Риминські

Риминські (Ян 
і його мати 
Катажина з 
Кореневсь- 
ких)
Риминські - мазовецьк. шляхет. 
рід, представники якого з 70-х рр. 
XVI ст. перебували в орбіті впливу 
кн. Острозьких136. Ідеться про Кри­
штофа і Юрія Миколайовичів, не­
божів луцьк. біскупа Вікторина 
Вербицького. Власне, старший із 
братів - 

Криштоф Риминський - 
острозьк. бурґрабій (1579-1596), 
державця розташованого під Ост­
рогом с. Білашів (зараз Остр, р-ну 
Рівн. обл.), і був господарем од­
ного з дворів у пригородку. Бл. 
1602 Криштоф помер137, відтак на 
час поділу 1603 зазначена нерухо­
мість перебувала в руках його вдо­
ви Катажини Кореневської і сина 
Яна. За поділом 1603 двір Римин- 
ського опинився в част. Я. Остро-зького. 22 березня 1603 в угоді з 
Матеєм Кошковським про позику 
350 польських золотих і заставу в 
цій сумі частини с. Білашів Ян і 
Катажина Риминські зобов’язалися 
повернути всю суму в день св. 
Михайла того самого року «на пе- 
вном местцу в дворе нашом, кото­
рый маем в замку Острозскомъ». 
Ян Риминський помер 1618, не 
залишивши нащадків. У споря­
дженому незадовго до смерті пере­
ліку майна згад. про передачу дво­
ру в дар тітці Кучковській («рапіеу 
Kuczkowskiey ialco ciotce dom w 
Ostrogu w zamku odpowiadam»)

1603-
1618
Поділ 1603. -
С. 74, 88; ЦДІАК
України, ф. 25,
on. 1, спр. 127, арк.
215 зв. (1603); спр.
109, арк. (1618).
Юрій Миколаєвич Риминський
В інструкції на сейм 1618 р. волинський сеймик 
звернувся з пропозицією до сейму щодо скерування одного чопового побору 
(податку від виробництва і продажу алкогольних напоїв) з луцьких міщан на 
оборону міста. Приймати гроші і видавати міщанам квити мали місцевий ста­
роста (тоді ним був Альбрехт-Станіслав Радзивілл) та луцький войський - 
урядник, який мав обмежені функції щодо організації оборони на території 
підвладного йому повіту (тоді цей уряд займав Юрій Римінський)5.  Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów (далі - AGAD, AR),
dz. II, sygn. 695, k. 9
Comments