Поповські

ПОПОВСЬКІ
в Российской Империи подтвердить свое древнее шляхетское происхождение удалось только Сенько- Поповским, попавшим в 6-ю часть Дворянской родословной книги Подольской губернии. Все остальные, - Поповские-Алятианы, Поповские, Тороканы-Поповские, Сакало-Поповские, - получили жалованное дворянство и были внесены  в 1-ю часть родословной книги той же губернии (Список дворян, внесенных в родословную книгу Подольской губернии. Cправочник Подольского дворянского собрания на 1897 год. Каменец-Подольский, 1897). Что же касается Ткаченко-Поповских, то, как сказано выше, часть из них стала дворянами Черноморского казачьего войска; другая - пребывала в казачьем звании. 

Уперше село Попівці згадується в документах ХV століття, конкретно 1494 року. Як видно з підтверджувальної грамоти короля Яна - Альбрехта на престолові землі Кам`янецької католицької кафедри, виданої в 1498 році замість документів, що згоріли, Попівці входили до складу Корчмаровської волості, подарованої Кам`янецьким бискулапам ще великим литовським князем Вітовтом.

    Сьогоднішнє місце розташування села – третє з часу його створення. Через часті набіги татар на наші землі Попівці часто доводилося відбудовувати. На той час територія села знаходилася на прикордонній зоні, де закінчувались українські землі і розпочинались турецькі. І коли татари йшли в похід, першими плюндрували саме ці села. Перше розташування села – поблизу річки Мурашки (біля нинішнього села Кацмазів). Згодом воно було закладене поблизу села Грабівці (нині село Червоне). А вже лише третє розташування на нинішньому місці.
   Як свідчать акти, спочатку Попівці належали Поповським, котрі не мали документів на право володіння цими землями. Коли в ХVІ столітті Попівці увійшли до складу Барського староства, подарованого королеві Бонні, Поповські встигли отримати від королеви в 1547 році документ, що забезпечив їм дідичні права на село.
    Наприкінці цього ж століття рід володарів був багаточисельним і з`явилася необхідність в подвійному прізвищі: Поповські – Торокани чи Ожигаленки, Стецьки, Шелюги, Алатьяни, Сеньки, Сакали, Пантенки, Мордаси, Кобченки, Сопієнки та ін. Від них були створені і «кутки» села, які носили свої особливі назви. Крім Поповських, древніми володарями і жителями села були Шеліховські.  
      За архівними даними податок з ланового двору селян села Попівці становив від 150 до 200 грошів у 1565 році.
      Коли Корчмаровська волость у 1578 році була пожалувана канцлеру Яну Замойському, Поповські не допустили його до володіння селом і вони були викликані до царського суду, який признав дідичне пожалування Бонни недійсним, так як воно суперечило більш раннім пожалуванням села Поповець Кам`янецькій кафедрі. Але король не позбавив їх дідичних прав за умовою, що вони будуть служити Шаргородському замку. Так і сталося, тому, що Сенько і Супрун боялися, що в них можуть забрати землі.
    В 1583 році Замойський сам придбав дідичне право на Корчмаровську волость, а потім став докладати всіх своїх сил, щоб позбутися Поповських, для чого було порушено проти них судову справу, доводячи їх незаконність на право володіння селом і порушення васальних обов’язків по відношенню до Шаргородського замку.
    Цей розбір продовжувався до ХVІІ століття, але внаслідок тогочасних війн припинився сам собою і Поповські продовжували володіти землями і були зараховані до Барської шляхти.
    У ХVІІІ столітті виник великий земельний конфлікт між самими Поповськими, доходило навіть до збройних сутичок.
   Втручання Барської адміністрації закінчилось смертним вироком окремих Поповських. Але й на цьому все не скінчилось і в 1758 році спір закінчився звільненням Поповських з-під Барської юрисдикції особливим рескриптом.
     В першій половині ХІХ століття Попівцями володіли великі землевласники Боновські, Вишневські, Драготевські, Зворські, Кринські, Сакало, Поповські, Чайковські, Закрижевські та ін. Майже всі вони пізніше були вивезені на будови перших п`ятирічок.
