Піроцькі- Глібовичі

ПІРОЦЬКІ-ГЛІБОВИЧІ1. Загальні відомості та походження.

ГЛІБОВИЧІ-ПІРОЦЬКІ - боярський рід Любецького староства, родове гніздо село Пероцьке на Пероцькій землі. 
     Один iз найдавнiших родiв любецької шляхти. Були нобiлiтованi за часiв О.Гаштольда, який серед iнших маєтностей закрiпив за ними с.Буянки1. На думку О.Лазаревського роди Глiбовичiв, Данiчiв i Репчичiв походять вiд єдиного роду Пiроцьких.2 У 1571 р. Даничi пiдтвердили за собою свої маєтностi. Зберiгся витяг з "головних трибунальских консервант" Брацлавського воєводства, датований 17 липня 1630 р. Даничi записали до трибунальских книг привiлей "на пергамине писаний, с печатью привисистою коронною", наданий 13 березня 1571 р. Сигізмундом П Августом зем'янам любецьким Данилу Глiбовичу Піроцькому, Леску, Кiндрату i Дем'яну Даничам (з братами) на "добра Пероцкие", ставок Турисч (Скурищ) i дуброву Чарничин. За Данилом Глiбовичем Пироцьким окремо закрiплювались Творичовський острiв та Кривицi. Усi вони названi "дедичами" i "отчичами" Пероцького грунту. З цiєї землi вони несли "службу господарскую военную земскую, яко и иншие земляне Любецкие, а наших некоторых повиностей i работ полнити неповинни." Пероцька земля складалась на той час з Борок, Горська, Плоського лiсу i Творичовського бору3.  У 1585 р. Пироцькi та Даничi пiдтверджують своє право на володiння Рiпками привiлеєм Сигізмунда Ш4. Пероцька земля була одним з найстарiших пожалувань. О.Яблоновський вважав, що вона була пожалувана Сигізмундом П Репчичам (або Рибчицям) i Даничам (Піроцьким). Вже пiсля цього (1571 р.) тут виникають с.Рiпки та с.Даничi. Але ще до них бере початок с.Пероцьке, яке у 1628 р. мало 8 городiв5. У 1607 р. Пiроцьки беруть позику на чотири роки у Миколи Бакуринського пiд заставу Рiпок. У 1609 р., перебуваючi у вiйськовому походi пiд Смоленськом, вони продають свої землi Миколi Бакуринському. 
1667 р. новгород-сiверський шляхтич Олександр Колчицький заповiв Елецькому монастирю у Чернiговi i чернiгiвському єпископу Лазарю Барановичу с.Буянки, придбанi ним у Михайла Пироцького, який "маючи правом старовечным державную от ясне вельможного князя Гаштольда иже право тое презо военно крвове замешаней немоглоса задержати".  
     Цілком узгоджується з цими відомостями заповіт новгород-сі-
верського шляхтича Олександра Колчицького від 6 березня 1667 р., 
яким він заповів Єлецькому монастиреві в Чернігові і чернігівсько-
му єпископові Лазарю Барановичу с. Буянки, придбані «презъ брата 
моего Христофора Колчицкаго у шъляхетне уроженаго пана Михаила 
Пироцкого», який «маючи правомъ сътаровѣчнымъ державную отъ 
ясне велможнаго князя Гаштолда, аже право тое през военно крвове 
замѣшаней немоглоса задержати» 322.
Оскільки Ольбрехт Ґаштольд відомий як власник Любеча у 1471—
1542 рр. (з перервами) 323, 
322 Константинович Н. Обозрение Румянцевской описи Малороссии. Вып. IV 
// Черниг. губерн. ведомости. — 1884. — № 44, часть неофиц. — С. 455. 323 Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва: 
Любеч. — К., 1999. — С. 6. 324 Лазаревский А. Обозрение .
За спогадами старожилів під час проведення Генерального слід-
ства про маєтності 1729—1730 рр., за польського панування село 
належало шляхтичам Пироцьким. Опісля одна частина Гусинки віді-
йшла у спадок до їхнього родича значкового Щуковського 539, який 
передав її своєму зятю козакові Прищепі. Чернігівський полковник 
Яків Лизогуб відібрав цю частину Гусинки як рангове полковниць-
ке володіння. Пізніше полковник Павло Полуботок віддав її писареві 
полковому Семенові Наумовичу. Його змінив інший писар полковий 
Микита Васильович, а в 1725 р. полковник Михайло Богданов надав 
Гусинку вдові Микити Васильовича Євдокії 540.Іншу частину Гусинки Пироцькі віддають у заставу полковому писа-
реві, а пізніше отаманові городовому чернігівському Михайлові Свобо-
децькому 541. 
539 Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини 
// Сіверян. літопис. — 1998. — № 6. — С. 33. 540 Василенко Н. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 
1729—1730 г. — Чернигов, 1908. — С. 18. 541 Кондратьєв І. Любецький замок і любецька околиця за часів Хмельниччини 
// Сіверян. літопис. — 1998. — № 6. — С. 33.


2. Геральдика та сфрагистика.

Щит: в голубом поле пятиконечный крест. Нашлемник: вооруженная мечом рука. (Прус I).
А. Ч. Д., № 5375.
Фамилия Пироцких упоминается в Малороссийском гербовнике. Сказано буквально следующее "Щит: в голубом поле пятиконечный крест. Нашлемник: вооруженная мечом рука. (Прус I)". Потомство Василия Пироцкаго (XVII в.).
В польской книге "Гербы шляхетские..." (Гданьск, 2003) можно найти указание на то, что фамилией Pirocki использовались три герба - Jastrzebiec, Prus I, Zabawa. При этом герб Prus I представляет собой изображение серебряного пятиконечного креста в красном поле, нашлемник такой же.
Отличается изображение креста - по сути это крест с перекладиной и половиной перекладины внизу. Так в польском гербовнике половина перекладины обращена влево (вправо от зрителя), а в малороссийском гербовнике - вправо (влево от зрителя). 
Источник:
Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. "Малороссийский гербовник". СПб. 1914. Стр. 133-134.
Изображение: https://uk.wikipedia.org.


3. Генеалогічні розписи та біограми.

3.1. Головна гілка.

І

Даниил Глебович Пироцкий (Пероцкий),
Даниил Глебович Пироцкий (Пероцкий), Кондрат и Демьян с братьями своими Даничи и Лаврентий и Григорий с братьями своими Репчичи, дворяне Любецкие, получили 1 авг. 1595 г. подтвердительную грамоту короля Сигизмунда III на имения: Пероцкое, Борок, Хорки, лесок Плоский и лесок Твориковский; на эти имения ими была получена грамота короля Сигизмунда-Августа от 13 мар. 1571 г. Те же имения были подтверждены 29 февр. 1676 г. грамотой короля Яна III Павлу Ивановичу Даничу.

ІІ

..... .......

ІІІ

Николай Глебович и братья его Иван, Ждан и Михаил Пироцкие, 6 дек. 1607 г. заложили Николаю Бакуринскому за 4,000 червонцев наследственное имение свое Репки и не выкупили.

ІV

Ганна Миколаївна Піроцька
У 1647 р. Ганна Миколаївна Піроцька стала дружиною Павла Миколайовича Бакуринського. 
1674 р. вже згадана нами Ганна Миколаївна Пироцька-Бакуринська разом з чоловiком Павлом Бакуринським продали любецькому священику Григорiю Пронкевичу "пляц с огородом" у Любечi.  

3.2. Нащадки Афанасія.

І

1. Афанасий Данилович Глебович-Пироцкий, 
житомирский скарбник.
Ж. – Анастасия Искржицкая.

ІІ

3. \ 2. Николай Афанасьевич Г.-П., 
"родной внук по матерней линии покойного Брацлавского старосты и гетмана войск Запорожских Павла Тетеры, 3 сент. 1720 г., своим именем и от имени девицы Юстины Горбовской (своей двоюродной сестры), дочери покойных Мартина и Марии из Пекулицких дворян Горбовских, внуков по матерней линии Михаила Искржицкого *) и жены его Еввы, урожденной Тетеровой (по первому браку Искржицкой, а по второму Пекулицкой). т. е. вместе с ним внуки покойного Павла Тетеры. — как наследники имения Тетеры — Демидова с принадлежностями, именовавшегося прежде староством и лежащего в Житомирском повете, — уступил Казимиру на Стечанке и Кустыне Стецкому, Киевскому хорунжему, старосте Дымирскому, Житомирскому гродскому, Владимирскому подстаросте и посланнику на почетный Варшавский коронный сейм от Луцкого повета, — половину имения Демиловщины; 20 янв. 1721 г. уступил Иосифу Рогальскомуурочище Вязмовку около селения Демидова, в Житомирском повете.

ІІІ

4. \ 3. Михаил Николаевич, упоминается в 1721 г.
5. \ 3. Самуил Николаевич, 
дворянин (1737-1739).
Ж. – Христина Самчевская.
6. \ 3. Роман Николаевич, упоминается в 1721 г.
– \ 3. Констанция Николаевна † до 1739.
За Людовиком Беганским.

IV

7. \ 5. Николай Самуилович, † 17 марта 1791
Умер в Стависком приходе, в дер. Багве, погребен на кладбище селения Тетеровки.
8. \ 5. Франц Самуилович, упоминается в 1739 г.
Ж. – София Качоровская.

3.3. Ніжинська вітка.I.

