Стажицькi

СТАЖИЦЬКИЙ — Александер зі Стажиськ Стажицький (Ста- 
рицький), шляхтич герба Остоя з Львівської землі Руського воєводства 
(родове гніздо в Яворівському старостві; нині — село Старичі Яворівсько- 
го району Львівської області). Александер Стажицький фігурував у доку­
ментах як слуга Януша-Павла Острозького, починаючи з 1618 р. У бере­
зні наступного року, незадовго до смерті патрона, був позваний до Кре­
менецького ґродського суду краківським каштеляном князем Янушем 
Остро.зьким у справі про спілкування з банітами Малхером, Войцехом і 
Яном Лішками (див. № 32—33). За заповітом князя Януша-Павла, мав 
отримати винагороду за службу 5 тисяч злотих і в пожиттєве тримання 
села Глинники та Крупець в Острозькій волості (нині — Ганнопіль і Кру- 
пець Славутського району Хмельницької' області). Після смерті патрона й 
поділу володінь між сестрами небіжчика, А. Стажицький перейшов на 
службу до молодшої з них — Анни-Алоїзи, дружини віденського воєво­ди і литовського великого гетьмана Яна-Кароля Ходкевича. Замість Глин- 
ників та Крупця, які на той час перебували в руках інших слуг дому, нова 
покровителька пана Александра записала йому Хом’яків, Лисиче та 
Переволоку (нині — Хоняків, Лисиче і Потереба Славутського району 
Хмельницької області). Всі три села А. Стажицький з дружиною мали 
тримати пожиттєво, а в 1636 р. їх право було поширене на народжених у 
цьому шлюбі синів Іґнація-Єжи, Александра-Кароля та Войцеха-Стефа- 
на. У 1630—1640-х роках А. Стажицький був посесором містечка Смолди- 
рова та розташованого неподалік села Суємець (у наші дні обидва розта­
шовані в Баранівському районі Житомирської області) — за заставним 
записом Анни-Алоїзи Ходкевич у сумі 14 тисяч злотих. Крім того, в са­
мому Острозі він посідав двір на Пригородку. Всіх своїх дітей Алексан- 
дер Стажицький і Кристина Гумниська хрестили в Острозькому фарно- 
му костелі, причому хресною матір’ю одного з синів була сама Анна- 
Алоїза Ходкевич. Помер А. Стажицький після 1660 р. (ЦДІА України у 
Києві, ф. 21, on. 1, спр. 61, арк. 59, 63—63 зв.; ф. 25, on. 1, спр. 142, 
арк. 220—220 зв.; спр. 198, арк. 1219—1221 зв.; спр. 204, арк. 776—776 зв.; 
спр. 293, арк. 688—688 зв.; Metryki chrztu z Ostroga 1599—1666...— 1938.— 
N 9.— S. 141; K us J. „Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie..."— 
S. 117; Тесленко І. Шляхетська нерухома власність... —

 С. 213).
Стажицький
Александер
Стажицыгі (Старицькі) - шляхет. 
рід гербу Остоя з Руськ. воєвод. 
Александер Стажицький - слуга 
Януша-Павла Острозького. У за­
повіті, складеному 6 серпня 1619, 
князь записав Стажицькому 5 000 
золотих і доживоття на двох селах 
Острозьк. волості - Глинники (те­
пер Ганнопіль) і Крупець138 (оби­
два Славут. р-ну Хм. обл.). 1627- 
1631 А. Стажицький охрестив в 
Острозьк. костелі своїх чотирьох 
дітей, причому хресною матір’ю 
одного із синів була Анна-Алоїза 
Ходкевич1’9. Двір Александра Ста- 
жицького в пригородкѵ, де госпо- 
дарюють Ян та Уршуля Зубжицькі, 
згадано в переліку парафіян Ост­
розьк. костелу 1622
1622 Nom. paroch. 1622.
- S . 194
Starzycki herbu Ostoja, w Podolskim województwie. N. Starzycki, miał za sobą Kalinowską córkę Krzysztofa rotmistrza. Katarzyna Starzycka była za Piotrem Korzeniowskim 1625. Acta Castren. Camenec. N. Daniłowicza małżonka. Elżbieta Walentego Stogniewa.
Comments