardowski Michał Stecki, 1775 podkomorzy kijowski, komisarz ds. Lenkiewiczów [VL] Mikołaj Stecki, 1621 podkomorzy kijowski, komisja do rozgraniczenia woj. kijowskiego z pow. możyrskim [VL] Mikołaj Stecki + Fedora Baybuz ur. ok. 1635 h. własnego c. Teodora i Anny Jelec Piotr Stecki ok. 1590-ok.1640, chorąży oszmiański od 13.1.1601, cedował Al. Wiesiołowskiej swa prawa do dóbr Szydłowicze w powiecie wołkowyskim +(1) Ewa Sakowiczówna Drownicka +(2) Zofia ks. Gedrojc h. Gedrojc ok. 1600-ca 1650, ojciec: Zygmunt; sędzianka wileńska Piotr Piotrowicz Stecki 1591 mianowany na chorążego wilkomierskiego Piotr Stecki, "kuczer.", 1861 świadek ślubu Ludwika Szelc i Julianny Józefy Jasińskiej we Lwowie, niepiśmienny [par. św. Andrzej za: CDIAL] Regina Stecka + Haidreło Sołtan, komornik kijowski (dzieci: Krystyna Sołtan +1649 Felicjan Głembocki) Rognieda Stecka, ur. 27.6.1885 Romanów, zm. 11.11.1922 Kraków +(11.5.1905 Kraków) Adam Zdzisław Zamoyski ur. 30.8.1872 Wysock, zm. 9.7.1933 Kraków, ojciec: Stefan Adam, matka: Zofia Potocka Sławomir Leon Stecki h. Radwan + Zofia Gruszczyńska, ur. ok. 1905, ojciec: Jan, matka: Katarzyna Zimoląg [Ziemianie polscy XX wieku...] Stefan Stecki, ur. 1848, zm. 1883, poch. Zdzięcioł [Lewkowska i in., Zabytkowe cmentarze ... nowogródzkie...] Stefan Stecki, ur. 14.4.1909, zm. 4.3.1988, poch. Lwów-Łyczaków Stefania Stecka, 1894 uczennica V klasy szkoły Stefanii Sikorskiej w Warszawie [dokument nagrody za dobre wyniki] Zofia Stecka + Tomasz Nasierowski

КОТОВИЧІ (КОРЧАКИ-КОТОВИЧІ):

І.
1. Іван Стецький (?-1620-1658-?) – зем'янин любецький, шляхтич гербу «Корчак». 1658.18.07. продав батьківський Стецький грунт шляхтичу Каленику Манку .

II
2. Єрофій Іванович (?-1652-1700-?) – священик любецький пречистенський (?-1672-1700-?) . Поминальний ряд його роду: ієромонах Галактіон, ієреї Єрофій, Іван, Іоаникій, Герман, Марія, Марко, Кіндрат, Андрій, Марко, нм.Лука, Софія, Ганна, Прокіп, Євдокія, Григорій, Гафія, Марія ........1
3. Стефан Іванович .........................................................................................1

ІІІ.
4. Гаврило Єрофійович (?-1677-1697-?) – шляхтич, мав маєтності у Любечі і х.Чистих Лужах, священик (1697) .........................................................2

IV
5. Самійло Гаврилович (?-1741-1761-?) – священик пречистенський Любецький (1761) , рождественський любець¬кий (1764) ................................4

V
6. Андрій Самойлович (?-1741-1766-?) – священик (1766) ........................5
7. Козьма Самойлович (бл. 1746-1777-?) – священик (1777) .....................5 
Можливо, до цього роду належав «намісник» полковника Василя Золотаренка у Кричеві, кричевський сотник (1661) Корній Котович . 


