Олеша
ОЛЕШИ герба Брохвич (Oleszа herbu Brochwicz)

— великолитовский шляхетский род герба «Брохвич». Происходят от волынского боярина Александра, называемого Олешей или Олешко, который был женат на Елене Макасей. Их сын — Федор (Теодор) Олеша Олешкович в 1482—1486 годах был секретарем короля Казимира Ягеллончика и был женат на княжне Анне Острожецкой. У Федора и Анны был сын Петр, женат с Ольгой Челганской. Старший сын Петра и Ольги — Петр Петрович Олеша получил от князя Федора Ивановича Ярославича в 1508 году имение Бережное на Полесье. В 1524 году королева Бона подтвердила права Петра Петровича Олеши на Бережное, Городок и Парканы, что на Столинщине.


Według odnalezionych archiwal­nych zapisków, protoplastą tego rodu był feudalny ziemianin z Wołynia zwanym z ruska bojarzynem Aleksander, którego w tamtym miejscowym dia­lekcie, ludzie nazywali Olesza lub Oleszko. Cieka­wostką jest to, że na terenach jego dawnych włości zwanych powszechnie Stolińszczyzną, także i dzi­siaj nazywa się Olesiami ludzi o imieniu Aleksan­der czy Aleksy.


Syn tego bojarzyna Fiedko, który już oficjalnie nosił nazwisko Olesza, zwany także po ojcu Oleszkowiczem, został w 1482 roku sekretarzem króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, a wnuk proto­plasty tego rodu Piotr, piastował urząd podstolego mozyrskiego.


Tenże Piotr Olesza po ożenieniu się z Eudoksją (Jewdokiją) Fursową, otrzymał od pińskiego księcia Fiodora Jarosławicza dar w postaci ziemskich dóbr Bierieżnoje. Darowizna ta została zaakceptowana w 1508 roku przez samego króla Polski Zygmunta I Starego, prawdopodobnie na skutek wstawien­nictwa jego małżonki królowej Bony. Dokument ten, zachował się w oryginale do dzisiaj. Oto jego fragment w oryginalnej wersji:


„Ja kniaź Fiedor Iwanowicz Jarosławicz i so kniaginieju swojeju Olenoj czinim znakomito sim naszim listom, komu budiet potrieba jego wideti, albo cztuczi słyszati. Pożałowali jesmo, dali bojarinu naszomu Oleszi Petrowiczu sieło naszie Bierieznoje s ludźmi i so wsiemi popia ty, szto na nas chożiwali i z ich nasznymi ziemiami i bortnymi, i s senożatimi, i z jeży, oziery, z gaty, z lesy, s ługi, i so wsiemi inszymi wchody, szto k tomu siełu Bierieznomu zdawna prisłuchało…”


Potomkowie Oleszy – Oleszka byli właścicie­lami dóbr ziemskich na Polesiu w Tierebieżowie, Biereżnym, Nowo-Biereżnym, Borze Dubienieckim i posiadali nieruchomości w Wilnie, Rydze i Piń­sku do czasu zajęcia tych terenów przez sowieckie wojska w 1939 roku. Wszystkie kolejne pokolenia Oleszów cechowało rozsądne gospodarowanie swoimi dobrami, co w znacznym stopniu przyczy­niło się do ekonomicznego znaczenia Polesia. Ród Oleszów zasłużył tym sobie z całą pewnością, na miano prawdziwych patriotów swojej ojczystej po­leskiej ziemi.Олесским (волынско-полесским) является род Олешей герба Брохвич И. На белом поле родового герба изображен красный олень с золотой короной на шее в положении прыжка. Название рода происходит от имени двора Олешей, известного на земле галицкой в XIV в. В XVI в. Олеши расселились в поветах Мстиславском и Пинском. Родовым гнездом стало Бережное, принадлежащее роду в течение четырех столетий. Поэтому род именовался Олеши Бережненские.

Олеши были православными, затем униатами, католиками. Четверо из них являлись монахами базилианами. Во второй половине XVII в. первым в духовное звание доминиканского ордена вступил Ян Пиус, став игуменом витебского и других монастырей, автор религиозных трудов. Ксендзом францисканского ордена был четы- рехименный Иосиф Константин Филипп Антон."1508 год. Мая второго дня. Федор, князь Ярославич село Бережное с людьми... и со всеми пожитками Петру Олеше на вечность в Пинске передал".К XIX веку владения Олешей значительно выросли. Двенадцатым хозяином Старого и Нового Бережного, Теребежова, Городища, ряда других имений и домов в Вильнюсе, Риге и Пинске был Цезарий Антоний Олеша (1820—1892). Цезарий Антоний имел 11 детей: 6 сыновей и 5 дочерей. Еще при жизни он разделил между детьми имущество.Родовым девизом были слова «Non omnis moriar» («Все не умрем»). По семейному преданию, это были последние слова Петровича Олеши, плененного во время битвы с крымским ханом.

