Претвичі

ПРЕТВИЧІ гербу Вчелє (Pretwicz herbu Wczelevon Prittwitz)
І

Бернард Претвич, син Петра (б.1500. – п. після 1560) 
– барський староста (див. Староство), організатор боротьби проти агресії Османської імперії (1540–51). 
Походив із силезького шляхетського роду герба "Вчелє". Urodził się około 1500 r. na Śląsku. Ojcem jego był Piotr Pretwicz herbu Wczele. Debiut wojskowy pana Bernarda przypadł na czas obertyńskiego zwycięstwa.
Wkrótce będzie rotmistrzem, pełniąc w latach 1535 - 1558 funkcję porucznika hetmańskiego. Umierając w 1563 r. pozostawi na Podolu znaczny majątek obejmujący 2 mias-ta, 2 zamki i 20 wsi.
Військ. службу розпочав 1531 товаришем корогви майбутнього гетьмана великого коронного М.Сенявського, із 1535 командував окремим загоном кінноти. 1539 отримав маєтності на Поділлі (м-ко Шарівка; нині село Ярмолинецького р-ну Хмельн. обл.), вів торгівлю з кількома нім. д-вами. 1540 з ініціативи королеви польс. і вел. княгині литов. Бони Сфорца Арагонської П. було призначено барським старостою. На цій посаді виявив себе як талановитий організатор оборони пд.-сх. кордонів Польсько-Литов. д-ви, уперше застосувавши власне ординську тактику засідок і раптових нападів, активно залучаючи козаків до протидії загарбникам. Здійснив серію вдалих нападів на причорномор. турец. міста (Очаків, Акерман; нині м. Білгород-Дністровський). У походах 1541, 1542 і 1552 діяв разом із князями Вишневецьким, Ф.-С.Пронським, магнатами Сенявськими. Унаслідок протестів Осман. імперії П. був усунутий із прикордонного Барського староства. 1552 став теребовельським старостою Руського воєводства. Написав меморіал на своє виправдання, який було зачитано на засіданні сенату 14 грудня 1550. Він містить у собі чимало цінної інформації. 
Героемъ борьбы съ татарами за время Боны является преемникъ Старжеховскаго Беряардъ ІІретвичъ, раті§сі осі лѵзгесЬ роіакоѵ 80<іпу, по выраженію Бѣльскаго ^). Ро- домъ слезакъ, онъ служилъ первоначально (въ 20-хъ годахъ XVI в.) при королевскомъ дворѣ, въ качествѣ дворянинау затѣмъ въ 30-хъ годахъ видимъ его на Подолъѣ, командующимъ отрядомъ легкой конницы подъ начальствомъ польнаго гетмана Сенявскаго. Въ это время, а можетъ быть и раньше, во время своей придворной службы, Претвичъ обратилъ на себя вниманіе Бонн, еще до 1538 г. пожаловавшей ему свое село Вонячинъ въ Винницкомъ по- вѣтѣ ^). Около 1540 г. Альбертъ Старжеховскій оставилъ Барское староство (немного позже онъ получилъ каменецкую каште- лянію), и его преемникомъ королева выбрала Претвича ^); вѣроятно, необходимость энергичной борьбы съ татарами заставила ое пере- дать староство неутомимому ротмистру. Въ этой должности Прет- вичъ оставался десять лѣтъ и стяжалъ себѣ громкую популярность; Кгопіка Роізка р. 582. Акты Южн. и Зап. Рос. I с. 101, ВіЫіоІека \Ѵаг82а\^г8ка 1866, ІП р. 44—45. У Бѣльскаго во время знаменитаго похода подъ Очаковъ 1541 г. (р. 582) Претвичъ является барскимъ старостою; дѣйствительно, уже въ январѣ 1542 г. онъ, несомнѣнно, былъ имъ (письма Боны у Пула- скаго с. 146); съ другой стороны, Старжѳховскій въ началѣ 1540 г. былъ еще старостою барскимъ (А. Б. с. I с. 90). Каштеляномъ каменецкимъ Старжеховскій названъ въ грамотѣ */ііі 1543 г. — I № 63, въ грамотѣ ^Ѵ^ 1642 онъ только подкоморій львовскій, войскій самборскій и староста дрогобыцкій (I № 62). □ідШгѳсІ Ьу Соо^іе - 101 — сложилась поговорка: га рапа Ѵтеітсгзі, ш\ш ой (аіаг ^гаіііса; насчитывали 70 битвъ его съ татарами, и изъ всѣхъ ихъ онъ вы- ходитъ ообѣдителемъ. борьбѣ съ татарами интересныя подробности сообщаетъ самъ Претвичъ въ своей заіцитительной рѣчи и приложенномъ къ нему мемуарѣ; поводомъ къ ихъ сочиненію была жалоба турецкаго пра- вительства на пограничныхъ старостъ; въ заголовкѣ ея значится, что она была читана въ сенатѣ 14 дек. 1550 г. ^). Въ началѣ XVI в. убѣдились въ негодности