Прущинські

44. Прущинські Кіндрат Мартинович Розваж, ч. 1593–1597

Рεляцы возного положεня позvоv по их мл паноv
Прущинских ωд пн̃ов Корыткоv малжонкоv▫.
Року тисєча шєстсотъ сεмъдєсят ωсмого 
мсца мая дvадцатъ трεтєго дн̃я.
На vрядє кгродскомъ в замку εго кр мл Ѡvруцъкомъ пєрєдо мною, 
Рεмияномъ Сурином, лоvчим Ноvокгродскимъ, подстаростим кгродскимъ 
ωvруцким, и актами кгродскими старостинскими. 
Stanowszy personaliter, wozny generał wdstwa kiiowskiego, wołynskiego, ̃
brasławskiego y czernihowskiego, szlachetny Demian Dimitrowicz, ku 
zapisaniu do act ninieyszych zeznał rellacią swoię temi słowy, jz on roku 
teraznieyszego, tysiąc szescset siedmdziesiąt osmego, msc̃
a maia osmnastego 
dnĩa pozew Głowny Trybunalskiy Koronny Lubelsky awtentyczny Sądowi 
Głownemu Trybunałowi Koronnemu Lubelskiemu Sądzie nalezący odniosł 
do wsi Koptewszczyny, w powiecie owruckim a w woiewodstwie kiiowskim 
lezącey. Ktory pozew przyniosszy do dworu tam będącego a zastawszy w 
tym dworze urodzonych panow Floriana y Kazimirza Pruszynskich, onym 
samym ten pozew oczewiscie w ręce oddał y opowiedział, jz ten pozew jest 
pisany po jch msciow samych, jako principałow, y małząki jch ms ̃ ci, y innÿch ̃
comprincipałow, pomocznikow y sług onych w pozwie mianowanych, na 
jnstantią jnstigatora sądowego y urodzonÿch jch msc pana Stanisława Korytka ÿ ̃
jey msci paniey Justyny Pruszÿnskiego Korytkowey, małząkow. A to w sprawie ̃
o gwałtowną [!] najachanie na maiętnosc dellatorow – wies Potapowicze, w 
powiecie owruckim a w woiewodstwie kiiowskim lezącey, tamze dellatorow 
posieczenia, obuchami zbicie y wszystkiej substantiey v protestaciey y w pozwie 
specificowaney y nim prae de et spolli zabrania dellatorow jn carceribus // jn 
carceribus zatrzymanie, o czym szyrzy ten pomieniony pozew wszystkiej rzecz 
w sobie wyraza▫, a drugi takowyze pozew do przysłuchania się w tej sprawie 
wywodzenia jnquisitiey albo soratenieÿ tymze pozwanym od tychze actorow 
tegoz dnia oddał. Za ktoremi to pozwami mianowany wozny rok y termin 
stronom obom przed Sądem Głownym Trybunalskim Koronnym Lubelskim w 
roku teraznieyszym, tysiąc szescset siedmdziesiąt osmym, od połozenia tego 
pozwow za niedziel szesc, gdy ta sprawa z regestru granions [?] excessus, albo 
jako i gdzie prawo y ordinatia trybunalska naznaczÿ do sądzenia przypadnie 
y sądzona będzie ku rosprawie prawney stanowic się obom stronom złozył y naznaczył, y o tym tę swoię rellacią zeznawszy, prosił, aby actami connotowana 
była, co otrzymał. [+]
Опуб.: Книга Овруцького замкового уряду 1678 р. Серія «Волинський текст: 
пам’ятки української мови». – Вип. 2. /Підгот. до вид. О. Ю. Макарова. – Житомир, 
2013. – 244 с.
Comments