Силичі

СИЛИЧІ - боярський рід Любецького староства.


1595 р. королівський привілей із затвердженням
шляхетства та володінь «уступлених» любецьким старостою О. Вишневецьким - с. Ковпиничі (урочище Солоні Ями), сіножать над Дніпром, де «проживали люди прозываемые Ковпыничи» (біля Колодовиць) та Пушкарівський «плац» у Лоєві - отримав шляхтич Григорій Силич225
225 Lustracya Dóbr Króla JMci w województwach trzech: Podolskiem, Braclawskiem, Kijowskiem leżących... - S.94; ЦДІАК України, КМФ-15, On. 1,
Спр.ЗОЗ, Документы из архивов Польской Народной Республики, Арк. 189.

Помер Станіслав Ореховський до козацької революції 1648 р. Був якимсь родичем Криштофу Силичу (правдоподібно, братом його дружини) і, 
як наслідок, згадані маєтності після смерті Станіслава дісталися саме Силичам [6, арк. 28].
6. Інститут Рукопису НБУ. Ф. 81 «Левицький О.І». Спр. 28. 58 с.

Жіночий Кербутівський монастир адміністративно підпорядковувався чоловічому Крупицькому монастирю [14, арк. 1]. В універсалі гетьмана Б. Хмельницького від 3 травня 1650 р. монастиреві були надані землі біля с. Нові Млини. Функціонування монастиря у середині ХVII ст. підтверджується наявністю
дарчого акту шляхтича Криштофа Силіча. 22 червня 1657 р. шляхтич Криштоф Силіч
подарував монастирю землю «Кіробертовщіни» (сучасна Кербутівка) біля Нових
Млинів та село Щебри [7, с. 60-61]. У 1665 р. гетьман І. Брюховецький підтвердив
універсалом право власності монастиря на річкову переправу [12, арк. 2]. 5 травня 1674 р. ігуменя Кербутівського монастиря Євгенія Хлевинська (на той час він
називався й як Воздвиженський, Успенський – по назві церков, чи Бобрицький
монастир – по назві притоки Сейму) отримала від московського царя Олексія
Михайловича грамоту на монастирські володіння [12, арк. 2]. У царській грамоті за
монастирем затверджувалися володіння, серед іншого це була переправа на р. Сейм
під Батурином, с. Пальчики, млин на батуринську греблю на р. Сейм «на три кола
мучних та четверте ступне колесо» при млину, який належав шляхтичу Силичу.
Імовірно це був тогочасний чернігівський полковник Іоанникій Силич – нащадок
Криштофа Силича. За грамотою монастирю також надавалися землі, сінокоси, ліси,
болота, озера та ін. [10, с. 163].
Зазначимо, що Крупицько-Батуринський монастир завжди мав претензії на
володіння Кербутівського монастиря. Це підтверджується наявністю універсала
гетьмана Дем’яна Многогрішного від 8 липня 1669 р. на захист його володінь від
сусідів [7, с. 62], та універсала гетьмана Івана Мазепи (17 грудня 1688 р.) на
підтвердження прав на маєтності [7, с. 64].
У відносинах між Крупицько-Батуринським там Кербутівським монастирем
доходило ледь не до ворожнечі. Причина – чітко не розмежовані маєтності та
непозначені межі монастирських володінь (особливо у подарованих Новомлинському
монастирю землях). Цікаво, що у 1730 р. місцевий старожил Павло Гриб відзначав, що
у міжмонастирських взаєминах при округленні володінь зі сторони монастирської
влади зазвичай проявлялась ледь не особлива жорстокість [7, с. 51-52].
Конфлікт між монастирями вирішувався на рівні Київського митрополита.
5 лютого 1730 р. почала діяти спеціальна слідча комісія для визначення кордонів
спірної території між Кербутівським та Новомлинським монастирями. Можливо, що одним із наслідків діяльності цієї комісії стало звернення ігумені
Кербутівського монастиря за підтверджувальними універсалами. За даними історика
та церковного діяча Філарета (Гумілевського), ігуменя Анісія Чуйкевич у 1731 та
1736 р. отримала підтверджувальні універсали на відгородження володінь монастиря
[10, с. 160].


7. Лазаревский А. М. Акты по истории монастырского землевладения в Малороссии: 1636 –
1730 гг. / А. М. Лазаревский // Чтения в историчском обществе Нестора-Летописца. 1891. Т. 5.
Отд. 3. С. 49 – 92.
8. Павленко С. О. Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини / С. О. Павленко. Чернігів: ПАТ «ПВК
«Десна», 2013. 600 с.
9. Терех М. Земельні пожалування і благодійні пожертви Батуринському Миколаївському
Крупицькому монастирю // Батуринська старовина: Збірник наукових праць / Відп. ред.
Н.Б. Реброва. Чернігів: Десна Поліграф, 2012. Вип. 3 (7). С. 31-34.
10. Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии: Кн. 4:
Женские и закрытые монастыри / Филарет (Гумилевский). Чернигов: Губернская тип., 1873.
255 с.
11. Филарет (Гумилевский). Кербутовский девичий монастырь [в Сосницком уезде] / Филарет //
Черниговские Епархиальные известия : Прибавления. 1865. 15 февраля. С. 110 – 113; 15 марта.
С 171 – 174.
12. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК), ф. 140, оп. 1, спр. 6,
арк. 2.
13. ЦДІАК, ф. 140, оп. 1, спр. 9, арк. 10,
14. ЦДІАК, ф. 140, оп. 1, спр. 12, арк. 1-2.
Силичи и Силичи-Полянские.

Щит: в красном поле золотой укороченный андреевский крест, сопровождаемый снизу тремя брусками, книзу короче. Нашлемник: три страусовых пера.

А. Ч. Д., № 5402.

Потомство Степана Силича, Черниговского полкового сотника (1661, 1670, 1677).

М.P., т. IV — Милop., ч. I, стр. 83-84; ч. II, стр. 505-509; ч. III, стр. 309-311.

Источник:

Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 165.

Изображение: http://heraldry.com.ua
I.

1. Иоанникий Силич, товарищ Черниговского полка (1654-1656); полковник Черниговский (1657-1663); "славетне урожоный" (1661); 20 апр. 1654 г. получил универсал Черниговского полковника на грунты Тополовщину, Кондратовщину и Сенковщину при с. Старом Белоусе; 3 мая 1656 г. получил универсал Богдана Хмельницкого на "млын старый, на Белоусовце реце стоячий", со всеми доходами; 1 июля 1661 г. купил у Сергея Кашпуровича, млинаря Дирчинского, "клетку млиновую на гребле на реце Снови, з двома сазами (?) каменними, з ступами просяними и з валюшами суконними, в которой клетце коль три, с селищем дворовым и пляцами", "за чотирнадцать сот золотих полских"; купил у славетного пана Кирила Богдановича, казака и обывателя Петрушинского, половину острова Гатуша возле р. Свини и с. Стасюв, "з деревом бортним з тридцятма дубами", за 12 талеров; † 18 сент. 1663 г., казнен в Борзне гетманом Брюховецким.

Ж. – Евгения Васильевна Радченко, дочь бурмистра Черниговского магистрата; 21 июня 1665 г., вместе со своей матерью, вдовой Анной Григорьевной (ее братанич — Михайло Стефанович), подарили двор свой в Чернигове епископу Лазарю Барановичу, "до церкви Бориса и Глеба"; во 2-м браке (1668) была за Даниилом Полоцким, войтом Киевским (1668-1674); жива в 1674 г. *).

2. Степан Силич, родной брат № 1-го; его милость пан, казак и обыватель Черниговский (1667); славетный пан, товарищ полка Черниговского (1669); Черниговский полковой хорунжий (1672) и сотник (1670, 1677); 28 февр. 1663 года гетман*) Копии крепостей Троицкого Ильинского Черниг. м-ря, рукопись, л. 102.Силичи и Силичи-Полянские — 628

Иоаким Сомко, "маючи певный респект на рожоного брата пана полковника Чернеговского пана Стефана Силича и хотячи его до далших услуг охотнейшим мети", надал ему "в спокойное уживане и держане сел две Сядричи, Выхвосты с подданными и всеми великими и малыми тых сел пожитками, яко издревле в границах своих били и пожитки наложные мевали"; 22 февраля 1667 г. купил у славетного пана Ивана Кузьменка Шапочки, казака и обывателя Скоренского, в с. Белоусе четыре нивы за 10 золотых; 13 июня 1669 г. купил у Кузьмы Кирилловича Туренка, жителя Черниговского, в с. Старом Белоусе дворище с полями и другими грунтами; владел на уряд Черниговского полкового сотничества: двумя дворами в с. Котах, дер. Лукашовкой и д. Слободкой; † до 1680 г.

