Оратовськi

ОРАТОВСЬКІ
Do ich kręgu rodzinnego należały bracławskie rody: Kleszczowskich, Komarów, Juszkowskich czy Kublickich, kijowsko-podolscy Woroniczowie, Bolanowscy i Dąbrowscy z Korony27. Około zaś 1713 r., gdy właściciele ziemscy zaczęli wracać do swoich pustek, wtedy i Oratowscy wrócili do Oratowa. W 1765 r. O. dostaje, się w spadku po Oratowskich Stanisławowi Orańskiemu, chorążemu czernichowskiemu, który przez założenie słobody półwolnej, pobudził miasteczko do życia.

Бібліографія
AGAD w Warszawie, AZ, sygn. 2877, k. 72; AP w Krakowie, AS, Teki Rzymskie, teka XXVII, N 33, 53; teka XXVIII, N 48; teka XXXII, N 37; teka XLI, N 19; AP w Lublinie, Akta Trybunału Koronnego, sygn. 932, N 9; Ukraina.— Dz. I.— S. 101, 131— 132, 141; Dz. II.— S. 304, 431, 541, 556; Dz. III.— S. 719; Опись
актовой книги Кіевскаго Центральнаго Архива № 14...— С. 53; Опись актовой книги Кіевска-
го Центральнаго Архива № 20: Житомирская гродская записовая и поточная книга 1650 и
1651 годовт» / Составилт» И. П. Новицкій.— К, 1876.— С. 10; Архив ЮЗР.— Ч. 7.— Т. II.—
С. 398; Документи Брацлавського воєводства-— С. 104, 192, 197, 919—920; Herbarz Polski...—
Т. IV.— S. 130; Т. X.— S. 127, 366; Pułaski К. Kronika polskich rodów...— Т. І.— S. 52;
Rulikowski Е. Oratów / / Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego...— 1886.— T. VII.—
5. 572; Litwin H. Napływ szlachty polskiej...— S. 210.

І 

Сергій Оратовський
Serhiej Orat owski by³ przed staw ici elem gniazdow ego rodu Orat owsk ich z Oratowa nad rzek¹
¯yw¹, dop³ywem Roœki, który nadaв Hryækowi Jesmanowiczowi Kazimierz Jagielloñczyk.
Oratow scy dz ier ¿yli t¹ wieœ jesz cze w r. 1629 wraz z Czajho wem na rze ce ¯ydzie
Podobną pozycję w społeczności lokalnej mieli zapewne Oratowscy. W  1569 r. całość majątków rodzinnych była skupiona w rękach Serheja (zmarł  1584 r.), od 1574 r. wojskiego bracławskiego. Na dobra te składały się Oratów  (OpaTm) i Czahów (xIariB) w północnej części województwa oraz Prokopińce*  i Mierzwińce (MepBMHiji) w południowo-zachodniej. Po śmierci wojskiego 
Prokopińce i Mierzwińce odziedziczyli potomkowie córki, Teodory, zamężnej 
za Nikiforem Komarem. Po wojskim dziedziczył jego wnuk Andrzej (zmarł przed 1610 r.),
Василь .....

ІІ

Федора Сергійовна
Po śmierci wojskiego 
Prokopińce i Mierzwińce odziedziczyli potomkowie córki, Teodory, zamężnej 
za Nikiforem Komarem. 
....... Сергійович
Стефан Васильович
Rozległe dobra oratowskie wraz z Czahowem uległy już wcześniej podziałowi między Serheja a jego młodszego brata, Wasyla (zmarł przed 1608 r.). Po wojskim dziedziczył jego wnuk Andrzej (zmarł 
przed 1610 r.), po Wasylu, jego jedyny syn Stefan (zmarł po 1618 r.). 

