Потаповичi-Мошенськi

ПОТАПОВИЧІ-МОШЕНСЬКІ, ПОТАПОВИЧІ-ГАЙДОВСЬКІ.


1. Загальні відомості та походження.

ПОТАПОВИЧІ-МОШЕНСЬКІ, ПОТАПОВИЧІ-ГАЙДОВСЬКІ гербу Отстоя - боярський рід Канівського староства Київської землі.
Потомки Григория, по владению имением Гайдовичи, приняли в XVIII веке фамилию Григорьевичей-Потаповичей. Род внесён в VI часть родословной книги Kиевской и Полтавской губерний.Боярин Потапович Федір Григорович у 1566 р. отримав привілей на Бурнелевщину в Канівській волості, яка раніше перейшла до його померлого кревного Івана Григоровича від Миколи Блажка.

Бібліографія:
Грушевський М.С. Кілька київських документів XV —XVI в .// Твори: У 50 т. /Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; Голов. ред. П.Сохань. — Львів: Світ, 2002 —Т. 5: Серія "Історичні студії та розвідки (1888—1896)". — 2003. — 592 с.

2. Геральдика та сфрагистика.

В щите, имеющем красное поле изображены две золотые луны, рогами к бокам щита обращённые и между ними означена серебряная шпага.
Щит увенчан дворянскими шлемом и короною со страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Герб рода Гайдовских-Потаповичей внесён в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 150.

3. Генеалогія та біограми.

І

Потап  ( + до 1531). 

В грамоті 1451 р. і дальших виступають роди боярські і їх документи цікаві як матеріали до дуже малознаної історії київського (в тіснішім зна­чінні слова) боярства і його власності земельної, а заразом — колонізації 
Полудневої Київщини. Виступають передовсім брати Івашко та Петро Гри­горовичі, що “вислужують на князю Олельку” дві маєтності — Таганчу (в книзі актовій пишеться “Тачанча”: помилка зайшла, мабуть, при відпису­
ванні оригіналу), що давніше належала якомусь Ігнату Ш умакову (се су­часна Таганча в пов[іті] Канівськім) та Товаров (давній Таборов), що був на Росі, десь коло теперішніх Межиріч1; до них же належала ще, мабуть, батьківщина, Григорів, тепер Григорівна на Дніпрі, нижче Терехтемирова, як видко з описі Канівського замку р. 15522. Івашко мав Товаров, а діти 
Петрові — Таганчу, а Григорів поділили по половині: так поділив воєвода Гаштовт* і потвердив в[еликий] кн[язь] Казимир*. Дальша генеалогія того роду представляється не зовсім ясною.

