ОпришовськіОПРИШОВСЬКІ гербу Власного/Сас (Oprischowscy) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі зі срібного муру, який обтяжено червоними ґратами, виникає золотий лев зі срібним узброєнням.Джерела:
– печатка Шандра Опришовського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 141; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 37–38).
– печатка Шандра Опришовського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1139; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 37–38).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 96, 121–122, 164.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/opryshovski/

Podobny los spotkał właścicieli Opryszowiec w pobliżu Krecliowiec. Wieś za.wdzięcza swą nazwę jakiemuś Wołochowi imieniem Oprisza Oprisz rozpowszech.nionemu w tern środowisku u.Szandro Opryszowski świadczy Hołoweńczycom 1424 r. 
a później bierze udział w zjeździe z bratem I w a ś k i e m 11. W następnych latach 
występują: J u r ko 1438, r. Seńko 1444 r. i Fedko z zięciem Iwaśkiem, zdaje się 
Medyńskim, oraz siostrą Anną za jakimś Andrzejem13. Część Opryszowiec była 
w zastawie u niejakiego Kuropatwy w sumie 20 kóp; wykupił ją Fedko 1447 r.
W r. 1487 występuje potomstwo nieznanego bliżej Wasyla, mianowicie I w a n z żoną 
Fenną, Waśko i siostra ich F e d i a, kwitująca braci z odbioru ojcowizny i matko.wizny 15. Na tern urywają się wiadomości o rodzie Opryszowskich. Lustracje z po.czątku w. XVI nie podają już imion właścicieli tej osady zapewne wskutek rozprószenia 
rodowców w ciągu walk z hosudarem mołdawskim.
11 Kadlec, Valaśi... str. 459, 466. 12 Paleograficzeskije snimki, nr
34. Notaty nr 141, 1139. lS Agz. XII. 346, 347, 1743, 3254, 3335. “ Ib. XII. 17*2. 16 Ib.
XIX. 1106. 1111.Comments