СавицькіКілька атрибутованих кодексів пов'язується з канцелярією м. Володимира. Це, зокрема, так званий Почаївський список, якого у 1580-х рр. староукраїнською мовою виготовив Матис Савицький «в замку Володимерского кгроду» 32. Принагідно варто зауважити, що в описі Рауделюнаса переписувач неправомірно ототожнений із секретарем великого князя (1566-1581), згодом підляським каштеляном Мацеєм Савицьким. Вірогідніше, що особа, яка нас цікавить, походила з дрібношляхетської родини Савицьких, яка годувалася при володимирських судах, виконуючи в кількох поколіннях послуги асесорів, возних, адвокатів тощо 33.

32 Описаний: Рауделюнас В. Українські списки Другого Литовського Статуту // Архіви України. — 1973. — №4. — С. 71; Василяускене А. Списки Второго Литовского Статута на старобелорусском языке (Палеография, хронология, дипломатика). Автореферат дисс.... капд. истор. наук. — Вильнюс, 1990. — С. 20-21.

33 Див. згадки: ЦДІАУК-Ф. 25,оп. 1,сир. 42. — Арк. 234; Ф. 28, оп. 1, спр.84. — Арк. 7; Спр. 80. — Арк.626 та ін.
Із наступного документа стає відомо про походження

Матиса Савицький, який був шляхтичем із Дорогицької

землі. Вочевидь його походження й зіграло ключову роль

у прийнятті рішення про повернення на свою батьків-

щині. Тому в 1565 р. він за сприятливої нагоди уклав

договір обміну з великим князем литовським Сиґізмун-

дом ІІ Авґустом, за яким дорогицький шляхтич віддавав

господареві свій Річицький маєток на Волині заміною за

60 волок землі в Упітській волості. До договору М. Са-

вицький також долучив документи, що підтверджували

права на власність Річицьким маєтком: купчу угода з

князем О.А. Сангушковичем Кошерським, підтверджу-
вальний лист великого князя литовського Сиґізмунда ІІ
Авґуста на купівлю та межовий лист господарського дво-
рянина Дмитра Сапіги96. AGAD. — ZDP. — Sygn. 4807. — K. 1. 


Comments