Неясними остаються відносини двох сих родів: Богдановичів-Мошенських і Морозовичів, що тимчасом звуть себе стриєчними братами і похо­дили від одних предків. Так чи сяк — родові маєтності Івашка Петровича пішли в лінію Морозів: 1552 р. Богуш Морозович держить селище Григо­рів і половину Мошнів3, а з нашого документа видно, що належала йому ж 
і Таганча, окрім того Морози мали від кн[язя] Семена Олельковича село Жердеву (на Дніпрі, нижче Терехтемирова)4. Лінія Богдановичів-Мошенських одержала “по куделі”* маєтності Єршів: Уляна Єршівна принесла — по смерті свого брата — Мошни (в повіті Черкаськім, на р. Ольшанці) і Біл-Берег; останнім іменем взагалі звалося побережжя Дніпрове на значнім просторі1; Єршам належали тут якісь ґрун­ти, де засновано було потім село Ворохобовичі: 1531 р. Уляна, вже тоді черниця, з синами Опанасом та Богданом, спродала сю “отчину” Івану Немиричу за 120 кіп грошей (сума дуже значна!)2.
Впервые упомянуто в 1494 году в грамоте великого князя литовского Александра боярину Ваську Ершовичу. Из грамоты видно, что село было пожаловано отцу Васька, боярину киевскому Ершу, последним киевским князем Семёном Олельковичем (то есть до 1470 г.), что жители его несли ясачную (сторожевую, яса — сигнал при приближении врага) повинность и что во время татарского набега (видимо, знаменитый набег крымцев Менгли-Гирея в 1482 г.) оно было полностью разорено. В связи с этим, Васько просит у великого князя позволения невозбранно принимать пришлых поселенцев, на что и получает дозволение.[4] Сторожевой пункт у Мошен упоминается и в описании Черкасского замка 1552 г.[5] О сторожевой службе черкасцев в Мошнах говорится в жалобе черкасских жителей на старосту Остафия Дашковича, как они изложены в грамоте Сигизмунда I (1536): «кликивали особые есочники, на имя Шашко и Бебей, а село Ирновы Мошны, а другое Домонтово село, тыи дей вси недели год от году оную службу служивали»[6] Сторожевая башня («хвигура»), с которой вели наблюдение и подавали сигнал тревоги, была, по преданию, на древнем городище на горе Шпиль (близ современного санатория Мошногорье). После смерти Васька, видимо, бездетным Мошны принадлежат его брату Федору, который записал свои имения на жену, что пыталась опротестовать его сестра Ульяна (имения были родовые, и по обычаям должны были остаться в семье). После смерти Федора его жена вышла замуж за другого, Ульяна же подала в суд и грамотой короля Сигзмунда I от 1520 г. за ней были утверждены права на Мошны.
~ Уляна Єршова, брат її Федько.
1 Див . про нього в “Історії Київської] землі...” , с. 3 5 [Грушевский М. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца X I V в. — К ., 1891 . — С . 35 ].
2 “Архив Юго -З а п [а д н о й ] Р о с [с и и ]”. [К ., 1 8 8 6 ] , [ч .]Ѵ ІІ, т. І, с. 1 0 0 .
3 “А рхи в Ю г о -З а п а д н о й Р о сси и ”. [К ., 1 8 8 6 ] , [ч .] V II, [т.] І, с. 9 9 —100; але рівноча­
сно М ош н и значаться в володінні кн[язя] Д ом он та й його зятя К елбовського (с. 8 9 —9 0 ).
4 Т епер не існ ує, але за н еї зг а д у є Величко як за м ісце р ади, д е вибрано Ю рася
Хмельниченка — І, с. 3 9 9 [Л ето п и сь собьггий в Ю г о -З а п а д н о й Р о сси и в X V I I ст.,
составленная в 1720 г. бывшим канцеляристом Малороссийской генеральной канцелярии
С ам оилом В еличком . — К ., 1 8 4 8 . — Т . 1. — С . 3 9 9 ].
1 “И стор и я К и ев ск [о й ] зе м л и ...”, с. 3 3 \Грушевский М. О ч ерк истории К и евск ой
земли от смерти Я р осл ав а д о конца X I V в. — К ., 1 8 9 1 . — С . 3 3 ].
2 Архив в Юго-3ападной России, К ., 1886, ч. VІI, т.І, с. 69 .
4. Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. — Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1864. — С. 620 слл.
5. АЮЗР, т.1 ч.7. стр. 81
6. АЮЗР, ч.8, т.5., стр. 10

