Святські

Свяцькі– шляхетська родина з Київщини. Свяцькі з Троцького воєводства,

Бібліографія:
Горобець С. М., Ситий І. М. Чернігівщина козацька. Ройська сотня: історія створення, 
населені пункти, сотенна старшина. — Чернігів: Десна Поліграф, 2012. — 168 с.

Михайло Свяцький
7 лютого 1605 року у Луцькі ґродські книги було вписано тестамент (заповіт) пана Міхала 
Ґабрияловича Свяцького, слуги київського воєводи князя Василя-Костянтина Острозького, де 
в розпорядженнях небіжчика про майно, серед іншого, згадується «труба рокговая 
оправная» (ЦДІАК, ф. 25, оп. 1, спр. 72, арк. 367). 
В Острозькому костелі заповів поховати себе у 1603 р. Михайло 
Свяцький. Заповідач жертвував на костел 16 кіп литовських грошів [20, 
c. 593]. Похований мав бути не лише ревним католиком, але й чільним 
діячем острозької католицької громади. Лише така особа могла підтри-
мати матеріально й ідейно (фактом свого поховання) інституцію, що в 
роки жорсткого поунійного протистояння перебула в сильному занепаді.
20. Довбищенко М. В. Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI 
– половини XVII ст. / М. В. Довбищенко. – К. : ПП. Сергійчук М. М., 2008. 
– 884 с.

Семен Свяцький, причетний до заснування прилуцького Густинського монастиря
(бл.1615 р.?)). Свяцький очолював приватний загін черкаського старости кн. Костянтина Вишневецького (як черкаський підстароста?).
Листами від 6 серпня 1612 р. і 5 травня 1615 р. Михайло Вишневецькій дає розпорядження своєму підстарості, князеві Семенові Лико заснувати православні монастирі на Лівобережжі: Густинський (Прилуцький) Свято-Троїцький і Ладанський (Підгірський) Свято-Покровський. Після смерті князя в 1617 р. його вдова Раїна фундує також Мгарський Спасо-Преображенський монастир і щедро обдаровує його землями і правами. Так пр це говорить Лiтописець про перше заснування та будiвництво святої обителi монастиря Густинського: "...Отже, блаженний отець Iсаiя, пробувши з братiєю нетривалий час, помiркував, помолився Господевi та звернувся з проханням до шляхетних православних панiв. Блаженний отець печерний Icаiя зi cтарцем iгуменом Йоасафом вблагали князя Симеона Лика та Симеона Свяцького, Iоана Белькевича та iнших шляхетних панiв, а також Якуба Маркевича, щоб дали їм грамоти до князя Михаїла Корибута Вишневецького. Невдовзi їм були наданi посвiдчувальнi та прохальнi хартiї до князя. З тими ж грамотами вирушили отцi до князя на Волинь8 та, з Божою допомогою, отримали там усе, чого бажали, позаяк князь був доброчинцем. Його ж княгиня, Раїна Могилянка9 була вельмишановною, побожною та благочестивою. Вона дуже любила Христових слуг – калугерiв10 i вдалася тодi до духовної опiки блаженного отця Iсаiї. Князь тодi передав усiх своїх заднiпровських священикiв пiд владу отця Iсаiї, про що видав йому власну хартiю. Князь наказав надати нашим отцям привiлеї та охороннi листи для того святого мiсця, Густинського монастиря, щоб у мicьких околицях та навколишнiх селах нiхто з людей не чинив жодної шкоди монастиревi та його грунтам. За молитвами Пресвятої Богородицi та шанованих братiв повернулися звiдти отцi здоровими, знайшовши все цiлим та неушкодженим. Трохи вiдпочивши вiд працi, вони знову пiшли до князя Лика в Лубни, маючи до нього лист вiд великого князя Михаїла Корибута, котрий наказував, щоб вiн мирно там усе влаштував та розмежував святе мiсце – монастир. Благочестивий князь Симеон Лико з Симеоном Свяцьким прагнули виконати це з великою радiстю, тож вирушили для впорядкування меж монастирських грунтiв.


Свяцький Філон. Відомості про нього вкрай обмежені.
У реєстрі 1649 р. названий Гапон Свяцький, імовірно 138 — батько 
Філона.
Свяцькі мешкали в Сибережі. У «сказках о службах», укладених 
у 1724 р., у Сибережі згадується козак Омелян Свяцький 139, можливо 
— син Філона (у походах з 1689 р.). Прізвище Свяцький згадується в 
ревізії Ройської сотні 1732 р. 140, а також у всіх наступних ревізіях, і 
лише серед мешканців Сибережі.
Імовірно, Філон на посаді сотника змінив Ращенка, тож звіст-
ка 1664 р. могла стосуватися саме його. В документах згадується як 
учасник ради в Глухові (1669 р.) та Конотопі (1672 р.). Прихід до вла-
ди гетьмана Івана Самойловича і чернігівського полковника Василя 
Борковського спричинили масштабні зміни, кадровою жертвою яких 
і став Філон Свяцький.
В універсалі чернігівського полковника Василя Борковського від 
20 березня 1680 р. Свяцький названий як «значний товаришъ сотнѣ
Роиской» і йому дозволено спорудити греблю з млином на річці Су-
хий Вир у «Копиного селища … в сотнѣ Роиской» 141.
За Свяцького в Сибережі існувала сотенна канцелярія, що перебу-
вала тут приблизно до 1700 р.
138 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. — К., 1995. — С. 479.
139 ЦДІАК України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 1378. — Арк. 140зв.
140 ЦДІАК України. — Ф. 51. — Оп. 3. — Спр. 19364. — Арк. 18зв.
141 Універсали Івана Мазепи, 1687—1709. — Ч. II. — К. ; Л., 2006. — С. 625—626.