Ж. – Евфимия Ивановна Домонтович, дочь генерального судьи; 1 нояб. 1680 г., будучи вдовой, получила с братом следующий гетманский универсал: "ознаймуем — — иж на притчину и прозбу пана Ивана Домонтовича, судеи войскового енералного, сынови его, честному отцу Павлови Домонтовичови, священникови Благовещенскому Чернеговскому, и дочце его (Ивана) овдовелой Евфимии Стефановой Силичовой, сотнице бывшой Черниговской, позволилисмо и сим позволяем писаньем на речце Белоусе, на урочище Старых Вербах, под с. Рижиками, ниже млина Рижиковского, а выше Бакориского (?), занять греблю и подлуг потужности воды построити млин, а то еслибы не було тое местце кому на перешкоде; занявши теж греблю и побудовавши млин, мают они сполне за кошти и за праци заживати всех розмерових пожитков в потомные часы"; в тот же день получила с детьми гетманский универсал на все доходы с млина Иоанникия Силича (№ 1) в с. Дирчине, на р. Снови; во 2-м браке за Даниилом Киприяновичем *) † до 1691 г., владельцем с. Выхвостова.

II.

3. \ 2. Матвей Степанович, войсковой товарищ (1733); 15 сент. 1687 г., с братом Иваном (№ 4) получил гетманский универсал на их млины: 1) на р. Свини, под с. Тереховкой, о 3 колах; 2) на р. Белоусе и 3) на р. Снови в с. Дирчине, "по дядку их, небожчику Иоаникию Силичю, бувшом полковнику Чер-*) Румянц. Опись Малор., п. Черниг., т. 5. Чтения в Историч. Общ. Нестора Летописца, кн. XVI. вып. IV, стр. 86.Силичи и Силичи-Полянские — 629

ниговском, им спадаючий", — со всеми доходами; этот универсал гетман выдал, "волностям козацким чинячи досить, поневаж и они, Силичи, сами за часом юж до войсковых праць будут згодни"; по разделу 14 апр. 1733 г. имений с братом Иваном, получил: пляц в Чернигове, двор и гай в с. Черторейке и мельницы в с. Дирчине и д. Тереховке.

4. \ 2. Иван Степанович, товарищ полку Черниговского (1699-1706); знатный войсковой товарищ (1710-1715); Черниговский городовой атаман (1721-1733) и наказной полковник (окт. 1723); получил (до 1699 г.) универсал Черниговского полковника Якова Лизогуба на д. Черторейку; 13 мая 1699 г. получил универсал Черниговского полковника Ефима Лизогуба на д. Черторейку, на купленные у Комаровского грунты в этой деревни с осевшими на них людьми и на послушенство трех человек, поселенных на купленных им грунтах в с. Терехове; 19 апр. 1700 г. получил гетманский универсал на д. Черторейку с купленными грунтами и на грунты на р. Свини за млином Тереховским; 1 апр. 1701 г. получил гетманский универсал на купленные грунты в с. Тереховке (с 3 человеками), остров под с. Старым Белоусом с лесом и проч.; 2 дек. 1704 г., письмом гетмана Мазепы к Черниговскому наказному полковнику, надано ему с. Тереховка; 13 янв. 1710 года получил универсал гетмана Скоропадского на с. Черторейку, с. Тереховку, остров Гатушу, лес Погорелый, купленный млин на р. Снови о 3 колах в с. Дирчине, с войсковой частью, другой млин на р. Белоусе под с. Рыжиками о 2 колах мучных, а третьем ступном, с грунтами, третий млин в с. Тереховке на р. Свини о 2 колах мучных, а третьем ступном, лес и дуброву с грунтами там же, сеножать Ильговскую в с. Старом Белоусе и другие грунты; за ним в д. Тереховке 5 и д. Черторейке 12 дворов, в с. Старом Белоусе купленных 7 дворов (1730).

III.

5. \ 3. Евстафий (Остап) Матвеевич, значковой товарищ Черниговского полка, житель д. Черторейки (1739-1747); † до 1752 г.

Ж. – Евфросиния Ивановна ___, род. около 1709 г.; за нею в д. Черторейке 2 хаты (1760).

– \ 3. Евфросиния Матвеевна, род. около 1700 г.

За Андреем Александровичем Полянским, сотником Синявским (1723-1753), род. около 1688 г.; 9 окт. 1752 г., ПолянскийСиличи и Силичи-Полянские — 630

и его жена, будучи бездетными, усыновили своего племянника Даниила Силича (№ 10), "которого при жизни еще отца его малым детиною к себе в опеку взяли, возрастили и своим коштом руских и латинских наук обучали и в канцелярию полковую и войсковую енералную к службе канцелярской промовали", передав ему свои имения: двор в Синявке, двор винокурный, пасеку и другие угодья там же, 1½ камня в с. Дирчине, в Терехове камень с двумя гнездами валюшен, в д. Черторейке лес и остров и в Синявке камень в млине вешняке; при этом усыновители обязались "проискать" Даниилу Силичу "в дому абшитованного полкового писаря Черниговского пана Ивана Янушкевича панну дочерь его Марфу в доживотное сожитие".

6. \ 4. Василий Иванович, род. около 1721 г.; в службе с 1738 года войсковым канцеляристом; 1 июня 1747 г. сотник Любецкий; на этом уряде был еще в 1760 г.; 22 мая 1764 г. — земский подсудок Черниговского повета; в этой должности был 18 лет; был трижды предводителем шляхетства Черниговского повета до самого открытия наместничества; 8 февр. 1781 г. — земский судья Черниговского повета; советник Черниговской гражданской палаты, колл. асессор (1784); надв. советник; 12 нояб. 1757 г. купил у Леонтия Яковлевича Климовича и его двоюродных сестер, Евдокиии Марии Андреевен Климовичевен слободку Ольсох; за ним в Любече 5, слоб. Рашковой 2, д. Пушкарях 7, д. Черторейке 12, м. Соснице 22 хаты (1760); за ним в Городнянском у. обоего пола 564 души в 6 селах, 8 деревнях и 2 хуторах (1786); † до 1801 г.

Ж. – Екатерина Степановна Леонтович, † до 1787 г., дочь Черниговского полкового хорунжего.

7. \ 4. Антон Иванович, род. около 1723 г.; в службе с 1746 г. войсковым канцеляристом; с 1749 г. — войсковой товарищ; 11 апр. 1771 г. — бунчуковый товарищ; заседатель Черниговского верхнего земского суда (1782-1784); 5 апр. 1783 г. — колл. асессор; за ним в с. Яновке 1, с. Старом Белоусе 4 и д. Терехове 6 хат (1760); 4 июля 1766 г. купил у сотенного Выбельского атамана Тимофея Титовича (сын Черниговского войта Иосифа Титовича) двор и грунты (более 200 чверток) в с. Старом Белоусе за 550 руб.; за ним в Черниговском у. обоего пола 182 души в 1 селе и 1 деревне (1786); 25 апр. 1788 г. составил духовное завещание; † до 1796 г.

Ж. – Феодосия Петровна Григорович-Фурсанович, дочь колл. асессора; жива в 1796 г.Силичи и Силичи-Полянские — 631

IV.

8. \ 5. Петр Евстафьевич (Силиченко), знатный казак Черниговского полка (1758); значковой товарищ и Черниговский полковой комиссар (1764); 5 окт. 1778 г. — войсковой товарищ при отставке; 23 февр. 1765 г. купил у брата Даниила (№ 10) лес в д. Черторейке за 20 руб.; † до 1796 г.

Ж. – Евдокия ___.

9. \ 5. Яков Евстафьевич, по разделу 1754 г. получил д. Черторейку вместе с братом Петром.

10. \ 5. Даниил Евстафьевич Силич-Полянский, о нем см. дочь № 3-го; в службе 1743 г. канцеляристом Черниговской полковой Канцелярии; с 1747 г. — войсковой канцелярист; 11 октября 1756 г. — войсковой товарищ; то же в 1787 г.; по разделу 1754 года получил часть в с. Дирчине; у него в м. Синявке и других местах 26 душ (1787); жил в Синявке.