1. Василий Пироцкий,
"природный польский шляхтич, герба Остоя". любецький шляхтич гербу “Остоя”, священик
Д.: (можливо, Марія №№)II

2/1. Иван Васильевич,
Нежинский полковой писарь (1694-1697); Нежинский полковой сотник (1700, 1709-1725); в числе других, был в составе комиссии, назначенной гетманом Мазепой для разграничения земель города Киева с Киевским Кирилловским монастырем (1701); в 1694 г. получил следующий универсал Нежинского полковника Степана Забелы: "доносил нам п. Иван Пироцкий, писар полку нашего Нежинского, же зоставши он на кгрунте купленном от небожчика славной памяти его милости п. Василия Забели, хоружого енералного, милого брата нашего, а тестя своего, в с. Красиловце, при хуторе небожчиковском, суседов чотирох и сам за своего удержаня того хутора на том же кгрунте небожчиковском купленом, зкилка человека за позволенем нашим осадивши, просил нас, абы без жадной не от кого трудности и перешкоди, могл ними владети и жебы до тяглости войта тамошнего не належачи, ему, п. Пироцкому, были послушними; в чом мы самую слушность уваживши — — приказуем, абы нихто з тих его, п. Пироцкого, суседов помененних жадной не мел належности, але як перед тим ему самому п. Ивану Пироцкому были послушни, так и тепер от того ж абы не были отмовними и опроч его нехто инший, а ни теж войт меский Борзенский, а ни Красиловский, жебы не мел до них жадной справи, мети хочем и пилно приказуем"; в 1694 г. от того же Степана Забелы получил универсал на с. Вересоч (Нежинской полковой сотни): "Маючи мы взгляд и респект на услуги и працу писарскую п. Ивана Пироцкого, писара нашего полкового Нежинского, любо не тое селце, которое з давних часов паном писаром полковим Нежинским належало, леч якое на двор наш полковничий голдовало, то есть Вересоч, уезду городового Нежинского, з греблею и млинами вешняками, на той же гребле будучими, п. Ивану Пироцкому в моц и зуполное владение конферуем, хотячи мети и пилно приказуючи, абы все обще в том селе тяглие люде вшелякое послушенство и звичайную повинность по давнему своему обыкновению ему ж, п. писареви нашему, отдавали, т. е. дров на его потребу привезли, сена на сеножатех, до того села належных, що-року укосили, роковой осип отдавали и во всем, ведлуг давного звичаю, по своей должности (поступали)"; 15 апр. 1695 г. получил универсал гетмана Мазепы на с. Вересоч с мельницами и хутор в с. Красиловке с подсоседками; 14 апреля 1696 г. получил на эти имения царскую грамоту; 7 февр. 1700 г. купил у Мартына Даниленка, мельника и жителя Степановского, "местце млиновое и греблю давнюю на речце Березе"; 13 мая 1700 г. получил гетманский универсал на это имение с правом построить на гребле млин; один из трех ктиторов Нежинского Блоговещенского монастыря (с 1718 г.); в 1724-1725 г.г. был "под арестом" по делу Павла Полуботка; в числе других "арестантов" Глуховских, получил освобождение 1 марта 1725 г. с отпуском на поруки (Днев. Записки Якова Марковича, ч. I, стр. 207); в 1725 г. был "стар"; под конец жизни принял с именем Иллариона монашество и поселился в Моровском скиту (принадлежавшем Киево-Печерской Лавре), где и † в 1732 г. *).
Синодик роду ніжинського сотника Івана Піроцького засвідчує про тісні з’язки роду з духовенством. Поминали архімандрита Інокентія, ієромонаха Гелагія, монаха Іваникія, ієрея Федора, ієрея Василя, Марію, Йосипа, Параскевію, монаха Іларіона, черницю Агнію, Костантія, Агафію, Андрія, Настасію, Мануйла, Василя, Марію, Івана, Марію, Федора, нм.Петра, Параскевію, Данила, Івана, Гната, Олену.
у 1694-1697 рр. був полковим нiжiнським писарем. У 1695 та 1696 рр. вiн отримав унiверсал гетьмана I.Мазепи i лист Петра I "на село Вересоч, и на мелницы, и на хутор в селе Красиловце". У листi росiйського iмператора зауважувалось, що вiн вiрно служив царям Федору i Iвану Олексiйовичам, а зараз вiрно служить i йому, Петру I. У 1700 р. та 1709-1725 рр. Iван Васильович Піроцький був нiжинським сотником. 1709 р. вiн отримав унiверсал I.Скоропадського, який засвiдчував право на володiння пожалуваним с.Вересоч, придбаним Красиловецьким хутором i млином на Олишкiвськiй греблi, отриманного вiд покiйного тестя.
У 1722 р. зустрiчається Піроцький у Генеральнiй канцелярiї. Знаходимо його i серед козацьких делегатiв до Санкт-Петербургу, якi 1722 р. повезли до Петра I прохання провести на Українi вибори нового гетьмана.
У 1725 р. вiн був заарештований "за зраду", за словами його сучасника -"был под арестом и стар". .........................................1
Д.: (?-1694-?) № (черниця Агнія ?) Василівна Забіла, донька генерального бунчужного.
Ж. – (1694) ___ Васильевна Забела, дочь генерального хорунжого.
?. (Йосип Васильович ?)
Д.: Параска.


III


3. \ 2. Иван Иванович,
бунчуковый товарищ (1736-1757); с 1752 по сентябрь 1757 г. был в присутствии в экспедиции постройки городов Батурина и Глухова; 12 дек. 1757 г. уволен от всех служб; абшитованный бунчуковый товарищ (1763); за ним в с. Вересоче грунтовых 8 дворов, убогих 7 дворов (1736); в с. Красиловке 18 дв., 24 хаты (1740); жил в сл. Семеновке; † до 1765.
20 грудня 1728 р. в. т. Iван Iванович Піроцький, син вже згаданого нами Iвана Васильовича Пiроцького отримав унiверсал Д.Апостола,який пiдтверджував за ним батькiвськi володiння. У 1729-1730 рр. він представив ревiзорам унiверсали I.Мазепи i П.Скоропадського, якi його батько отримав на с.Вересоч. У 1744 р. б.т. Нiжинського полку Iван Пiроцький володiв 105 селянськими дворами i 17 млиними колами.
*) Интересные подробности о споре Ивана с монахами Моровского скита за наследство приведены А. М. Лазаревским в "Опис. Стар. Малороссии", т. II, стр. 35.
Ж. – (с 13 сент. 1724 г. в Глухове) *) Мария Ивановна Мануйлович, † до 1765 г., дочь генерального есаула; за нею имения в Нежинском полку: слободка Семеновка, пасека Уздицкая с лесом, хутора Уздицкий, Тулиголовский и в с. Хижках, с. Ромашков с слободкой, с. Бачевск и в Роменской сотни с. Гудимы "с дворцем", причем два последние села — "с подданством".
*) Дневные Записки Якова Марковича, ч. I, стр. 129, 131.
– \ 2. Прасковия Ивановна,
за нею хутор Варвинский.
За (1713) Федором Васильевичем Галенковским, Прилуцким полковым обозным † 1760; его 1-я жена.


IV

4. \ 3. Илья Иванович , 
войсковой канцелярист (1763-1767); 30 авг. 1763 г. по уступке отца и матери получил в свое владение с. Вересоч с мельницами на р. Вересочи, на гребле Вересоцкой, о трех колах мучных и одном ступном; по разделу 6 янв. 1766 г. с братьями получил с. Вересоч, хут. Степановский и другие мелкие имения; за ним в с. Вересоче 62 души (1764); там же м. п. 73, ж. п. 75 душ (1782); † до 1777.
Не к нему ли надо отнести следующую запись в Дневных Записках Якова Марковича под 6 ч. июля 1729 г.: "У Мануйловича, асаули енер., былисмо и обедали для того, что сегодня дочери его, за Пироцким (будучой?), родившееся дитя крещенно, при восприемничестве гетмана и тиотки моей, брегадира и комендантши (ч. II, стр. 307).
Ж. – Евдокия Васильевна Кулаковская, дочь Нежинского полкового судьи; во 2-м браке (1777) была за Ильей Петровичем Авиновым (Овиновым), который служил с 1752 г., был капитаном, разжалован в солдаты Киевского гарнизона (1777) и служил в Старооскольском пех. полку, откуда уволен за старостью 31 дек. 1778 г. с чином прапорщика; "никакого поместья в Малой России не имеющий" (1777); † до 1786 г.
5. \ 3. Степан Иванович, род. около 1733 г.; 
упоминается в завещании деда своего Ивана Мануйловича (1734 г.); в службе с 1749 г.; войсковой канцелярист (1765); 20 дек. 1765 г. — войсковой товарищ; 26 марта 1774 г. — бунчуковый товарищ при отставке; то же в 1790 г.; по духовному завещанию деда своего Ивана Мануйловича (1734) получил с потомством своим его "одежду всю рыцерскую, збрую, то есть кульбаки (седла), шабли, ронды (уездечки), сагайдаки (колчаны), ладовницы, пистолеты, фузеи, рог и прочу апперацию" *); по разделу 6 янв. 1766 г. с братьями получил в Лубенском полку, в сотне Второварвинской, с. Гудимы и хут. Савинский, в сотне Второлохвицкой — хут. Артополотский и другие мелкие имения; жил в с. Гудимах (1765-1790), которое числилось в Глинском у. (1785-1790); за ним в с. Гудимах малороссиян 66 душ (1781); там же наследственных обоего пола 147 душ (1785); в 1784 г. о своих предках показал, что они "были польские шляхтичи и во время польского Малороссией владения имели маетности в Киевском воеводстве, а более в околице Любецкой"; † до 1794 г.
Ж ___, † до 1785 г.
*) А. Лазаревский. Опис. Стар. Малор., т. II. стр. 424.
6. \ 3. Федор Иванович, род. около 1742 г.; 
в службе с 1762 г.; войсковой канцелярист (1765); 21 дек. 1765 г. — войсковой товарищ; то же в 1789 г.; по разделу 6 янв. 1766 г. с братьями получил Янпольской сотни половину с. Бачевска, хут. Ромашковский, двор в Глухове и другие мелкие имения; по разделу 18 окт. 1794 г. с родственниками получил Глуховского уезда часть с. Бачевска; за ним в с. Бачевске м. п. 90 душ (1783); † 1800.
Ж. – Евдокия Григорьевна Подгаецкая-Приблуда, дочь войскового товарища.
7. \ 3. Иван Иванович, род. около 1744 г.; 
в службе с 1768 г.; войсковой канцелярист (1771); коллежский канцелярист (1781); 17 нояб. 1781 г. — полковой писарь; с 1787 г. — секунд-майор при отставке; по разделу 6 янв. 1766 г. с братьями получил в Глуховской сотне половину с. Семеновки, двор в Глухове, двор в Борзне, двор под с. Жолдаками и другие мелкие имения; за ним в с. Семеновке обоего пола 200 душ (1789); 28 сент. 1791 г. составил духовное завещание; † 24-25 нояб. 1791 года.
Ж. – 1) Елена Акимовна ___, род. около 1753 г., жива в 1772 г.;
2) (1778) Елена Степановна Чарнолузская, † 1830 г., дочь Стародубовского земского судьи; по разделу 18 окт. 1794 г. получил с. Семеновку (14 дворов), двор в Глухове и другие мелкие имения.
– \ 3. Анна Ивановна, 
упоминается в завещании деда своего Ивана Мануйловича (1734 г.); жива в 1786 г.
За: 1) Николаем Андреевичем Занкевичем, Нежинским полковым есаулом (1765-1767).
2) Иваном ___ Шнурчевским, Прилуцким полковым писарем (1760-1766), род. около 1726 г.
– \ 3. Васса Ивановна, 
в 1766 г. — малолетняя; по разделу 6 янв. 1766 г. получила хут. Красиловский в Первоборзенской сотне; в с. Красиловке 12 дв. (1781); за нею Кролевецкого у. в хут. Осьмаковском м. 8, ж. 12, Борзенского у. в с. Красиловке м. 54, ж. 48 душ (1783); по разделу 18 окт. 1794 г. получила хут. Красиловский (м. п. 27 душ в 1782 г.), подданнический двор в с. Комаровке и хут. на р. Есьмани близ м. Воронежа; у в 1797-1803 г.г.
За Андреем Даниловичем Кандибой, колл. советником † 1810; его 1-я жена.

