Ставецькi (Шишки, Солтани, Стецьковичи, Будятицькі)

Szyszkowie-Staweccy


Автор Иван Левковский http://forum.vgd.ru/post/1231/18290/p1222039.htm#pp1222039

І генерація


Стецко Шишкинич Ставецкий и Будятицкий (1471)
дворянин госп.

ІІ генерація

Иван (Кудин) Стецкович 
(с. Дривин)—>
Солтан (Фёдор) Стецькович
дворянин госп., Велавск (1523), держ. Черноб. замка (1549—1550).
27 липня 1527 року. Справа Грицка и Солтана Шишкиных против князя Андрея Александровича Сангушки, о шкоды розные в добрах Шишкиных, Ставку, з добр князя Андрея, Турийска;[376]
15 лютого 1537 року. Солтан Стецкович Шишкинич Ставецкий, с женой своей Богданой и сынами: Стретом, Богданом, Федором, Петром и Иваном продаёт князю Фёдору Андреевичу Сангушке, маршалку земли волынской и старосте владимирскому часть свою в добрах Ставку, за сумму 200 коп грошей литовских1545 р. — Солтан, Богдан та Іван з Будятич зобов'язувалися утримувати одну городню володимирського замку[ Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року.- Київ, 2005.- С.149].
∞ Богдана Суриновна 
Грицко Стецкович, 
дворянин госп.
Богдан Стецкович, 
∞ Светохна
Анна Ставецкая, основала Сурдегский монастырь (1550) 
∞ N. Городенский-Биллевич


ІІІ генерація

Федя Кудиновна 
∞ Лукаш Сосновский; 
Евдокия Кудинова 
∞ Васко Фёдорович
Стрет Солтан, 
дворянин госп. (1541).
имел двор в Овруче и возле замка владел Котловщиною.
Фёдор Солтан
пис. земск. волынск. (1576) ∞ Ганна Макаровна Кустицкая—>Солтаны (овр.-вол.)
Богдан Солтан
судья земский речицкий,
Павел Солтан
Пётр Солтан
купил часть в Левковичах 
∞ Богдана Ивановна «бурграбянка» (1577) 
Иван Солтан
Согласно Книге поборов №32 по регестру выбирания поборов земли Киевской за 1581 год пан Ивану Солтану, писару гродскому киевскому принадлежали Княжища, Давидковичи. Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 36-47. Warszawa, 1894.
Иван Гринькович Шишка
Гневош Гринькович (Велавск,1552) —>Шишки Ставецкие
Роман Богданович Ставецький (1564)—>Ставецкие
Оникий  Богданович Ставецький  —>Ставецкие
Оникій Богданович Бутетицький тестаментом від 3 вересня 1568 р. «дал есми ... в опеку, у моц и ув оборону ото всих кривдъ жону мою Ганну и детей моих двое Олену и Макгдалену» близьким приятелям: володимирському ґродському судді Івану Петровичу Калусовському і Федору Васильовичу Калусовському, відібравши у дружини право вирішувати будь-які питання без їхньої згоди: «жона моя без воли и ведомости их не мает ничим шафовати, аж што будет з волею их» [Волинські грамоти / Упор. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. – К., 1995. – 248 с., 23, 57].
∞ Г. И. Клюская (1577)


Федір Іванович Шишка Ставецький (1585)
Михайло Іванович Шишка Ставецький (1585)
Семен Іванович Шишка Ставецький (1585)
Iwan † 1585 P
Semen † p. 1583 ?Roman Semenowicz † 1585
Semen Iwanowicz † 1595 ?
Michał Iwanowicz † 1592 P
Fedor Iwanowicz † 1629 PHryhory Romanowicz  † 1617
Hryhory Semenowicz- K 1649 Relacja WAPK, Archiwum Dóbr Pomorzany, nr 89, k. 25
Paweł Michałowicz † po 1633
P 1633 Relacja Golubev — Mogiła, s. 528; 
BUAN, rkps 21979
Iwan Michałowicz † 1610 P
Semen Fedorowicz- P 1615, 1647 Dokument IKDA, 9; El. 1647 Tryzna
Hryhory Fedorowicz- P 1632 Literatura W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 176
Paweł Fedorowicz- ?Aleksander
Шишка Олександр 1598 р. підписав у Луцьку заяву в Сенат, в якій дав згоду на унію і новий календар.
АЮЗР. — Ч. 1. — Т. X. — К., 1904. — С. 501.


