Смиковські

СМИКОВСЬКІ
Смиковський Гнівош (Михно)
- NN 4 4 -
536 Смиковський Богдан Занкович
- Білостоцька Федора Олехнівна 9 6 3

Фіксується й справа, що розглядалася Луцьким земським судом, за скаргою Яна Медведського на Кіндрата Смиковського з приводу виклику на поєдинок. Позивач свідчив, що його кривдник разом з озброєними пахолками 
підійшов під двір, різні шкоди чинив, про які він позиватиме окремо, а також викликав його на поєдинок. Цим учинком Смиковський порушив конституцію 1588 р., прийняту «с порадою и позволенемъ всих станов коронных [...], абы один другого на поєдинок не вызывал и спокойнє один противко другому заховал». Медведський же, зважаючи на право, на поєдинок не вийшов, дбаючи про свою «пристойність». Обидві сторони просили про призначення присяги: позивач – на доведення своєї кривди, яка додатково була підтверджена свідченням трьох сусідів, а відповідач – для очищення від звинувачень. Суд надав можливість Кіндратові Смиковському виправдатися, присягнувши 
на наступному засіданні в тому, що він Яна Медведського «на поединокь не вызываль и ему не отповедал и таковые кривды, яко то ест в том позве описано, ему не делаль»75.  Ф.26. – Спр.8. – Арк.492–493. 
У січні 1596 р. до 20 пахолків («пахолков зъ двадцат»), супроводжуючи Андрія Гулевича, Павла Вишинського і Кіндрата Смиковського, взяли участь у нападі на дім луцького міщанина, в якому був забитий Адам Григорович Єло 
Букоємський22. Проте загинули й недорослі діти: наступного дня Андрій 
Гулевич скаржився, що «пахолка два на тот час, то єст Горох и Лукаш 
загибли»23. 
22 Українське повсякдення ранньомодерної доби. – С. 542–543. 
23 Там само. – С. 544.


Двір с. Смиків під час його продажу 1583 р. Уляною Михайлівною Гречиною з Смиковських Івану
Хрінницькому: «свtтлица, противъ ня пtкарня, сtни, з сtнtи комора, стаиня лtсtная, хлtвъ лtсtныи, пивница,
а над пивницtю двt хижки лtсtных, лазня, jгороды, сад, млын» (Ф. 25, оп. 1, спр. 30, арк. 661662). Див.
також описи дворів: с. Красного 1565 р. (Ф. 25, оп. 1, спр. 7, арк. 356356 зв.; АЮЗР.  Ч. VIII.  Т. VI.  С. 160
Comments