Омелян Свяцкий (1689, 1724)
Козак села Сибережи Ройської сотні,  был в походах 1689 под Перекопом, 1692 в 
Білогородщині под Паланкою, 1695 под Казикерменом, 1696 под Озовом, 
700 под Руголевом у Удові, 701 на Ижорі под Орішком, 705 под Любаром, 
706 в Полщі под Замостем, 707 у Печерском на работі, 721 и 722 на каналі, 
723 в Терку. На том и подписался, вомісто Омеляна Свяцкого Михайло 
Иовлев руку приложил. [«Сказки о службах» козаків Ройської сотні 1724 р.//1. Центральний державний історичний архів України в м. Києві. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.1378 ]

Список осажденных царем Алексеем Михайловичем в Смоленске в 1654 году. ..... Петр Святский с имений своих Сабрыкина, Пенезева и Вашукова с господарем сам-4.Смоленского Земского суда за 1654 г., хран. в Виленском центр. Архиве № 15663, листы 3 — 18).

Первой хозяйкой имения в Белице была жена канцлера ВКЛ Яна Юрьевича Глебовича – Анна Барташевич. После Глебовичей имением владел полоцкий каштелян Николай Богуслав Зенович, а еще позже – гетман ВКЛ Ян Павел Сапега. Известно, что он пригласил в Белицу доминиканских монахов, которые построили здесь костел и монастырь. Комплекс функционировал до 1832 года, а в 1718 году Сапеги продали имение. В итоге в середине XIX века хозяевами деревни стали шляхтичи Святские, при которых Белица начала процветать во всех смыслах. Род Святских считался не особо богатым, но согласно легенде, разбогатеть им удалось благодаря найденному на дне местного озера наполеоновскому золоту. 

Карл Святский, посещавший Данию, Швецию, Германию и Польшу, привез оттуда знания о новейших методах земледелия и животноводства. Говорят, что масло и сыр под брендом «Dobra Bielica, K. Swiackiego» были известны во всей Российской империи. Шляхтичи были не только «крепкими хозяйственниками», но и знатными интеллектуалами – Белица стала центром культуры, а в шикарном дворце Святских любили потусить студенты, писатели и художники из соседних государств. Проблем с размещением и развлечением гостей не наблюдалось – во дворце, построенном в стиле позднего классицизма, было 18 больших комнат, красивый бальный зал, богатая картинная галерея (в том числе картина Ваньковича «Наполеон, который наблюдает за пожаром Москвы») и библиотека из примерно 3 тысяч книг. 

После революции Святские вынуждены были уехать и перевезти все свое добро в Варшаву. Во время Второй мировой войны во дворце стоял немецкий гарнизон, а после разместился сельскохозяйственный техникум. В 1988 году здание было решено реставрировать, но горе-реставраторы из Витебска только сняли с дворца крышу и уехали, после чего здание стало стремительно разрушаться. «Добили» семейное гнездо местные жители, которые растащили большую часть постройки на кирпичи с клеймом бывшего хозяина «KS» – Карл Святский. Панский дом, а точнее его руины, располагается в красивом величественном парке с сажалкой. Хотя время, стихии и местные сделали свое дело, былую роскошь все же можно почувствовать благодаря сравнительно неплохо сохранившейся восьмиугольной башне. Она была построена несколько позже, чем остальной дворец – в 1907-1911 годах. Ее нижние этажи занимали пряльня, ванная комната и мастерская, а на втором сын хозяина Станислав Святский разместил свою коллекцию оружия, а также орнитологические находки – молодой шляхтич был увлеченным бердвотчером. На руинах ты обнаружишь памятную табличку: в 1903-1904 годах здесь жил и работал сначала учителем в местной школе, а после – экономом – поэт Янка Купала.

Шляхта Лидского повета:
Свяцкий Михаил, 1775—1784 (ф. 1722, д. 11, л. 708, ф. 1722, д. 13, л. 738)
Свяцкий Стефан, 1784 (ф. 1722, д. 13, л. 735)
Свяцкий Феликс, 1776, ж. АннаМокич, фл. Вызшвские (ф. 1767, д. 19, л 6J)
Свяцкий Франц, 1767, ж Мария Стецевич, фл. Лавкеники (ф. 1767, д. 16, л. 50)
Свяцкий Ян, с. АнныМокевич, 1796, сс. Констанция, Александра, фл.
Вазговщина (ф. 1767, д. 30, л. 441).

1732 год. Именная роспись Черниговского полка - Омелян Свяцкий.

Comments