датировано 31 декабря 1450 г. Тогда князь Свидригайло за верную службу дал Митку, племяннику луцкого старосты Немыри Резановича герба Яструбец, село Липая в Перемильском повете и в Владимирском повете «на Погорьи» — Будятичи, Тишковичи, Дубровицу, Лишню и Стяги[6].
3 января 1452 г. — Казимир Ягайлович обновил дарчую Митку, племяннику Немыри, на Будятичи, Тишковичи, Дубровицу и Лишню во Владимирском уезде[7].
11 сентября 1471 г. — Волынский земянин Юшко Камка дал своєму племяннику Стецку Шишкиничу с. Будятичи, обеспечивая его при бракосочетании с Матрушкой, дочерью волынской земянки Марии Вохновой[8].
В 1545 г. — Солтан, Богдан и Иван из Будятич обязывались содержать одну городню Владимирского замка[9].
В 1568 г. — упоминание в тестаменте Аникия Богдановича Бутетицкого об опеке над женой Анной и детьми Еленой и Магдаленой[10].
В 1578 г. — Ян Уменський жалуется на земского писаря Федора Солтана с Будятич о неуплате денег[11].
В 1579 г. — запись Аникия Богдановича Ставецкого из с. Бутетичи вена его жене Анне[12].З точки зору генеалогії не можна обійти питання про матір Бог.
дана. Брак джерел, здавалось би, назавжди поставив крапку на
інформації про цю жінку. Враховуючи, що вона народжувала
у 1595 р. (Богдана) і близько 1620 р. (Григорія), то дату народжен.
ня її самої слід віднести десь до 1575–1579 рр. Після загибелі чо.
ловіка мати Богдана Хмельницького вдруге вийшла заміж за
шляхтича Василя Шишку.Ставецького, що свідчить на користь
її шляхетського походження [984, 96]. У неї від цього шлюбу був
син Григорій.
Відомо, що Григорій Васильович Ставецький у 1647 р. виїхав
з Чигирина до Московської держави з дружиною, вдовою.козачкою
Якушковою Агаповою. Від попереднього шлюбу вона мала чоти.
рьох дітей: Івана (бл. 1634–1649 — ?), Гафію (бл. 1639–1649 — ?),
Оникія (бл. 1641–1649 — ?), Параску (бл.1646–1649 — ?). Як ба.
чимо, вдовою вона стала близько 1646 р. у віці (1634–16 = 1618)
щонайменше 28 років. Її ж другий чоловік повинен був мати що.
найменше такий же вік. Після переходу до Білгороду дружина
Григорія Ставецького народила вже спільну дитину — Федора
(бл. 1647–1649 — ?). У грудні 1649 р. Григорій Ставецький знахо.
дився в Білгороді і маємо його свідчення про свого батька, тобто
другого чоловіка вдови Михайла Хмельницького: «Отец де его Пот.
рекеевского повету служит королю жолнерскую службу и ныне
жив в литовской стороне» [735, Т. ІІ, 296].
Ставецькі мали родинні зв’язки з відомими шляхетськими ро.
дами князів Ружинських, Тишкевичів, Суринів, Проскур (дружи.
ною Павла Ставецького (? — 1619) була N Проскура), Ковалевських
(Христина Ставецька була дружиною Ковалевського (1643) [556,
206], Васильківських. Дві останні родини взяли активну участь
у козацтві. Яна Ковалевського бачимо серед козацьких ватажків ще
у 1618 р. у Фастові [723, 213]. Можливо, що з материного боку своя.
ком Хмельницьких був перекладач при гетьмані, а потім генераль.
ний суддя в 1655–1658 рр. Іван Ковалевський. Про Петра Василь.
ківського є згадка у В.Липинського: «У 60.тих роках овруцький
і київський полковник на боці Речі Посполитої, власник Каменя,
одружений з Софією Ставецькою, залишив численних нащадків,
між ними сина Івана, прихильника Дорошенка» [1160, 196].
556. Справа 4104. Xiag Ziemskich y Grodzkich Kijowskich w
Kijowskim Magestracie znayduiacyehsie zaezowszy od Roku 1571
az do Roku 1646 z data y Ejsencya wypisana. — 420 арк.
723. Архив Юго.Западной России, издаваемый временной ко.
миссией для разбора древних актов. — Ч. ІІІ. — Т. 1. Акты о ка.
заках (1500–1648 гг.) / Изд. В.Антонович. — К., 1863. — 453 с.
735. Воссоединение Украины с Россией. Документы и мате.
риалы: В 3 т. — М.: Издательство АН СССР, 1954. — Т. II. —
585 с., Т. ІІІ. — 645 с.
984. Дашкевич Я. Родинний клан Хмельницьких // Київсь.
ка старовина. — 1995. — № 4. — C. 95–101.
1160. Липинський В. Участь шляхти у Великому українсь.
кому повстанні під проводом гетьмана Б.Хмельницького. — Тво.
ри, Т. 2. — Філадельфія, 1980. — 637 с.