Ж. – Марфа Ивановна Янушкевич, † до 1787 г.; дочь Черниговского полкового писаря; по завещанию отца (1760 г.) получила с сестрами Евфимией Крачевской и Пелагеей Бобровниковойгреблю в с. Киселевке с 2 клетками о 4 камнях и с войсковыми частями, двор с винокурней, двор шинковый там же и другие имения.

– \ 5. Марина Евстафьевна, род. около 1735 г.

– \ 5. Марфа Еветафьевна, род. около 1740 г.; жива в 1798 г.

За Василием Васильевичем Пекуром, жителем м. Седнева (1798).

11. \ 6. Иван Васильевич, род. около 1751 г.; обер-провиантмейстер, в крепости св. Димитрия (1784); 13 нояб. 1786 г. — надв. советник; имел орд. св. Владимира 4-ой степ.; по разделу с братьями владел в Черниговском у. дер. Ольсохом и в Городнянском — дер. Быховцами и хут. Гижевым; † 11 мая 1808 г.

Ж. – Василиса ___, жива в 1811 г.

12. \ 6. Григорий Васильевич, род. около 1759 г.; в службе с 1772 г.; 16 янв. 1784 г. — корнет; 6 дек. 1788 г. — поручик; 21 июня 1793 г. — капитан при отставке; был в походах: 1776-1777 г.г. — в Крыму; 1779 и 1783 г. — в Польше, 1788 г. — при взятии Очакова, 1789-1790 г.г. — в Молдавии, 1792 г. — в Польше; служил в С.-Петербургском драгунском полку; за ним в с. Юрьевке и д. Рыжиках м. 21, ж. 22 души (1798); жилСиличи и Силичи-Полянские — 632

в д. Рыжиках (1798); владел также с. Пушкарями; † до 1815 года.

Ж. – Елена Григорьевна Гриневич, дочь майора.

13. \ 6. Андрей Васильевич, род. около 1760 г.; кадет Черниговского легкоконного полка (1784); корнет; † до 1824 г.

14. \ 6. Василий Васильевич, род. около 1763 г.; поручик (1806).

Ж. – Варвара ___.

15. \ 6. Илья Васильевич, род. около 1765 г.; капрал л.-гв. Преображенского полка (1784).

16. \ 6. Николай Васильевич, род. 8 окт. 1766 года в д. Пушкарях; капитан.

Ж. – Мария ___.

– \ 6. Надежда Васильевна, † 1801 (?).

За (1786) Иваном Васильевичем Добронизским, полковым писарем, род. около 1746 г.

– \ 6. Ирина Васильевна.

За (1781) Иваном Бакуринским, войсковым товарищем (1781).

17. \ 7. Николай Антонович, род. около 3765 г.; коллежский канцелярист (1784); колл. регистратор (1793-1800); за ним с братом Федором в Черниговском повете м. 79 душ (1798).

Ж. – (1798) Ирина Григорьевна Левицкая-Рогаля, дочь протопопа.

18. \ 7. Федор Антонович, род. около 1766 г.; коллежский канцелярист (1784); колл. регистратор (1793-1798); губ. секретарь (1800); † до 1821.

Ж. – (1798) Екатерина Романовна Столица, дочь колл. асессора.

– \ 7. Анна Антоновна.

За (1788) Матвеем Васильевичем Ждановичем, бунчуковым товарищем, род. около 1743 г.

V.

19. \ 8. Василий Петрович старший, род. 17 мар. 1755 г.; 5 октября 1778 г. — сотенный есаул; значковой товарищ (1784-1798); за ним м. 2 и ж. 2 души (1798).

Ж. – Ульяна Евстафьевна Киприянова (Щерба-Равич), дочь войскового товарища.

20. \ 8. Иван Петрович, род. около 1761 г.; вахмистр Черниговского карабинерного полка (1786); 2 нояб. 1786 г. — корнет при отставке; за ним в д. Черторейке м. 5, ж. 2 души (1798).

Ж. – Устиния Михайловна Демчинская, дочь протопопа.Силичи и Силичи-Полянские — 633

21. \ 8. Аким Петрович, род. около 1763 г.; за ним с братьями в д. Черторейке м. 6, ж. 5 душ (1798).

Ж. – Евдокия Федоровна Сапега, дочь артиллерийского хорунжего.

22. \ 8. Семен Петрович, род. около 1772 г.; в службе с 18 апр. 1816 г. канцеляристом в Черниговском земском суде; 31 дек. 1819 г. — колл. регистратор; 20 авг. 1821 г. — уволен; за ним в д. Черторейке м. 3 души и 80 дес. земли (1829).

Ж. – Анна Леонтьевна ___.

23. \ 8. Василий Петрович младший, род. около 1775 г.; колл. регистратор (1824).

Ж. – Анна Яковлевна Шихуцкая, дочь войскового товарища.

– \ 8. Евфросиния Петровна.

За (с 12 февр. 1796 г. в с. Петрушине) Карпом Федоровичем Кугутой, казаком м. Седнева.

24. \ 10. Иван Данилович Силич-Полянский; в службе с 25 окт. 1767 по 25 янв. 1779 г при письменных делах Черниговской полковой Канцелярии; в 1775 г., в течение 10 месяцев, находился на Сорокошицком форпосте у содержания резервной команды в 50 чел.; 27 дек. 1779 г. — канцелярист Верхнего земского суда Курского наместничества; 13 апр. 1780 г. — губ. регистратор; 13 дек. 1781 г. уволен; 24 авг. 1774 г. купил у своего отца за 200 рублей: половину мельницы в с. Дирчине на р. Снови о 3 камнях и другие мелкие имения (из имений Андрея Полянского); жил в с. Дирчине (1781).

Ж. – Анна Ивановна Марута, дочь наместника Березинского.

25. \ 10. Марк Данилович Силич-Полянский, род. около 1758-1760 г.; сотенный писарь (1787); 27 нояб. 1787 г. — корнет при отставке; † до 1798 г.

Ж. – Варвара Ивановна Тихонович, род. около 1759 г., дочь сотенного атамана; за нею в Синявке м. 2, ж. 4, х. Вершанском м. 2, ж. 2 души, живет в м. Синявке (1798).

– \ 10. Агафия Даниловна Силич-Полянская.

За (1798) Степаном Даниловичем Лозовским, род. около 1768 года.

26. \ 11. Василий Иванович, род. 15 авг. 1793 г. в с Кротыни; в службе с 1 апр. 1811 г. подпрапорщиком Псковского пех. полка; 26 июня 1811 г. — портупей-прапорщик; 22 мар. 1812 г. — прапорщик Вильманстрандского пех. полка; 26 авг. 1812 г. — поручик за отличие при Бородине; 29 сент. 1812 г. получил орд. св. Анны 4-ой степ. за штурм Вереи; 1 июня 1816 г. — поручикСиличи и Силичи-Полянские — 634

при отставке; 4 февр. 1833 г. — комиссионер 13 класса; 23 февр. 1833 г. — в Комиссариатский департамент; 28 февр. 1833 года определен для разных поручений к смотрителю Петербургского и загородных госпиталей; 21 мая 1834 г. — то же при Петербургской Комиссариатской Комиссии; 13 апр. 1836 г. — в 12 класс; 1 янв. 1838 г. — смотритель сорта (sic) Петербургской Комиссии; 12 янв. 1839 г. — в 10-й класс; 16 июн. 1839 г. — титул. советник; колл. асес. (1845); по разделу с братьями получил д. Ольсоховку, Быховцы, х. Гижев и купленное отцом с. Козел, Черниговского у.

Ж. – Александра Константиновна Михайлова, дочь статского советника Константина Козьмича Михайлова.

27. \ 11. Иван Иванович, род. около 1800 г.; в службе с 18 мая 1818 г. юнкером учебной роты л.-гв. 1-ой артилл. бригады; 3 нояб. 1819 г. — в 21 артилл. бригаду; 13 июля 1822 г. — подпрапорщик Могилевского пех. полка; 10 нояб. 1822 г. — фанен-юнкер Нарвского драгунского полка; 24 февр. 1825 г. — корнет Астраханского кирасирского полка; 2 апр. 1827 г. — уволен; 20 июня 1834 г. — чиновник 14 класса Киевской Комиссариатской Комиссии; 12 окт. 1837 г. — в 12 класс; 31 окт. 1840 г. — колл. секретарь; 16 авг. 1841 г. — смотритель Елисаветградского военного госпиталя; 3 сент. 1841 г. — корнет по кавалерии, с оставлением в должности; 15 апр. 1845 г. — поручик; 8 апр. 1851 г. — штабс-ротмистр; за ним в с. Даничах, Городнянского у., м. 4, ж. 5 душ.