ІІ

Опанас Потапович
1531 р. Уляна, вже тоді черниця, з синами Опанасом та Богданом, спродала сю “отчину” Івану Немиричу за 120 кіп грошей (сума дуже значна!)2. Опанас, мабуть, не лишив синів.
2 Архив в Юго-3ападной России, К ., 1886, ч. VІI, т.І, с. 69.
Богдан Потапович
1531 р. Уляна, вже тоді черниця, з синами Опанасом та Богданом, спродала сю “отчину” Івану Немиричу за 120 кіп грошей (сума дуже значна!)2. Опанас, мабуть, не лишив синів — Мошни перейшли до дітей Богдана, що зібрали в своїх руках значні посілості: Милоха Морозова, жінка Богуша, продала свому братаничу Григорію Богдановичу 1564 р. Жердеву, а по безпотомній смер­ті Пилипа Морозовича Богдановичі випросили собі 1572 р. грамоту на їх
отчину — половину Григорова й Таганчу.
2 Архив в Юго-3ападной России, К ., 1886, ч. VІI, т.І, с. 69.
Милохна Потапович
Милоха Морозова, жінка Богуша, продала свому братаничу Григорію Богдановичу 1564 р. Жердеву, а по безпотомній смер­ті Пилипа Морозовича Богдановичі випросили собі 1572 р. грамоту на їх отчину — половину Григорова й Таганчу.
Богуш Морозович, показан в описи Каневского замка 1552 г., как владелец половины селища Мошны (селище — запустевшее бывшее село), где он имеет доход с уходников за рыбные и бобровые ловы и пасеки. Очевидно, эта половина отошла к нему в качестве приданого за Милоху Потаповну[7][8]

Тем не менее опись Черкасского замка, составленная в том же 1552 году, называет владельцем селища Мошны совершенно другого человека — князя Василия Домонта (он иногда даже подписывался как «Домонт Мошинский»[9]);  треть Мошен принадлежит его зятю Яну Келбовскому. Они также имеют хорошие доходы с уходников за рыбные и бобровые ловы: Князь Василей Домонтъ маетъ домъ въ месте <г. Черкассах>, а селище на трехъ милехъ отъ места, на имя Мошны въ ловы пусто, ходяъ тамъ уходники, взялъ отъ нихъ сего году за рыбу 4 копы гроши, маетъ тежъ тамъ ловы звериные, а луки на Днепре на осетри, пускаетъ тамъ уходниковъ съ выти. Янъ Келбовский маетъ по жоне, княжне Домонтове, въ посазе её, тамъ же у Мошнахъ третюю часть. ]АЮЗР, т.1 ч.7 стр. 89-90]

В 1589 г. Домонт продает Мошны князю Александру Вишневецкому. Создается впечатление, что речь идет о двух разных, хотя и соседних, имениях с одним наименованием, и примерно одинаковых по доходности (в 1552 г. Богуш Морозович получил с уходников 2 копы грошей с половины села, а Домонт 4 копы со всего села). Судя по всему, речь идет о двух соседних имениях с одинаковыми названиями.
~ Богуш Морозович.
Діти: Пилип.
7. АЮЗР, т.1 ч.7. стр. 100.
8. Михайло Грушевський. Кілька київськиескіх документів XV—XVI в.


ІІІ

Андрій Богданович Потапович Мошенський
Григорій Богданович Потапович Мошенський
У 1572 році Київський земянин Григорій Богданович Потапович випросив у польського короля підтвердження на купівлю маєтку Жердова від київської земянки Михайлової Морозової. Про що залишив запис у Руській (Волинській) метриці.
Григорій Потапович Мошенський, потім Потаповичі-Гайдовські [19, 29], з черкаського боярства у 1578 р. процесував з підстаростою канівським Олізаром Боруховським, 1589 р. передав князю Олександру Вишневецькому «добра» між Черкасами, Каневом і Корсунем на 
р. Мошні [18,5]. 
На село Помоклі володіння Григорія Потаповича здійснив наїзд переяславський підстароста Ян Мирський [20,255], він 1588 р. записав маніфестацію на князя Вишневецького про наслання підданих на с. Циблі недалеко Переяслава [20,255 зв.].
Брати протистояли наїздам місцевого підстарости Олізара Боруховського. Його володіння перейшли синам Петру й Івану Григоровичам-Потаповичам. 1 березня 1578 р. Григорій Мошенський подав скаргу на підстаросту канівського Олізара Боруховського про наїзд на добра Мошни [20, 6], возний возив останньому позов за пограбування бидла [20,230 зв]. Володіння Григорія перейшли синам Петру і Івану Григоровичам-Потаповичам. 
Мав дім і місце в Каневі.
18. Переписні книги 1666 р. – К., 1933.
19. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы: В 3 т. – М., 1954. – Т. I.
20. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104. 
Іван Богданович Потапович Мошенський
Еско Богданович Потапович Мошенський

ІV

Петро Григорович Потапович
Володіння Григорія перейшли синам Петру і Івану Григоровичам-Потаповичам. 
Іван Григорович Потапович
Володіння Григорія перейшли синам Петру і Івану Григоровичам-Потаповичам.


