Розсудевські

РОЗСУДЕВСЬКІ:
     Були нобiлiтованi за часiв Сигизмунда П Августа. Від середенi ХУI ст. відомий любецький шляхтич Василь Росудевський, який придбав у Василя Пiуна частину "грунту" бiля с.Неданчичi. У 1571 р. ця родина отримала пiдтвердженя на Росудевську землю. У 1628 р. вони володiли с.Миси на Розсудевщинi, Голенищовською та Неданчицькою землею.      У другiй половинi ХУП ст. Розсудевською землею володiв козак Олександр Розсудевський.
 1. Jablonowski O.W. Zrodla dziejowe.-Warszawa,1897.-Т.ХХП.-С.639.
 2. Гумилевский Ф. Историко-статистическое описание Черниговской епархии // Черниговские епархиальные изв.естия,1863.-№20.-15 октября.-С.664.
3. Jablonowski O.W.Pisma. -Warszawa, 1911. -Т.Ш. -С.24, 34 ; Jablonowski O.W. Zrodla dziejowe.-Warszawa,1877.-Т.У.-С.89;Грушевський О. Любецькi справи другої половини ХУI вiку...-С.287.
 4. Василенко Н.П. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка. -Чернигов,1908.-Вып.Ш.-С.49;Акты фамилии Полуботок с 1669-1734 г. (Из архива Графа  Милорадовича)...-С.49.

Література та джерела:
Опубліковано: Кондратьєв І. Кривошея В. Нариси історії 
Чернігівщини періоду козацтва: Любеч. – К., 1999. – 109 с.


Ще на початку королювання Сигізмунд III (1587-1632 рр.) 
роздав частину земель Любецького староства деяким служ­
бовцям королівської адміністрації. 27 березня 1589 р. привілей 
«на три служби на Розсудевщине и на озеро Святое в старостве 
Любецком» отримав Якім Висоцький - «секретар его королев­
ской милости»213. Це викликало опір старих власників маєтності 
шляхтичів Богдана та Якова Розсудевських. Позивачі пред’явили 
документи на землю, надані любецьким старостою Василю Роз- 
судевському. 18 червня 1593 р. був укладений судовий «Декрет» 
між Розсудевськими та Висоцькими214. 5 березня 1595 р. Сигіз­
мунд III своїм привілеєм затвердив права Розсудевських на ґрунт, 
наданий 1561 р. Василю Климовичу-Розсудевському любецьким 
старостою П. Сапєгою215.
213 ЦДІАК України, КМФ.-36, Оп.1, Спр.217, Волинська метрика. Книга
РМ 10 (1588-1593 рр.), Арк.1 зв.-2 зв.
214 ЦДІАК України, КМФ.-36, Оп. 1, Спр.200, Волинська метрика. Книга
РМ 11 (1588-1589,1591-1597 рр.), Арк.111 зв-112зв.
215 Там само.-Арк. 131-133.

Comments