Ж. – Глафира Платоновна Добронизская, дочь надворного советника; за нею в Даничах м. 106 душ.

28. \ 11. Михаил Иванович, рожден до брака; 13 июля 1801 г. ему и его сестрам Екатерине, Варвареи Марии, разрешено Высочайшим указом вместо Иличей именоваться Силичами; артиллерии штабс-капитан; † до 1823 г.

– \ 11. Екатерина Ивановна.

– \ 11. Варвара Ивановна.

За (1818) Григорием Афанасьевичем Шафонским, титулярным советником, род. 1782.

– \ 11. Мария Ивановна.

29. \ 12. Григорий Григорьевич, род. около 1798 г.; 23 янв. 1806 г. определен в Горный Кадетский Корпус; 11 авг. 1812 г. — в Петербургское ополчение; 19 авг. 1815 г. — прапорщик Московского пех. полка; 17 июля 1816 г. — в Уфимский пех. полк;Силичи и Силичи-Полянские — 635

8 апреля 1818 года — уволен; 6 октября 1818 года — колл. регистратор в 5 департаменте Сената; 20 апреля 1819 года — уволен; 7 июня 1820 г. — в Канцелярию Петербургского военного генерал-губернатора; губ. секретарь; 23 нояб. 1821 г. — уволен; 23 ноября 1821 года — бухгалтер в штате военных поселений Херсонской и Екатеринославской губерний; 14 нояб. 1822 года — уволен; 5 мая 1823 г — вновь в Канцелярии Петербургского военного генерал-губернатора; 28 окт. 1823 г. — колл. секретарь; 28 окт. 1826 г. — титул. советник; 1 янв. 1828 г. получил орд. св. Анны 3-ей степ.; 24 мар. 1828 г. — комиссионер 9 класса по путевому продовольствию войск гв. корпуса; 22 мар, 1830 г. — помощник столоначальника в Провиантском департаменте; уволен за леность к службе и пристрастие к картежной игре; 12 мая 1831 г. — вновь комиссионер Провиантского департамента; 25 янв. 1832 г. — в интендантство действующей армии; 1 июня 1832 г. — смотритель Мариампольского провиантского магазина; произведен в 8 класс; 3 сент. 1841 г. сменен с должности смотрителя и оставлен в числе запасных комиссионеров при Главной полевой провиантской комиссии действующей армии; 31 дек. 1842 г. — уволен от службы; был в походах: 1812 г. — при Полоцке, Чашниках, Старом Борисове; 1813 г. — при Данциге; 1828 г. — при Варне и Кюстенджи.

Ж. – Амалия Людвиговна Эйхельберг, лютеранка.

30. \ 12. Николай Григорьевич, род. около 1799 г.

31. \ 12. Дмитрий Григорьевич, род. 14 нояб. 1808 г. в д. Рыжиках; окончил курс Петербургского училища высших наук; в службе с 4 авг. 1830 г. колл. регистратором в Контрольном департаменте морских отчетов; 20 апр. 1832 г. — уволен; 10 окт. 1832 г. — в Черниговское Дворянское Депутатское Собрание; 31 дек. 1834 г. — губ. секретарь; 15 окт. 1836 г. — уволен; 10 июня 1837 г. — попечитель сельских запасных магазинов Черниговского у.; 20 окт. 1838 г. — заседатель Черниговского уездного суда; 6 мар. 1840 г. — колл. секретарь; 16 нояб. 1843 года — титул. советник; 29 апр. 1846 г. — казначей Черниговского Губернского Правления; 20 янв. 1849 г. — колл. асессор; с 17 июл. 1850 по 1 июн. 1851 г. — дворянский заседатель в Черниговской Палате Гражданского Суда; 5 сент. 1851 г. причислен к Министерству внутренних дел; 7 авг. 1852 г. — советник Херсонского Губернского Правления; 15 июня 1853 г. — надв. советник; 27 июля 1856 г. — колл. советник; 19 дек. 1859 г. — статский советник; 19 апр. 1861 г. — уволен; 2 июля 1863 г. назначен вСиличи и Силичи-Полянские — 636

распоряжение графа Муравьева в Вильну, откуда 6 авг. 1863 г. послан в Гродно к губернатору; 25 сент. 1863 г. — докладчик военно-судных дел по политическим преступлениям, в секретной канцелярии; 2 окт. 1863 г. — советник Гродненского Губернского Правления; 5 нояб. 1863 г. — старший советник; то же в 1870 г.; за ним в д. Рыжиках 13 душ.

Ж. – Мария Ивановна Ворожбитова.

– \ 12. Наталия Григорьевна, род. до 1798 г.; † 1842.

За (с 1812 г.) Иваном Павловичем Рашевским, колл. асессором, род. около 1780 г. † 1862.

– \ 12. Анна Григорьевна, род. до 1798 г. *).

– \ 12. Александра Григорьевна, род. около 1805 г.

– \ 12. Екатерина Григорьевна, род. около 1806 г.

32. \ 13. Александр Андреевич, канцелярист (1824); с 1824 года в военной службе.

33. \ 14. Павел Васильевич, род. около 1798 г.

34. \ 16. Василий Николаевич, род. 28 февр. 1798 г. в с. Пушкарях; в службе с 2 дек. 1816 года канцеляристом Черниговского поветового суда; 31 дек. 1819 г. — колл. регистратор; 31 мая 1822 г. — уволен.

Ж. – Наталия ___.

35. \ 16. Иван Николаевич, род. 2 мая 1801 г. в с. Пушкарях; прапорщик (1825); 30 мая 1825 г. — подпоручик; комиссионер 12 класса (1839); колл. секретарь (1847); колл. асессор (1856); смотритель Серадзкого провиантского магазина (1847-1856); помещик с. Кротыни, Городнянского у.

Ж. – София Андреевна ___.

36. \ 16. Александр Николаевич.

37. \ 17. Иосиф Николаевич, род. 4 апр. 1794 г. в с. Старом Белоусе, Черниговского у.; окончил курс Харьковского Университета; в службе с 21 февр. 1808 г. в Черниговском уездном суде губ. регистратором; 7 апр. 1810 г. — в Черниговский нижний земский суд; 31 дек. 1811 г. — колл. регис.; 4 сент. 1818 г. — в Черниг. Губ. Правл.; 10 янв. 1819 г. — уволен; 13 мар. 1819 г. — по особым поручениям при Министерстве полиции; 4 ноября 1819 г. — в Министерство внутренних дел; 1 апр. 1820 г. — в*) Вероятно, она, Анна Григорьевна С., была замужем за Гавриилом Яковлевичем Крапивкой, артиллерии капитаном (1832). (Гр. Г. А. Милорадович, Родосл. кн. Черниг. двор-ва. ч. II. стр. 280).Силичи и Силичи-Полянские — 637

Провиантский департамент; 20 мая 1820 г. — губ. секретарь; 21 мая 1820 г. — и. д. письмоводителя Импер. Человеколюбивого Общества; 1 февр. 1821 г. — утвержден; 4 июля 1821 г. — колл. секретарь; 17 апр. 1822 г. — титул. советник; 1 авг. 1822 г. — помощник смотрителя дома Человеколюбивого Общества на Литейной ул.; 21 апр. 1823 г. получил орд. св. Анны 3-ей степ.; 26 сент. 1825 г. — уволен; 11 мая 1826 г. — колл. асессор; 1 января 1827 г. — депутат дворянства во 2 департаменте Черниговского Генерального Суда; 31 дек. 1832 г. — надв. советник; 17 августа 1834 г. — попечитель в Борзенской попечительской конторе; 27 янв. 1837 г. — уволен; за ним с братом 44 души и 300 дес. земли (1837).

Ж. – Мария Елисеевна ___.

38. \ 17. Григорий Николаевич, род. 3 нояб. 1799 г. в с. Старом Белоусе; из Дворянского полка прапорщик с 4 июня 1823 г. 19 артилл. бригады; 22 сент. 1826 г. бригада переименована в 10-ую, 1 янв. 1828 г. — в 17-ую; 4 апр. 1828 г. — подпоручик; 22 февр. 1834 г. бригада переименована в 13-ую; 23 июня 1834 г. — поручик; 26 апр. 1835 г. бригада переименована в 10-ую; 30 нояб. 1837 г. — штабс-капитан; 25 янв. 1838 г. — уволен; за Турецкую войну имел орд. св. Анны 4-ой степ., полученный 21 авг. 1828 г.

