Свистельницькі

СВИСТЕЛЬНИЦЬКІ

СВИСТИЛЬНИЦЬКІ (Svistilniczski, Swistelniccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.Джерела:
– печатка Петра Свистильницького 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 148; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 30).
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 239, 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 101, 121, 169.

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 588.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 332.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 101.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/svystylnytski/


Świstelniccy-Źeliborscy.
W kierunku północnym od Halicza usadowili się w nieznanym bliżej okresie
Sasowie-Świstelniccy, utrzymujący obok Świstelnik także Strzelce,
Boków, Żelibory i część w Skomorochach. Pierwszą pewną postacią w tern
środowisku jest Piotr, uczestnik zjazdu 1427 r.9. Już w r. 1436 towarzyszy mu syn
Jacek, później Andrzej , W a ś k o i O l u c h n a , odr. 1449 żona jakiegoś ziemianina
chełmskiego, imieniem Ihnat vel Choma 10. W chwili zamąźpójścia Oluchny dokonał
Piotr podziału majętności między synów, wydzielając najstarszemu Jackowi Żelibory
z obowiązkiem wypłaty młodszym braciom po 30 kóp groszy a siostrze 60 kóp u.
Jacek przeniósł się zaraz na nową siedzibę i założył tam oddzielną linję Ż e 1 i b o r.skich. Po jego śmierci widzimy tam Michała 1466 r. i M a r u s i ę. poślubioną
1472 r. Myszkowi z Wołkowa 1?. Michał pojął 1475 r. Annę Skomoroską 13. W r. 1483
kupił Cygan ową Łukę nad Dniestrem a ponadto wszedł drogą zastawu do Dela.tyna i Sadzawki na Pokuciu 14 Dobra te oddał w opiekę Janowi z Balinc, sędziemu
halickiemu 1495 r.15. Zostawił niewątpliwie potomstwo, gdyż Paweł Żeliborski pod.pisał 1539 r. petycję duchowieństwa ruskiego 16 a Hr y ć i A n d r z e j figurują później
jako właściciele kilku osad w Samborskiem 17.
Młodsi bracia Świstelniccy podzielili się również 1462 r. w ten sposób, że Andrzej
otrzymał Boków i Strzelce a najmłodszy Wasyl zachował w swem ręku gniazdo oj.czyste ł8. Andrzej ożenił się 1470 r. z jakąś Motroną, lecz w kilka lat później wy.stępuje w charakterze administratora dóbr w Kryłosie z tytułem „venerabilisu, zatem jako duchowny1 *. Wiemy tylko o jego córce Juljannie, którą zaślubił 1479 r.
Fedko Błażowski1. Wasyl, ożeniony z Marusią z Pohorelec 1469 r. ustanowił już
po dziesięciu latach opiekuna dla swych dzieci, Iwaśka Szumlańskiego, zdaje się
w obawie przed grasującą wtedy zarazą3. Widzimy go jednak nadal w gnieździe
rodowem i to nawet na stanowisku sędziego grodzkiego halickiego 4 *. W r. 1482 kupił
dzierżawioną od Buczackich Starunię, jednak wkrótce odsprzedał ją Żurakowskim&.
Żył jeszcze 1498 r., kiedy córka jego Anastazja, wtedy już żona Michała Podhoro.dyńskiego z Chełmszczyzny, zrzekała się części po babce na rzecz dziedziców Stani.mirza 6. Jednym z jego synów lub wnuków był zapewne Nikander, podpisany na
petycji obok Pawła Żeliborskiego. Ród Świstelnickich znany był także Paprockiemu 7.9 Notaty, nr 148. 10 Agz. XII. 88, 808, 2338, 4214.
II Ib. XII. 2340—2345. I 11 Ib. XII. 3314, 3587. >* Ib. XII. 3699. “ Ib. XIX. 994, 1215.
15 Ib. XIX. 1287. 18 Akty zap. Rossii II. nr 198.
17 Źródła dziejowe XVIII/1 str. 20, 32, 34. Wittyg-Dziadulewicz, Nieznana szlachta str. 378.
18 Agz. XII. 3951—3952.
1 Ib. XII. 3462, 3864. Matr. Sum. I. 1303, 1304.
1 Agz. XVIII 1252. Wiele przemawia za tern, że jego synem był Daniel, ożeniony 1485 r. z Marusią
Szumlańską; pisze sie bowiem z Bokowa, a żonę oprawia na Strzelcach — majętności Andrzeja. Zob.
Agz. XIX. 1029.
s Ib. XII. 3386 XIX. 962. 4 Ib. XIX. str. 297. 8 Ib. XIX. 866. 1004, 1119, 1180. h Ib.
XV. 2637. 7 Herby, str. 696.
Comments