V

8. \ 4. Иван Ильич, род. около 1770 года; 
в службе с 1 мая 1782 г. в Борзенской нижней расправе; 28 нояб 1785 г. — уволен; 12 мар. 1786 г. — в Черниговской Гражданской Палате; с 1786 г. — колл. канцелярист; 17 дек. 1787 г. — уволен; 14 мая 1802 г. — к делам Черниговского Почтамта; 30 сент. 1804 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1807 г. — губ. секретарь; 31 дек. 1812 г. — колл. секретарь; в 1818 г. уволен от службы; по разделу 18 окт. 1794 г. получил с братом Василием с. Вересоч и хут. Степановский; за ним в с. Вересоче м. 17, ж. 17 душ (1816); в Борзенском у. м. 19, ж. 15, в Сосницком у. м. 15, ж. 11 душ (1819); жив в 1835 г.
Ж. – (8 июл. 1796 г. в Борзне) Варвара Васильевна Рудавская, род. около 1779 г., дочь секунд-майора.
9. \ 4. Василий Ильич, 
колл. канцелярист (1783-1795); губ. секретарь (1807); колл. секретарь (1811); за ним в с. Вересоче м. 25, ж. 33 души (1783); там же м. 66, ж. 63 души (1795); там же 18 м. п. душ (1811); † до 1835.
Ж. – Марина Ивановна ___.
10. \ 5. Федор Степанович, род. около 1760 г.;
 коллежский канцелярист (1785-1794); по разделу 18 окт. 1794 г. получил с братом Иваном (№ 11) Глинского у. с. Гудимы и хутора Артополотский и Савинский; † до 1835 г. в с. Гудимах.
Ж. – Мариамна Матвеевна ___, жива в 1835 г.
11. \ 5. Иван Степанович, род. около 1763 г.; 
в службе с 24 апр. 1776 г. подпрапорщиком в Глуховском гарнизонном батальоне; 1 янв. 1777 г. — сержант; 21 окт. 1781 г. — прапорщик при отставке; в 1795 г. в семейном списке показан "шляхтичем, собственной оседлости неимеющим, платящим чинш, упражняющимся хлебопашеством собственно для себя и жителем селения Ташлика"; у него за женой и благоприобретенных 6,000 дес. земли в Днепровском у. (1828); жил в дер. Магдалиновке, Днепровского у. (1828); † 1840 года, в с. Чаплинке, Днепровского у.; за ним с женой числилось 20 душ и 4,700 дес. земли в Днепровском у. (1840).
Ж. – 1) (1785) Екатерина Ивановна ___, род. около 1768 года;
2) (1793) Магдалина Кузьминична (Казимировна) Марчевская, род. около 1773 г.
12. \ 6. Иван Федорович, род. около 1779-1780 г.; 
губернский регистратор (1802); 31 дек. 1802 г. — колл. регистратор; то же в 1830 г.; помещик Глуховского у. с. Бачевска (1809-1830); † в 1830 г.
Ж. – Елена ___.
13. \ 7. Григорий Иванович,
 от 1-го брака; род. около 1771 г.; губ. регистратор в Глуховском уездном суде (1789); в службе с 1 нояб. 1791 г. в л.-гв. Конном полку; 1 янв. 1792 г. выпущен к статским делам поручиком; 14 дек. 1794 г. определен в Корпус пеших стрелков, по расформировании которого поступил 8 мая 1797 г. в Новоингерманландский пех. полк; 12 дек. 1797 г. — штабс-капитан; 29 июня 1798 г. — капитан; 5 февр. 1803 г. — майор; 30 авг. 1807 г. переведен за раной в Таганрогский гарнизонный полк; 13 янв. 1808 г. — подполковник при отставке с полным пенсионом; 16 нояб. 1808 г. — инспектор губернских рот и штатных команд в Белорусской губернии; 30 сент. 1811 г. — батальонный командир Калужского гарнизонного батальона; быль в походе 1805 года: в Галиции, Силезии, Австрии, Моравии и Англии; 20 нояб. 1805 года, под Аустерлицем, ранен пулей в левую ногу; 19 июня 1806 года продал свою часть с. Семеновке брату Павлу; В 1808 г. под-
полковник Пироцкий вы-
шел в отставку с полным 
пенсионом, женился на 
Юлии Ивановне Свешни-
ковой, которая через год 
родила ему сына Ивана. 
Сам Григорий Иванович 
недолго наслаждался от-
цовством, так как скон-
чался 12 мая 1812 г.
† 14 мая 1812 г.
Ж. – Юлия Ивановна Свешникова, род. около 1778 года; жива в 1813 г.
14. \ 7. Петр Иванович, 
от 1-го брака; род. около 1772 г.; губ. регистратор в Глуховском уездном суде (1789); поручик (1794); майор Крымского пех. полка; † до 1820 г., холостым; погребен в Семеновке.
15. \ 7. Павел Иванович, от 2-го брака; род. около 1778 г.; служил в Кинбурнском драгунском полку; 9 янв. 1802 г. — поручик при отставке; то же в 1832 г.; подкоморий Глуховского повета (1832); за ним с братом Алексеем нераздельных в Семеновке м. 28, ж. 26 душ (1836); за ним одним в Глуховском у. м. 20, ж. 22 души (1836); помещик и житель с Семеновки (1836-1842); холост в 1836 г.; † в 1849 г., погребен в Семеновки.
16. \ 7. Алексей Иванович, 
от 2-го брака; род. около 1784 года; служил в Таврическом гарнизонном батальоне; 25 янв. 1812 г. — штабс-капитан при отставке; помещик и житель с. Семеновки (1836-1842); помещик с. Тужимова, Перемышльского у., Калужской губ. (1830); за ним в Глуховском у. м. 34, ж. 21 душа (1836); † до 1844 г.; погребен в Семеновке.
Ж. – Варвара Алексеевна Белицкая, дочь надв. советника.
17. \ 7. Василий Иванович, 
от 2-го брака; род. около 1785 года; служил в Черниговском драгунском полку; 21 мар. 1809 г. — поручик при отставке; помещик Глуховского у. (1820); жив в 1825 г.; 9 июня 1830 г. разделился с братом Павлом имением, оставшимся после смерти родителей; † в 1830 г. холостым; погребен в Семеновке.
– \ 7. Анна Ивановна, 
от 1-го брака, род. около 1776 г.; девица в 1794 г.
За ___ Славским.
– \ 7. Ирина Ивановна, 
от 2-го брака; род. около 1782 г.; † девицей до 1830 г.

VI.