Источник: Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — К.: Наукова думка, 1995. http://litopys.org.ua/djvu/gramoty_volyn_xvi.htm

№9. Тестамент Оникія Бутетицького 7 грудня 1564 . . .стор. 23

10. Привінковий запис Оникія Богдановича Ставецького його жінці Ганні. 7 грудня 1564 . . . 24

11. Привінковий запис Оникія Богдановича Ставецького його жінці Ганні. 7 грудня 1564 . . . ..26

53. Дарчий запис Федора Солтана на дві третини маєтку Бутятичів, відданих дружині Ганні замість грошового боргу. 12 січня 1570 . . . 90

56. Дарчий і віновий запис Федора Солтана його дружині на третину рухомого майна. 12 квітня 1570 . . . 95

57. Дарчий і віновий запис Федора Солтана його дружині Ганні на третину свого маєтку. 12 квітня 1570 . . . 96

58. Заставний запис Федора Солтана його жінці Ганні на дві частини маєтку в Бутятичах, даних їй в заставу до сплати грошей. 12 квітня 1570 . . . 98

119. Дільчий запис про поділ спадщинних маєтків між братами Солтанами. 23 жовтня 1576 . . . ..202

Самый главный документ - №119.В соответствии с раздельным листом между братьями Солтанами Стецковичами от 1576 года (зарегистрирован 1577 года), Пётр Солтан вместе с братьями Иваном и Павлом от отца своего Фёдора Стецковича Солтана получил части свои в Белокоровичах, Давидковичах на реке Уши, Кгрузлях и Черниговцах на реке Норыни, а также от братанича своего Ивана Григорьевича Шишки часть у Велавску, дворищо отцовское в городе Овруче и двор своего старшего брата, небожчика, Стрета Солтана — Котловщину возле Овруча, братьям Богдану — Ятковичи, а Фёдору — Бутятичи в повете Владимирском, кроме того Ивану и Павлу Солтанам — дворец Пятковичи от матери их Богданы Суриновны. Кроме того, здесь мы можем проследить фактически родословное дерево Солтанов овруцких (по крайней мере за 16 век).

Здесь, наконец мы видим ясную картину, кто такие овруцкие Солтаны - они волынские Шишки Ставецкие и никакого отношения к литовским Солтанам не имеют. Кроме того, Солтан Стецкович оказывается носил имя Фёдор и в него был сын Фёдор Бутятицкий (получил Бутятичи).

Отношения к Левковичам и Левковским в документе, к сожалению, не указано, мы можем лишь предполагать, что Пётр Солтан был зятем Нелиповичей, поскольку он указан лишь их соседом, и потому, наверное, он вместе с Левковскими пострадал от Филона Кмиты в 1576 году.