V

Павло Петрович Потапович

VI

Леонтій Павлович Григорович – Потапович (? – 1644 – 1697 – ?) 
став обозним полковим переяславським, у володінні якого знаходилося с. Жердеве, хут. Канівський при с. Канівцях Іркліївської сотні. Власник с. Жердева, хутора Каневського при с. Канівцях Іркліївської сотні. Прізвище Левка Потапенка як значного товариша зустрічаємо в Черкасах у 1674 р. Був полковим обозним переяславським (1697).

VII

Яків Леонтійович Григорович-Потапович 
-полковий старшина переяславський (1685).
Іван Леонтійович Григорович - Потапович
 - священик, власник хутора.Гайдовский-Потапович, Николай Максимович, священник, обучался в С.-Петербургском кадетском корпусе и там "пользовался руководством" законоучителя иеромонаха Фотия (впоследствии знаменитого Юрьевского архимандрита). Гайдовский-Потапович служил в военной службе и вышел в отставку в чине подполковника.

В 1865 г. он заявил митрополиту Московскому Филарету свое "искреннейшее желание посвятить себя служению Православной Церкви в духовном чине", указывая на то, что он "с детства своего видел пример благочестия в жизни родителей, а затем и сам занимался чтением слова Божия". Митрополит "по долговременном испытании" Гайдовского ходатайствовал перед Синодом о дозволении посвятить его в священники; Филарет указывал на то, что Г. хотя и имеет более 60 лет, но "крепок в силах", не женатый и, "имея заслуженный пенсион, имеет возможность содержать себя без всякого материального пособия со стороны духовного начальства". Филарет предлагал поручить Гайдовскому: 1) "миссионерское действование" в местах, зараженных расколом, 2) "увещание православных, не исполняющих долга исповеди и причащения св. тайн", 3) "дознание по некоторым доносам и жалобам, касающимся церквей и духовенства в некоторых чрезвычайных случаях". Г. был посвящен в священники с причислением к кафедральному Архангельскому собору и в 1867 г. уже был отправлен в Серпуховской уезд "для вразумления" местных раскольников.

Но "усердного желания внушать истину православия и чистые правила жизни заблуждающим вне веры", которое находил в Г. митрополит Филарет, оказалось недостаточно для обращения раскольников в лоно Церкви. Г. несколько дней беседовал с раскольниками, но "действия не оказывалось"; "порознь некоторые убеждались возвратиться в Церковь, но когда он предложил им открыто исполнить сиe, они отказались, говоря, что чрез сие лишатся пропитания, ибо живут на фабрике у хозяина-раскольника". После этого неудачного выступления на миссионерском поприще Гайдовский-Потапович вскоре сделался болен. Он оставил Москву и дожил свой век в качестве домового священника у кн. С. И. Эристовой в селе Бологом Новгородской губернии.

Филарет, Собрание мнений, V, ч. 2, 691—692, 925; Савва, архиеп. Тверской, Хроника моей жизни, III, 258—261.

4. Документи i акти.

Грамота кн. Олелька для Івашка і Петра, 1451 р.

Кн[язь] Олелько київський надає боярам Івашку та Петру Григоровичам селище Таганчу по Ігнаті Шумакову, в Києві, 8 мая 1451 року.

В[еликий] к[нязь] Олександр в справі бояр Івашка Петровича з Кузьмою Івашковичем ділить між ними, на підставі поділу воєводи Мартина Гаштовта, землі: Товаров, Таганчу [В документі хибно: Тачанча.] і Григорів, в Вільні, 24 квітня 1494 року.

