Риботицькi (Буховські, Бжестянські, Губицькі, Волосецькі)

РИБОТИЦЬКІ

пани РИБОТИЦЬКІ (пани з Риботичів, пани Бісковські, пани Волосицькі, domini de Rybotycze, domini de Biskowice, panowie Rybotyccy, panowie Biskowscy, panowie Wołosieccy) – панський рід, у XІV–XVІ ст. землевласники у Перемишльській землі.
До категорії найбільш численних родів необхідно включити так само  Риботицьких, переселенців волохів, котрі у другій половині XV ст. змінили  православ’я на католицизм. 

Ціла група шляхетських родів походить від волохів, що мігрували 
з території Марамарощини та інших заселених ними земель. Першим шлях 
до місцевого нобілітету торував засновник родової спільноти Риботицьких-
Буховських-Берестянських-Губицьких – Стефан, відомий з 1359 р., ймовірний 
нащадок молдавського воєводи Саса.


Література та джерела:
ZDM, t. II, Wrocław 1963, , nr 32-33, 113, 132, 218, 265, 275, 457, 874-875, 1108, 1182, 1190, 1259-1261, 1329, 1501, 1502, 1765, 1966, 2017, 2018, 2022. 
L. Wyroszek, Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa
Heraldycznego, t. XI (r. 1931/2), Kraków 1932, s. 31-32, 154.
Смуток І. Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі 
в XVI ст. 


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Радька пана з Риботичів 1427 р. (Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 5).
– печатка пана Йоана Риботицького 1487 р. (AGAD, Perg. 8519; ZNiO, GNS, S 2925).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– герб Єлизавети з Бісковиць у судовій записці 1537 р. (Semkowicz W. Wywody szlachectwa w Polsce. – n. 283; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 117).
– герб панів Риботицьких у рукописі Лентовського «Insignia seu clenodia regni Polonie» (Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 86; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 112).
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 696–697.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 284–285; Том ІХ. – S. 414.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 306, 331.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 31–32, 36, 66, 122.

3. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– герб панів Риботицьких у рукописі Еразма Камина «Liber insigniorum regionum atque clenodiorum Regni Poloniae summa cum diligencia elaboratus 1575» 1575 р. (НБЛНУ, ВР, Рукопис ІІІ, 995, арк. 45; MNW, Rkps 210963, k. 27v; Friedberg M. Klejnoty Długoszowe. – S. 86, n. 137; S. 106, n. 158; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 113; Kłysz-Hackbarth J. Wzory ornamentalne Erazma Kamyna. – S. 375–376, il. 198 C).

4. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

Олег Однороженко


Риботицькі: брати: Станко (1415) і Радко (1415-1440); сини Станка: Іван 
(1425-1458), Юрій (1424-1460), Васько Станіслав (1425-1468), Олександр 
(1425-1476); сини Радка: Яшко (1442), Ігнатко (1442), Федько (1442-1447), 
Андрій (1440-1446), Мірча (1440-6142), Миклаш (1440) (Риботичі, Сирокосці, 
Угольники, Буховичі, Тухольковичі, Берестяни, Підмостя, Дмошичі, 
Ваньковичі, Губичі, Грушів, Станиля)129