По ревизии украинских замков 1545 года по отношению к замку Владимирскому есть такая информация о Солтане Стецковиче и др.:
1. Во Владимирском замке находилось две городни пана Солтановича, именьем его Вербой обстроенные.
2. Городня князя, старосты Владимирского, которую он должен обстраивать из своих имений Ставки и Колчина вместе с владимирскими землянами, Солтаном, Богданом и Иваном, с именья их Бутетич.
3. Фёдор Солтанович Бутетицкий (сын Солтана Стецковича), он же господарский дворянин Фёдор Солтанович.
4. Прокоп Угриновский - владимирский земянин.
5. Вербая волость (совр. с. Верба Владимир-Волынского района), присёлки Гнойно, Могильно, две Руды, Блаженники, Красносёлки - король Александр пожаловал пану Солтану. По-видимому, поскольку в раздельном листе Солтанов Верба не упомянута, значит была утеряна в пользу скорее всего Сангушков.
6. Староста купил Ставок, Колчин и третий присёлок у землян Ставецких, да у отчима их - селище Липую, что против самого Турейска.

Источник: Памятники изданные временной комиссией для разбора ..., Том 4 (часть вторая) http://books.google.com.ua/boo...mp;f=false


Три Листы господаря от 1541 года (№№21, 43, 53) показывают нам известного Стрета - сына Солтана Стецковича, который держал Котловщину возле Овруча в соответствии с раздельным листом между братьями Солтанами Стецковичами от 1576 года (тогда уже небожчик), который занимал престижную должность дворянина господарского и его имя чётко связано в истории с появлением реестрового казачества, поскольку именно ему господарь поручал списать реестр козаков:

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кнiга 28 (1522-1552): http://pawet.net/files/metrika_28.pdf


[q]...Для чого жъ есмо / послали тамъ дворенина н(а)шого Стрета Солтовича и словомъ казали есмо / // [21] ' ему от нас"' тобе мовити, а тыхъ всех казаков киевс- кихъ велели есмо ему на реестре / списати и тые реестра к намъ...
[/q]


[q]...Для чого жъ / послали есмо тамъ дворенина н(а)шого, и словомъ о томъ казали ему от нас то/бе мовити, и тыхъ всих козаков черкаскихъ велели есмо тому дворенину / н(а)шому Стрету Солътановичу на реестръ списати, и ты бы о...
[/q]


[q]...без всякого милосердья таковое легъкости и шкоды н(а)шое г(о)с(- по)д(а)ръское / на чти и на горле твоемъ смотрети хочемъ, о томъ бы еси ве/далъ. Для чого жъ послали есмо тамъ дворенина н(а)шого Стрета Солъта/новичаи словомъ о томъ казали есмо от нас тобе мовити и тыхъ / всих Козаков коневскихъ велели есмо на реестра списати, а оныи реестра / до нас принести. А ты бы о томъ ведалъ и тымъ козакомъ...
[/q]
Иван и Гневош Гриньковичови - это те же волынские Шишки Ставецкие (если угодно, Солтаны), которые не раз упоминаются в других привилеях, но просто под немного изменённым отчеством - Грицковичи:
1. 29 мая 1538 года Гневош и Иван Ставецкий продают князю Фёдору Андреевичу Сангушке третью часть свою в добрах Ставку за 300 коп грошей литовских (Архив Сангушков,Т. 4, стр. 143).
2. 25 сентября 1539 года Зигмунт I в Кракове подтверждает князю Фёдору Андреевичу Сангушке покупку села Ставка от Ставецких: земенина повету Володимерского Солтана Ставецкого, а брата его Васька Митковича и братанича их Ивашка, а Гневоша Грицковича Ставецких и сестры их Евдокии Дрывинской, которая часть свою купила в сестры своей Сосновской там же в Ставку. (Т. 4, стр. 213).
3. 3 февраля 1541 года Зигмунт I подтверждает покупки Ф. Сангушкой от Ивана и Гневоша Ставецких своим листом. (стр. 273).
4. В тестаменте Фёдора сангушки от 1547 года князь признаёт свой долг Гневошу Грицковичу Ставецкому - 20 коп грошей литовских и обязывает их выплатить жену и детей своих. (стр. 565)


