Гутори-Рогачовські


І

Івашко Гутор
зафіксовано переписом військової повинності 1528 р. ще без маєткового прізвища12. 
12 Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Кніга 523. Кніга публічных спраў 1. Падрыхтавалі да друку: А.І. Груша, М.Ф. Спірыдонаў, М.А. Вайтовіч; Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск: «Беларуская навука», 2003. – С. 149.ІІ

Ярофій Гутора Рогачовський
Ярофій Гутора Рогачовський, який разом з братом Яцком присягав на вірність Короні Польській 17.06.1569 р. як повноправний шляхтич з родового маєтку Рогачова11. 
9 грудня 1563 р. князь І.Ф.Чорторийський отримав лист вижа Єрофея Рогачевського (наданий 
князеві на всі його справи й потреби від луцького, брацлавського та вінниць-
кого старости князя Богуша Федоровича Корецького), в якому той спільно зі 
князівським служебником Жданом Броницьким зафіксував свідчення госпо-
дарського зем’янина Тимоша Коптевицького («сумεрника своεго») стосовно 
розмежування кордонів між маєтками Рубецьким та Хоценом і Решетським, 
Корчином і Головином, а також поселення деяких бояр із підданими на 
Корчинських землях по берегах річки Берестівки64.
Князь Чорторийський продовжував отримувати документальні свідчен-
ня про завдані його маєтностям збитки. Наступні факти про вчинені під-
даними княгині Беати Острозької «шкоди» було оформлено 2 січня 1564 р. 
у формі випису з книг київського воєводи князя К.К.Острозького: «[…] выпис
с книгъ под пεчатю кн(я)зu εго м(и)л(о)сти кн(я)зю Ивану εго м(и)л(о)сти 
Чорторыйскому на то єсть данъ»65. У листі-виписі свої свідчення на заподіяні 
підданим князя Чорторийського в межах його маєтків Дубецьке й Мідське 
урядником Григорієм Сокуром та підданими княгині Б.Острозької «ґвалти 
і шкоди» фіксували виж князя К.К.Острозького Матвій Завальський, виж 
Луцького замку Єрофій Гуторович, служебник І.Ф.Чорторийського Ждан 
Броницький. Зокрема вони детально описали збитки, а також указали на 
межі земель, де відбувався конфлікт66.
11 Архив ЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. Постановления дворянских провинциальных сеймиков в Юго–Западной России (1569–1654 гг.) / Под ред. Н.Д. Иванишева. – С. 9.
64 РНБ. ОР. – Ф.293. – Оп.1. – Ед. хр.185. – Л.1–1 об.
65 Там же. – Ед. хр.186 – Л.1–1 об. 66 Там же. – Л.1
Яцько
Гутор Рогачевський Петро
1 шл. - Ганна Федорівна Гуляльницька
2 шл. - Галшка Василівна Золотолинська
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і, спр. 15, арк. 125 зв-127 зв.; спр. 16, арк. 208-210.
Comments