Пятигорські, князі

Подібне доручення зустрічаємо в «оповіданні» князя Кантиме-
ра Пятигорського від третього серпня 1568 р., у якому він «умоцовал» 
Захар’яша Мурзу отримати по квитах з королівської казни кошти, заслу-
жені ним і його братом Давидом. Із змісту квитів дізнаємося, що пев-
ну суму коштів Захар’яш Мурза мав забрати собі (як повернення боргу, 
наданого Пятигорським), а решту доставити Кантимеру і Давиду Пяти-
горським. Доручення у тексті оформлене наступним чином: «…подавал
вси тые квиты пану Захаряшу, поручивши ему (підкреслено мною – А. Б.) 
вси тые п(е)н(я)зи заслужоные, на квитехъ описаные, што на ихъ почъты 
приходить в скарбе его м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьскомъ, справивши 
с тое сумы собе яко оную сто осмъдесятъ копъ грошей, которую кн(я)
зь Канътимер в него позычилъ, такъ и тые заслужоные п(е)н(я)зи, што з 
ними петигорцы посполъ заслужилъ, то естъ всего сумою семъсотъ копъ 
грошей литовскихъ взяти, а остатокъ тое сумы п(е)н(я)зей, которая отъ 
тыхъ семисотъ копъ грошей, збывати будеть кн(я)зю Давыду Петигорско-
му, брату его, и ему прислати»9.
9 РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 263. – Л. 96–96 об.

№3. 1568.08.03. – Книшин.
Оповедане кн(я)зя Кантимера Кансаоковича Петигорского и дане 
моцы Захаряшу Винцентовичу Мурзе, заслуженого его, и брата его 
кн(я)зя Давыда в скарбе одыскивати за долгъ у него позычоный.
[Лист 96] Лета Бож(его) нарож(еня) 1568, м(е)с(я)ца августа 3 дня.
Пришедши перед его м(и)л(о)сть пана, кн(я)зь Канътимер Канса-
окович Петигорский оповедал и очевисте вызнал, ижъ, будучы ему на 
службе его кролевъское м(и)л(о)сти, позычил онъ ку потребе своей у то-
варища своего пана Захаряша Виценътовича Мурзы сто и осмъдесятъ 
копъ грошей литовскихъ, на што ж и церокграфъ свой ему далъ. А осо-
бливе вызналъ, ижъ будучы ему с кн(я)земъ Давыдомъ Петигорскимъ, 
братомъ своимъ, и з нимъ посполу, такъ же и з ыными товариши свои-
ми на служъбе его кролевское м(и)л(о)сти с почъты ихъ заслужоного в 
скарбе г(о)с(по)д(а)рьскомъ, пришло то на квитех, зъ скарбу имъ даныхъ, 
ширей и достаточъней описано естъ. А иж кн(я)зь Давыдъ, братъ его, с 
панъства его кролевское м(и)л(о)сти до Петигор отъехал, такъ же и онъ маеть тогды, иж на тыхъ квитехъ, яко кн(я)зь Кантимер созналъ з обра-
хованья, межи ними приходить заслужоного пану Захаряшу пятьсотъ и 
двадцать копъ грошей.
С тыхъ причынъ за ведомостью его м(и)л(о)сти пана Григоря 
Алексанъдровича Ходкевича, пана виленьского, гетъмана навышшого 
Великого кн(я)зьства Литовского, старосты городенского и могилевского, 
и тежъ его м(и)л(о)сть пана подавал вси тые квиты пану Захаряшу, по-
ручивши ему вси тые п(е)н(я)зи заслужоные, на квитехъ описаные, што 
на ихъ почъты приходить в скарбе его м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)рьскомъ, 
справивши с тое сумы собе яко оную сто осмъдесятъ копъ грошей, ко-
торую кн(я)зь Канътимер в него позычилъ, такъ и тые заслужоные п(е)
н(я)зи, што з ними петигорцы посполъ заслужилъ, то естъ всего сумою 
семъсотъ копъ грошей литовскихъ взяти, а остатокъ тое сумы п(е)н(я)зей, 
которая отъ тыхъ семисотъ копъ грошей, збывати [Лист 96 об.] будеть 
кн(я)зю Давыду Петигорскому, брату его, и ему прислати. Которое жъ 
оповеданье до книгъ пана его м(и)л(о)сти записано.
Писанъ у Кнышине.
Оригінал: Российский государственный архив древних актов. – 
Ф. 389. – Оп. 1. – Ед. хр. 263. – Л. 95 об.–96 об
Comments