1523 07 01 Прывилеи Грыцку, Солтану а Богьдану Стецковичомъ Шишъкиным на некоторые части имен их по дядку их небощыу Грыцку Ивановичу спалые у Киевъскомъ и во Вруцкомь повете

Жикгимонт, Божю милостью корол полскии. Били намъ чоломъ дворяне н(а) ши Грыцко а Солтанъ а Богданъ Стецъковичъ Шишъкины о томъ, што братъ н(а)шъ славъное памяти Алекъсанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грыцку Ивановичу а Грытцу Стецковичу чотыры служъбы людеи у Киевъскомъ повете у Олевъскои волости на имя Собечыных, а во Вруцъкомъ повете пять служобъ, у Велавъску чотыры служъбы а пятую служъбу Давыдковичовъ, какъ жо и мы то прывилемъ нашимъ потвердили есмо имъ самимъ и их жонамъ, и детемъ, и ближнимъ их на вечъность, и тот они прывилеи на то перед нами вказывали и поведили, штожъ тотъ дядко их Грыцко Ивановичъ, которыи тыи именья з Грыцкомъ Стеиковичомъ в по||[203(99)]деле мелъ, вмеръ, а дочка в него одна и тая пошла была за дворянина н(а)шого Семена Костюшъковича, ино деи и тая тыми разы вмерла безплодна. И били намъ чоломъ, абыхмо их водле прывиля н(а)шого пры том части дядковъщыны ихъ зоставили. И мы, въглянувъшы в тотъ прывилеи н(а)шъ, кгды жъ тыи именья выписаны имъ самимъ и ближнимъ ихъ, а тотъ дядко ихъ вмеръ безчаден, з ласки н(а)шое, на ихъ чоломъбитье, то вчынили: тую часть именеи, которую дядко их небощыкъ Грыцко Ивановичъ держалъ, имъ есьмо дали и зоставуемъ их водле того прывиля н(а)шого. Мають они тую часть именеи дядка своего держати со въсимъ по тому, какъ тотъ дядко их держалъ и какъ тежъ у прывили н(а)шом выписано. И на то есьмо имъ дали сес н(а)шъ листъ з н(а)шою печатью. А въвезати их в то послали есмо дворянина н(а)шого Ивана Басу.
Писан у Кракове, под лет Божьего) нарож(енья) 1000 пятьсотъ 23, м(е)с(е)ца июл(я) 1 д(е)нь, инъдыкъ[т] 11." (Лиетувос метрика, Книги 12)

1523 07 01 Листъ писаный до дворянина Семена Костушъковича, абы Грыцку а Солтану а Богдану Стецковичу Шишъкиномъ на некоторые люди в розных волостях и поветехъ.

