Позняки

У березні 1558 р. господар за вірну службу своїм при-
вілеєм пожалував черкаського боярина Федора Позняка
«пустою» землею Білогородською в Київському повіті на
р. Ірпені. Підставою надання стало клопотання київського
воєводи пана Григорія Олександровича Ходкевича, кот-
рий своїм листом «о то насъ (господаря — А.Б.) за нимъ
жедалъ, поведаючы быть его на той Украине и при
замъку нашомъ Киевъскомъ человекомъ потребънымъ и
охотнымъ ку служъбамъ нашимъ»106. До того ж указана
земля тривалий час лежала пусткою й з неї не йшло
жодної служби. Тому великий князь литовський зобо-
в’язував Ф. Позняка відбувати всі служби, котрі тради-
ційно йшли й від інших землевласників на Київський
замок («а з нее будеть повиненъ службу намъ, господару, 
служити по тому, яко и иньшыє слуги замку нашого
Киевъского служать»)107
106 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 38.— Л. 115 об.–116. 107 Там же. — Л. 116. 
Comments