РамултиДжерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.

Родоначальником Рамултов был умерший в начале 1440-х годов сын воеводы Конрада Кусеницкого Юрий с Вышатиц. У Юрия было двое сыновей (Рамулт и Миколай) и три дочери, из которых Беата вышла за Юрия Дзялошу с Молодовичей (1446 г.), Ядвига ( за львовского шляхтича Яна Голамбека Лешневского (1460 г.), а Елизавета осталась незамужней. По разделу 1445 г. Рамулт (Рамулд) получил в бассейне Радымны 10-лановое Заблотце и 5 дворищ в Батичах. Миколаю досталось солтыство в большом королевском селе Вышатицы под Перемышлем. Осенью 1448 г. Миколай записал 120 гривен вена жене Елизавете и не упоминался после декабря того же года. С 1464 г. держателем солтыства несколько раз выступает Рамулт, а с 1471 г. ( муж единственной дочери Миколая (Екатерины) Станислав Ожеховский. Приносившее 20 гривен годового дохода солтыство безвозвратно ушло в другой род. С 1485 г. те же Ожеховские держали в залоге и Батичи.
Рамулт весной 1473 г. получил 50 гривен приданого за женой Екатериной (дочерью Симона Гнойницкого) и умер в 1491 или 1492 г., оставив пяти сыновьям только Заблотце. Миколай, Станислав, Ян и Андрей (-Инджих-Генрик) Рамулты разделились в начале XVI в. Станислав не позднее июня 1501 г. женился на дочери Яна Моравского-Ловецкого Барбаре. Андрей 9 декабря 1505 г. получил 60 гривен приданого за дочерью Стефана Мельновского Ядвигой и в тот же день за 30 гривен выкупил у брата Яна его часть Заблотца. Как владелец 1,5 заблоцких ланов он заплатил в 1508 г. всего 18 грошей налогов.
Судьба старшего из братьев Рамултов, Петра, сложилась трагически. В 1498 г. он вместе с детьми и женой Екатериной (дочерью Яна Пелки и родной сестрой уже упоминавшегося Рафаила Пелки) попал в плен к туркам и закончил свою жизнь на чужбине. Их дочь Анна вернулась из неволи в 1504 или 1505 г. и вскоре вышла замуж за чудецкого мещанина Альберта.


Дві сестри Венцеслава Вачевського – Анна, одружена із Сеньком Турецьким, і Гелена, одружена зі Станіславом Слонським у 1571 р. відмовилися від своїх прав на Вацевичі, Снятинку, Вацовську Волю Дрогобицького повіту на користь Яна Рамулта, котрий стає одноосібним власником цього маєтку. По смерті Яна у 1590 р. всі три села успадковують його восьмеро синів – Станіслав, Матей, Фелікс, Ян, Якоб, Марціан, Петро, Каспер55.
55Там само. – Ф.13. – Оп. 1. – Спр. 67. – С. 405, 408, 410; Спр. 311. – С. 672; ф.14. – Оп. 1. –
Спр. 8. – С. 460, 528, 537; Спр. 9. – С. 211, 309, 461, 690, 698; Спр. 13. – С. 118, 184, 241; Спр. 14 –
С. 140, 163, 256, 323, 806; Спр. 17. – С. 144, 319, 779; Спр. 24. – С. 147, 336, 835, 873; Спр. 37. –
С. 275-277; Спр. 168. – С. 963-965; Спр. 170. – С. 594; Спр. 174. – С. 163, 277; Спр. 299. – С. 141,
1062, 1525. 

Слуга острозьких ординатів Марцін Рамулт, родич острозького пробоща Миколая Рамулта, 
заповів 21 квітня 1639 р. поховати себе у Дубенському бернардинському 
костелі, записавши по 200 злотих на вівтарі в Дубенському бернардин-
ському костелі та острозькому фарному костелі, а також 100 злотих на 
вівтар у Дубенському фарному костелі [5, арк. 596–600зв.]. 
ЦДІАК. – Ф. 25: Луцький гродський суд. – Оп. 1. – Спр. 219. 

Миколай-Александер Рамулт 
(Ramult Nicolaus. Alexander), луцький канонік, ярославський ...
Після смерті В. Вітковського острозьким костьолом певний час керував кс. Матеуш Сікорський, після чого місце пробоща обійняв ярославський кустош, заславський декан, луцький офіціал 
і канонік кс. Миколай-Олександр Рамульт (? – 1654?) [101, 166-167; 113, 99; 64, 381; 97, 213]. Вочевидь, костьол з початку 20-х рр. почав користуватися значною протекцією А.-А. Ходкевич, яка 25 
жовтня 1624 р. підтвердила свою прихильність до нього шляхом надання фундаційного листа [95, 216-222; 101, 167-168]. Того ж таки 1624 р. було запроваджено так звані “Звичаї”, згідно з яки-
ми регламентувалися різноманітні податки на користь храму: навіть побіжне ознайомлення з їх переліком свідчить про серйозне піднесення костьола у середині 20-х років XVII ст. [92, 203-205] 
Поряд із тим, що плебанія тримала 53 дими у с. Лючині [7, 32] (22 листопада 1624 р. ксьондз отримав посесію на другу частину с. Лючина [98, 115]), кс. Рамультові А.-А. Ходкевич віддала у 
тримання ще й 52 дими у селі Юськівцях, котре, своєю чергою, раніше знаходилося у триманні замкової Богоявленської церкви, а після смерті ксьондза перейшло у відання замкового уряду [64, 381-382]. За цього пробоща було здійснено добудову правого крила костьола, про що говорилося вище. Тестаментом М.-О. Рамульт заповів свою бібліотеку острозьким єзуїтам [101, 167]. Очевидно, був острозьким пробощем до часу смерті, яка, вірогідно, наступила в 1654 р. [113, 99].
7. Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. / О. Баранович. – К., 1930.
64. Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII століття / [Упор. В. Атаманенко]. – К.; Острог; Нью-Йорк, 2004.
92. Akta kościoła farnego Ostrogskiego od 1622 r. / [Wyd. J. Hoffman] // Rocznik Wołyński. – Równe, 1934. – T. III.ygn. 323/409.
95. Archiwum Państwowe w Krakowie. – Archiwum Sanguszków. – Sygn. 1031.
97. Czyżewski F. Wykaz księży proboszczów ostrogskich / F. Czyżewski // Rocznik Wołyński. – Równe, 1934. – T. III.
98. Długosz J. Podział latyfundium Ostrogskich w roku 1621 / J. Długosz // Acta universitatis Wratislaviensis: Historia XVI. – Wrocław, 1969. – № 108.
99. Encyklopedia katolicka / [Pod. red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego]. – Lublin, 1995. – T. I.
101. Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga: Materyały do historyi Wołynia / S. Kardaszewicz. – Warszawa; Kraków, 1913.Вип. І.
113. Prokop K. Sylwetky biskupów łuckich / K. Prokop. – Biały Dunajec; Ostróg, 2001.
Comments