– \ 17. Анастасия Николаевна, род. около 1793 г.

– \ 17. Марфа Николаевна, род. около 1797 г.

? За ___ Луговским, майором.

39. \ 18. Роман Федорович, род. около 1795 г.; из Дворянского полка прапорщик с 27 дек. 1812 года 40 егерского полка; 14 февр. 1816 г. — подпоручик; 17 июля 1816 г. — поручик; 30 апр. 1817 г. — штабс-капитан; 18 янв. 1819 г. — капитан при отставке; 1 мар. 1820 г. — штабс-капитан Митавского драгунского полка; 1 апр. 1821 г. — капитан; 14 дек. 1826 г. — ротмистр Митавского гусарского полка; 1 июня 1829 г. — майор; 21 сент. 1834 г. — подполковник; 14 апр. 1840 г. — полковник; 12 сент. 1841 г. — командир Борисоглебского уланского полка; 29 янв. 1845 г. — по кавалерии; 24 сент. 1847 г. — генерал-майор; был в походах: 1813-1815 г.г. — за границей, 1831 г. — против поляков; 19 мар. 1833 г. получил орд. св. Владимира 4-ой стен.; 11 сент. 1840 г. — Георгия 4-ой степ. за 25 лет; холост.

40. \ 18. Александр Федорович, род. около 1803 г.; в службе с 27 февр. 1822 г. юнкером Митавского драгунского полка; 23 мая 1824 г. — прапорщик; 14 дек. 1826 г. переименован в корнеты;Силичи и Силичи-Полянские — 638

26 июля 1829 г. — поручик; 29 мая 1834 г. — штабс-ротмистр; 24 мая 1837 г. — в 1-й Оренбургский казачий полк; 6 апр. 1838 года — ротмистр при отставке; был в походе 1831 г.; у него в д. Песках, Черниговского у., 20 душ (1838).

– \ 18. Александра Федоровна, род. около 1796 г.

VI.

41. \ 19. Павел Васильевич, род. около 1784-1788 г.; в службе с 17 февр. 1798 г. в Черниговском земском суде; 31 дек. 1804 г. — уволен; 13 июня 1808 г. — канцелярист Черниговской Казенной Палаты; 6 дек. 1809 г. — губ. регистратор; 31 декабря 1812 г. — колл. регистратор; 23 мая 1814 г. — в Строительную экспедицию.

Ж. – Прасковия ___.

42. \ 19. Никифор Васильевич, род. 13 мар. 1794 г. в д. Черныше, Черниговского у.; в службе с 16 июля 1810 г. канцеляристом в Черниговской Казенной Палате; 23 янв. 181.1 г. — губ. регистратор; 6 сент. 1812 г. — в Черниговское уездное казначейство; 31 дек. 1814 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1818 г. — губ. секретарь; 8 июля 1820 г. — уволен.

Ж. – Александра ___.

– \ 19. Матрона Васильевна старшая, род, около 1781 г.

– \ 19. Прасковия Васильевна, род. около 1783 г.

– \ 19. Матрона Васильевна младшая, род. около 1791 г.

– \ 19. Надежда Васильевна, род. около 1794 г.

43. \ 20. Гавриил Иванович, род. 28 мар. 1793 года в д. Черторейке; в службе с 5 февр. 1815 г. прапорщиком 1 Морского полка Петербургского ополчения; 26 янв. 1817 г. — в Черниговский внутренний гарнизонный батальон; 18 мар. 1820 г. — поручик при отставке; был в походах: 1812 г. — при Чашниках и Березине; 1813 г. — при блокаде Данцига; жил в д. Черторейке (1843).

Ж. – Евдокия Степановна Бурова, дочь казака.

44. \ 20. Иван Иванович, род. 24 июня 1800 года в д. Черторейке; в службе с 18 мар. 1818 г. подпрапорщиком Бутырского пех. полка; 29 авг. 1819 г. — портупей-прапорщик; 18 мая 1820 г. — в Белевский пех. полк; 7 июля 1821 г. — прапорщик 29 егерского полка; 31 янв. 1824 г. — подпоручик при отставке.

45. \ 20. Василий Иванович, юнкер (1835).

– \ 20. Анна Ивановна, род. около 1783 г.Силичи и Силичи-Полянские — 639

46. \ 21. Иван Акимович, род. 20 окт. 1793 г. в д. Черторейке; в службе с 15 сент. 1803 г. в Черниговской Казенной Палате; 21 авг, 1805 г. — губ. регистратор; 25 апр. 1810 г. — в Кавказскую Казенную Палату; 28 июля 1810 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1813 г. — губ. секретарь; 3 мар. 1814 г. — уволен; 2 сент. 1814 г. — при делах Черниговского поветового маршала; 31 дек. 1817 г. — колл. секретарь; 31 дек. 1820 г. — титул. советник; с 7 янв. 1821 по 2 янв. 1824 и с 18 янв. 1827 по 7 янв. 1830 г. — заседатель Черниговского нижнего земского суда; 21 янв. 1830 года — частный смотритель м. Носовки; 1 янв. 1838 г. — уволен; с 13 окт. 1839 по 27 июля 1840 г. — и. д. пристава 1 стана Черниговского у.; 28 сент. 1845 г. — заседатель Черниговского совестного суда и колл. асессор; в 1814 и 1815 г. провожал из Чернигова в Белосток и из Белостока в Курск пленных французов и поляков; за ним в д. Черторейке 3 души (1850).

Ж. – Мария Васильевна ___.

47. \ 21. Яков Акимович, упомин. в 1818 г.

48. \ 21. Павел Акимович, род. 4 мар. 1804 г. в д. Черторейке; в службе с 1 янв. 1825 г. канцеляристом в Черниговском Губернском Правлении; 3 февр. 1827 г. — Суражский уездный землемер; 31 дек. 1828 г. — колл. регистратор; 27 окт. 1831 г. — Черниговский уездный землемер; то же в 1840 г.; 31 декабря 1831 г. — губ. секретарь; 31 дек. 1834 г. — колл. секретарь; колл. асессор (1856); † до 1873 г.

Ж. – Елисавета ___.

49. \ 21. Василий Акимович, род. 10 мар. 1809 года в д. Черторейке; 13 мар. 1835 г. — учитель истории и географии Задонского уездного училища; 13 мар. 1839 года — губ. секретарь; 21 января 1841 г. — колл. секретарь; учитель Елецкого уездного училища (1842); 12 июля 1844 г. — титул. советник; 16 авг. 1853 г. — колл. асессор; штатный смотритель Орловского уездного училища (1855).

Ж. – Варвара Александровна Бекарюкова.

– \ 21. Прасковия Акимовна, род. 26 июля 1797 г. в дер. Черторейке.

За (с 1829 г.) Григорием Гавриловичем Коссовичем, губ. секретарем, помещиком с. Буровки, Городнянского у.

– \ 21. Екатерина Акимовна.

За Андреем Ивановичем Потоцким, поручиком в отставке (1835).Силичи и Силичи-Полянские — 640

50. \ 22. Феофан Семенович, род. 12 мар. 1804 года в д. Черторейке; в службе с 12 июля 1819 г. канцеляристом 1-го департамента Черниговского Генерального Суда; 31 дек. 1822 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1825 г. — губ. секретарь; 26 июн. 1828 года — уволен.

51. \ 22. Иван Семенович, род. 23 сент. 1810 г. в Черторейке; канцелярист (1835).

52. \ 22. Илья Семенович, род. 19 июля 1820 г. в Черторейке; в Черниговском поветовом училище (1829); в службе с 30 дек. 1837 года канцеляристом Черниговской градской полиции; колл. секретарь; † до 1891 г.

Ж. – (с 8 янв. 1869 года в с. Чернотичах, Сосницкого у.) Любовь Николаевна Вакуленко, род. около 1846 г., дочь титул. советника.

– \ 22. Агриппина Семеновна, род. около 1810 г.

– \ 22. Евфросиния Семеновна, род. около 1818 г.

53. \ 23. Алексей Васильевич, род. 15 мар. 1799 г. в д. Черторейке; в службе с 14 янв. 1811 г. канцеляристом Черниговского поветового суда; 31 дек. 1814 г. — колл. регистратор; 25 мая 1823 г. — в Черниговской Казенной Палате; 31 дек. 1824 г. — губ. секретарь; 31 дек. 1827 г. — колл. секретарь; 14 мар. 1831 г. — в Черниговское Дворянское Депутатское Собрание; 31 декабря 1832 г. — титул. советник; у него в д. Черторейке 50 десят. земли (1843).

