Резановичі


Резановичі

пани РЕЗАНОВИЧІ – панський рід, у XV ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– герб Немири Резановича в «Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae» Йоана Длугоша під 1452 р. (Joannis Długossii seu longini canonici cracoviensis Historiae Polonicae. – Tomus V. – Liber XII. – P. 102–103; Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. – Tom V. – Księga XII. – S. 95; Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem. – S. 204; Halecki O. Ostatnie lata Świdrygiełły. – S. 120; Polski Słownik Biograficzny. – Tom XXXI. – S. 269–270; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy. – Tom III: Ziemi Ruskie. – Zeszyt V: Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy. – S. 95, 178).

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/rezanovychi/
Comments