Били намъ чоломъ дворяне н(а)ши Грыцко а Солтанъ а Богъданъ Стецъковичъ Шишъкины о томъ, што брать н(а)шъ славъное памяти Алекъсанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грыцку Ивановичу а Грытцу Стецковичу чотыры служъбы людеи у Киевъскомъ повете у Олевъскои волости на имя Собечыных, а во Вруцъкомъ повете пять служобъ, у Велавъску чотыры служъбы а пятую служъбу Давыдковичовъ, какъ жо и мы то прывилемъ нашимъ потивердили есмо имъ самимъ и их жонамъ, и детемъ, и ближнимъ их на вечъность, и тот они прывилеи на то перед нами вказывали и поведили, штожъ тотъ дядко их Грыцко Ивановичъ, которыи тыи именья з Грыцкомъ Стецковичомъ въ поделе мел, вмер, а дочъка у него одна и тая пошла была за тебе, и тая деи тыми разы вмерла безплодна, и въмираючы дек отъписала на ц(е)ркви Божей по души своеи на одномъ именьи шестьдесятъ копъ грошей а статъки, рухомыи речы на ц(е)рковъ жы отъписала, а на другомъ именью тобе записала осмъдесятъ копъ грошей, в чомъ жо ся им крывда великая дееть, для чого жъ они били намъ чоломъ, абыхмо ихъ пры тыхъ именьяхъ, близкости их, заставили. Ино мы, въглянувъшы в тотъ прывилеи н(а)шъ, з ласки нашое, на их чоломъбите, то въчынили: тыи именья водлугъ прывиля н(а)шого и блискости имъ есмо дали. А што ся дотычеть отъписанья ее по души и тобе на тых именьях, близкости их, записывала, не водля обычая права земъского, а матерызныи именья маючы на них ничого не отписала, а къ тому рухомыи речы по душы отъписала, мы тое ее отписыванье на именях низач покладаемъ и пры тых именьях дядка их тых близских заставуемъ водля привиля н(а)шого, и въвезати их в то послали есмо дворянина н(а)шог(о) Ивана Босу. Нижли што се дотычеть тых рухомых речы, который она будеть отъписала на ц(е)ркви Божи по души своей, то бы еси по ее души далъ и ее тымъ поминалъ; а которым статъки дядка их остали ся, чого жъ она на церкови Божей исте не отъписала будеть, прыказуем и тобе, ажъбы еси тыи вси статъки дятка их перед тымъ дворяниномъ нашимъ имъ поотьдавалъ, яко жъ то близскимъ. Пакъ ли жъ бы еси того имъ поотдавати и запису на то вказати перед тымъ дворяниномъ нашымъ не хотел, мы казали тому жъ дворянину н(а)шому тыи статъки дядка их взяти въ тебе и побравъшы имъ поотдавати.
Писанъ у Кракове, под лет || [205(101)] Бож(его) нарож(енья) 1000 пятьсотъ 23, м(е)с(с)ца июл(я) 1, инъдыкъ[т] 11. В томъ листе рука королевъская. Горностаи, писаръ. (Лиетувос метрика: : Книги 12).


1523 07 01 Прывилеи Грыцку, Солтану а Богьдану Стецковичомъ Шишъкиным на некоторые части имен их по дядку их небощыу Грыцку Ивановичу спалые у Киевъскомъ и во Вруцкомь повете

Жикгимонт, Божю милостью корол полскии. "Били намъ чоломъ дворяне н(а) ши Грыцко а Солтанъ а Богданъ Стецъковичъ Шишъкины о томъ, што братъ н(а)шъ славъное памяти Алекъсанъдръ, корол его м(и)л(о)сть, дал дядку их Грыцку Ивановичу а Грытцу Стецковичу чотыры служъбы людем у Киевъскомъ повете у Олевъском волости на имя Собечыных, а во Вруцъкомъ повете пять служобъ, у Велавъску чотыры служъбы а пятую служъбу Давыдковичовъ, какъ жо и мы то прывилемъ нашимъ потвердили есмо имъ самимъ и их жонамъ, и детемъ, и ближнимъ их на вечъность, и тот они прывилем на то перед нами вказывали и поведили, штожъ тотъ дядко их Грыцко Ивановичъ, которым тым именья з Грыцкомъ Стеиковичомъ в по||[203(99)]деле мелъ, вмеръ, а дочка в него одна и тая пошла была за дворянина н(а)- шого Семена Костюшъковича, ино дем и тая тыми разы вмерла безплодна. И били намъ чоломъ, абыхмо их водле прывиля н(а)шого пры том части дядковъщыны ихъ зоставили. И мы, въглянувъшы в тотъ прывилем н(а)шъ, кгды жъ тьш именья выписаны имъ самимъ и блю/снимъ ихъ, а тотъ дядко ихъ вмеръ безчаден, з ласки н(а)шое, на ихъ чо- ломъбшле, то вчынили: тую часть именем, которую дядко их небощыкъ Грыцко Ивановичъ держалъ, имъ есьмо дали и зоставу- емъ их водле того прывиля н(а)шого. Мають они тую часть именем дядка своего держати со въсимъ по тому, какъ тотъ дядко их дер- жалъ и какъ тежъ у прывили н(а)шол/ выписано. И на то есьмо имъ дали сес н(а)шъ листъ з н(а)шою печатью. А въвезати их в то послали есмо..." (Лиетувос метрика, Книги 12)
[/q]