Рыботицкие
“Щепан Волошин Риботицкий” упомянут после “Богдана тивуна” (Воютицкого) в списке послухов перемышльской купчей 1359 г. Жалованная грамота 1368 г. Казимира Великого превратила его в “Стефана Венгра”: родоначальник Рыботицких получил на левом берегу Вяра (выше Нижанковичей) села Рыботичи, Угольники (ныне ( Рыботыче и Хувинки в Польше) и Сырокосцы, поле Грушево и 3 монастыря у самых истоков реки, с условием несения службы копьем и 4 лучниками. В саноцкой грамоте 1373 г. князя Владислава Опольского полновластный хозяин всего верхнего Вяра (более 100 кв. км) упоминается как Стефан с Рыботичей. Известный по львовской грамоте 1377 г. Васько Стефанкович, скорее всего, был его сыном. По-видимому, его можно идентифицировать с Васько Шепечичем перемышльских купчих 1391 и 1402 гг. 
Дожившие до 30-х годов XV в. внуки Стефана, родные братья Станко и Радько Рыботицкие, само собой разумеется, принадлежали к русско-волошскому гербу “Сас”. У Станка было четверо сыновей: Иван, Юрий, Васько и Александр. Рубеж 30-40-х годов для них ознаменовался целой серией разделов, обменов, залогов, покупок ( с кузенами и между собой. Ситуация прояснилась к осени 1443 г. По разделу с братьями Иван получил Буховичи, Тухолковичи, часть Угольников и стал родоначальником Буховских. Юрию и родоначальнику Губицких Александру достались заложенные королевские села Губичи, Грушев и Станила в Дрогобычском повете. Юрий уже в декабре 1443 г. заложил свои части сел Александру, избрал духовную карьеру и умер на рубеже 60-70-х годов плебаном в Новом городе Быбеле.
Продолжившему род Рыботицких Васько достались дедичные Рыботичи и Сырокосцы и новые села, основанные в границах родового гнезда: Троица, Грушева и другие. Отличавшийся общественной активностью Васько в 1448 г. занял уряд перемышльского подсудка, в 1458 или 1459 г. стал земским судьей и умер в 1467 г., оставив двух сыновей: нераздельных дедичей Яна и Рафаила. Его единственная дочь Елизавета не позднее июня 1474 г. вышла за Яна Ижмана Сливницкого. 
Ян в 1483 или 1484 г. занял уряд земского судьи, осенью 1494 г. разделился с племянником Рафаилом и сделал 400-гривенную запись на Сырокосцах (второй?) жене Розе ( сестре саноцкого каштеляна Миколая Стшешовского, а умер в 1495 г. Бездетная вдова Роза скончалась не позднее 1499 г., так что все владения достались его племяннику Рафаилу.
Младший сын Васька Рыботицкого, Рафаил, не позднее августа 1446 г. женился на Ядвиге Воютицкой. В 60-70-е годы он получил за супругой львовские села Тершаков и Монастырь и истратил немалые деньги на скупку самборских сел Бисковичи, Волоща и Максимовичи. Наследник умершего в 1481 или 1482 г. Рафаила ( его единственный сын Рафаил ( в 90-е годы столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Во-первых, ему пришлось платить тетке Марте Чиковской (единоутробной сестре своей матери) за половину упомянутых выше львовских и (отчасти) самборских сел. Во-вторых, надо было дать по 200-250 гривен приданого трем сестрам: Анне ( жене Станислава Славского (1492 г.), Софии ( супруге жидачовского шляхтича Яна Д(з)едушицкого (1495 г.), и Ядвиге ( жене Станислава Яскманицкого (1500 г.).
Смерть бездетного дяди Яна увеличила земельные владения Рафаила, но не прибавила наличности, в которой он так сильно нуждался: на половину выморочного имущества или ее денежный эквивалент претендовал Ян Сливницкий. Кузен Рафаила утверждал, что его мать Елизавета Рыботицкая так и не дождалась обещанного ей в свое время приданого. Ради получения звонкой монеты Рафаил начиная с 1498 г. неоднократно закладывал и перезакладывал свои владения. К весне 1505 г. его задолженность главным кредиторам ( держателям крепости Рыботичи с 6 “тянувшими” к ней селами Корманицким и держателю Сырокосцев Миколаю Венчковскому ( достигла соответственно 580 и 500 гривен. Последнее упоминание Рафаила в июне 1505 г. связано с продажей за 1500 гривен рыботицкого гнезда Корманицким. В 1508 г. налоги с 10-лановых Сырокосцев платил Миколай Венчковский. Рыботицкий, должно быть, сохранил за собой Бисковичи, Волощу, Максимовичи и 2 львовских села с корчмами на Днестре.