Ж. – Пелагея Прокофьевна ___, у нее в с. Холявине родовых 30 дес. земли (1843).

– \ 24. Марина Ивановна Силич-Полянская.

– \ 24. Евдокия Ивановна Силич-Полянская.

За Степаном Матвеевичем Данилевичем, священником с. Березанки (1842).

54. \ 25. Иван Маркович Силич-Полянский, род. 5 нояб. 1781 г. в м. Синявке; в службе с 31 мар. 1799 г. в Малороссийском Почтамте; 7 июля 1799 г. — канцелярист; 28 июня 1802 г. — уволен; 19 июля 1802 г. — в Черниговскую Казенную Палату; 31 дек. 1803 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1806 г. — губ. секретарь; 31 дек. 1806 года — сотенный начальник земской милиции; 9 мая 1808 г. — уволен; 1 февр. 1812 г. заседатель Сосницкого нижнего земского суда; с 20 мар. 1818 г. по 1 янв. 1821 и с 28 янв. 1830 по 12 нояб. 1832 г. вновь занимал ту же должность;Силичи и Силичи-Полянские — 641

за ним в Синявке м. 2 и в хуторе близ Синявки 1 м. п. душа (1834).

Ж. – Елена Петровна ___.

55. \ 25. Тимофей Маркович Силич-Полянский, род. около 1785 г.; в службе с 30 дек. 1800 г. в Елецком пех. полку подпрапорщиком; 6 дек. 1802 г. — портупей-прапорщик; 12 июня 1803 г. — прапорщик; 25 февр. 1807 г. — подпоручик; 23 апр. 1809 г. — поручик; 1 февр. 1813 г. — штабс-капитан; 6 дек. 1813 г. — уволен с мундиром и полным пенсионом, за ранами; был в походах: 1805 г. — в Силезии, 1806 г. — при Пултуске, 1807 г. — при Прейсиш-Эйлау, где ранен правой ноги в самый кострец навылет пулей; при Гейльсберге, Фридланде; 1812 г. — при Бородине, где ранен "в бороду" черепом от гранаты (получил орд. св. Анны 4-ой степ.), при Тарутине, Вязьме; жив в 1836 г.

56. \ 25. Михаил Маркович Силич-Полянский, род. около 1787 г.

57. \ 25. Яков Маркович Силич-Полянский, род. около 1788 г.

58. \ 25. Елисей Маркович Силич-Полянский, род. 14 июня 1789 г. в Синявке; в службе с 4 июля 1804 г. во 2 департаменте Черниговского Генерального Суда губ. регистратором; 31 дек. 1807 г. — колл. регистратор; 11 дек. 1808 г. — уволен; 22 дек. 1808 г. — в Таврическую Губернскую почтовую контору; 4 нояб. 1809 г. — в Малороссийский Почтамт; 27 янв. 1810 г. — помощник начальника стола; 31 дек. 1811 г. — губ. секретарь; 19 июля 1813 г. — регистратор; 31 дек. 1814 г. — колл. секретарь; 16 апр. 1815 г. — протоколист; 31 дек. 1817 г. — титул. советник; 12 февр. 1819 года — уволен; 6 мар. 1819 г. — колл. асессор; † до 1848 г.; ему приходилась родственницей вдова колл. регистратора Феодосия Макаровна Рубанова-Щуковская (1848).

Ж. – Дария Яковлевна ___.

59. \ 25. Константин Маркович Силич-Полянский, род. около 1793 г.

60. \ 25. Николай Маркович Силич-Полянский, род. около 1797 г.

61. \ 26. Константин Васильевич, род. 15 авг. 1842 г. в Петербурге; в службе с 30 авг. 1863 г.; 20 апр. 1880 г. — действит. статский советник; состоящий в распоряжении главноуправляющего Кодификационным отделом Государственного Совета (1882).

62. \ 26. Иван Васильевич, род. 24 сент. 1843 г. в Петербурге.

63. \ 20. Валериан Васильевич, род. 5 февр. 1845 года в Петербурге.Силичи и Силичи-Полянские — 642

64. \ 27. Александр Иванович, род. 19 янв. 1834 г. в Городнянском у.; воспитывался в Полтавской гимназии.

Ж. – Варвара Александровна Лизогуб, род. 1 авг. 1850 г., дочь поручика.

– \ 27. Елисавета Ивановна, род. 11 апр. 1830 г.

– \ 27. Мария Ивановна, род. 18 февр. 1832 г.

– \ 27. Юлия Ивановна, род. 5 сент. 1837 г.

65. \ 28. Николай Михайлович, род. около 1809-1813 г.; в службе с 5 янв. 1826 г. в Артиллерийском Училище фейерверкером; 5 мар. 1826 г. — юнкер; 6 янв. 1828 г. — прапорщик, с оставлением при Училище; 6 янв. 1830 г. — подпоручик 10 артилл. бригады; 28 дек. 1833 г. — в 8 бригаду; 23 июля 1834 г. — поручик; 5 февр. 1836 г. — в 17 бригаду; 22 дек. 1836 г. — штабс-капитан при отставке; 5 июля 1837 г. — при 5 отделении Собственной Его Величества Канцелярии; 8 дек. 1838 г. — асессор Черниговской Палаты государственных имуществ; 16 февр. 1839 г. — колл. секретарь; 17 апр. 1842 г. — колл. асессор; статский советник (1853); был в походе 1831 г. и получил орд. св. Анны 4-ой степ. и за взятие Варшавы — орд. св. Владимира 4-ой степ. с бантом; за ним с братом 80 душ и 200 дес. земли.

Ж. – Елена Григорьевна ___.

66. \ 28. Михаил Михайлович, род. около 1811-1814 г.г., в службе с 5 февр. 1827 года юнкером Артиллерийского Училища; 6 янв. 1828 г. — прапорщик, с оставлением при Училище; 6 янв. 1830 г. — подпоручик конно-артиллер. № 26 роты; 16 авг. 1830 г. — в 25 роту; 27 дек. 1833 г. рота переименована в конно-артилл. резервную № 15 батарею; 27 июля 1834 года — поручик; 28 июля 1836 г. — штабс-капитан; 20 дек. 1836 г. — адъютант при директоре Военной Академии генерал-адъютанте Сухозанете[Иване Онуфриевиче]; 11 мая 1839 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ.; 3 авг. 1839 года — правитель дел Импер. Военной Академии; 12 янв. 1841 г. — и. д. адъюнкт-профессора артиллерии; 22 мар. 1841 г. зачислен, с оставлением в должности, в л.-гв. Конную артиллерию; в 1842 г. составил "Руководство к преподаванию артиллерии в Военной Академии"; 16 февр. 1843 г. — утвержден адъюнкт-профессором; 11 апр. 1843 г. получил орд, св. Станислава 3-ей степ.; 11 апр. 1843 г. — капитан; 30 авг. 1844 г. — полковник полевой конной артиллерии, с оставлением в должности; 7 апр. 1846 г. — получил орд. св. Анны 2-ой степ.; в 1846 г. составил "Историю Италийских кампаний 1813 и 1814 г.г."; 29 апр. 1847 года — профессор; в 1847 году перевел сочинение Лоланна «ОСиличи и Силичи-Полянские — 643

греческом опыте"; 17 мая 1848 г. уволен от должности правителя дел Академии и 17 нояб. 1848 г. — профессора; 28 февраля 1849 г. — уволен от службы; в 1849 г. составил "Взгляд на артиллерию в практическом отношении"; 25 мая 1850 г. — колл. советник и председатель Ковенской Казенной Палаты; 14 февр. 1851 г. — статский советник; 21 янв. 1854 г. — председатель Черниговской Казенной Палаты; 30 авг. 1858 г. — действит. статский советник; был в походе 1831 г.; за ним в Черниговском 96 и Городнянском у. 51 душа.

Ж. – Наталия Андреевна Шафонская, дочь действит. статского советника.

67. \ 29. Григорий Григорьевич, род. 16 авг. 1835 г.; воспитывался до 6 класса в Гродненской гимназии; надв. советник, старший помощник пакгаузного надзирателя Московской таможни (1886).

Ж. – Фридерика Карловна Вейгельдт, лютеранка; в 1-м браке была за ___ Кречмер.