         За переказами в Попівцях серед села була стара дерев`яна церква, обернена з православної в уніатську. Замість старої церкви збудована була нова, дерев`яна на честь Успіння Божої Матері на тому ж місці, де стоїть теперішній храм, яка була знищена пожежею.


Большія затруднеыія представляетъ родъ Поповскихъ, очень 
интересный по своей исторіи. Вопросъ въ томъ, было ли съ самаго 
начала два такихъ рода или одинъ въ Баріцинѣ? Старѣйшій изъ 
Поиовскихъ— Алактпвонъ (т. е. Галактіопъ) Ляшокъ встрѣтился 
мнѣ впервые подъ 1535 г. Въ 1538 г. онъ выступаетъ въ качествѣ 
дѣдича Поповецъ на Бугѣ: во время собиранія Боною барскихъ 
волостей ему предложено было предъявить документы па владѣніе, п 
онъ, какъ было упомянуто, отвѣтилъ заяиленіемъ. что добровольно 
уступаетъ Поповцы. Б он ѣ 2). Король за то пожаловалъ ему пуст. 
Плоскировцы, и потомки его получаютъ имя Илоскировскихъ—такъ 
въ 1570 г. ими владѣли Федоръ и Ильяшъ Плоскировскіе. Хотя 
пожалованы были Плоскировцы на правѣ дѣдичномъ, по это не изба­
вило владѣльцевъ отъ претепзій со стороны польскихъ конкурентові, 
уже въ 1577 г. подстаростѣ барскому Ковальскому было разре­
шено выкупить Плоскировцы у безправныхъ поссессоровъ; въ 1602 
г. въ качествѣ выморочная (по Ивахну и Андрею Плоскировскпмъ) 
они были пожалованы Стан. Гольскому и включены въ составъ 
Барскаго староства. Плоскировскіе однако держались до полов. 
ХУП в., когда Плоскировцы значатся уже за Гумецкимъ3).
Одновременно съ Алактывономъ Ляіпкомъ выступаетъ другая 
семья Поповскихъ: въ 1547 г. они получили грамоту отъ Ьопы 
па Поповцы, что на М ураткѣ, и по ревизіи 1552 г. ставили двз'хъ 
коней; это были, вѣроятно, Демко и Васько, уоомпнаемые въ это 
время. Какъ было сказано, есть основаніе думать, что водворились 
здѣсь они гораздо раньше; ІІоповцы упоминаются въ числѣ селъ 
Корчмаровскихъ въ XV в., и Поповскіе сами относили свое водво- 
реніе ко временамъ до Боны *). Что до отношеніл этого рода къ 
Поповскимъ-Плоскировскомъ, ТО любопытно; что среди Поповскихъ 
на Мурашкѣ была также фамилія Ласковъ-Алатияновъ, и во время 
раздоровъ ХѴШ в. среди Поповскихъ существовало мнѣиіе, что 
документы этихъ Алатыяновъ отпосятся къ Поповцамъ на Бугѣ, а 
не Мурашкѣ, какъ другихъ Поповскихъ 2).· Мнѣ кажется довольно 
вѣроятнымъ, что Алатыяны на Мурашкѣ дѣйствительно происходили 
изъ рода Алатыяпа— Алактывопа Плоскировскаго (хотя это и оспа­
ривалось ихъ противниками). Но остается все таки открытымъ во- 
просъ, были ли другіе роды Поповскихъ изъ Поповецъ на Мурашкѣ 
одного происхожденія съ Поповскими-Плоскировскими, или два 
различи ихъ рода, осѣвшись въ двухъ селахъ одного имени, полу­
чили одну обіцую фамилію Поповскихъ. Половскіе на Мурашкѣ 
къ концу XVI в. составили многочисленный родъ: въ позвѣ 
1584 г. пересчитано 17 Поповскихъ, а по переписи 1607 г. ихъ 
могло выѣхать на службу 70 коней, за то крестьянскаго населенія 
значится всего 3 тяглыхъ и 5 огородниковъ. По переписи 1662 г. 