Буховские
Буховские пошли от старшего из четырех сыновей Станка Рыботицкого. По разделу 1443 г. Ивану достались часть Угольников, Буховичи и Тухолковичи. Последние 2 села находились в 30 км от родового гнезда (между Баличами и Пникутом, на одном из левых притоков Вишни). У умершего в 1458 или 1459 г. Ивана было четверо сыновей: Грицко, Богдан, Ивашко (позднее – Ян) и Андрей. Получивший в 1461 г. 100 гривен приданого за дочерью Яна Голамбека Зимноводского Софией Грицко умер бездетным в 1467 или 1468 г. Не имели детей и Богдан с Андреем.   
В ноябре 1468 г. единственный оставшийся в живых Буховский, Ивашко, уступает половину дедичных владений сестрам Машке ( вдове Лацка Рогожинского, Духне ( супруге Прокопа Кощея (1460 г.) и племяннице Федьке ( дочери самборского шляхтича Яцка Корналовского. Уступленные части Буховичей и Тухолковичей Ивашко выкупил к 1485 г. Его четвертая сестра Федька ( жена Грицка Бориславского (1460 г.), по-видимому, умерла бездетной. Пятая сестра, Елена, в 1469 г. с 40 гривнами приданого вышла за Станислава Мжуровского из Стрельчиц. Характерные имена и родственные связи указывают на то, что, по крайней мере, старшие дети родоначальника Буховских родились православными.
Ивашко летом 1473 г. получил 100 гривен приданого за дочерью галицкого шляхтича Миколая Чернейовского Маргаритой, а умер в 90-е годы. Державшая Буховичи в венной записи Маргарита не позднее 1504 г. вышла за галицкого шляхтича Миколая Колачковского, который и заплатил в 1508 г. с 5-ланового села 5 фертонов (1,25 гривны) налогов.
У Ивашка-Яна Буховского было четверо сыновей: Иван (Ян), Станислав, Александр и Андрей и трое дочерей: Екатерина ( жена Андрея Ваповского (1497 г.), Ядвига ( супруга Яна Островского (1502 г.), и Елизавета ( супруга галицкого шляхтича Яна Кунашовского (1504 г.). Андрей умер на рубеже XV-XVI вв. Виной тому, возможно, была война с Молдавией. Иван в 1508 г. заплатил 20 грошей налогов с части Угольников. Станислав в мае 1502 г. в счет 100-гривенного приданого за Барбарой Бирецкой-Гумницкой получил право въезда в половину Липы, с которой и заплатил 1 гривну 13 грошей. На 29 грошей с Тухолковичей раскошелился некий Леонард Лодзинский ( возможно, бывший вассал Рыботицких из освобожденной от налогов Лодзинки.

Бжесцянские
Скончавшийся в 1438 или 1439 г. Радько Рыботицкий оставил двух дочерей: Настьку ( супругу Сенька Гошовского (1443 г.), неизвестную по имени жену Ивана Чижовского (1460 г.), и шестерых сыновей, из которых Яшко, Игнатко и Федько умерли в 40-е, Андрей (Андраш) – в 50-е, Мирча (Малофей Мирча, Миколай Мирча) – в 60-е годы и Миклаш (Микош) – в начале 80-х годов. Дети были только у Андрея и Мирчи. Дочь последнего Анна вышла за соседа Яна Ритаровского (1490 г.).
Разделившиеся после смерти Радька братья еще в начале 1440 г. владели частями Рыботичей, Угольников, Сырокосцев и соседнего Подмостья. После серии сделок 1440-1447 гг. с кузеном Васько Рыботицким у них остались треть Угольников, все Подмостье и оцененные в 300 гривен Берестяны (Бжесцяны) на реке Болозевка – недавнее владение покойного Яшка Миженецкого. Две другие трети Угольников принадлежали их кузену Ивану Буховскому и выходцу из Жидачовского повета Миките Рахиньскому. Переселение в Берестяны явно повлияло на выбор братьями спутниц жизни: женами Федька, Миклаша и Мирчи стали соответственно дочь Мика Дзедушицкого, свояченница держателя части Воютичей и дочь Яна Корытко.
У Андрея Бжесцянского в браке с Кшихной ( дочерью соседа Мацея Ковыницкого (1446 г.), было пятеро сыновей: Ян (Ян-Яшек-Себастьян), Лукаш (упом. в 1475 г.), Федько (упом. в 1478 г.), Миколай и Мацей. Ян умер в 1495 или 1496 г. Его дочь Барбара вышла за львовского шляхтича Станислава Смерековского и летом 1505 г. уступила свою часть Берестян дяде Миколаю. О Мацее ничего не слышно после апреля 1504 г. Женатый на дочери Яна Ланкорского Ядвиге Миколай после смерти тестя пытался получить въезд в часть Лучиц, однако ничего не добился. После смерти братьев он становится единственным владельцем Берестян, с которых и заплатил в 1508 г. 1 гривну 28 грошей налогов. Подмостье в 50-60-е годы XV в. отошло к Клеофасам. Принадлежавшей покойному Мирче частью Угольников около 1490 г. завладел Микита Рахиньский.


