Сінненські

СІННЕНСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Цей рід цікавий тим, що згадки про
нього були доволі рідкісними в документах ХV ст.
Можемо пояснити це тим, що основна і чи не єди-
на маєтність Сінненських у Сяноцькій землі  міс-
то Риманів з прилеглим селами Ладзіном і Віслоч-
ком, були окремою відособленою майновою оди-
ницею від решти маєтків роду, які знаходилися поза
межами Сяноччини. Скоріш за все ці маєтності не
були до певного часу місцем проживання роду.
Однак ситуація змінюється в 40-х рр. XVІ ст. Саме
відтоді Сінненські починають брати активну
участь в суспільно-господарському житті регіону.
Ймовірно це було пов’язано з оселенням в Рима-
нові представника роду, який розрісся. Збігнев Сін-
ненський проявив досить активну господарську
діяльність, надаючи позики сяноцьким зем’янам під
заставу їхніх маєтків. Як наслідок він протягом
нетривалих термінів був посідачем Грабовниці
(1542 р.), Тарговиськ та Ланчан, Лодзіни (1543 р.).70
Сам Сінненський у 40-х рр. XVІ ст. згадується вла-
сником сіл Глембока та Вольташова, які спочатку
у 1544 р. дав у посесію Беаті Ваповській, а згодом
заставив Яну Гербурту.71 Нарешті, у 1547 р. Збіг-
нев Сінненський відзначився у спорі з єпископом
перемиським за межі між селом Балузянкою Сін-
ненського та єпископськими селами Любашовою і
Кроликовою.72

70 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15..  С. 35-37, 178, 182.
71 Там само.  С. 208, 236-242, 248-249, 253-255.
72 Там само.  С. 760, 889.


пани СІННОВСЬКІ (Сінновські пани з Сіннова, domini de Sіеnnow, Siennowscy panowie z Siennowa) – панський рід, у XІV–XVI ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Сенька Йоана пана з Сіннова 1439 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 13, 64, n. 15; Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 321).
– печатка Андрія пана з Сіннова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– печатка Миколая Гліба пана з Сіннова 1470–1476 рр. (ANK, АSang, Perg. 85; ZNiO, Perg. 33; Perg. 34; GNS, S 2865; AGAD, Perg. 8512; Perg. 8515).
– печатка Миколая Гліба пана з Сіннова 1471/1475 рр. (ZNiO, GNS, S 2865).
– герб Миколая Гліба пана з Сіннова у судовій записці 1456 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XII. – S. 244, n. 2775).
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. XIV, ХХ–ХХІ.

2. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 688.
– ZNiO, Rkps 9608 («Stemmata Nobilium Regni Poloniae»), k. 223–224.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 441–442.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 363.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 305, 330.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/sinnovski/


Comments