оказалось ихъ 60 душъ муж. п., но въ XVUI в. родъ уже не былъ 
такимъ многочисленнымъ, хотя все таки былъ третьимъ по 
численности: по переписи 1739 г. значится 26 семей Поповскихъ, 
33 другихъ фамилій и крестьянъ 42. Село состояло изъ нѣсколь-кихъ кутковъ]), называвшихся по отдѣльнымъ фамиліямъ Поповскихъ: 
Тороканова, Стецькова, Сенькова, Сакалова, Мордасова; Поповскіе 
распадались ва множество фамилій: Тороканы (иначе Ожигаленкп), 
Стецьки, Шелюги, Сеньки, Пантенки, Ласки-Алатыяны, Сакалы, 
Мордасы (иначе Кобченки), Сопіенки, Сосенки, Споженки, Хаба- 
ленки, Яременки, Миколаенки. Кромѣ Поповскихъ старинпыми вла- 
дѣльцами и обитателями села были Шелеховскіе 2).
Судьба Поповскихъ очень любопытна. Какъ было сказано, онп 
осѣлись на грунтахъ Корчмаровской волости и получили отъ Боны 
грамоту на дѣдичное владѣніе. Когда Корчмаровская волость была 
пожалована Замойскому (1578 г.), они не допустили ввода его во 
владѣніе Поповцами и были позваны въ королевскій судъ; послѣд- 
ній призналъ дѣдичное пожалованіе Боны не имѣющимъ силы, такъ 
какъ оно противорѣчило болѣе раннему пожалованію Корчмаров­
ской волости Каменецкой каѳедрѣ, но тѣмъ не менѣе, „въ виду 
ихъ просьбъ и предложения военной службы для защиты Шарго- 
родскаго замка“, король оставилъ Поповскихъ при дѣдичныхъ пра- 
вахъ подъ условіемъ военной службы и участія въ укрѣпленіи 
Шаргородсваго замка, и Сенько и Супрунъ Поповскіе отъ имени 
своихъ „спильниковъ“ (nomine suorum comparticipum) in ѵіш agni.tionis supremi dominii обязались исполнять эти условія, подъ опа- 
сеніемъ отобранія имѣнія 3). Пока Замойскій владѣлъ Корчмаров- 
щиною на правѣ доживотномъ, такое положеніе вопроса о Ilonou- 
скихъ не затрогивало особенно его интересовъ, но пріобрѣвъ въ 
1583 г. дѣдичныя права на нее. онъ прилагаетъ усилія къ тому, 
чтобы отдѣлаться отъ Поповскихъ. Игнорируя предшествующее рѣ- 
шеніе короля *), онъ позвалъ пхъ вмѣстѣ съ Гальчинскими на судъ сеймовый, обвинивъ въ незаконныхъ претензіяхъ на Поповцы, при­
надлежащее ему, Замойскому, а пожаловапія, на которыя тѣ ссы­
лались, объяпввъ незаконными. Поповскіе, какъ и Гальчинскіе, на 
судъ не явились, и очевидно, остались при своихъ правахъ на 
Поповцы, такъ какъ пѣсколысо позже Замойскій начвнаетъ про- 
тпвъ ппхъ процессъ уже на другомъ основаній: обвипивъ пхъ въ 
неисполненіи вассальпыхъ повинностей, такъ какъ они отказались 
отправиться вмѣсгѣ съ заставнымъ держателем*!» этихъ имѣнін— 
Яблоновскпмъ въ походъ противъ господаря молдавская Михаила, 
а потомъ на войну противъ Швеціи, согласно вассальной обязан­
ности и праву; послѣднее требованіе относительно швсдскаго по­
хода, ясно, имѣетъ характеръ придирки для отобранія имѣнія. Дѣло 
разбиралось въ трибуналі, оттуда въ 1606 г. было передано въ 
судъ сеймовый, отсрочено, возобновлялось и снова отсрочивалось; 
Поповскіе доказывали, что они всегда отбывали службу на замокъ 
Барскій, а не Шаргородскій; вдобавокъ вмѣшался скарбъ корон­
ный, предъявивъ претензій па Поповцы, и дѣло само собою за ­
глохло: Поповскіе остались при своемъ дѣдичномъ владѣніи, въ ря- 
дахъ барской служилой шляхты *).
Вторую половину XVII и начало ХѴШ в. Поповскіе просидѣли 
въ своей околицѣ спокойно; конечно, они не оставались безу­
частными свидѣтелями козацкаго движенія, и кое-кто изъ нихъ такъ 
и остался въ средѣ реестровыхъ, но это было явленіе обычное. 