посполитыхъ ру- шеній для борьбы съ гатарскими вторженіями; послѣ набѣга 1516 г. по- становлено было вмѣсто того присоединить къ жолнерамъ рус- скимъ тысячу конницы, геЬу іиі зіасіііа Іепі^а (Іоша Іегаіа ^). Въ связи съ этимъ нововведеніемъ стояли реформы въ системѣ обо- роны, произведенныя гетманами Тарновскимъ и Сенявскимъ; по- граничная стража, стоявшая прежде на ливіи Рова, била выдви- нута далеко на югъ, и приняты были мѣры къ своевременному пре- дупрежденію населенія о нападеніяхъ. По словамъ Претвича, это за- ставило татаръ перемѣнить и свою тактику: они перестали ходить большими полчищами, а прокрадывались мимо сторбжи маленькими отрядами, не больше 200—300 челов., а иногда даже по 10 — 20, и такіе воровскіе набѣги повторялись очень часто, иногда разъ до 20 въ годъ ^). Противъ такой тактики не помагали замковыя укрѣ- плевія и артиллерійскіе запасы; по иниціативѣ гетмана Тарновскаго принимается другой способъ — наступательной партизанской войны, которую сообща вели пограничные старосты, коронные и в. кн. Ли- товскаго, безразлично; за набѣгъ отвѣчали набѣгомъ, проникая до черноморскаго набережья; убѣгающихъ преслѣдовали вплоть до турецкихъ крѣпостей. Эту партизанскую службу взялъ на себя Претвичъ еще до поступленія на староство барское; сдѣлавшись ^) Иад. въ БіЫіоіека \Ѵаг82атека 1866, 111 р. 47 8^. 2) Віеізкі р. 535. ВіЫ. \Ѵаг82. 1. с. р. 48—49. — 102 — старостою, овъ продолжалъ держаться той же таЕтики; на со- временыиБОВъ особеннопроизвелъ впечатлѣніе его набѣгъ подъ Оча- ковъ въ 1541 г. ^). Для этой партизанской войны, къ которой Прет- вичъ въ ыемуарѣ прилагаетъ терминъ „козацтва^ (хотя въ бо.іѣе узкомъ значеніи) ^), онъ постоянно содержалъ значительный отрядъ ковницы, до 150 и даже 200 (въ 1547 г.) ковей; такъ что экономная Бона должна была протестовать, предлагая ему ограничится 30-ю, или содержать излишекъ на собственный счетъ ^); затѣмъ ему отличный контвнгентъ для легкой службы давала черемисская колонія; мѣстное туземное земянство^ обязанное по очереди отбывать сторожу и принимать участіе въ военныхъ экскурсіяхъ по приказу старосты, доставляло также значительный по тогдашнему временн отрядъ (по ревизіи 1552 г.— 68 коней, изъ которыхъ половину— 33 коня, доставляли Волковинскіе съ Радіевскими ^)), очень исправ- но отбывавшій службу; въ преслѣдованіи татаръ обязаны были при- нимать участье и мѣщане^ и для этой цѣли должны были содержать лошадей ^). Устраивались затѣмъ постоянныя сторожи на пере- правахъ, на татарскихъ тропахъ (что собственно Претвичъ и на- зываетъ „козацтвомъ"), отряжались отъ времени до времени сто- рожевые разъѣзды въ степь и т. п. Сподвижниками Претвича въ этой партизанской войнѣ являются: Францискъ Гослицкій, подста- роста барскій, сложившій голову впослѣдствіи во время одной эк- скурсіи % Янъ Бадовскій, Бернашевскій. Не смотря на всѣ эти мѣры предосторожности, на бдитель- ность Претвича и его саодвижниковъ, татары прокрадывались до- вольно часто подъ Баръ, какъ видно изъ мемуара Претвича; но это были мелкіе разбойничьи отряды, не причиняпшіе серьезнаго Віеккі р. 582. 2) БіЫ. Шт8г. р. 51. ^) Риіавкі ор. с. р. 146, ВіЫ. ТѴагзг. р. 45. *) А. Б. с. I с. 164. б) Віеізкі р. 601, Архивъ Ю.-З. Р. ѴП, II р. 206; А. В. с. I с. 257. ІЫй. I с. 97, 102, 105, ср. 179, 183, 186. — 103 — вреда: случалось разорить вмъ аасѣки, „ погроыить^^и похватать встрѣч- ную партію охотниісовъ или рыбаковъ ^), ио за все время ІІретвича я не встрѣтилъ указанія на разореніе въ Барщинѣ какого-либо села татарами; исключеніе составляетъ извѣстіе о разореніи Ёлтуш- кова въ 1549 г. ^), котораго я впрочемъ не могъ провѣрить. Болѣе \ опустошительно было нашествіе волоховъ 1550 г., которое Прет- вичъ объяснялъ желаніемъ опустошить барскія осады и вернуть колонистовъ, ушедшихъ въ Барщину пзъ Молдавін. По современ- нымъ извѣстіямъ, волоское войско