В[еликий] к[нязь] Жиґимонт потверджує за зем’янкою Ульяною Потаповою землі: Мошни й Біл-Берег, на підставі судного листу Ольбрахта Ґаштовта, в Торуні, 15 січня 1520 р.

Кор[оль] Жиґимонт Август потверджує за зем’янами Мошенськими землі: Мошни, Таганчу і половину Григорова, в Варшаві, 8 квітня 1572 року.

Жикгмонт Августь, Бо(жо)ю мил(ост)ю корол полский, великий князь литовський, руский, пруский, мазовецкий, жомоитский, ифлянтский etc. панъ и дедичъ.

Ознаймуемы тым листомъ нашимъ всим вобец и кождому зособна, кому того ведати належи, нинешним и на потомъ будучимъ, иж указовали перед нами и перед паны радами нашими, на сойме теперешнемъ Варшавскомъ при насъ будучими, шляхетные Григорей, Иван и Еско Богдановичи Потаповича Мошенские, земяне наши киевские, листъ славное памети князя Александра Володимеровича киевского, которымъ листомъ своимъ далъ продкомъ ихъ Ивашку а Петру Григоревичомъ селищо на имя Тачанче, а другий листь судовый славное и светое памети Александра, великого князя литовского, которымъ листомъ своимъ учинилъ декретъ межи продкоми их о именя ихъ отчизные и выслужоные, а третий листъ потвержене славное а светое памети Жикгимонта короля, пана отца нашого, которымъ листомъ своим земянце киевской Потаповой Ульяне, бабце их, потвердит рачыл именя ее отчизные и материзтые, на имя Мошны и Бе(л)-берегъ, за правомъ прирожонымъ по брате ее Федку Ершевичу на нее припалые, яко то все ширей а достаточней тые листы в себе описують и обмовяють, которые слово од слова такъ ся в собе мають:

Мы, князь Алексанъдро Володимеровичъ дали есмо бояромъ нашимъ Григоревичом Ивашку а брату его Петру на имя Тачанчу селищо, со всимъ с тым, якъ перво того панъ Игнатъ Шумаков держалъ, а инымъ в тое никому се не въступати. А писан в Киеве мая осмого дня индиктъ четвертый-надцать.

Самъ Александръ, Бо(жо)ю милостю великий князь литовский, руский, жомоитский и иныхъ.

Смотрели есмо того дела: жаловалъ намъ боярин киевский Ивашко Петровичъ на брата своего стриечного на Кузму Ивашковича, штож отци их, вислужив две именя, на имя Тачанче а Таваровъ, на князи Олехну Володимеровичу, и после того они стояли у праве, и тые две именя и о третее имене – отчизну их, на има Григоревъ, перед паном Мартиномъ Кгасто(л)товичомъ, якъ от отця нашого короля его милости Киев держалъ, и пан Мартин выслалъ тамъ их тыми именями делити князя Федора Глинского а боярина киевского Ерша, и они тамъ выездили и тыми именями – выслугою и именемъ отчизнымъ на полы их поделили: Ивашку Григоревичу достало ся Товаровъ, а Ивашку Петровичу Тачанче, и панъ Мартинъ подлугъ тых делчихъ делу (sic!) Кузмину отцу Ивашку и листъ свой судовый на то далъ. И тыми разы онъ тые листы князя Олелковы и листъ пана Мартиновъ перед нами указовалъ, и мы тымъ листомъ порозумевши, тую делницу – имене Товаровъ и половицу именя их отчизного Григорева Кузмѣ Ивашковичу есмо присудили подлугъ первого делу и суду пана Мартинова; а тому Ивану Петровичу в то вже не надобе въступати се. Писанъ въ Вилни апреля двадцять четвертого дня индикта второго-надцать.

Жикгимонт, Бо(жо)ю милостю корол полский, великий князь литовский, руский, княжа пруское, жомоитский и иныхъ.