Необычное начинается съ 20-хъ гг. ХѴШ в.— замѣчательная борьба 
Поповскихъ съ замковою зверхностью барскою. Началось это изъ- 
за споровъ среди самихъ Поповскихъ; причиною послужилъ вопросъ 
о происхожденіи Алатыяновъ: Тороканы, Сакалы и пр. доказывали, 
что тѣ не принадлежать къ ихъ роду, а происходятъ отъ м іщ а­
нина барскаго Омеляна Колодія, который въ 1599 г. пріобрѣлъ 
участокъ въ ГІоповцахъ, и незаконно называются Поповскими, бу­
дучи Омеляненками. Подобный тяжбы ее рѣдкоеть вообще въ Бар- 
щинѣ, гдѣ по поводу земельныхъ споровъ часто предпровомалось 
генеалогическіе экскурсы для доказательства „простой кондиціо“ 
противвиковъ (это объясняется тѣмъ, что въ околичпыя фамиліи 
входили во множествѣ чужеродцы); ц въ давномъ случаѣ дѣло тоже 
пошло изъ-за грунтовъ, но проняло неожиданно шорокіе разме­
ры. Алатыины въ свою очередь (больше для проформы, кажется) 
заявили о иешляхетскомъ пропсхожденіо своихъ противниковъ и 
послѣ долгихъ мытарствъ отстояли свое шляхетство и свою при­
надлежность къ роду Поповскихъ; какъ видно, ясныхъ доказательствъ 
не было но у Алатыяновъ, ни у противноковъ ихъ: послѣдніе то, 
отложивъ исторію объ Омелянѣ, доказывало, что документы Ала­
тыяновъ отпосятся е ъ Поповцамъ на Бугѣ, то отрицало охъ 
проосхожденіе отъ Плоскировскихъ *). Дѣло о грунтахъ По- 
повецкнхъ восходило въ трибуналъ, откуда было передано Бар­
ской юрисдикцій (1725 г.); послѣднія нарядила въ Поиовцы 
коммиссаровъ, дѣло рѣшсно было въ пользу противниковъ Алатыя­
новъ, но послѣдніе не сдались: обжаловали Барскую юрисдикцію о 
снова перенесли дѣло въ трибуналъ. Опять дѣло передано было въ 
Барскую юрисдикцію, которая рѣшила его уже въ пользу Алатыя­
новъ (1732 г.); но тутъ запротестовали Тороканы, Сакалы, Мордасы 
и пр., не доиустили ввода пъ спорныя дворища и обжаловало рѣшеніе. 
Дѣло опятъ затянулось и закончилось уже въ 40-хъ гг. Алатыяны 
удержались въ Поповцахъ 2).
Но одновременно съ бумажною войною во всевозможныхъ 
инстанцінхъ шла съ Поповцахъ война настоящая. Одинъ изъ Ала­
тыяновъ— Стефанъ былъ въ то время поручикомъ Барской ордонл- 
ціи. Пользуясь своимъ положеніемъ. онъ, какъ видно, находилъ 
поддержку въ замковой зверхности противъ своихъ противниковъ; Петръ Мордасъ въ своей запискѣ разсказываетъ, что ихъ безвинно 
сажали въ барскую кордегарду па цѣлые мѣсяцы, нѣсколмсо разъ 
посылали на экзекуцію замковыя роты, которыя грабили все, что 
попало, подвергали побоямъ u т. п. Конечно, п Мордасы съ про­
чими не отставали съ своей стороны; въ резуль'гатѣ отпошепія до­
шли до крайняго ожесточевія, которое выразилось въ звѣрекомъ 
убійствѣ Стеф. Алатыяна: весною 1738 г. П. Мордасъ съ четырмя 
другими напали ночью на его пасѣку и, заставъ спнщимъ, сначала 
били и пытали, а потомъ убили. Барскій судъ нриговорилъ за это 
Мордаса, какъ зачинщика, къ четвертованію, а остальныхъ-г-къ 
отсѣченію головы; надъ нѣкоторыми (Яномъ Тороканоыъ и 
