Скольські

СКОЛЬСЬКІ h. Сас (de Skole, Skolscy) – земянський рід волошського походження, у XІV–XVII ст. землевласники у Стрийському повіті Перемишльській землі. володіння знаходилися най дальше від м. Стрия серед Карпатських гір й були надані Владиславом Ягайлом в 1397 р. Микові та Іванков Волохам3.
5 березня 1397, Владислав ІІ, польський король, дарував Микові і Іванкові право заснувати село на р. Опор і поле зване Сколе і Тухля . У 1444-1448 рр. У зі Сколе згадуються Хоць з сином Занком . Мабуть наступне покоління уособлювали Петро і Давид (1462) . На 1530-ті роки рід вже розпався на кілька відгалужень та сімей . Які родинні зв’язки між ним існували джерела не повідомляють.
Маєтності Скольських знаходилися в басейні р. Опір, від с. Сколе на південь до угорського кордону. У 1530-х роках Скольські з іншими співвласниками розпочали розпродувати землі Кмітам, а згодом – Острозьким. На початку XVII ст. площа сколівських 
володінь Острозьких, що складалися з двох десятків сіл, об’єднаних у дві країни, становила майже 500 км. кв. Отже, Скольські розпоряджалися значно більшими територіями, аніж їхні сусіди261.
Ще в 1620-х роках натрапляємо на представників цієї родини Скольських (Скільських, Скульських) в актах перемишльського городу. В 1651 році "Alexander Sien Stefan Skulscy", були на пописі посполитого рушення шляхти львівської землі, Жидачівського повіту. Однак, як у випадку з Семигинівськими, рід вигас до кінця XVIII ст. й в Почті галицької та буковинської шляхти не згадуються. Вочевидь не мали коштів на підтвердження шляхетства – Скульські – Скольські – Скільські багаточисельно мешкають в м.Сколе та Сколівському районі).
3 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów na węgrzech i Rusi Halickiej. – Kraków, 1932. – S. 66.
261 Pappe Fr. Skole i Tucholszczyzna / Fr. Pappe // Przewodnik Naukowy i Literacki. – Lwów, 1890. – R. 18, nr 6. –S. 554; nr 7. – S. 632-642. Atłas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII.sty. Dział II-gi „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej. Opracował i wydał Alexander Jabłonowski. – Warszawa –Wieden, 1899-1904. – K. 3.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).
Джерело:
Смуток І.І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Київ, 2018.
Смуток І. Дрібношляхетські роди Стрийщини в XVI ст. // Стрийщина крізь призму століть. – Стрий, 2004. – С. 34-41.

Wspomniana parokrotnie włość skolsko-tuchelska stanowiła w początkach upo.sażenie odrębnego rodu Skolskich, również współherbowego, aczkolwiek skąpe naogół 
źródła przemilczają tę okoliczność. Król Władysław Jagiełło nadał braciom Mykowi 
i I wa n k o wi Wo ł o c h o m r. 1397 pustki nad rzeką Oporom celem ponownego za­
łożenia osady S k o le 16; chcąc, ułatwić kolonizowanie odległych wierzchowin gór.skich, zwolnił król osiadających kmieci od danin na przeciąg lat dwunastu. Właści.ciele mieli wysyłać na wyprawę czterech łuczników konnych. Myka czyli Mikołaja no- tują akty pod r. 1439 k Dalsze dzieje Skolego wskazują na to, że głównymi spadko.biercami założycieli były córki, które wniosły części ojcowizny do domu Krynickich, 
Kruszelnickich oraz Hoszowskich. Na tern podłożu toczył się przeciągły proces mię­
dzy dziedziczką Skolego Chodą a Nastką Krynicką r. 1444—1446*. W r. 1448 za.pisała Choda V, swych dóbr synowi Zan ko w i a */s mu wydzierżawiła*. Kryniccy 
zajmowali przodujące stanowisko aż do r. 1471, kiedy odstąpili swe działy w Skolem 
Kruszelnickiemu Hryciowi a w Tuchli szwagrowi swemu, Jurkowi z Hoszowa1 *4 *. Jak 
znaczny obszar zajmowały dobra tuchelskie, widać choćby stąd. że Jurek odkupił je 
„po przesłużeniu“ z powodu nieobecności na wojnie r. 1475 poważną sumą 300 grzy.wien6; wprawdzie wchodził tutaj w grę także dział w Korczynie, lecz mimo to kwota 
odkupu świadczy o dużych częściach w obu miejscowościach. W Skolem siedzą 
w tym czasie Piot r, Dawi d i Duma, zapewne synowie Zanka6. W r. 1498 wyto.czyła niejaka Kuma vel Kulina Jackowa proces Polce vel Poni, żonie Da n iły, 
o spadek po matce Ul ja nie oraz babce F e d c e 7. Koniec w. XV i początki na.stępnego przynoszą przewagę Hoszowskim i Kruszelnickim, którzy odnawiają dawne 
przywileje na Skole, bądź odgraniczają tę włość od dóbr starostów stryjsko-żyda.czowskich. Jednak i w tych czasach istnieje jeszcze właściwa linja Skolskich, jak 
świadczą akta procesowe o najazdy i spory graniczne z połowy w. XVI8.
16 Papee, Skole i Tucholszczyzna, Przew. nauk lit. 1890, str. 1158. Regest, w Matr. Sum IV. Sup. 383.
1 Agz. XIII, nr 1141. 1 Ib. XIII, 2292, 2413, 2414, 2480, 2518, 2545, 2653, 2736, 2737. 2835,
2977, 2978. » Ib. XIII, nr 3594. 4 Ib. XVIII, nr 146, 147. * Ib. XVIII, nr 683. • Ib. XIII,
nr 4716. Papee, o. c. str. 1161. 7 Ib. XVIII, nr 2651, 2652.
* Papee, o. c. str. 555—558. Cenne studjum dyr. Papee’go dało sporo materjału nietylko histo.rycznego, lecz także etno- i demograficznego do dziejów skolsko-tuchelskich. Słuszne uwagi autora o braku
przejść u źródlisk Oporu znajdują potwierdzenie we wzmiance o trakcie, na Komarniki i Turze wiodącym;
stąd wniosek, że stara droga z Munkacza przez Vereczkę czyli Stróże przekraczała Karpaty w okolicy
Klimca i schodziła do doliny Stryja, zmierzając w dalszym ciągu na Stary Sambor.


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 72, 167.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/skolski/Comments