Стародубці

У червні 1548 р. до королеви з проханням звернувся
підданий Кременецького замку Сенько Стародубець, щоб
«її милість» видала привілей на селище Молодкове на
річці Жерді, яким від до цього часу володіє до госпо-
дарської волі й ласки на земській службі, що йому
пожалував тодішній кременецький староста Станіслав
Фальчевський. Коли ж Бона перевела останнього на Коб-
ринське староство, то це й стало сигналом для С. Ста-
родубця для отримання нового привілею на право воло-
діння своїм селищем. Розглянувши клопотання, королева
видала свій привілей, в якому постановила: «Маеть онъ
тое селище на Жерди на имя Молодковъ зо въсимъ по
тому, якъ ся в собе и въ границахъ своихъ маеть и потомъ
какъ его до сего часу трималъ, держати и его с потомъки
своими до ласки а воли нашое г(о)с(по)д(а)ръское вжи-вати, а с того служъбу военъную конемъ посполъ з ыншою
шляхътою тамошнею кремянецкою, коли кольвекъ по-
треба того будеть вказывати, маеть служити»61. 
61 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 32. — Л. 4–4 об. 
Comments