Пянчинські

Дещо інакшою була ситуація з козаками, осадженими на волоках (ланах) під Ні-
жином. 30 листопада 1627 р. королівський ревізор і смоленський земський підсудок 
Ієронім Цеханович провів наділення 16 товаришів хоругви вісьма волоками кожного 
у Дівицьких ґрунтах23. Смоленська війна підкреслила надзвичайну важливість Ні-
жинського замку як стратегічного пункту регіону й одночасно його відкритість для 
можливого московського наступу через відсутність значних природних перешкод 
на шляху до нього. У зв’язку з цим роль козацької хоругви продовжувала зростати. 
Особливе значення ніжинської козацької хоругви підкреслюється досить високим 
статусом її ротмістра. Ним був новгород-сіверський підчашій, ніжинський підста-
роста і королівський секретар Ян Пянчинський24. Утім, у бурхливі часи козацької 
революції статус значив менше, ніж особиста відданість королю. Тому після смерті 
Я. Пянчинського у січні 1649 р. король Ян Казимир призначив ротмістром над кру-
пичпольськими козаками вихідця з коронного війська Яна Лубковського25.
23. AGAD. – Metryka koronna. – Sygn. 176. – К. 116–116v.
24. РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Д. 214: Akta metriki ruskiey... (1633–1635, 1643, 1645, 
1647). – Л. 331–332; Kułakowśkyj P. Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny 
(do 1648 r.) // Studia Źródłoznawcze. – Warszawa: DIG, 2000. – T. XXXVIII. – S. 71.
25. AGAD. – Metryka koronna. – Sygn. 191: Księga wpisόw za kanclerstwa Jerzego Os.solińskiego, 1649–1650. – K. 3–4.
Comments