Пенашеки

ПЕНАШЕКИ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Активна господарська діяльність
Пенашеків у означений період проявилась перева-
жно у роздачі позик місцевій шляхті під заставу
їхніх маєтностей або посесій у селах. Наприклад,
десь між 1524 і 1525 рр. Станіслав Пєнашек отри-
мав посесію в Лєшаві від Георгія Гумниського, а в
1425 р., в свою чергу перезаставляє селян у Лєшаві
Станіславу Собенському.49 У 1537 р. Микола Пе-
нашек поглибив майнові відносини з можновлад-
цями Кмітами, взявши у них у посідання Мишков-
ці та Ухерці.50 Тільки протягом 40-х рр. XVІ ст.
Пенашеки кредитували Грабовницьких, Влинсь-
ких, Заршинських, Пельвельських, Победзенсь-
ких.51 Слід також зазначити, що Пенашеки в цей
період, очевидно, переносять свій родовий осідок
в Небещани, про що можемо судити із відповідно
вживаних власницьких іменувань, як наприклад
«Іван Пенашек з Небещан».52
49 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 375-376.
50 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 13.  С. 994-977.
51 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 75, 171-173,
250-251, 534, 554-556, 701, 1018.
52 Там само.  С. 30, 401, 941.
53 ЦДІАЛ.
Comments