Пельвельські

Зем’яни з Пельні - сяноцький земянський рід.

Джерела та література:
Ярослав Лисейко. Міграция руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.

 У 1387 р. король Владислав надав ленним правом Ми-
колі Скалці село Пельню (Пелвель) і Заблотичі25. П. Дембковський однознач-
но вказував на руське походження роду26, однак напевне цього ствердити не 
можна, зважаючи на досить раннє вживання Пельвельськими польських імен (таких як Келіян, Прецлав чи Ельжбета), а також у зв’язку з тим, що Пельвель-
ські, крім сяноцьких маєтностей, могли бути власниками села Буржина, яке 
знаходилося неподалік від східної границі Краківського воєводства. На ко-
ристь останнього припущення вказує епізодичне вживання окремими пред-
ставникам роду відповідного власницького іменування Буржинських27. Отже, 
неможливо однозначно вказати на руське чи польське походження Пельвель-
ських, однак вони, за схожих з іншими руськими родами Сяноцької землі 
обставин, у першій половині XV ст. позбулися свого родового маєтку.
Із родом Пельвельських тісно пов’язані Смолицькі та Варовські. Усі вони 
походили від спільного предка, яким, очевидно, якраз і був Микола Скалка. 
Починаючи від 20-х років XV ст., застаємо двох представників роду Пельвель-
ських – Миколу та Івана з Пельні28. Поважне становище в Сяноцькій землі 
посідав Микола з Пельні (1412–1462), іноді іменований в актах Буржинським. 
Службову кар’єру він почав з уряду сяноцького підсудка (1435–1439), а зго-
дом, у 1440–1462 рр., урядував на посаді сяноцького земського судді29. У на-
ступному поколінні рід репрезентували сини Миколи Пельвельського – Пе-
тро (1429–1430) і Яків (1448–1450), а також син Івана Пельвельського Келіян30.
Імовірно, скрутне майнове становище змусило Івана та Келіяна Пельвель-
ських упродовж 30-х та 40-х років здійснити ряд застав свого маєтку близь-
ким родичам – Смолицьким і Варовським, а також Балам і Чешикам. Це, 
зрештою, привело до поступового розпродання маєтку31. До середини XV ст. 
Пельнею, своєю основною маєтністю, Пельвельські вже не володіли. Нада-
лі власницьке іменування Пельвельських спорадично використовували нові 
дідичі Пельні, зокрема Станіслав Заршинський і Мартин Смолицький. Ко-
лишні ж власники села, радше, мігрували поза межі Сяноччини.

25 Zbiór dokumentów małopolskich. – 
Cz. 6. – Nr 1530. 26 Dąbkowski P. Szkice z życia szlachty sa.nockiej w XV stuleciu. – Lwów, 1923. – S. 21.
27 AGZ. – Nr 3470, 3499.
28 Ibidem. – Nr 174, 264, 385, 632, 1445.
29 Urzędnicy województwa ruskiego... – 
S. 279, 286. 30 Fastnacht A. Słownik... – Kraków, 
2002. – Cz. 3. – S. 29-30.
31 AGZ. – Nr 1516, 1690, 1691, 2050, 2051, 
2123.


Справу між Петром Пелькою та Павлом Пелькою Пельвельськими. Петро позвав Павла до суду, у зв’язку з тим, що той здійснив напад на Пельню Гірську, яку ґвалтом захопив, а його, Петра, усунув із села. За рішенням суду Петрові дозволили знову посідати село, однак Павло відповідальності за свій вчинок не поніс, оскільки “здійснював кривду правом, а не ґвалтом [6, с. 32]”.
6. Fastnacht A. Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. – Kraków, 2002. – Część 3. – S. – 382.
Comments