Редчичі

Тотже квязь Олелько Владиміровичъ далъ на вем- скомъ правѣ родоначальнику Редчичей — .Іаріоиу Владиміро¬ вичу, земли Ерликовскую и Тенетыловскую— земскія права игъ были подтверждены князьями: Свидригайломъ, Сигизмун¬ домъ I (1522 и 1537 года), Сигизмундомъ Августомъ 1545 я Сигизмундомъ Ш 1605 г. *).


Юрамεнт, прεзъ пана Анъдрия Рεдчича выконаныи, на 
намєсникоvстvо подстаростvа Ѡvъруцъкого. 
Року тисєча шєстсотъ сεмъдεсят ωсмого 
мсца мая двадцатъ трεтєго дня̃.
На vрядε кгродскомъ v замку εго кр мл Ѡvруцком пεрεдо мною, 
Рємияном Суриномъ, лоvчим ноvокгродским, подстаростимъ кгродским
ωvъруцъким, и книгами нинєшними кгродскими ωvруцъкими. 
Staноvъши personaliter, urodzony jml^ Andrzey Redczycz za wydaniem 
sobie przez woznego generała, szlachetnego Jana Didowicza, roty jurament 
wykonał w tę słowa: “Ja, Andrzej Redczyc, przysięgam Panu Bogu 
wszechmogącemu, w Troycy Swiętej jedynemu, na tym, jz będąc destinowanym 
na urząd podstarostwa grodzskiego owruckiego od urodzonego jml^ Remiana 
Suryna, łowczego nowogrodzskiego, podstarosciego grodzskego owruckiego, 
mam sprawiedliwie wszelakie sprawy do act przymowac, protestacie criminalnę 
od osob osiadłych, a ktory by osiadłosci nie miał, tedy takowych protestacy 
do act przymowac nie mam y we wszystkim // y we wszystkim sie, według 
prawa na tym urzędzie, sprawowac powinien będę, na czym jako sprawedliwie 
przysięgam, tak mi Panie Boze dopomoz y niewinna mejka Chrystusa Pana, 
ktory jurament za wykonaniem wysz mianowanego comparęta do act przyięty 
ÿ zapisany iest. [+]
Опуб.: Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. Серія «Волинський текст: 
пам’ятки української мови». – Вип. 2. /Підгот. до вид. О. Ю. Макарова. – Житомир, 
2013. – 244 с.
Comments