Александромъ Новосельскимъ) приговоръ былъ приведенъ въ испол- 
неніе; другіе (П. Мордасъ въ томъ числѣ) скрывались въ Попов- 
дахъ у своихъ единомышленпиковъ. Когда послана была команда 
для поимки пхъ, Поповскіе, напавши пзъ засадъ, отразили ее и 
убплп нѣкоторыхъ. Происходили безпрестанные наѣзды, драки и 
даже убійства. Въ результаті новый приговоръ Барскаго суда, 
назначившій восьмерымъ смертную казнь, а соучастникамъ го ­
дичное заключеніе. Распря однако продолжалась, хотя и не въ 
столь рѣзкихъ формахъ; она интересна потому, что Поповскіе, раз­
драженные жестокими приговорами и несправедливостями зверх- 
ностп замковой, которыя она допускала во время этой распри, всту­
пили въ рѣшительную борьбу съ барскою зверхпостыо, и въ 1758 
г. она закончилась освобожденіемъ Поповскихъ изъ-подь юрис­
дикцій Барской королевскимъ рескриптомъ ]). Объ этой борьбѣ я 
еще буду пмѣть случай говорить, а теперь замѣчу, что ІІоповскіе 
процвѣтаютъ по настоящее время и, подобно Волковинскимъ, испол­
нены сознанія своего шляхетскаго достоинства; изъродовъ ХУІП в. 
сохранились Алатыяны, Сеньки, Тороканы и Стецьки (всего ок. 300 
душъ об. п. православныхъ).
8) См. выше, с. 73.
8) А. Б. с. I № 52, с. 257, П № 2, К. Ц. A. X· 3599 f. 155 (тяжба 
1535 г. Ник. Герборта сиш поЬ. Łasko Popowski et Tacza filia ejus), 
3745 f. 87 дарственная Стеф. Плоскировскаго на часть Плоскировецъ 
1638 г.), Кор, Метр. варш. № 115 f. 229 (1577 г.), 147 f. 158 v., Ар­
хивъ Ю.-З. Р. ѴП, П с. 521; К. Ц. А. И 5293 f. 607 (о родословіи 
Плоскировскихъ).
!) См. с. 71; въ пол. ХѴШ в. Поповскіе возводили свои права къ 
Яну-Альбрехту (А. Б. с. П № 152), но это заявленіе не имѣетъ ника- 
кихъ документальныхъ основаній и, подобно заявлѳнію Гальчинскихъ о 
документі 1502 г., имѣетъ цѣлью возвести свое владѣніё ко времени до 
статута Александра 1504 г.
*) А. Б. с. 1 с. 112, 164, 177, 260, П с. 228.
1) Въ переписи 1739 г. значится 6 частей, но послѣ 4-ой идетъ 
6-ая; затрудняюсь рѣшить, пропущена ли 5-ая, или ихъ било въ дѣй- 
ствительности 5.
2) А. Б. с. I № 147, II с. 158, 167, 2 5 4 -6 , R. 1607, 1662.
8) А. Б. с. I № 139, Кор. Метр. варш. № 122 f. 397.
4) Какъ игнорируются и другіе акты, основанные на ыѣнѣ 1578 г., 
см. выше с. 119— 120.
1) А. Б. с. I № 147, П № 39; Варш. Гл. А рх, Conventionalia, 
№ 15 f. 616(арестъ, наложенный Замойскимъ на кондемнату въ 1606 г.; 
содержаніе его повторено въ П № 39).
1) А. Б. с. ІА? 179, П Λ· 92 (здѣсь и генеалогія Алатыяновъ), 123 
(исторія тяжбы), К. Ц.'А. № 5266 f. 309, 5274 f. 749 (1723 и 1731 г. 
—подобный же жалобы Кудневскихъ на Алатыяновъ).
2) А. Б. с. П Л> 118, 131, 146, R. 1725, К. Д. А. № 5686 f. 20 
(1735), 5293 f. 605, 5295 f. 1052 (трибунальскія рѣшенія 1746 и 1747 г.).
1) А. Б. с. II с. 224—228, Λ· 124, 128, 136, 152; манифестъ объ 
убійствЬ Ст. Алатыяоа въ К. Ц. А. № 5282 f. 575 γ.
Comments