Солоневські

537 Солоневський Бенедикт Богданович
- NN 6 3 3
538 Солоневський Богдан
- NN 4 3

19 червня 1585 р. родичі Стефана Солоневського визнали: «сесътренцови
нашому Стефанови Бенедикътовичови Солоневскому літа водлугъ статуту Вели-
кого князства Литовского зуполныT Tсмо признали [...] , которому [...] водлугъ
права посъполитого літ jсмънадцать»6
6 Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАУК). – Ф. 26, оп. 1, 
спр. 5, арк. 89 зв.
Comments