Пакошовські

ПАКОШОВСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Рід Пакошовських, один із най-
старіших в Сяноччині, у XVI ст. зазнав здрібніння,
що негативно відбилося на без того слабкому май-
новому стані родини. Майнові потенції роду піду-
падають, що переконливо ілюструють поділи має-
тку. Наприклад, у 1516 р. відбувся поділ спадку
померлого Миколи Сірочека Пакошовського між
його синами. Основна увага приділялася поділу
селян між братами, а не окремих маєтностей, та-ких як, скажімо, села.39 На розгалуженість роду в
першій половині XVI ст. зокрема вказує значна
кількість чоловічих імен, представників роду. Тіль-
ки на проміжку 1542-1549 рр. згадуються Павло
(1542 р.), Станіслав, Себастіян, Ієронім (1543 р.),
Петро Пакошовські.40 Активність роду в даний
період проявлялась у балансі між наданням неве-
ликих позик і застав дрібній шляхті та взятті неве-
ликих позик під заставу власних маєтностей. Зна-
чна кількість таких угод протікала всередині
роду.41
39 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 6.
40 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 8-9, 251,
291, 476-478, 494, 708.
41 Там само.  С. 137-138, 139-140, 109
42 AGZ.
Comments