108 Яковенко Н. Українська шляхта. — C. 165.
109 ЦДІАУК. Ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 541 (овальна, 16×14 мм; згори літери: ОS). 110 Niesiecki K. Herbarz Polski. — Т. VІІІ. — S. 513.
111 ЛНБ ВР. Ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІІ, арк. 819 (“Pieczęć Iwana Stecki 1609 r.”); Piekosi �
ski F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. — S. 88–89, il. 262


Stefan Olechnowicz † 1593
P 1593 Literatura T. J. Stecki, op. cit., s. 3
16 травня 1579 р. підтвердження на п’ять «служб» у Яриловичах здобув шляхетний Стефан Олехнович (Стецький). В королівському привілеї зазначалось, що це пожалування було надано Сигізмундом ІІ Августом [28, арк. 197–197 зв.]. Між іншим, у 1579 р. Стефан Баторій надавав привілеї шляхті лише за умови її безпосередньої участі у війні: «хто ся съ почтомъ своимъ намъ господару у войско окажеть» [18, с. 89]. Очевидно, що це пожалування С. Стецький отримав під час походу гетьмана В.-К. Острозького на Чернігово-Сіверські землі (Чернігів, Стародуб, Радогощ та Почеп) [22, с. 203]. У подальшому, за старостування М. Струся (1612 — 1627 рр.), Стефан Стецький стає любецьким підстаростою [9, с.120, 289].

9. Кондратьєв, І.В. Любецьке староство (XVІ — середина XVII ст.). І.В. Кондратьєв — Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014.
18. Падалінскі, У.А. Стаўленне да вайны ў грамадскай думцы шляхты Вялікага княства Літоўскага ў 1570–1580-я гг. / У.А. Падалінскі // Studia Historica Europae orientalis / Исследования по истории восточной Европы. Научный сборник. Вып. 1. — Минск : БГУ, 2008. — С. 84–98.
22.Томаш Кемпа. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524/1525–1608) воєвода Київський і маршалок землі Волинської / Т. Кемпа — Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2009.
28. ЦДІАК— КМФ.-36. — Оп. 1. — Спр. 216.


Mikołaj Stefanowicz † 1627
Krzysztof Stefanowicz 
† 1626
P 1626 Literatura T. J. Stecki, op. cit., s. 3
Paweł Stefanowicz † po 1641
Fedor Stefanowicz † po 1629
P 1629 Dokument Prot. 1629Aleksander Mikolajowicz.
P 1648 Relacja Svodnaia, s. 440
Jan Mikołajowicz- ?
Samuel Mikołajowicz- ?


1523 07 01 Прывилеи Грыцку, Солтану а Богьдану Стецковичомъ Шишъкиным на некоторые части имен их по дядку их небощыку Грыцку Ивановичу спалые у Киевъскомъ и во Вруцкомь повете

Жикгимонт, Божю милостью корол полскии. Били намъ чоломъ дворяне н(а) ши Грыцко а Солтанъ а Богданъ Стецъковичъ Шишъкины о томъ, што братъ н(а)шъ славъное памяти Алекъсанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грыцку Ивановичу а Грытцу Стецковичу чотыры служъбы людеи у Киевъскомъ повете у Олевъскои волости на имя Собечыных, а во Вруцъкомъ повете пять служобъ, у Велавъску чотыры служъбы а пятую служъбу Давыдковичовъ, какъ жо и мы то прывилемъ нашимъ потвердили есмо имъ самимъ и их жонамъ, и детемъ, и ближнимъ их на вечъность, и тот они прывилеи на то перед нами вказывали и поведили, штожъ тотъ дядко их Грыцко Ивановичъ, которыи тыи именья з Грыцкомъ Стеиковичомъ в по||[203(99)]деле мелъ, вмеръ, а дочка в него одна и тая пошла была за дворянина н(а)шого Семена Костюшъковича, ино деи и тая тыми разы вмерла безплодна. И били намъ чоломъ, абыхмо их водле прывиля н(а)шого пры том части дядковъщыны ихъ зоставили. И мы, въглянувъшы в тотъ прывилеи н(а)шъ, кгды жъ тыи именья выписаны имъ самимъ и ближнимъ ихъ, а тотъ дядко ихъ вмеръ безчаден, з ласки н(а)шое, на ихъ чоломъбитье, то вчынили: тую часть именеи, которую дядко их небощыкъ Грыцко Ивановичъ держалъ, имъ есьмо дали и зоставуемъ их водле того прывиля н(а)шого. Мають они тую часть именеи дядка своего держати со въсимъ по тому, какъ тотъ дядко их держалъ и какъ тежъ у прывили н(а)шом выписано. И на то есьмо имъ дали сес н(а)шъ листъ з н(а)шою печатью. А въвезати их в то послали есмо дворянина н(а)шого Ивана Басу. Писан у Кракове, под лет Божьего) нарож(енья) 1000 пятьсотъ 23, м(е)с(е)ца июл(я) 1 д(е)нь, инъдыкъ[т] 11." (Лиетувос метрика, Книги 12)