68. \ 29. Алексей Григорьевич, род. около 1839 г.

– \ 29. Ольга Григорьевна, род. около 1842 г.

69. \ 31. Константин Дмитриевич, род. 17 июля 1836 г. в с. Юрьевке, Черниговского у.; унтер-офицер Волынского пех. полка (1853); чиновник для особых поручений при Тифлисском Провиантском Комиссионерстве (1868).

70. \ 31. Петр Дмитриевич, род. 11 апр. 1845 г. в Чернигове; воспитывался в С.-Петербургском Технологическом Институте; в службе с 21 сент. 1863 г. в Кавказском интендантстве; статский советник, начальник Батумского округа Кутаисской губернии по военно-народному управлению (1898); † 1910.

Ж. – Ольга Григорьевна ___, † до 1898 г.

– \ 31. София Дмитриевна, род. 27 сент. 1851 г.; воспитывалась в Смольном Институте (1868).

71. \ 34. Александр Васильевич, род. 12 июл. 1825 г. в с. Пушкарях; воспитывался в Черниговской гимназии, но курса не окончил; в службе с 30 нояб. 1842 г. в Черниговском уездном суде канцеляристом; 31 дек. 1844 года — в Черниговскую Казенную Палату; 30 нояб. 1848 года — колл. регистратор; колл. асессор (1866).

Ж. – Мария Васильевна ___.

72. \ 34. Антонин Васильевич, упомин. в 1825 г.

73. \ 35. Николай Иванович, род. 4 июля 1828 г. в с. Пушкарях.Силичи и Силичи-Полянские — 644

74. \ 35. Александр Иванович, род. 16 февр. 1848 г. в Серадзе; капитан 55 пех. резервного батальона (1881); подполковник (1888).

Ж. – Габриэль Ивановна ___.

– \ 35. Марфа Ивановна, род. 17 янв. 1827 г. в с. Пушкарях.

– \ 35. Мария Ивановна, род. 18 мар. 1830 г. в с. Пушкарях.

75. \ 37. Николай Иосифович, род. 4 дек. 1840 г. в Старом Белоусе.

76. \ 37. Виктор Иосифович, род. в 1842 г. там же.

77. \ 37. Дмитрий Иосифович, род. 7 нояб. 1843 г. там же.

78. \ 37. Семен Иосифович, род. 17 апр. 1847 г. там же.

– \ 37. Надежда Иосифовна, род. 16 авг. 1845 г. там же.

За ___ Минаковым, поручиком.

VII.

79. \ 41. Василий Павлович, род. 1 мая 1806 года в д. Черныше, Черниговского у.; в службе с 26 июля 1822 г. канцеляристом в Черниговском Губернском Казначействе; 31 дек. 1825 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1828 г. — губ. секретарь; 3 октября 1830 г. — уволен.

Ж. – Анастасия Ивановна ___.

– \ 42. Евдокия Никифоровна, род. 23 февр. 1821 года в с. Черныше.

– \ 42. Ульяна Никифоровна, род. 10 мар. 1824 г. там же.

– \ 42. Анастасия Никифоровна, род. 27 дек. 1825 г. там же.

80. \ 43. Петр Гаврилович, род. 1 июля 1819 г. в д. Черторейке; в службе с 29 июня 1835 г. в Черниговском уездном казначействе канцеляристом; 23 дек. 1837 г. — в Черниговской Казенной Палате; 31 дек. 1838 г. — колл. регистратор; 3 сентября 1840 г. — в Черниговском Губернском Правлении; 31 декабря 1842 г. — губ. секретарь; 31 дек. 1846 года — колл. секретарь; † 7 мар. 1849 г.

Ж. – (с 2 февр. 1841 г. в с. Хотивле, Городнянского у.) Варвара Васильевна Захаревская, род. около 1818 года, дочь титул. советника.

81. \ 46. Николай Иванович, род. 8 янв. 1820 г. в д. Черторейке; в службе с 7 авг. 1837 г. канцеляристом в Козелецком межевом суде; старший запасный топограф, коллежский асессор (1862).

Ж. – Екатерина Дмитриевна Насветова.Силичи и Силичи-Полянские — 645

82. \ 46. Виктор Иванович, род. 21 дек. 1835 г. в м. Носовке; колл. асессор (1887).

Ж. – Татьяна Ильинична ___.

83. \ 46. Митрофан Иванович, род. 21 мар. 1837 года в м. Носовке.

84. \ 46. Дмитрий Иванович, род. в 1840 г.

– \ 46. Анастасия Ивановна, род. 29 окт. 1823 г. в с. Слабине.

За (с 13 нояб. 1859 г. в с. Петрушине) Евграфом Александровичем Главинским, колл. секретарем, род. около 1814 г. † до 1884 г.

– \ 46. Варвара Ивановна, род. 17 июня 1838 г. в м. Носовке.

85. \ 49. Лавр Васильевич, род. 28 мая 1837 г. в Задонске; доктор медицины (1870); статский советник.

Ж. – Мария Павловна ___.

86. \ 49. Александр Васильевич, род. 14 февр. 1839 года в Задонске.

87. \ 49. Иосиф Васильевич, род. 5 сент. 1842 г. в Ельце.

– \ 49. Мария Васильевна, род. 14 авг. 1843 г. в Ельце.

– \ 49. Надежда Васильевна, род. 9 июля 1848 г. в Орле.

– \ 49. София Васильевна, род. 13 июня 1855 г. в Орле.

88. \ 52. Иван Ильич, род. 7 дек. 1871 г. в д. Черторейке .

89. \ 52. Александр Ильич, род. 12 дек. 1873 года в д. Черторейке.

90. \ 53. Иван Алексеевич, род. 6 янв. 1822 г. в д. Черторейке.

91. \ 53. Ефим Алексеевич, род. 30 мар. 1836 года в д. Черторейке; губ. секретарь (1862); колл. секретарь (1886).

92. \ 53. Евстафий Алексеевич, род. 26 сент. 1842 г. в д. Черторейке; колл. регистратор (1873).

Ж. – Александра Григорьевна ___.

– \ 53. Наталия Алексеевна, род. 21 авг. 1827 г. в с. Холявине.

– \ 53. Евфросиния Алексеевна, род. 17 февр. 1840 г. в с. Холявине.

93. \ 54. Аристарх Иванович Силич-Полянский, канцелярист, сортировщик в Черниговской губернской почтовой конторе (1832).

94. \ 54. Сисой Иванович Силич-Полянский, род. 6 июля 1825 г. в Синявке.

95. \ 54. Порфирий Иванович Силич-Полянский, род. 15 мар. 1828 г. в Синявке; окончил курс Черниговской гимназии; в службе с 4 февр. 1848 г. в Черниговской Палате государств. имуществ, 27 янв. 1851 г. — колл. регистратор; 23 окт. 1852 г. — помощник бухгалтера; 4 февр. 1854 года — губ. секретарь; 26 маяСиличи и Силичи-Полянские — 646

1855 г. — уволен; 8 нояб. 1855 г. — подпоручик дружины № 204 Государственного подвижного ополчения; был адъютантом дружины и получил орд. св. Станислава 3-ей степ.; 24 июня 1856 года — уволен; 27 окт. 1856 г. — и. д. пристава 1 стана Сосницкого у.; 12 апр. 1857 г. — уволен; 1 июня 1857 г. — заседатель Сосницкого уездного суда; у него с братом и сестрами в Сосницком у. 6 душ и 70 дес. земли (1857).

96. \ 58. Николай Елисеевич Силич-Полянский, род. 6 дек. 1831 года в Синявке.

97. \ 58. Григорий Елисеевич Силич-Полянский, род. 25 янв. 1833 г. там же.

98. \ 58. Митрофан Елисеевич Силич-Полянский, род. 18 нояб. 1836 года в Синявке; колл. асессор (1890).

99. \ 58. Александр Елисеевич Силич-Полянский, род, 13 февраля 1841 г. в Синявке.

Ж. – Мелания Павловна ___.

– \ 64. Надежда Александровна.

За Владимиром Афанасьевичем Шихуцким.

– \ 64. Зинаида Александровна.

За Александром Николаевичем Добронизским.

– \ 64. Мария Александровна.

За ___ Ивановым.

100. \ 65. Константин Николаевич, род. 21 мая 1842 г. в Чернигове.

– \ 65. Ольга Николаевна, род. 1841.

101. \ 66. Николай Михайлович, род. 8 окт. 1841 г. в Петербурге; в Нежинской гимназии (1860).