простиралось до 5000; на пер- вой недѣлѣ поста ови осадили Баръ и пробовали штурмовать, но были отбиты и отступили; однако разорили нѣкоторыл поселенія, какъ Елтушковъ, Берлипцы, Маниковцы ^). На этотъ разъ могли себя показать барскія фортификаціи и артиллерія Боны. Во внутренемъ устройствѣ староства Претвичъ не оставилъ за- мѣтныхъ слѣдовъ; онъ здѣсь только виполняетъ программу Боны. Выше было упомянуто о вѣсколькихъ земельныхъ ваданьяхъ его; въ ревизіи 1552 г. указаны нѣкоторые слѣды его дѣятельности въ благоустройствѣ Бара; самый крупный фактъ его дѣятельности, ко- торый особенно отмѣчаетъ эта ревизія, есть впрочемъ уводъ скота изъ старостинскихъ фольварковъ. Дѣятельность Претвича въ Барскомъ староствѣ окончилась одновремено съ дѣятельностью Боны — въ 1552 г. Изъ письма Си- гизмунда Августа отъ 20 января 1552 г., описывающаго Н. Рад зивилу свое свиданіе съ Боною, мы узнаемъ, что Бона намѣрева- лась, передавая Баръ королю, перемѣстить Претвича въ Кременецъ, но король отговорилъ ее отъ этого и предложилъ перевесть въ Теребовль, а на его мѣсто назначить подкоморія каменец- каго Яна Герборта. Это происходило въ началѣ 1552 г., а уже 2 іюля Барское староство, „вакантное послѣ перехода Б. Претвича ВіЫ. тг82. р. 54—58. 2) ЗЬагойуіпа Роізка ІИ р. 218. ') Ьізіу огійіпаіпе 2у§тип1а Аидивіа ^уй. ЬасЬотѵі^2 р. 12,ВіЬ1. \Ѵаг82. р. 52, Архивъ Ю.-З. Р. ѴП, II с. 264, А. Б. с. I с. 152, 161. □ідШгѳсІ Ьу — 104 — на староство ТеребовльсЕое", было пожаловано Яыу Герборту »)• Въ 1554 г. Теребовльское старосгво, „т. е. замокъ и городъ Тере- бовль съ селами и прочими принадлежвостлми", было пожаловано Претвичу и его сыну Якову пожизненно, за заслуги, оказанныя въ долголѣтней борьбѣ съ татарами ^). Еще равьше, въ 1546 г., за эти заслуги записано ему 1000 злотыхъ на Шаравкѣ (которою онъ владѣлъ и раньше), съ обязателы^твомъ выстроить здѣсь замокъ, а въ 1550 г. онъ получилъ на нее донацііо ^иге Ьегейііагіо; эта послѣдняя грамота въ особенно лестныхъ выраженіяхъ изобра- жаетъ заслуги Претвича, который „съ юнотескпго возраста всѣми силами и помыслами отдался на служеніе королю и государству и и не щадятрудовъ, съопасносгью жизии^ противостоялъ нападеніямъ волоховъ, татаръ и турковъ, отражая ихъ отъ предѣловъ госу- дарства и часто отбивая изъ пасти торжествующаго врага добычу и скотъ" ^). Въ 1540 г. ему были пожалованы еще ^иге Ьегейі- Іагіо обширныя пустыни въ южной части Барщины, въ области Лядавыи Жвана, о которыхъ была рѣчь выше, ноэто было пожа- лованіе асі шаіаш іпГогшаиопеш: пустыни эти принадлежали Язловецкому, который немедленно (въ 1549 же г.) выхлопоталъ себѣ подтрержденіе грамоты на Голчедаевъ 1464 г., а затѣмъ (въ 1553 г.) и на прочія поднѣстровскія земли *). Быть можетъ, пожалованіе Шаравки ^иге Ьегесіііагіо въ 1550 г. было вознагражденіемъ за Ьібіу огійіпаіпе р. 25, А. Б. с. I Л? 81. Каига рев. 1564 Г. 116. Разрѣшеніе короля ІІретвичу на передачу Теребопльскаго старостпа сыну Якову см. въ Кор. Метр. шц). Л; 95 (1559—62) і. 521. Кв. рев. 1564 і. 1 71; державцею Шаравки Претвичъ выступаеп. уже подъ 1539 г.:К. Ц. А. № 3599 і. 148 ѵ.; отмѣчу еще дозволеніе 1547 г. ІІретвичу на выкупъ с. Иваниковецъ, ай іепиіат 8ага\ѵка регЫпепйв, отъ войта г. Зинькова — М. Кор. варш. № 73 I 263. *) А. Б. с. I № 75 (см. выше с. 41). Подтверждѳніе грамоты 1464 г. (I 15) — въ варшав. Кор. Метр. № 77 і. 198; грамота 1553 г.— А. Б. с. I Л- 57. □ідШгѳсІ Ьу Соо^іе — 105 — это неосуществнвшееся наданье, а также отзпувомъ побѣды надъ волохами и мемуара Претвича 1550 г. 

ІІ

Якуб син Бернарда Претвич
По смерті П. Теребовельське староство перейшло до його сина Якуба, котрий 1568 здійснив із козаками черговий похід на Очаків. Якуб Претвич брав також участь у Лівонській війні 1558–1583 та придушенні Косинського повстання 1591–1593 і Наливайка повстання 1594–1596.

Comments