На час введення польського права Риботицькі 
представлені братами Станком і Радком, котрі доводилися внуками 
родоначальнику Стефану. Обидва залишили численне потомство. У Станка 
було четверо синів, у Радька – шестеро синів і 2 дочки, разом – 12 осіб. 
Наступне покоління, відомості про яке припадають на другу половину XV 
ст., було так само доволі представницьким. Іван Станкович, від якого 
виводяться Буховські, залишив четверо синів і стільки ж дочок, Юрій 
Станкович нащадків не залишив, Васько-Станіслав Станкович мав двох синів 
і дочку, Олександр Станкович, званий Губицьким, мав четверо синів і двох 
дочок. У Радька Бжестянського було п’ятеро внуків від сина Андрія та ще 
внук і три внучки від інших синів. Таким чином, разом у цьому поколінні 
нараховувалося 26 осіб. Нарешті, наступне покоління нащадків Стефана, що 
жило наприкінці XV – на початку XVI ст. й було об’єднане у чотири 
остаточно сформовані роди, кожен з власним родовим гніздом, в сукупності 
представлене більш ніж двома десятками осіб: Буховські – 10, Риботицькі-
Волосецькі – 5, Губицькі – 5, Бжестянські – 4 особи304304 Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi halickiej / L. Wyrostek. – Kraków, 1932. – S. 31–38.
Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV – начала XVI века: Историко-генеалогическое 
исследование / С. С. Пашин. – Тюмень, 2001. – C. 105-107.

Ці кілька сіл, розміщених по обидва боки Дністра, на початку XVI ст. належали
Рафаелю-молодшому Риботицькому-Бісковському. Він успадкував їх по матері –
Ядвізі Воютицький50. По смерті Рафаїла, у 1510 р. Волоща з околицями потрапляє
до рук його синів51. Після того як у 1533 р. Ян і Бартоломей Риботицькі-Бісковські
остаточно відпродали Бісковичі і Максимовичі в Самбірському повіті Миколаєві
Одновському за 2 000 зл., Дністрянський маєток у Дрогобицькому повіті стає місцем
їх постійного осідку52. З 1530-х років за ними закріплюється прізвище Волосецькі.
У 1544 р. Бартоломей Волосецький відступив свої частки у Волощі, Монастирці,
Дністрі Павлові Коритку53. Іншою частиною маєтку продовжували володіти його
племінники, сини Яна – Станіслав, Остафій, Матей, Ян. У 1570 – 1590-х роках брати
неодноразово закладали своїм співвласникам Кориткам та іншій шляхті маєтності
у Волощі. Зрештою, у 1591 р. Станіслав Волосецький, попередньо скупивши частки
братів, відступив вказані володіння Станіславу, синові Павла Коритка54. Останній
на межі XVІ – XVII ст. перетворюється на одноосібного власника маєтку з центром
у Волощі.
50 Пашин С. Перемышльская шляхта второй половины XIV − начала XVI века: Историко-
генеалогическое исследование. – Тюмень, 2001. – С. 33, 105-106. 51 ЦДІАУЛ. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 6. – С. 425. 52Там само. – Спр. 9. – С. 549, 645, 1041; Спр. 14. – С. 956-957. 53Там само. – Спр. 14. – С. 620-621. 

Comments