Била намъ чолом земянка киевская Потаповая Уляна и поведила перед нами, иж воевода Троцкий державца мозырский панъ Олбрихтъ Мартиновичъ Кгаштолътовича смотрелъ свояка ее Андрея Ждановича а брата ее Федка Ершевича о томъ, иж тотъ братъ ее Федко рекучи бы хотелъ именя отчизные и материзные, на имя Мошны и Бел-берегъ от нихъ, от близкихъ, жоне своей по животе своем записывати у великой суме, не подлугъ обычая права земского. И досмотревши дей пан воевода его милость того межи ними, и тому Федку не казалъ всих именей от близких жоне своей записывати, лечъ на третей части, и за то тымъ близкимъ листъ свой судовый далъ. Который же листъ пана воеводы его милости Троцкого тая Ульяна перед нами вказывала и поведила перед нами, што дей вжо тот брат ее Федко вмер, а жона дей его за иного мужа пошла, а тые дей именя на нее одну спали, иного дей близшого к тымъ именямъ никог(о) нет, била намъ чоломъ, абыхмо ей на то дали нашъ листъ. Ино если будет брать ее Федко умер, а к тымъ именямъ никого близшого нет, толко она, мы на то дали сесь нашъ лист – нехай она тые именя Мошны и Бел-бере(г)ъ отчизну и материзну свою держить, со всимъ с тымъ, якъ ся тые именя здавна сами в собе и в границах своих мають, подлугъ суду и листу судового воеводы Троцкого пана Ольбрыхта его милости. Писан в Торуни генвара пятогонадцать дня индикта осмого.

И поведили перед нами тые вышей мененые земяне наши киевские, иж водлугъ тых листовъ вышей виписаныхъ, по зештю продковъ ихъ,одно с тыхъ именей выслужоныхъ, на имя Тачанче, а половицу именя отчизного Григорева брать их стрыечный Пилипъ Морозовичъ держалъ, который дей тых не давно прошлыхъ часовъ в року теперешнемъ, тысеча пятсот семьдесят второмъ, не зоставивши по собе жаднаго потомъства, умер, о чомъ и староста нашъ черкаский и каневский князь Михайло Вишневецкий до насъ листь свой писалъ, ознаймуючи намъ о том, иж по зестью того Пилипа Морозовина жаднаго потомка ани повиноватого и близшого ку тымъ именямъ, окромъ их трохь брати вышей мененыхъ, не зостало. И били намъ чоломъ преречоные Григорей, Иван а Еско Богдановичи Потаповичи Мошинские, абыхмо ласку нашу господарскую вчинили, а имъ тые именя Тачанче – выслугу, а половицу именя отчизного Григорева, яко близкость ихъ властную и отчизную, водлугъ листу князя Александра Володимеровича и водлугъ листу судового великого князя Александра, такъ теж имене ихъ отчизное Мошны, которого они по отцу своемъ в держаню суть, водлугъ листу Жикгимонта короля, пана отца нашого, матце отцу ихъ даного, потвердили им нашимъ листом. Мы тогды, видячи того речь слушную, и обачивши то, иж тое имене Тачанче продкове ихъ на князю Александру Володимеровичу выслужили, и зрозумевши, иж тое имене Григоревъ властная отчизна ихъ естъ, которого половица по брате ихъ стриечъномъ Пилипе Морозовичу правомъ прирожоным на них пришло, и видечи теж, иж тое имене Мошны отчизна властная их ест, з ласки нашое господарское на чоломъ бите ихъ то есмо учинили, тое имене Тачанче и половицу именя Григорева, и теж тое имене Мошны, в повете Киевскомъ лежачое, яко властную отчизну и близкост ихъ, зо всими пожитки и доходы, до тыхъ именей здавна належачими, яким колвекъ именемъ названы быт могут, и яко се тые именя вышей мененые здавна сами в собе в пожиткохъ, границахъ и обыходехъ своих мают, потвержаемъ и умоцняемъ тым нашимъ листомъ. Мают они, преречоные братя, такъ вси споломъ, яко и кождый з них зособна, тые именя вышей описаные на имя Тачанче и половицу именя отчизного Григорева и Мошны держати и уживати, они сами, жоны и дети их, яко властную отчизну свою на вечность, окромъ пренагабаня и переказы каждого чоловѣка. А с того намъ господару слузбу нашу земъскую военную служити будут повинни по обычаю иныхъ земянъ нашихъ киевских. А на свядецтво того всего вышей писаного и печат нашу коронную до того листу нашого привесити есмо росказали. Дан въ Варшаве на сойме валномъ коронномъ при бытности панов рад нашихъ коронныхъ, духовныхъ и свецкихъ, дня второго апреля мѣсяца року от нароженя Сына Божого тисеча пят сотъ семъдесятъ второго, а панованя нашого сорокъ третего.