18. \ 8. Евграф Иванович, род. около 1804 г.; 
с 1819 г. служил в 40 егерском полку; с 1821 г. прапорщик.
19. \ 8. Герасим Иванович, род. около 1805 г.; в службе с 23 окт. 1820 г. подпрапорщиком в 15 егерском полку; 14 окт. 1824 г. — в Рыльский пех. полк; 15 февр. 1826 г. — прапорщик;
20 июн. 1826 г. — в Шлиссельбургский пех. полк; 10 сент. 1826 г. — в Бутырский пех. полк; 14 апр. 1831 г. — в Минский пех. полк; 2 июн. 1833 г. — подпоручик; 24 дек. 1834 г. — поручик; 11 мая 1837 г. — штабс-капитан при отставке; 6 мар. 1840 г. — пристав 2 стана Глуховского у.; 21 янв. 1841 г. — уволен; за ним Нежинского у. в м. Мрине 300 дес. земли и 18 м. п. душ, где и живет (1841).
Ж. – (31 окт. 1837 г. в м. Мрине) Варвара Федоровна Каталей, дочь губ. секретаря Федора Ивановича Каталея († до 1837).
20. \ 8. Иван Иванович, род. около 1810 г.
21. \ 8. Гавриил Иванович, род. 26 мар. 1815 г. в приходе с. Степановки, Глуховского у.; дворянин, житель с. Степановки (1834-1859).
Ж. – Евфросиния Афанасьевна ___.
22. \ 8. Алексей Иванович, род. 17 мар. 1818 г. в приходе с. Степановки; с 1834 г. служил в Селенгинском пех. полку.
– \ 8. Ольга Ивановна, жива в 1837 г.
За (1819) ___ Якимахом, подполковником и кавалером.
23. \ 9. Иван Васильевич, штабс-капитан (1834-1835); за ним в с. Вересоче м. п. 27 душ (1834).
– \ 9. Елена Васильевна, род. 21 мая 1807 г. в с. Вересоче.
За Иваном Антоновичем Сериковым-Антоновичем, титул. советником (1845), жителем с. Володьковой Девицы, Нежинского у. (1848).
24. \ 10. Аполлон Федорович, род. около 1798 г.; 4 мая 1821 года окончил курс Импер. Медико-Хирургической Академии лекарем 2-го отделения с определением в Брянский пех. полк; 14 мая 1825 г. — штаб-лекарь; 29 мар. 1827 г. — во временные военные госпитали Отдельного Кавказского Корпуса; 3 мая 1830 г. — старший полковой лекарь Апшеронского пех. полка; за усердное пользование больных в Тавризе в 1828 году пожалован Персидским принцем Аббас-Мирзой орденом Льва и Солнца 3-ой степ., на ношение которого Высочайшее последовало разрешение 12 нояб. 1831 г.; в 1829 г. прекращал чуму в Карсе и в Армении; 19 мая 1834 г. уволен от службы; 30 марта 1835 года делился с братом Петром имением родителей и брата Ивана; получил по этому разделу Лохвицкого у. в с. Гудимах и хут. Яловщине м. 24, ж. 22 души; † 7 февр. 1855 г. в с. Гудимах, где и погребен.
Ж. – Ульяна Яковлевна (Борсукова?).
25. \ 10. Петр Федорович, штаб-лекарь (1835); колл. асессор (1842); по разделу 30 марта 1835 г. получил в с. Гудимах и хут. Яловщине м. 24, ж. 20 душ.
26. \ 10. Иван Федорович, колл. регистратор † до 1835 .
27. \ 11. Михаил Иванович, от 2-го брака; род. 8 нояб. 1793 г. в с. Ташлике, Черкасского повета; "из вольного состояния"; 18 дек. 1814 г. — в службе канцеляристом в Херсонской Палате Гражданского Суда; 6 февр. 1819 г. — колл. регистратор; то же в 1828 г.
28. \ 11. Александр Иванович, от 2-го брака; род. около 1796 г.; "из польского шляхетства"; 8 мая 1808 г. — в службе копиистом в Керченской Таможенной заставе; 6 июня 1808 г. — канцелярист; 30 окт. 1817 г. — к письменным делам Канцелярии Таврического обер-форштмейстера; 31 дек. 1818 г. — колл. регистратор; 31 дек. 1821 г. — губ. секретарь; 24 янв. 1823 г. — уволен; жив в 1828 г.
29. \ 11. Константин Иванович старший, от 2-го брака; род. около 1797 г.; "из польского шляхетства"; в службе с 2 мая 1811 г. канцеляристом в Канцелярии Таврического обер-форштмейстера; 15 нояб. 1812 г. — уволен; 1 янв 1819 года — в Херсонскую Контрольную Экспедицию; 18 июн. 1820 г. — в 14 класс; 8 дек. 1821 г. — уволен; 16 дек. 1824 г. — квартальный надзиратель Екатеринославской Градской Полиции; 15 июн. 1825 г. — смотритель левой стороны Днепровской переправы в Екатеринославе; 7 сент. 1826 г. — смотритель Екатеринославского Тюремного замка; то же в 1827 г.; в 1827 г. бездетен.
Ж. – (1827) ___.
30. \ 11. Константин Иванович младший, от 2-го брака; род. около 1798 г.; "из вольноопределяющихся Днепровского у."; в службе с 18 июн. 1832 г. рядовым в Новомиргородском уланском полку; 7 июн. 1833 г. — унтер-офицер; 20 мая 1839 г. — прапорщик Подольского егерского полка; 22 мая 1840 года — подпоручик; 15 июн. 1841 года — поручик; 15 мая 1842 г. — уволен; помещик и житель Днепровского у. (1844).
31. \ 13. Георгий (Егор) Иванович, от 2-го брака; род. около 1802 г.; "из дворян Днепровского у."; в службе с 19 нояб. 1830 г. рядовым в Витебском пех. полку; 30 июн. 1831 г. — унтере-офицер; 18 окт. 1840 г. — в Подольский егерский полк; 1 мар. 1842 г. — прапорщик; 8 мар. 1844 г. — подпоручик при отставке; то же в 1867 г.; был в походах: 1831 г. — против поляков; 1841-1842 г. — против горцев; с 1867 г. — Днепровский уездный
предводитель дворянства; помещик и житель дер. Магдалиновки, Днепровского у. (1847); его имение (ценностью около миллиона рублей) наследовал № 39-й [Федор Аполлонович].
32. \ 12. Николай Иванович, род. 25 авг. 1806 г. в с. Бачевске; канцелярист (3831); в 1831 г. определен в военную службу; прапорщик (1836); за ним с братом Виктором в Глуховском у. м. 137, ж. 135 душ (1836); холост; † 1837.
33. \ 12. Виктор Иванович, род. 9 окт. 1809 года в с. Бачевске; канцелярист (1831); в службе с 26 мая 1831 г. подпрапорщиком в пехотном фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полку; 3 дек. 1834 г. — прапорщик Могилевского пех. полка; с 1836 г. — подпоручик; 31 мар. 1837 г. — уволен; был в походе 1831 г. против поляков, при Замостье, Модлине, занятии Кракова; за ним с братом Николаемродовых в Глуховском у. м. п. 147 душ и 6,000 дес. земли (1837); помещик с. Бачевска (1840-1854); † 1862.
Ж. – Мария Максимовна Крамаренко, дочь майора Максима Григорьевича Крамаренка.
34. \ 13. Александр Григорьевич, род. около 1801 года; † в молодости.
35. \ 13. Иван Григорьевич, род. около 1809 г.; 
окончил курс С.-Петербургского Высшего Училища; в службе с 27 февраля 1828 г. колл. регистратором в Экономическом Комитете; 27 февр. 1831 г. — в 12-й класс; 27 июл. 1833 г. — в С.-Петербургскую Градскую Думу; 12 мар. 1834 г. — помощник столоначальника; 4 дек. 1834 г. — в 3 департамент Надворного Суда и. д. повытчика; 14 июл. 1836 г. — уволен; 11 февр. 1848 г., Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета, сослан на житье в Вологодскую губернию, с лишением всех особенных прав и преимуществ; мещанин г. Великого Устюга (1866-1868); в 1865 г. разрешено ему возвратиться в Глуховский у.; 12 нояб. 1868 г. Высочайше возвращены ему права состояния и дозволено вступить в гражданскую службу; владелец с. Семеновки (1866); 
В 1854 г. Глуховский уезд-
ный суд вызвал Великоустюгского ме-
щанина Ивана Григорьевича Пироцко-
го по делу об имении и капитале, ос-
тавшимися по «беспотомно» умершем 
дяде его, помещике Глуховского уезда Павле Ивановиче Пироцком. Но Иван 
Григорьевич на тот момент был не в 
состоянии заплатить даже апелляцион-
ных денег по этому делу. Земли в селе 
Семеновке унаследовала дочь Алексея, 
жена подпоручика Елена Алексеевна 
Янова, а двоюродному брату из наслед-
ства выделила в 1856 г. лишь старый 
владельческий двор.
Только в 1865 г. Иван Григорьевич 
Пироцкий получил право вернуться 
в Глуховский уезд. По возвращении 
он отстоял свое право на наследство 
в с.  Семеновке и получил из владений 
Яновой в свою собственность усадеб-
ный двор с садом, огородами, построй-
ками и более 200 десятин земли. За ку-
зиной же остались вновь выстроенный 
в 1866 г. двор, 2 кухни, кладовая с амба-
ром и двумя скотными дворами, посто-
ялый двор на Путивльской дороге, двор 
для шинкового заведения, дом для жи-
тельства священника села Семеновки, 3 
двора для жительства неимущих, водя-
ная мельница с сукновальней при ней и 
обширные земли в дачах с. Семеновки.
26 января 1866 г. Иван Григорьевич 
Пироцкий женился на двадцатилетней 
дочери губернского секретаря Анне Пе-тровне Снежковой, которая была на 35 
лет моложе своего супруга. Семейство 
поселилось в Семеновке, где 8 февраля 
1867 г. родился их первенец – Федор. 12 
ноября 1868 г. по Высочайшему повеле-
нию Государь Император Всемилости-
вейше возвратил Ивану Григорьевичу 
права, утраченные им по суду, и по даро-
ванной Монаршей милости вместо Вели-
коустюгского мещанина он получил пра-
во именоваться отставным Чиновником 
12 класса, а также ему было дозволено 
вновь вступать в гражданскую службу. 24 
января 1870 г. у Пироцких родился сын, 
которого назвали Григорием, а 21 мая 
1873 г. в семье появилось сразу два мла-
денца – близнецы Константин и Елена.
Иван Григорьевич Пироцкий скон-
чался 12 октября 1880 г. (в возрасте 71 
г.) и был похоронен на Вознесенском кладбище города Глухова. Любящие дети установили на могилах 
родителей идентичные памятники с 
надписями: «Здесь покоится прах чи-
новника 12 класса Ивана Григорьевича 
Пироцкого. Мир праху твоему дорогой 
наш отец. Любящие дети» и «Здесь по-
коится прах дворянки Анны Петровны 
Пироцкой. Мир праху твоему дорогая 
наша мать. Любящие дети».
† 1880.
Ж. – (26 янв. 1866 г. в Глухове) Анна Петровна Снежкова, род. около 1846 г., дочь губернского секретаря. скончалась 3 января 
1903 года и была похоронена на Воз-
несенском кладбище рядом с мужем. 
– \ 13. Анастасия Григорьевна, род. около 1811-1812 г.
– \ 16. Елена Алексеевна, род. 8 янв. 1830 г. в с. Тужимове, Перемышльского у.; упоминается в 1873 г.
За (1871) ___ Яновым, подпоручиком.
– \ 16. Анна Алексеевна, род. в 1831 г.