1523 07 01 Листъ писаный до дворянина Семена Костушъковича, абы Грыцку а Солтану а Богдану Стецковичу Шишъкиномъ на некоторые люди в розных волостях и поветехъ.

Били намъ чоломъ дворяне н(а)ши Грыцко а Солтанъ а Богъданъ Стецъковичъ Шишъкины о томъ, што брать н(а)шъ славъное памяти Алекъсанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грыцку Ивановичу а Грытцу Стецковичу чотыры служъбы людеи у Киевъскомъ повете у Олевъскои волости на имя Собечыных, а во Вруцъкомъ повете пять служобъ, у Велавъску чотыры служъбы а пятую служъбу Давыдковичовъ, какъ жо и мы то прывилемъ нашимъ потивердили есмо имъ самимъ и их жонамъ, и детемъ, и ближнимъ их на вечъность, и тот они прывилеи на то перед нами вказывали и поведили, штожъ тотъ дядко их Грыцко Ивановичъ, которыи тыи именья з Грыцкомъ Стецковичомъ въ поделе мел, вмер, а дочъка у него одна и тая пошла была за тебе, и тая деи тыми разы вмерла безплодна, и въмираючы дек отъписала на ц(е)ркви Божей по души своеи на одномъ именьи шестьдесятъ копъ грошей а статъки, рухомыи речы на ц(е)рковъ жы отъписала, а на другомъ именью тобе записала осмъдесятъ копъ грошей, в чомъ жо ся им крывда великая дееть, для чого жъ они били намъ чоломъ, абыхмо ихъ пры тыхъ именьяхъ, близкости их, заставили. Ино мы, въглянувъшы в тотъ прывилеи н(а)шъ, з ласки нашое, на их чоломъбите, то въчынили: тыи именья водлугъ прывиля н(а)шого и блискости имъ есмо дали. А што ся дотычеть отъписанья ее по души и тобе на тых именьях, близкости их, записывала, не водля обычая права земъского, а матерызныи именья маючы на них ничого не отписала, а къ тому рухомыи речы по душы отъписала, мы тое ее отписыванье на именях низач покладаемъ и пры тых именьях дядка их тых близских заставуемъ водля привиля н(а)шого, и въвезати их в то послали есмо дворянина н(а)шог(о) Ивана Босу. Нижли што се дотычеть тых рухомых речы, который она будеть отъписала на ц(е)ркви Божи по души своей, то бы еси по ее души далъ и ее тымъ поминалъ; а которым статъки дядка их остали ся, чого жъ она на церкови Божей исте не отъписала будеть, прыказуем и тобе, ажъбы еси тыи вси статъки дятка их перед тымъ дворяниномъ нашимъ имъ поотьдавалъ, яко жъ то близскимъ. Пакъ ли жъ бы еси того имъ поотдавати и запису на то вказати перед тымъ дворяниномъ нашымъ не хотел, мы казали тому жъ дворянину н(а)шому тыи статъки дядка их взяти въ тебе и побравъшы имъ поотдавати. Писанъ у Кракове, под лет || [205(101)] Бож(его) нарож(енья) 1000 пятьсотъ 23, м(е)с(с)ца июл(я) 1, инъдыкъ[т] 11. В томъ листе рука королевъская. Горностаи, писаръ. (Лиетувос метрика: : Книги 12)
Comments