Коронна метрика Московського архіву Міністерства справедливості, І В., кн. № 2, f. 133.
Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2003. – т. 5, с. 117 – 120.

Київський князь Семен Олександрович надає село Ж ердеву боярино­ві Андрію Морозову, в Києві, 23 липня 1459р.
Милоха Морозовая, зем ’янка київська, продає свою маєтність Жер­деву на Дніпрі братаничу Григорію Богдановичу, вК аневі, 4 марта 1564р.
К ор[эль] Жиґимонт Авґуст потверджує сю продажу за проханням Гри­горія Богдановича, в Варшаві, 1 квітня 1571 р.
Жикгимонт Августъ, Бо(жо)ю милостю корол полский, великий князь литовский, руский, пруский, мазовецкий, жомоитский, ифлянтский etc. панъ и дедичъ.
Ознаймуемъ тым листомъ нашим всим вобец и каждому зособна, кому того ведати належи, нинешным и на потом будучимъ, иж указовалъ перед нами и перед паны радами нашими, на томъ сойме теперешнемъ при нас будучими, шляхетный Григорей Богдановичъ Потаповича, земянин нашъ повету Киевского листъ запись земянки повету Киевского, Милохи Морозовое, на которым листе своемъ описуеть, иж продала ему, братаничу своему, имене отчизное на реце Днепри, на имя Жердеву, за певную суму 
пенязей на вечность, яко и особливый листь князя Семена Александрови­
ча на то имене, право свое, ему отдала, яко то ширей тые листы в собе 
описують и обмовають, которые слово од слова такъ ся в собе мають:
Милостю Бо(ж о)ю мы князь Семенъ Александровичъ дали есмо село 
Жердеву боярину нашому пану А н дрію Морозови, со всимъ в тымъ, што 
ку тому селу прислушаеть, а иный бы ся в то нихто не въступалъ, а на то 
есмо ему сес листь нашъ дали з нашою печатю. Дан в Києве июля двад­
цать третего дня в л'Ьто семое тысечи осмъ сотъ шестдесять семое.
Я Милоха Морозовая, земянка его королевское милости повету Киевского, вызнаваю сама на себе тым моимъ листомъ, кому будеть потреба 
ведати або чтучи его сльшіати, иж продала есми имене свое властное, нико­му ничимъ не пенное, на реце Днепре, Жердеву, братаничу своєму пану Григо(р)ю Богдановичу Потаповича, земянину его королевское милости, 
повету Киевского с озеры и бобровыми гоны, и с пасечищами, такъ со всемъ на все, якъ ся тая Жердева сама в собе здавна маеть, со всими пожи­тками, за двадцать копъ грошей и за сем копъ грошей литовское личбы, жоне его милости, и детемъ, и потомству на вечность; мает его милость тое имене держати, и вживати, и ку своему лепшому и пожиточнейшому обер­
нути, а з близких моихъ ни сынъ мой, а ни сестри мои не мает ся в тое жаден уступовати и переказы ему ни которое не чинити. Гдеж я Милоха Морозовая для лепшого потверженя сего моего вызнаного листа била есми 
чоломъ ихъ милости паном: его милости пану Ивану Белостоцкому, подстаростему каневскому, а его милости пану Миколаю Друкгомеру, ротмис­тру его королевское милости каневскому, о приложене печати, и их милост 
то на мое чоломбите вчинили и печати свои приложили к сему моему выз- 