VII

36. \ 21. Иван Гаврилович, род. 15 сент. 1834 г. в с. Степановке;
 дворянин (1885); жил в с. Степановке.
Ж. – Васса Герасимовна ___.
37. \ 21. Николай Гаврилович, род. 4 дек. 1841 г. в с. Степановке; 
полковник, командир Мокшанского резервного батальона (1899).
38. \ 21. Яков Гаврилович, род. 8 окт. 1843 г. в с. Степановке; дворянин (1885); жил в с. Степановке.
Ж. – Елисавета Кирилловна ___.


Федор Аполлонович Пироцкий
https://uk.wikipedia.org
39. \ 24. Федор Аполлонович,
 род. 17 февр. 1845 г. в м. Сенче, Лохвицкого у.; восприемник колл. рег. Семен Яковлевич Борсуков; воспитывался в Петровском-Полтавском Кадетском Корпусе; в службе с 23 авг. 1863 г. юнкером во 2 военном Константиновском Училище; 28 июн. 1865 г. — портупей-юнкер; 19 сент. 1865 г. переведен в Михайловское Артиллер. Училище; 8 авг. 1866 г. — подпоручик Киевской крепостной артиллерии; в 1868 г. поступил в Михайловскую Артиллер. Академию, курс которой окончил в 1871 г. по 1-му разряду; 23 октября 1868 г. — поручик; 1 авг. 1871 г. — штабс-капитан; 8 авг. 1871 г. — прикомандирован к л.-гв. 2 артиллер бригаде; 25 ноября 1871 г. — помощник делопроизводителя в Главном Артиллер. Управлении; 13 янв. 1873 г. зачислен по гвардейской пешей артиллерии с чином поручика; 31 мар. 1874 г. — штабс-капитан; 1 янв. 1876 г. — делопроизводитель 7-го отделения того же Управления; 16 апр. 1878 г. — капитан; полковник (1892); за ним при с. Гудимах 69 дес. земли (1871); наследовал имение № 31-го [Георгия (Егора) Ивановича]; жил в дер. Масловке, Днепровского у. (1893-1894); † в апр. 1898 г.
Ж. – Юлия Филипповна Синельникова, дочь колл. регистратора.


Григорий Аполлонович Пироцкий

40. \ 24. Григорий Аполлонович
род. 23 янв. 1849 г. в приходе с. Венеславовки, Гадячского у.; акцизный чиновник в Бердичеве.
– \ 24. Мария Аполлоновна, род. 18 июн. 1842 г. в приходе с. Корсуновской слободки, Миргородского у.
– \ 24. Варвара Аполлоновна, род. 3 дек. 1843 года в приходе с. Корсуновской слободки; восприемница Мария, дочь ротмистра Якова Акимовича Борсукова.
– \ 24. Екатерина Аполлоновна, род. 23 нояб. 1846 г. в приходе с. Корсуновской слободки.
41. \ 33. Павел Викторович, род. 27 мая 1843 г. в с. Бачевске; губернский секретарь (1869); † холостым.
42. \ 33. Николай Викторович, род. 5 мая 1845 г. в с. Бачевске; прапорщик (1869); штабс-капитан; † 4 мая 1892 г.
Ж. – Анастасия Ильинична Тарнавская, дочь колл. асессора.
43. \ 33. Константин Викторович.
Ж. – Мария Михайловна ___, дочь священника.
– \ 33. Анастасия Викторовна, род. 5 янв. 1841 г. в с. Бачевске; † девицей.
– \ 33. Елена Викторовна, род. 19 янв. 1842 г. в с. Бачевске.
За ___ Трапезниковым, дворянином Курской губ.
– \ 33. Анна Викторовна, род. 26 мая 1846 г. в с. Бачевске .
За Александром Даниловичем Самоквасовым, подпоручиком.
– \ 33. Александра Викторовна.
За Николаем Александровичем Арбузом.
44. \ 35. Федор Иванович, род. 8 февр. 1867 г. в с. Семеновке; 
инспектор оброчных статей в Министерстве государств. имуществ.
45. \ 35. Григорий Иванович, род. 24 янв. 1870 г. в с. Семеновке; 
подпоручик 130 Херсонского пех. полка (1898). перед Первой мировой войной коман-
довал 2-й ротой 175-го Батуринского 
полка, квартировавшего в то время в 
Глухове.
46. \ 35. Константин Иванович, род. 21 мая 1873 г. в с. Семеновке; 
студент Рижского Политехнического Института (1898). состоял зем-
ским начальником 3-го и 5-го участков 
Глуховского уезда. Жил в Семеновке. По-
сле революции 1917 года Константин 
Иванович оставил семью и уехал в Мо-
скву. Его супруга с дочерьми уехала из 
Глухова в Киев.
– \ 35. Елена Ивановна, род. 21 мая 1873 г. в с. Семеновке (близнец № 46-го).
вышла замуж и жила в Москве.

VIII

47. \ 36. Иван Иванович, род. 21 февр. 1868 г. в с. Степановке.
48. \ 36. Петр Иванович, род. 20 июл. 1870 г. в с. Степановке.
49. \ 36. Митрофан Иванович, род. 22 нояб. 1872 г. в с. Степановке.
50. \ 38. Козьма Яковлевич, род. 11 окт. 1873 г. в с. Степановке.
51. \ 38. Алексей Яковлевич, род. 1 окт. 1875 г. в с. Степановке.
53. \ 38. Иван Яковлевич, род. 3 янв. 1877 г. в с. Степановке.
53. \ 38. Митрофан Яковлевич, род. 5 июн. 1880 г. в с. Степановке.
54. \ 40. Петр Григорьевич, род. в декабрь 1884 г.
/40. Алексей Григорьевич
/40. Николай Григорьевич 
55. \ 42. Александр Николаевич, род. 5 авг. 1876 г.
– \ 42. Варвара Николаевна, род 26 июня 1879 г.

Тамара Константиновна
Анна Константиновна
Маргарита Константиновна
Потомки Маргариты проживают в Киеве. 

3.4. Різні відомості.

Анна Николаевна, упоминается в 1674 г. За (1674) Павлом Николаевичем Бакуринским.

1667 р. новгород-сiверський шляхтич Олександр Колчицький заповiв Елецькому монастирю у Чернiговi i чернiгiвському єпископу Лазарю Барановичу с.Буянки, придбанi ним у Михайла Пироцького, який "маючи правом старовечным державную от ясне вельможного князя Гаштольда иже право тое презо военно крвове замешаней немоглоса задержати" . 1674 р. вже згадана нами Ганна Миколаївна Пироцька-Бакуринська разом з чоловiком Павлом Бакуринським продали любецькому священику Григорiю Пронкевичу "пляц с огородом" у Любечi . 

Під 1764 р. нам відомий  любецький сотенний канцелярист Iван Піроцький.

Тимофей Семенович Кудинович-Пироцкий, корнет в отставке (1802); в 1797 г. управлял экономией г. Стороженка в с. Довжике.

Мария Демковая Пероцкая, мещанка и обывателька м. Березного; ее духовное завещание — 21 сент. 1672 г.; † до 23 декабря 1698 г. Ее дочь была за Иваном Власовичем, Черниговским полковым сотником (дек. 1698).

Мариамна П., упоминается в 1839 г. в Лохвицком у. (жена № 10-го?).

Василиса Федоровна (дочь № 10-го?), 16 окт. 1837 г. подарила 2-му своему мужу Лохвицкого у. в с. Белогорелке и хут. Храпковщине 42 м. п. души.
За: 1) ___ Храпком;
2) Иваном Федоровичем Пащенком, капитаном (1838).

Пироцкий Петр Петрович
Родился в 1896 г., г. Чернигов; военнослужащий. Проживал: Гродненская губ..
Арестован 26 марта 1920 г. МЧК
Приговорен: МЧК 30 марта 1920 г., обв.: по политическим мотивам.
Приговор: освобожден. Решения по делу нет Реабилитирован в июле 2003 г. Прокуратура г.Москвы
Источник: Прокуратура г.Москвы.

По определению 1802 марта 15 дня Таращанского уезда Иосиф с сыном Матвеем, Александр и Гиполит Францовы сыновья 1828 мая 29 дня и ноября 5 дня Иван Стефановс сыновьями: Михаилом, Александром Константином 1-м и Константином 2-м и Юрием.
Примечание: Указ герольдии 1833 марта 31 за № 2752 о том, что Пироцких не следует считать происходящими от тех. Пироцких кои не имели в древности права на дворянство.

Серед козаків Чернiгiвського полку були представники багатьох родин 
любецької шляхти – Даничiв (Пiроцьких).
Вiдома лише одна згадка про надання маєтностей у Любецькiй околицi во время москлвського панування цей перiод.
Фiларет (Гумiлевський) згадував, що за часiв московського панування земельнi
володiння отримала боярська родина Глiбовичiв (Глiбовичiв-Пiроцьких) [55,
с.226]. У 1571 р. родина Пiроцьких володiла селами Пiроцьк, Горськ, Плоским
лiсом, Творичiвським борком, ставком Турищ (Скурищ) та дiбровою Чарничин
лiс [56, с.64-66; 57, с.7-9].
55. Филарет. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. - Кн.6. - Чернигов:
Земская типография, 1874. - 341 с.
56. Лазаревский А.Л. Обозрение Румянцевской описи Малороссии. Вып.1. - Чернигов:
Губернская типография, 1866. - 390 с.
57. Лучицкий И.В. Материалы для истории землевладения в Черниговщине и Северщине
(1603-1645) // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. - 1901. - Кн.ХV. - Вып.I. -
Отд.III. - С.3-15.


4. Документи і акти.

№ 1

1571 р., 13 березня. Привілей польського короля Сигізмунда ІІ Августа зем‘янам 
Любецького староства Київського воєводства.