ІІІ

Андрій
Po wojskim dziedziczył jego wnuk Andrzej (zmarł przed 1610 r.), po Wasylu, jego jedyny syn Stefan (zmarł po 1618 r.).
W tym czasie Czahów został oddany w dzierżawę Oleksiczom, którzy zadomowili się 
tu na dobre i gospodarowali zarówno w 1629 r., jak i 1664 r. Scheda Andrzeja  uległa rozdrobnieniu między jego liczne potomstwo. 
судовий позов, вручений у жовтні 1604 р. шляхтичеві Андрію Оратов-
ському (власникові Оратова — нині селище міського типу, центр одно-
йменного району Вінницької обл.) в справі за скаргою брацлавського під-
коморія Л. Пісочинського. З цього документа випливає, що міський
жорнищенський писар Ян Висоцький утік із Жорнищ до Оратова. 
Причому він прихопив із собою різні документи, в тому числі боргові
розписки від різних осіб. Перед своєю утечею писар позичив різні суми
грошей у місцевих мешканців, одяг, зброю тощо. Серед тих, хто в цьому плані стали клієнтами Я. Висоцького, були і деякі жорнищенські реміс-
ники. Йдеться, зокрема, про коваля Семена — він позичив міському
писарю 0,5 копи литовських грошей. З аналогічною сумою грошей роз-
сталися місцевий мельник Демко, а також єврей-солодовник (примітно, 
що Климентій Зиновіїв не лише визначив, чим займаються солодовники — 
виготовленням солоду (який здобувають шляхом пророщування злако-
вих, завдяки чому утворюються певні ферменти, потрібні для підтри-
мання технологічного процесу в пивоварінні та винокурінні), а й дійшов
думки, що народ конче потребує плодів праці цих ремісників і готовий
заради кінцевої продукцї, хмільного напою, змиритися з втратами зерна: 
I солодовника̀лю(д) многи(и) потрεбуεтъ: 
ко(т)ры(и) со́ло(д) на пиво из збожа готу́εтъ. 
А хоча (и) хлѣба людя(мъ) солодовникъ вмε(н)шаεтъ: 
εднакъ бε(з) того̀наро(д) ввε(с) нε пробува́εтъ66). 
Крім коваля Семена, мельника Демка та жорнищенського солодов-
ника, Я. Висоцькому довірилися слюсар Хома і різник Максим — віддали
йому по 20 грошів кожен. Щедрішим, порівняно з іншими жорнищен-
ськими міщанами, виявився кушнір Іван, адже він дав уже згаданому
позичальникові свою шаблю за 3 злотих польських67. 
67 Позов А. Оратовському до Вінницького гродського суду в справі за скаргою
Л. Пісочинського, 25.Х.1604 // Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років. — 
С. 919. 920
Кристина Стефановна
Drugą połowę dóbr oratowskich odziedziczyła po Stefanie Wasyłowiczu jego córka i jedyna spadkobierczyni Krystyna, która pierwsze małżeństwo zawarła ze Stefanem Kleszczowskim. 
Źródła odnotowują, że w 1640 r. byli oni właścicielami połowy Oratowa. Już jednak w 1645 r. Krystyna występowała pod nazwiskiem drugiego męża, Piotra Franciszka Dąbrowskiego, a przypadającą na nią połowę dóbr ora.towskich odziedziczyli jej potomkowie z tego właśnie małżeństwa.

IV

 
Василь Андрійович (zmarł po 1632 r.)
Jeszcze w 1629 r. rejestr podymnego odnotował, że Oratów z jego 319 dymami posiadali wspólnie 
Wasyl, Seweryn i Bohdan. W 1630 r. widzimy już te dobre podzielone na części między Wasyla, Seweryna, Bohdana, Juszkowską i Kublicką.
Wasyl był posłem na sejm nadzwyczajny 1632 r
Seweryn  Андрійович (zmarł po 1630 r.), 
Jeszcze w 1629 r. rejestr podymnego odnotował, że Oratów z jego 319 dymami posiadali wspólnie 
Wasyl, Seweryn i Bohdan. W 1630 r. widzimy już te dobre podzielone na części między Wasyla, Seweryna, Bohdana, Juszkowską i Kublicką.
Bohdan Андрійович (zmarł po 1630 r.)
Jeszcze w 1629 r. rejestr podymnego odnotował, że Oratów z jego 319 dymami posiadali wspólnie 
Wasyl, Seweryn i Bohdan. W 1630 r. widzimy już te dobre podzielone na części między Wasyla, Seweryna, Bohdana, Juszkowską i Kublicką.
Iwan Андрійович (zmarł po 1618 r.)
Iwan najwyraźniej umarł bezdzietny). 
Helenа Андрійовна
W 1630 r. widzimy już te dobre podzielone na części między Wasyla, Seweryna, Bohdana, Juszkowską i Kublicką.
~ Iwan Juszkowski
............ Андрійовна
W 1630 r. widzimy już te dobre podzielone na części między Wasyla, Seweryna, Bohdana, Juszkowską i Kublicką.
~ Stefan Kublicki.

V

Іван Васильович
W 1640 r. dziedziczyli tu syn Wasyla Iwan oraz synowie Seweryna Wasyl i Seweryn. Odnotowujemy ich jako właścicieli Oratowa także później (1649, 1650, 1651 r.). 
Василь Северинович
W 1640 r. dziedziczyli tu syn Wasyla Iwan oraz synowie Seweryna Wasyl i Seweryn. Odnotowujemy ich jako właścicieli Oratowa także później (1649, 1650, 1651 r.). 
Северин Северинович
W 1640 r. dziedziczyli tu syn Wasyla Iwan oraz synowie Seweryna Wasyl i Seweryn. Odnotowujemy ich jako właścicieli Oratowa także później (1649, 1650, 1651 r.).  Ora.towskim w latach 1569—1648 przypadł jeden urząd ziemski — wojskiego bracławskiego dla Serheja. Jego prawnuk 


* Prokopińce zostały potem przemianowane na Tomaszpol (Томашпіль).
 
З розпорошених джерел дізнаємось про Оратовського Василія - посла Брацлавського воєводства на сейм 1632 року, та про Клещівського Северина - посла Брацлавського воєводства на сейм 1654 року, про Стефана Клещівського - стольника брацлавського(1686 р.), який був одружений на Катаржині Оратовській.
Comments