наному листу. Ку тому теж просила есми пана Щ а(ст)ного, войта каневского, о приложене местцкое печати, и его милость на прозбу мою вчинил и печать местецкую приложилъ. И на то есми дала пану Іригорю Потаповичу сесь мой вызнаный листъ под печатми их милости верху писаных панов, а при том были и того добре сведоми люде добрые: его милост панъ А нд­
рей Богдановичъ, Мурава, бояринъ повету Каневского, а мещане его ко­ролевское милости каневские Буня Климовичъ а Васко Кабатникъ. Писан у Каневи лет Божого нароженя тисеча пят сот шестдесят четвертог(о) мѣсяца марца шостог(о) дня.
И бил нам чоломъ преречоный Григорей Богдановичъ Потаповича, абыхмо ему тое имене Ж е(р)деву, куплю его, водлугъ листу продажного, вышей в томъ листе нашомъ описаного, потвердили ему нашим листомъ, а 
такъ мы, видячи того быт реч слушную и обачивши тот листъ ее продаж­ный, и теж листъ князя Семена Александровича киевского, продку его на тое имене даный, добрый, слушный и ни в чом не нарушоный, и печати цилые тыхъ листовъ, з ласки нашое господарское тое имене Жердеву, в повете Киевскомъ лежачое, зо всими пожитки и доходы, такъ яко ся тое имене здавна само в собе в пожиткох, границах и обыходах своих мает, 
водлугь листу князя Семена Александровича киевского и теж водле листу продажного Милохи Морозовое потверждаем и умоцняемъ тымъ нашимъ листомъ: маеть онъ самъ, жона, дети и потомкове их тое имене Жердеву за 
всимъ тымъ, яко на листе продажномъ есть описано, держати и уживати вечными часы, а с того нам господару службу нашу земскую военную слу­жить будутъ повинни по обычаю иныхъ земянъ нашихъ повету Киевского. 
А на сведецтво того всего вышей писаного и печат нашу коронною до того листу нашого привесити есмо росказали. Дан въ Варшаве на сойме валномъ коронномъ дня первого апреля мѣсяца року от нароженья Сына Божого тисеча пять сотъ семьдесятъ второго, а панованя нашого сорок третег(о), при бытности панов рад нашихъ коронных, духовных и свецких.
Коронна метрика Московського архіву Міністерства справедливості,
І В., [кн] № 2, /. 132.

Грамота великого князя литовского Александра наместнику черкасскому Климу (Кмите) Александровичу.
Источник: Похилевич Л. И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. — Киев, 1864.

Намѣстнику Черкаскому, п. Климу Александровичу, и иннымъ намѣстникомъ нашимъ, хто и потомъ отъ насъ будетъ Черкасы держати. Билъ намъ чоломъ бояринъ Кіевскій Васько Ершевичъ и повѣдалъ перед нами: што князь Семенъ Олельковичъ далъ отцу его имѣніе в Черкасскомъ повѣтѣ, на имя Мошны, за его отчизну. А въ томъ его имѣніи люди были ясачные, къ Черкасомъ служили ясачную службу, и тыми разы тыхъ его людей поганьство Татарове побрали, а иншіи до Черкасъ пошли; и билъ намъ чоломъ, абыхмо ему дозволили въ томъ его имѣніи люди садити за ся. Ино которыхъ онъ людей призоветъ и осадитъ, ажбы еси ихъ въ ясачную службу невернулъ и далъ имъ покой; нехай они ему служатъ потому, как и въ иншихъ бояръ Кіевскихъ люди господаромъ своимъ служатъ. Писанъ у Вильно, мая 17 дня, индиктъ 12.
Comments