Жикгимонтъ Августъ, Божю милостью король Полский, великий князь Литов-
ский, Руский, Пруский, Жомоитский, Мазовецкий, Киевский, Волынский, Подляс-
кий, Инфлянтский панъ и дедичъ. Ознаймуемы тымъ листомъ нашимъ всимъ вобецъ 
и кождому зособна, кому то ведать належитъ, нинешнимъ и наптомъ будучимъ. 
Приходили до насъ земяне замку нашого Любецкого на имя Назаръ Тарасевичъ, 
которий держитъ землю названую Селгивскую, Миско Бывалкевичъ, которий зем-
лю Кувечицкую и островокъ Вылдынки, Смолигову и Серхову, Демидъ Карповичъ, 
которий держитъ землю Селганскую (Сельчанську. — І.К.) и Велитецъ и Семеничъ 
борокъ, Данило Глебовичъ Пероцкий, который держитъ землю Пероцкую и островокъ 
Скурищъ и дуброву у Черницина леска, Кондратъ а Дешко Даничи, котории держатъ 
землю Пероцкую и островъ Твереговский а Кривици, Богушъ Жогличъ, которий 
держитъ землю Гавриловщину и роспаши своей дубровы Серховское и Бычковщизны 
и съ тертежемъ за Пещею и селище Голковъ, Василей Семеновичъ Неданчицкий, 
которий держитъ землю Пенезевщину, Остапъ Сычковичъ, которий держитъ землю 
Голенищовскую, Богданъ а Лашко Репчичи, котории держатъ землю Пероцкую и 
дубровы власного тертежа ихъ противъ Кривиць, Скугаръ Логвиновичъ, которий 
держитъ землю Обыймецкую, Федко Антоновичъ, которий держитъ землю Пога-
ричскую и Алексеевскую, съ которихъ земль вышей описаныхъ каждый зъ нихъ зъ 
особы своеи ку службе нашой военной коня ставить. А ижъ деи листы и привилья, 
котории на тыи земли свои отчизныи мели отъ неприятеля нашого московського зъ 
маєтностями ихъ забраны суть, а иншии за погореньемъ отъ огня въ нихъ се зостати 
не могли, и били намъ чолом, абыхмо имъ тыи земли ихъ отчизныи моцъю нашою 
господарскою потвердили и на то имъ листъ нашъ дати велели, за которымъ бы они 
тыхъ земль своихъ отчизныхъ презпечне они сами, дети и потомки ихъ уживали, 
якожъ и староста нашъ тамошний любецкий урожоный Павелъ Ивановичъ Сопега, 
каштелянъ киевский, посполъ зъ ревизорми нашими тамошними о томъ за ними у 
причине писали, поведаючи намъ то, ихъ они тыхъ земль своихъ отчизныхъ здавна 
уживають и съ того службу нашу военную годне и пожиточне на той украини служать. 
А такъ мы, видячи прозбу ихъ слушную а маючи певную ведомость отъ старосты на-
шого тамошнего любецкого, ижъ то ихъ земли вышей описанные властная отчизна 
есть, которыхъ они зъ давныхъ часовъ уживаючи, намъ господару съ того службу нашу 
военную служатъ, зъ ласки нашое господарское тыи всъ вышей описаныи именья и 
земли ихъ зо всимъ на все, яко ся тыи земли зъ давныхъ часовъ сами въ собе мають, 
съ землями пашными, зъ боры, лесы, сеножатьми, съ пасеками, зъ реками, зъ озеры, 
зъ бобровыми гоны и зов сими належностями и пожитки, котори здавна ку тымъ 
землямъ ихъ прислухали, тымъ вышеймененымъ земляномъ нашимъ любецкимъ 
подтвержаемъ и умоцняемъ тымъ нашимъ листомъ такъ, ижъ они тыхъ всихъ вышей 
описаныхъ земль, яко властную свою отчизную мають держати и уживати они сами, 
жоны и дети и потомки ихъ на вечныи часы, служачы намъ господару и речи посполи-
той при томъ замку нашомъ Любецкомъ службу нашу земскую военную по тому, яко 
и иные земяне замку нашого Любецкого служатъ, а иншихъ никоторыхъ повиннос-
тей и роботъ до замку нашого Любецкого полнити не повинни; ведже еслибы межи 
тыми землями ихъ вышейописаными земли, кгрунты, албо якии пожитки и уходы до 
того замку нашого Любецкого здавна належачии были, тыи и теперъ и напотомъ ку 
замку нашошому держаны быти мають. А на сведецство того всего вышейписаного 
и печать нашу коронную до того листа нашого притиснути есмо росказали. Данъ у 
Варшаве … дня третегонадцать (у березні — саме цей місяць фіксується в усіх інших 
копіях цього документа. — І.К.) року Божого Нароженья тисяча пятсотъ семдесятъ першого, а кролеванья нашого року второго. Walentines Debinski R. P. cancellarius. 
Реляция вельможного Валентого Дебинскаго зъ Дебянъ, канцлира Короны Полское.
Акты об украинной администрации // Архив Юго-Западной России. — 1907. — 
Ч.VIII. — Т.V. — С.228-230.

№ 2

1607 р., 6 грудня. Боргова розписка шляхтичів Пероцьких Миколі Бакуринському.

Листъ и доброволній записъ от насъ всъх братій Николая, Іоанна, Ждана и 
Михаила Пяроцкихъ данній благородному его милости господину Николаю Ба-
куринскому въ томъ, что мы всъ обще, имъя тяжбу с желателями похитить наше 
владъніе оставшоеся от предковъ нашихъ, намъ наслъдственное спадшое, взяли въ 
позику в его благородія на правніе протори золотою монетою червонцовъ чотири 
тисячи на чотири года, а за прошествіе того срока должни мы оную вишпрописанную 
сумму чтири тисячи червонцовъ отдати, при отдачъ же тъхъ денегъ пятую тисячу 
червонцовъ проценту имъемъ наградити, а буди бы мы не въ состояніи того срока 
вишпрописанныхъ денегъ чотирохъ тисячей и процентовой пятой тисячи червонцовъ 
отдати, то маетность нашу, отъ предковъ нашихъ намъ наслъдственно спадшую, а 
имянно Ръпки съ людми по обоихъ сторонахъ ръчки жиючими со всъми угодьями, 
до тоя маетности принадлежачими, кромъ собственныхъ нашихъ жилыхъ домовъ, на 
въчность записать одолжаемся въ силъ нашихъ кръпостей и документовъ, а когда подъ 
Смоленскъ притягнетъ нашъ король съ своим войском тамо его величество просить 
имъемъ, чтобы по сему нашему листу своею государственною грамотою сіе благо-
родному его милости господину Николаю Бакуринскому утвердилъ. Писанъ 1607 
года мъсяца декабря 6 дня. (Мъста трехъ печатей). Будучи свъдомъ о добровольномъ 
семъ записъ по упрошенію обоихъ сторонъ при своей печати Петръ Ворошилскій ру-
кою власною подписуюсь. По прошенію господъ Николая, Іоанна, Ждана и Михаила 
Пяроцкихъ будучит свъдомъ о семъ добровольномъ записъ, данномъ благородному 
господину Николаю Бакуринскому при печати господина Симона Симгаревича 
писать неумъющаго, а Андрей Нъ(м)цевичъ, писатель сего листа, при печати своей 
власною рукою во мъсто его Симгаревича подписуюсь. До книгъ гродскихъ замку 
Луцкаго поданій и уписаній к дъламъ 1607 (?) года гануарія 9 дня. Съ подлиннаго 
польскаго перевелъ сію запись 1778 года іюня 17-го священникъ ръпецкій Андрей 
Максимовичъ.
Татищев Ю. В. Черниговские архивы (отчет о командировке в Черниговскую гу-
бернию в 1899 году). — Харьков: Типо-литография «Печатное дело» кн. К.Н.Гагарина, 
Клочевская ул. №5, 1901. — С.12-13.

№ 3

1609 р., 20 грудня. Грамота польського короля Сигізмунда ІІІ Миколі Бакурин-
ському із затвердженням купівлі Пероцької землі та інших маєтностей.


Жигмундъ Третій, Божию милостію король полскій, великій князь литовскій, 
рускій, прускій, жмодскій, мазовецкій, инфляндскій, шведскій и готскій, вандал-
скій, дедичный король, — ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ, кому бы то ведать 
надлежало, ижъ будучи весновъ з нами в обозъ нашемъ под Смоленскомъ панове 
шляхта урожони, ихъ м(и)л(ос)теве панове Глебовичи Пероцкіе, весполъ с паномъ 
Николаемъ Бакуринскимъ, постановившися пред нами, просили насъ, абисмо сей 
нашъ выдали листъ мененному пану Бакуринскому на то, что оны, панове Пероц-
кіе, продали свою землю дедичную за сумму доброй монеты червоныхъ золотыхъ 
тысячей пять и при насъ и речи посполитой очевисте взяли оны, панове Пероцкіе, в 
пана Бакуринского остатокъ пеніонзей двести таляровъ битыхъ и коня зо вшисткимъ 
зброеного доброго, у неволника вроды московской купленного за десать таляровъ 
битыхъ, котраго коня товариство, по прошенію обополномъ, ошацовали зе збруею-
панцеромъ триста таляровъ битыхъ. При которой землъ Пяроцковской леса, боры, 
дубровы, болота, ръки, перетоки, пташіе, зверине и той пуще ловле и рибніе на ръчце 
верхъ Вира, на млинъ займа противъ бору один ихъ, Пероцкихъ, берегъ противъ, 
мовитъ, лъсу, острова; здругого боку дуброва других сябровъ шляхтъ. Въ которой землъ по куплъ теперешной належить пану Бакуринскому двъ части отъ сябров уже 
его. До которой земли надлежить и островъ Туричи и лъсъ Черничинъ. На которой 
землъ оселе, люде, названіе Репки, по надъ ръчкою зъ едного боку и на другомъ по-
ловина. Которіе Пероцкіе, имене Николай з братами, ту свою добровольную продажу 
къкуисто тимъ листомъ записати пану Бакуринскому вручили, впросилисе жить на 
тъхъ добрахъ мешкално, не на уряде. При томъ за показаніемъ намъ купчихъ записовъ 
на добра свои Гусинке, Велковесь, Осняки, которые маетности лежатъ в воеводствъ 
Кіевскомъ. На которые всъ меновите добра Пероцковщизніе на особливомъ листе 
нашемъ граничене зъ документовъ его, пана Бакуринскаго, вибрано и ему записано. 
На что и мы, Государь, для вечного владънія при печати нашей руку подписали. Данъ 
в обозе подъ Смоленскомъ, року Божого тисяча шест сотъ девятого, декабря 20 дня. 
Zigismundus Rex.
Лучицкий И.В. Материалы для истории землевладения в Черниговщине и Северщине 
(1603-1645 гг.) // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. — 1901. — 
Кн.XV. — Вып.І . — Отд.ІІІ. — С.5-6.