– \ 66. Мариамна Михайловна, род. 5 окт. 1844 г. в Петербурге.

– \ 66. Елена Михайловна, род. 9 июня 1847 г. в Петербурге.

– \ 66. Анна Михайловна, род. 9 июля 1851 г. в Ковне .

102. \ 67. Николай Григорьевич, род. 5 мая 1872 г. в Ломже; в службе с 7 дек. 1888 г. в Московской складочной таможне.

– \ 67. Александра Григорьевна, род. 5 июня 1869 г.

– \ 67. Вера Григорьевна, род. 5 сент. 1870 г.

– \ 67. Мария Григорьевна, род. 21 сент. 1874 г.

– \ 67. Анна Григорьевна, род. 19 мар. 1878 г.

103. \ 70. Евгений Петрович, род. 11 окт. 1875 г. в Баку; подпоручик 1 батареи 6 артилл. бригады (1898).

104. \ 70. Николай Петрович, род. 11 янв. 1883 г. на Кавказе; в Тифлисском Кадетском Корпусе (1898).Силичи и Силичи-Полянские — 647

– \ 70. Елена Петровна, род. 22 авг. 1884 г.

105. \ 71. Павел Александрович, род. 1 июня 1866 г. в приходе с. Выбель, Черниговского у.

106. \ 74. Александр Александрович, род. 27 авг. 1881 г.

VIII.

107. \ 79. Яков Васильевич, род. 27 нояб. 1834 г. в д. Онисовцах, Городнянского у.

108. \ 79. Василий Васильевич, род. 26 апр. 1838 г. там же.

109. \ 79. Владимир Васильевич, род. 16 июля 1840 г. там же.

– \ 79. Екатерина Васильевна, род. 24 нояб. 1835 г. там же.

110. \ 80. Иван Петрович, род. 15 янв. 1842 года в д. Черторейке.

– \ 80. Мария Петровна, род. 18 авг. 1845 г. в д. Черторейке.

111. \ 81. Александр Николаевич, род. 27 июля 1853 г. в Богодухове.

– \ 82. Анна Викторовна, род. 7 июня 1874 г. в Чернигове.

– \ 82. София Викторовна, род. 13 сент. 1877 г. в Чернигове.

– \ 82. Ольга Викторовна, род. 25 апр. 1881 г. в Чернигове.

112. \ 85. Владимир Лаврович, род. 10 февр. 1870 г. в Москве.

Ж. – (с 18 авг. 1896 г. в Петербурге) Августа Альфредовна Грюнерт, род. около 1873 г., дочь отставного артиста Императ. С.-Петербургских театров.

113. \ 92. Алексей Евстафьевич, род. 8 февр. 1873 года в Чернигове.

114. \ 92. Григорий Евстафьевич, род. 3 апр. 1888 года в Чернигове.

– \ 92. Таисия Евстафьевна, род. 11 окт. 1879 г. в Чернигове.

– \ 92. Людмила Евстафьевна, род. 27 июля 1883 года в Чернигове.

115. \ 99. Андрей Александрович Силич-Полянский, род. 3 июля 1864 года в приходе с. Коренецкой, Конотопского у.; окончил курс Конотопского уездного училища; в службе с 13 авг. 1882 г. в Роменском уездном казначействе; 1 мая 1894 г. — помощник бухгалтера Пирятинского уездного казначейства; то же в 1897 г.

Ж. – Татьяна Алексеевна Симонова, дочь колл. советника.

116. \ 99. Виктор Александрович Силич-Полянский, род. 29 сентября 1871 г. в приходе с. Коренецкой; губ. секретарь (1906).

Ж. – Мария Григорьевна ___.Силичи и Силичи-Полянские — 648

IX.

117. \ 112. Евгений Владимирович, род. 13 янв. 1901 г. в м. Шепетовке, Заславского у.; кадет Первого Кадетского Корпуса (1913).

118. \ 112. Георгий Владимирович, род. 26 февр. 1905 г. в Москве.

119. \ 116. Вячеслав Викторович Силич-Полянский, род, 22 дек. 1903 года в с. Коренецкой.

120. \ 116. Сергей Викторович Силич-Полянский, род. 11 янв. 1906 г. в Конотопе.К этому же роду принадлежат следующие
ветви и лица:

1. Потомство Федора Силича.

I.

1. Федор Силич, по показанию его потомков, будто бы родной внук Иоанникия Силича (№ 1-го).

II.

2. \ 1. Тимофей Федорович, род. около 1753 г.; 16 мая 1782 г. — сотенный есаул 3-ей Нежинской полковой сотни; сотенный атаман (1798); жил в с. Кладьковке Борзенского у. (1798).

Ж. – Татьяна ___, дочь казака.

III.

3. \ 2. Андрей Тимофеевич, род. около 1788 г.; губ. секретарь, заседатель Борзенского межевого суда (1835).

Ж. – Мария Петровна ___.

– \ 2. Александра Тимофеевна, род. около 1791 г.

IV.

4. \ 3. Иван Андреевич, род. 11 мая 1813 г. в с. Кладьковке, Борзенского у.; в Борзенском межевом суде (1835).

– \ 3. Екатерина Андреевна, род. около 1829 г.

За (с 7 янв. 1848 г. в с. Кладьковке) Иваном Петровичем Губаревым, колл. секретарем, род. 1822 г.

Силичи и Силичи-Полянские — 649

2. Потомство Николая Силича.

I.

1. Николай Силич, губ. секретарь.

II.

2. \ 1. Александр Николаевич, род. около 1836 г.; окончил курс Черниговского уездного училища; в службе с 31 окт. 1852 г. в Черниговской городской позиции; с 1 июля 1874 г. — судебный пристав при Черниговском Окружном Суде; тоже в 1893 г.; 16 февр. 1876 г. — надв. советник; 22 сент. 1892 г. получил орд. св. Владимира 4-ой степ. за 35 лет службы; у него родовых Сосницкого у. в м. Стольном 133 дес. земли и благоприобретенных при с. Блистове 17 дес. (1893).

Ж. – Мария Андреевна Тютюнникова, дочь штабс-капитана; у нее родовых в м. Салтыковой Девице 37 дес. и благоприобретенных в м. Стольном 8 и с. Блистове 5 дес. земли (1893).

III.

3. \ 2. Николай Александрович, род. 6 июля 1864 г. в Салтыковой Девице; жил в с. Блистове (1898).

4. \ 2. Василий Александрович, род. 19 мар. 1867 г.

5. \ 2. Михаил Александрович, род. 10 янв. 1870 г. в Салтыковой Девице; окончил курс Сосницкого уездного училища; в службе с 11 мая 1892 г. в Зеньковской почтово-телеграфной конторе.

– \ 2. Ольга Александровна, род. 15 дек. 1871 г.В роспись не вошли:

1. Андрей Силич, ученик "теологии" Киевской Академии (1727).

2. Силич. Ж. Мария Федоровна Лопата, упомин. в 1730 г., дочь Черниговского войта.

3. Матрона Силичовна, дочь дворянина. За (1786) Николаем Павловичем Калинским, род. около 1721 г., жителем Кролевецкого у. (1786).Силичи и Силичи-Полянские — 650

4. Варвара Андреевна С., за Федором Тимофеевичем Хоменком, титул. советником (1847) *).

5. Татьяна Федоровна С., за Федором Карповичем Малаховым, титул. советником, род. 1804 *).

6. Александра Степановна С., за Георгием Александровичем Лисенком *), капитаном, род. 13 апр. 1829 г.*) Гр. Г. А. Милорадович, Родосл. книга Черниг. двор-ва, С.-Пб. 1001Смотреть стр. 1-219, 220-432 и 651-832Ссылки на эту страницу

1 Малороссийский родословник
[Матеріали до родоводу] – пункт меню
2 Модзалевский, Вадим Львович
[Модзалевський, Вадим Левович] - пункт менюГлавная
Библиотека(195)
Государственное управление(6)
Книга Памяти(18)
Культура(16)
Наука и медицина(2)
Образование и спорт(10)
Личности(94)
Памятники истории и архитектуры(21)
Партии и общественные организации(5)
Петровский Полтавский кадетский корпус(128)
ППКК - современное состояние(6)
Полтава: исторические очерки(19)
Полтавский родослов(29)
Фотоальбом старых фотографий
Если Вы хотите поддержать сайт

Карта ПриватБанка:
4149 4390 0512 1235
Comments