Ставські


Ставські

СТАВСЬКІ (Stawsstij, Stawscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІ ст. землевласники у Холмській землі.

1. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 692.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 447.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 512.
– Źródła dziejowe. – Tom XVII. – Część ІІІ. – S. 243.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 332.
– Czarnecki W. Szlachta ziemi chełmskiej. – S. 228.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/stavski/

Wśród uczestników sejmiku chełmskiego Stanisław Stawski po raz pierwszy 
występuje 20 lipca 1605 roku, kiedy brał udział w elekcji podsędka chełmskiego. 
Sejmik posejmowy 5 kwietnia 1619 roku wybrał go na poborcę i szafarza, a na.stępny sejmik, przedsejmowy, 22 września 1620 roku pokwitował odbiór oddanych 
przez niego pieniędzy. Podczas zjazdu w Chełmie 21–23 października 1620 roku 
popierał marszałka Jana Skaszewskiego, podkomorzego chełmskiego5
. Został wy.brany na deputata na sejmikach deputackich 10 września 16296
 i 11 września 1634  roku. Właśnie na panowanie Władysława IV głównie przypadła działalność S. Staw.skiego, kiedy obejmował on urzędy podstolego i podstarościego chełmskiego7
. Jako 
marszałek kierował obradami sejmików przedsejmowych 30 października 1635,
25 sierpnia 1639 i 2 stycznia 1643 roku. Na sejmiku relacyjnym 24 stycznia 1636 
roku został administratorem do wybierania czopowego i jednym z deputowanych 
do porachowania z poborcą. Szlachta ziemi chełmskiej obierała Stawskiego swo.im posłem na sejm na sejmikach przedsejmowych 9 grudnia 1636, 11 maja 1637,
27 stycznia 1638 i 27 marca 1640 roku, zaś poborcą – na sejmiku 24 czerwca 1638 
roku. Sejmik relacyjny 25 czerwca 1640 roku specjalnie określił dla podstolego po.rządek wybierania czopowego i furmanki oraz przekazania pieniędzy do rąk szafa.rzy, z czego Stawski miał złożyć rachunek na sejmiku deputackim 9 września 1641 
i ostatecznie na sejmiku relacyjnym 6 maja 1642 roku8
. Po raz trzeci został wybrany 
na deputata do Trybunału na sejmiku deputackim 15 września 1642 roku. Na sejmi.ku elekcyjnym 19 stycznia 1643 roku był jednym z kandydatów na urząd sędziego 
ziemskiego, na który nominację otrzymał wkrótce9
. Później, w latach 1649–1651, 
brał udział w działaniach sejmiku chełmskiego, będąc obierany marszałkiem, depu.tatem oraz szafarzem10.

5 Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572–1668 (dalej: ASZCh), oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, 
J. Terne s, Lublin 2013, s. 96, 128, 129–130, 133, 135–137. 
6 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, rkps 201 (dalej: BK), k. 351 v.; Центральний 
державний історичний архів України у Києві (ЦДІАУК), ф. 25, оп. 1, спр. 183, арк. 133; спр. 198, 
арк. 1068 зв.
7 Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, 
R. Szczygie ł, Kórnik 1992, s. 179 (nr 1333), 266. 8
 ASZCh, s. 181–184, 185, 188, 195, 198, 205–206, 207, 214, 219, 228, 231, 232–234, 238, 245. 9
 Urzędnicy województwa bełskiego…, s. 183 (nr 1363); ASZCh, s. 246. 10 ASZCh, s. 266, 270–274, 294, 306, 310, 312.
Comments