№ 4

1664, листопада 30 (20). – Чернігів. – Заповіт Івана Яцкевича.

«Во имя Отца и Сина и Стого Дха Живоначалния и Неразділимия Троиці станся 
ку вічной памяти ныжей описанная.
Поневаж вшелякие речи сегосвітние, которие писмом обварованны не бывают 
и в запомненя прыходят, прето я, раб Бжий Иван Выздерт Яцкевич, будучи от Гда 
Бга хоробою навижоний, яко то в літех моїх дозрілих видячи себе же уже ближе до 
смерти нежели до живота, прето да (описка, має бути «за». – Ю.М., І.Т.) доброй своей 
памяти распоражаюс сей моей остатній волы тестамент, абы по смерти моей жадной 
турбациї не было меж малжонкою моею и діткамы моїмы, дочкой моею Варварою и 
вторим сном моїм Стефаном Сташевским, так теж и от приятелей моїх и от сусідов 
моїх близких, меновите от пнов [Ре]пчан, сябров моїх, в которых то Репчан и Данил 
(?) покупилем [ґрун]та за власную копу свою.Теды, полецивши дшу мою грішную в 
руці Гспду Бгу, напред ознаймую и отказую лежачие ґрунта в праве вечистом, которием 
купил у Миска Перецкого, дві части ґрунту ему належачее былы, за которие то дві 
части далем три тисячи золотих. Платилем рознымы речами так сребром, шатамы, 
конмі и быдлом рогатим и готовой сумми дві тисячи и на том ґрунте набилем мо[не]
ти (?) село Буянки на сирой (?) Корены и на тую част третию зостал мні винен тот 
же Миско дванацят сот золотих за пре зиск (?) за добранное (?) потишу (?). Теды то 
ныкому иншому, толко малжонці моей и дітками моїми у Кондрата Данича у часты Да-
ницкой купилем дві части, также Великим, за которие дві части осимсот золотих дал, 
а що небожчик тесть мой купил к тому ж прилеглий у дерпчан Ерий Терпицкий, иж 
ґрунт, прозиваемий Голубачи, у Семена у Войтенка и Вруковский и дал мні то у вині 
и на тим ґрунті осадилем слободу, прозивается Голубычи, и то ныкому иншому, толко 
малжонце моей из дітками; в той же Перотчизні засипалем греблю на реце Виру и млин 
належачий до Буянок и на другий право подаю до рук вторих сну своему, куплений 
за власную свое сумму у Семаков, двох братов, у Федора и у Нечая, далем оси[м]сот 
золотих, которий то ґрунт, прозивается Жечин (?), а на [то]м ґрунте осаділем слободу 
Буровицу. В том же ґрунте, хотячи себі пожитку найдоват, заложилем буды, майданов 
два с товаришем моїм Евстафием Астаматим над річкою Львиною, майданов два за 
Глуховом над рычкою Гирынкою с товаришем моїм Марком Кимбаровичем. Теды то все 
лежачие речи от мала до велика, якие вышшей меныл, нікому іншому, толко малжонце 
моей з діткамы моїми. И кто бы сміл и важился касоват и криду якую чинити позосталой 
малжонці моей з дітками, проклят буды, анафема в сем віці и в будущем и буду з ным 
міти суд пред судею справедливим на [в]тором пришествиї Гспднем.
Діялося в Чернігове року 1664 ноеврия 20 д.
В подлиной подписано тако:
Ян Яцкевич.
Устне прошоний от пна Яцкевича Станислав.
Устне прошений о подпис руки Юрий (?) Пронкевич, злотник черніговский рукою.
Дейман Иосиф Дейнарович. 
(НБУВ. – ІР. –Ф. І. – № 66156. – Копія початку ХVІІІ ст.).


ПИРОЦКИЙ РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1984-12-07 МАРІУПОЛЬ ТАНКОВИЙ 4 0 0
ПИРОЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 0 1938-07-25 МАРІУПОЛЬ 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 32 0 53
ПИРОЦКИЙ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1958-06-16 МАРІУПОЛЬ ТАНКОВИЙ 4 0 0

ПИРОЦКИЙ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 0 1977-07-11 МАРІУПОЛЬ РІВНИННА 0 0
ПИРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 0 1943-06-28 МАРІУПОЛЬ КАРПИНСЬКОГО 70 0 53
ПИРОЦКИЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 0 1961-04-01 МАРІУПОЛЬ МЕТАЛУРГІВ 204 0 58
ПИРОЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 34010 1975-08-15 ЧЕРНІГІВ 50 РОКІВ СРСР 8 0 41
ПИРОЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1935-03-01 СКИБИН НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1973-01-20 СКИБИН НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 0 1967-01-23 СКИБИН НЕВІДОМА 0 0

ПИРОЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1935-07-01 СКИБИН НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1975-08-07 ЗАТОКИ НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 0 1976-12-02 ЧЕРНІГІВ 50 РОКІВ СРСР 8 0 41
ПИРОЦКИЙ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 0 1940-03-05 ГЛУХІВ ГОРЬКОГО 23 0 0
ПИРОЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВИЧ 0 1980-04-09 ЧЕРНІВЦІ МИКОЛАЙЧУКА 5 0 20

ПИРОЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1969-12-01 БАР ОСТРОВСЬКОГО 26 0 0

ПИРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 0 1985-01-31 ОЛЬШАНСЬКЕ ШКІЛЬНА 27 0 59
ПИРОЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 0 1973-02-10 ЧЕРНІГІВ ОДІНЦОВА 10 0 41
ПИРОЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ 0 1984-01-20 СТЕПАНІВКА ПЕТРОВСЬКОГО 22 0 0
ПИРОЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1977-02-26 ЖАШКІВ ВОРОШИЛОВА 29 0 0
ПИРОЦКИЙ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 0 1925-07-07 ЛЕНІНЕ КАРЛА МАРКСА 25 0 0
ПИРОЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1913-07-15 ВОРОХТА ГАЛИЦЬКОГО 0 0
ПИРОЦКИЙ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 0 1957-07-17 СТЕПАНІВКА ПЕТРОВСЬКОГО 22 0 0
ПИРОЦКИЙ БОРИС АБРАМОВИЧ 2914063 1948-06-08 М.КИЇВ ЛІХАЧОВА 5 0 35
ПИРОЦКИЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 0 1938-04-26 КОСТЯНТИНІВКА НАРОДНА 10 0 2
ПИРОЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1962-09-28 ОЛЬШАНСЬКЕ ШКІЛЬНА 27 0 59
ПИРОЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 0 1957-01-22 ЯРМОЛИНЦІ ХМЕЛЬНИЦЬКА 12 0 0
ПИРОЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 0 1957-01-22 ЯРМОЛИНЦІ НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 0 1959-11-22 БЕЗПЕЧНА НЕВІДОМА
ПИРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 0 1965-03-16 БЕЗПЕЧНА НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ НИКОЛАЙ АНАНЬЕВИЧ 0 1944-08-02 ЗАТОКИ КОЦЮБИНСЬКОГО 53 0 0
ПИРОЦКИЙ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ 0 1961-01-13 СМОДНА НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКИЙ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1938-09-27 СМОДНА ВІДСУТНЯ 0 0
ПИРОЦКИЙ АРНОЛЬД ПЕТРОВИЧ 24214 1931-04-10 ЛУЦЬК ВОЛІ 12 0 10
ПИРОЦКИЙ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ 22505 1969-09-18 СМОДНА БУДІВЕЛЬНИКІВ 8 0 0
ПИРОЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 0 1938-06-25 МАРІУПОЛЬ 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 32 0 53
ПИРОЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 0 1940-08-12 МАРІУПОЛЬ РІВНИННА 8 0 0
ПИРОЦКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 0 1976-12-02 ЧЕРНІГІВ 50 РОКІВ СРСР 8 0 41
ПИРОЦКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1972-08-28 СТЕПАНІВКА МАКСИМА ГОРЬКОГО 24 0
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 0 1980-03-06 ЖАШКІВ ВОРОШИЛОВА 29 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1938-08-03 ХАРКІВ ВОРОБЙОВА 9 0 41
ПИРОЦКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА 0 1972-05-21 ЯВТУХІ НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА 0 1982-05-28 ЯВТУХІ НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВНА 0 1937-01-14 СУМИ КОВПАКА 45 0 17
ПИРОЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 23841 1988-05-18 УМАНЬ БІЛЬШОВИЦЬКА 0 127
ПИРОЦКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 0 1947-05-01 ЗАТОКИ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО 0 0
ПИРОЦКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1981-02-24 ЯРМОЛИНЦІ КАРЛА МАРКСА 28 0 0
ПИРОЦКАЯ НАТАЛИЯ САВВОВНА 0 1979-04-27 МИРНЕ ЛІСОВА 28 0 0
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1960-07-27 ЧЕРНІВЦІ МИКОЛАЙЧУКА 5 0 20
ПИРОЦКАЯ ПЕЛАГЕЯ АНДРЕЕВНА 0 1927-11-16 МАЛА КАРАТУЛЬ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 0 0
ПИРОЦКАЯ ПАЛАГЕЯ АНДРЕЕВНА 0 1927-11-16 МАЛА КАРАТУЛЬ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 0 0
ПИРОЦКАЯ ПАРАСКА НИКОЛАЕВНА 0 1960-01-22 СМОДНА ВІДСУТНЯ 0 0
ПИРОЦКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА 52240 1929-01-12 НІЖИН ШЕВЧЕНКА 97Б 0 7
ПИРОЦКАЯ ОЛЬГА КИРИЛЛОВНА 0 1917-06-15 ЯВТУХІ НЕВІДОМА
ПИРОЦКАЯ ИРИНА БОРИСОВНА 0 1986-12-13 КОСІВ БУДІВЕЛЬНИКІВ 8 0 0
ПИРОЦКАЯ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 0 1942-11-01 ГЛУХІВ ГОРЬКОГО 23 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 0 1959-03-22 ЯРМОЛИНЦІ КАРЛА МАРКСА 28 0 0
ПИРОЦКАЯ НИНА НИКОЛАЕВНА 0 1938-03-09 ЛЕНІНЕ ПУШКІНА 73 0 22
ПИРОЦКАЯ ИННА ЯКОВЛЕВНА 0 1981-11-22 ЧЕРНІВЦІ МИКОЛАЙЧУКА 5 0 20
ПИРОЦКАЯ ЖАННА ФЕДОРОВНА 0 1980-12-05 СТЕПАНІВКА ПЕТРОВСЬКОГО 22 0 0
ПИРОЦКАЯ СОФИЯ АНТОНОВНА 0 1924-12-17 СТЕПАНІВКА ПЕТРОВСЬКОГО 7 0 0
ПИРОЦКАЯ АННА ЯКИМОВНА 0 1932-09-01 СТЕПАНІВКА ГОРЬКОГО 54 0 0
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА 0 1931-07-20 ЛЕНІНЕ КАРЛА МАРКСА 25 0 0
ПИРОЦКАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА 0 1982-05-28 ЩОЛКІНЕ ВІДСУТНЯ 54 0 24
ПИРОЦКАЯ БРОНИСЛАВА ГЕРИСИМОВНА 0 1937-10-13 БАР ОСТРОВСЬКОГО 26 0 0
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА АБДУМАЛИКОВНА 0 1967-07-31 КАМ'ЯНКА ПЕРЕМОГИ 10 0 0
ПИРОЦКАЯ АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА 0 2000-09-26 МАРІУПОЛЬ РІВНИННА 8 0 0
ПИРОЦКАЯ НЕЛЯ ВИКТОРОВНА 0 1969-10-11 ДОНЕЦЬК СОМОВА 32 0 4
ПИРОЦКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1973-07-28 ЧЕРНІГІВ ОДІНЦОВА 10А 0 41
ПИРОЦКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1973-07-28 НОВОСЕЛІВКА ЩОРСА 25 0 43
ПИРОЦКАЯ ГАЛИНА ИОСИФОВНА 0 1940-10-21 ОЛЬШАНСЬКЕ ЮРІЯ ГАГАРІНА 25 0 18
ПИРОЦКАЯ СВЕТЛАНА ЮРИЕВНА 0 1962-01-03 ОЛЬШАНСЬКЕ ШКІЛЬНА 27 0 59
ПИРОЦКАЯ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1961-07-26 КОСІВ ДЗЕРЖИНСЬКОГО 6 0 0
ПИРОЦКАЯ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 0 1977-06-29 МАРІУПОЛЬ ГОРЛІВСЬКА 6 0 153
ПИРОЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1959-07-06 СТЕПАНІВКА ПЕТРОВСЬКОГО 22 0 0
ПИРОЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА 0 1949-12-07 МАРІУПОЛЬ РІВНИННА 8 0 0
ПИРОЦКАЯ АЛЛА МИХАЙЛОВНА 0 1941-01-12 ТРОЇЦЬКО-ХАРЦИЗЬК СПАРТАКА 35 0 0
ПИРОЦКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 0 1963-09-13 МАРІУПОЛЬ ТАНКОВИЙ 4 0 0
ПИРОЦКАЯ НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1950-04-19 М.КИЇВ ВОЛГОГРАДСЬКА 37 0 96
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1961-12-24 МАРІУПОЛЬ 50 РОКІВ ЖОВТНЯ 20 0 39
ПИРОЦКАЯ АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВНА 0 1940-06-25 МАРІУПОЛЬ ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ 43 0 38
ПИРОЦКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 0 1963-09-13 МАРІУПОЛЬ ТАНКОВИЙ 4 0

 

Фамилия Имя Отчество тел дата рожд. нас. пункт ул. дом корп кв
ПИРОЦКАЯ АННА БОРИСОВНА 0 1976-01-11 М.КИЇВ ВОЛГОГРАДСЬКА 37 0 96
ПИРОЦКАЯ КСЕНИЯ БОРИСОВНА 0 1978-02-04 М.КИЇВ ВОЛГОГРАДСЬКА 37 0 96
ПИРОЦКАЯ АНТОНИДА ТРОФИМОВНА 0 1934-12-24 ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК КІМА 8 0 49
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА АБДУЛАЕВНА 0 1967-07-31 САПЕТНЯ БУЗЬКА 20 0 6
ПИРОЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 1980-03-02 СКИБИН НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА 0 1972-08-16 СКИБИН НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ГАЛИНА ФИЛИППОВНА 0 1936-07-01 СКИБИН НЕВІДОМА 0
ПИРОЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 0 1980-08-29 ЯВТУХІ НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА 0 1962-02-14 МАРІУПОЛЬ МЕТАЛУРГІВ 204 0 58
ПИРОЦКАЯ АННА ИВАНОВНА 0 1915-07-01 ТРОЇЦЬКО-ХАРЦИЗЬК СОВЄТСЬКА 22 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛИАНА НИКОЛАЕВНА 21145 1971-02-21 КОСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 65 0 6
ПИРОЦКАЯ ЗОЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1970-02-11 М.КИЇВ ОСНОВ'ЯНЕНКА 25А 0 0
ПИРОЦКАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 267661 1912-08-01 КРИВИЙ РІГ СТАНІСЛАВСЬКОГО 9 0 2
ПИРОЦКАЯ ЕЛЕНА АБДУЛАИДОВНА 0 1967-07-31 МИКОЛАЇВ БУЗЬКИЙ 20 0 6
0
ПИРОЦКАЯ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1962-02-22 ЩОЛКІНЕ ВІДСУТНЯ 54 0 24ПЕРОЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 0 1925-10-24 МАЛА КАРАТУЛЬ НЕВІДОМА 0 0
ПЕРОЦКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 0 1940-02-08 ОДЕСА АРКАДІЯ ГАЙДАРА 58 0 70
ПЕРОЦКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 0 1963-04-30 ОДЕСА КАРЛА МАРКСА 22 0 40
ПЕРОЦКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 0 1963-04-30 ОДЕСА КАРЛА МАРКСА 22 0 40
ПИРОЦКАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1976-03-07 ЖАШКІВ КОСМОНАВТІВ 6 0 0
ПИРОЦКАЯ ВЕРОНИКА БОРИСОВНА 0 1984-09-28 МАРІУПОЛЬ МЕТАЛУРГІВ 204 0 58
ПИРОЦКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 0 1981-09-02 ЗАТОКИ НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 0 1946-04-26 СКИБИН ПЕРЕМОГИ 11 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1938-08-03 СМІЛА ЦІОЛКОВСЬКОГО 4 0 0
ПИРОЦКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА 23841 1966-11-08 УМАНЬ БІЛЬШОВИЦЬКА 0 127
ПИРОЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1975-02-09 ЧЕРНІГІВ ОДЕСЬКА 10 0 0
ПИРОЦКАЯ ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 34010 1951-08-27 ЧЕРНІГІВ 50 РОКІВ ВЛКСМ 8 0 41
ПИРОЦКАЯ АЛЛА СТЕПАНОВНА 22549 1936-05-29 КОСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 178 0 0
ПИРОЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА 0 1960-06-06 СУМИ ЛЕВІТАНА 1 0 4
ПИРОЦКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1943-04-26 ЖАШКІВ ВОРОШИЛОВА 29 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1954-12-25 БЕЗПЕЧНА НЕВІДОМА 0 0
ПИРОЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1942-07-06 М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ 13 0 15
ПИРОЦКАЯ АЛЛА МАТВЕЕВНА 0 1939-05-04 КОСТЯНТИНІВКА НАРОДНА 10 0 2
ПИРОЦКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 0 1947-03-01 ЗАТОКИ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО
ПИРОЦКАЯ АННА ПАВЛОВНА 0 1955-07-08 ЯВТУХІ НЕВІДОМА 0 0

ПЕРОЦКИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 0 1969-10-31 ОДЕСА АРКАДІЯ ГАЙДАРА 58 0 70
ПЕРОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 0 1954-08-02 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАМКОВА 10 0 0
ПЕРОЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 0 1953-01-02 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МОЖАЙСЬКА 6 0 105
ПЕРОЦКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 71664 1958-10-13 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МОЖАЙСЬКА 6 0 134
ПЕРОЦКАЯ ВИТАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1981-01-01 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАМКОВА 10 0 0
ПЕРОЦКАЯ ВЕКЛА ЗОТОВНА 0 1930-08-13 МАЛА КАРАТУЛЬ ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 0 0
ПЕРОЦКАЯ ЕЛЕНА ВОЛОДМИРОВНА 0 1975-11-27 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЛЕНІНА 45 0 0
ПЕРОЦКАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1980-07-22 ЯЩИКОВЕ ЖОВТНЯ 13 0 12
ПЕРОЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1975-11-27 РОГАНЬ УЧБОВЕ МІСТЕЧКО ХДАУ 2 0 0
ПЕРОЦКАЯ ТАТЬЯНА ЗАХАРОВНА 0 1954-07-30 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МОЖАЙСЬКА 6 0 105
ПЕРОЦКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 51763 1980-07-25 ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МОЖАЙСЬКА 6 0 105
ПЕРОЦКАЯ СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1940-08-21 ОДЕСА АРКАДІЯ ГАЙДАРА 58 0 70


Підсторінки (1): Білики
Comments