Из него явно следует, что родной дядя Солтанов - Грицко Иванович вместе со своим племянником Грицком Стецковичем получил Велавск и др. имения, а отсюда Грицко Иванович родной брат Стецка Шишки, а значит их общий отец - Иван.
Небожчик Фёдор Стецкович Солтан - это первый из четырёх братьев (Солтан, Богдан, Грицко и Иван), указанных мной для Snikers. А братья Богдан, Федор, Петр, Иван, Павел, Стрет - это сыновья этого же Солтана (в крещении Фёдор), в которых после их имени шла приставка Солтан.У Ивана (Казарина) ----------- сыновья Стецко Шишка и Гритцко Иванович-------------- у Стецка Шишки сыновья Солтан (Фёдор), Грицко, Богдан и Иван-------------- у Солтана (Фёдора) сыновья Богдан, Федор, Петр, Иван, Павел, Стрет, причём 
Стрет - не брат небожчика Федора Стецковича Солтана, а сам небожчик и брат Фёдора, Петра, Ивана и Павла Солтановичей, то есть сын, а не брат Солтана (Фёдора) Стецковича.

Иван Григорьевич Шишка он же Ивашко Гринькович уже описи Овруцкого замка - братанич Фёдора Солтана Стецковича, то есть сын Грицка Стецковича, кстати того самого Грицка - племянника Грицка Ивановича (Казариновича), державших Велавск, Собечин, Белокоровичи в поделе (в равных частях).

Роман - сын Богдана Стецковича ну и Богдана Суриновна - жена Солтана и мать братьев Солтановичей.

Давидковичи Солтанов и Покалёвских - это Давидковичи на Грезле, притоке Уши (хотя Выгов тоже возле Уши). Это современное село Давыдки Народичского района - http://24map.ru/cat1580/33280-.html, так как :

1. Согласно Книге поборов №32 по регестру выбирания поборов земли Киевской за 1581 год пан Ивану Солтану, писару гродскому киевскому принадлежали Княжища, Давидковичи. Zrodła Dziejowe, T. XX, стр. 36-47. Warszawa, 1894.

2. 1604 год. Передача Ждану Трипольскому части маетности в Давидковичах на реке Грезли к Уши, в нескольких милях от замку овруцкого в воеводстве киевском лежачее, от Ивана Солтана за маетность Княжищи взамен, оформленные на его зятя Воронецкого. Zrodła Dziejowe, T. 21. стр. 473.

3. Кроме того, Дільчий запис про поділ спадщинних маєтків між братами Солтанами от 23 жовтня 1576 подаёт с. Давидковичи на реце Уши Кгру(з)ли, современным языком это значит - Давидковичи на реке Грузли (т. е. Грезле), притоке Уши.
В соответствии с раздельным листом между братьями Солтанами Стецковичами от 23 октября 1576 года (писан в Овруче), Пётр Солтан вместе с братьями Иваном и Павлом от отца своего, небожчика, Фёдора Стецковича Солтана получил части свои в Белокоровичах, Давидковичах на реце Уши, Кгру(з)ли (совр. Давыдки Народичского района) и Черниговцах на реке Норыни, а также от братанича своего Ивана Григорьевича Шишки часть у Велавску, дворищо отцовское в городе Овруче и двор своего старшего брата, дворянина господарского, небожчика, Стрета Солтана — Котловщину возле Овруча, братья Богдан — Ятковичи в повете Овручском, а Фёдор — Бутятичи в повете Владимирском, кроме того Иван и Павел Солтаны — дворец Пятковичи от матери их Богданы Суриновны.(Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — К.: Наукова думка, 1995, стор. 202-205)

Comments