Согласно родословной Олешей, село «Березное» на вечное владение боярину Олешу Петровичу, подстолию мозырскому, дано по привилею от 2 мая 1508 г. князя Федора Ивановича Ярославовича и его жены, Елены Ярославовны . В привилее сказано: «... пожаловали есмо дали боярину нашому Олешы Петровичу село наше Березное, з людьми и зо всими поплаты, што на насъ хожывало, и з ихъ пашными землями, и з бортными, и з сыножатьми, и з езы, и з озеры, и з гаты, и з лъсы, и з луги, и зо всими иншыми уходы, што к тому селу Березному здавна прыслухало...». В 1523 г. по ходатайству Самуэля и Михаила Олешей привилей подтверждается грамотой короля Сигизмунда I. Князь пожаловал также Петровичу человека Ноздрияна и землю в Малых Орлах. Пожалование в 1524 г. подтвердила королева Бона.

Вплоть до XIX в. имение продолжало наследоваться по мужской линии, и Бережным одновременно владело несколько собственников. Поскольку Антоний, Гавриил и Кароль не имели наследников, то в 1804 г. владельцем имения стал их брат Ян с сыновьями Матвеем (1784 г.р.), Юрием (1787 г.р.) и Юстином. К этому времени Олеши владели рядом других имений. К ним перешло «по кудели» известное имение Немировичей-Щиттов Дубенец, однако примерно в середине XIX в. было утрачено и перешло к Кеневичам.

В XIX в. самым богатым владельцем среди Олешей был Цезарь Антоний (1820— 1892), сын Леона, женатый на Александре Орда. Он владел Новым и Старым Бережным (3143 десятины), Городищем. В 1856 г. купил Теребежов (имение с земельным наделом в 7207 десятин), в Виленском уезде — Зенонов и Стаховец, земельные участки в Вильно, Риге и Пинске .

Необычайно деятельный Цезарь служил ротмистром в российской армии, перед 1863 г. вышел в отставку и занялся хозяйством. Занимался скотоводством, сахароварением и эксплуатацией лесов в имениях. Цезарь имел шестерых сыновей и пятерых дочерей. Сыновья Эдвард, Эдмунд и Цезарь получили образование в Петербурге; Константин учился в Германии. Еще при жизни отец поделил свои владения. Имения получили не только сыновья, но и дочери, что не было принято в то время. Старший сын Константин, женатый на Камилле Орда, стал владельцем Нового Бережного, где кроме хозяйства занимался научными исследованиями, организовав во дворе обсерваторию. Эдмунд унаследовал соседнее имение Городище. Эдвард, офицер гвардейского полка, несколько лет провел в Тегеране и Константинополе, затем вернулся. Продав Теребежов, купил имение Шренск, где осел, женившись на Ванде Скажинской. Четвертый сын Эдвард (в семье было два Эдварда) стал владельцем Зенонова и Стаховца, а в виде приданого Людвиги Гоувальт добавились ее имения Гута и Волькишки в Лидском, Негримово в Новогрудском уездах. Большое имение Теребежов перешло Цезарю, юристу по образованию, женатому на Марии Жук-Скаршевской, который заложил в нем величественный дворец в неого- тических формах. К сожалению, сейчас от постойки не осталось и следа.

Утрачены и все другие усадьбы, кроме Нового Бережного Константина Олеши. Полуразрушенные захоронения остались от имения Юнище, родом из которого известный русский писатель Юрий Карлович Олеша (1899—1960), автор книг «Зависть», «Ни дня без строчки», «Три толстяка», рассказов, дневников. Это имение до сих пор сохраняет черты былого величия. Если вы, отправившись на отдых в санатории Белоруссии, решите совершить небольшую познавательную экскурсию, то осмотр этой усадьбы может стать очень неплохим вариантом. Особенно интересен старый пейзажный парк с множеством древесных экзотов.

На кладбище покоится Кароль Олеша, капитан войска польского, умерший в 1870 г. Отец Юрия Карл умер в Гродно, куда переехала семья в конце XIX в. Юрий жил и учился в Одессе, долгие годы работал в московской газете «Гудок», но не мог полностью принять уклад новой жизни и как писатель размышлял о «душе, брошенной в мир ужаса, которая хочет оптимизма».


Юрий Карлович Олеша происходил из ополяченного русского рода. Согласно документам, его предок Олеша Петрович со старшим братом Федором Петровичем Щепой являлись боярами князя Ярославича-Боровского, отъехавшего с двором из Московской Руси в Литву в 1456 году. В 1508 году «мая второго дня» боярин Городецкий Олеша Петрович получает за службу от пинского князя Федора Ивановича и жены село Бережное «с людьми и всеми пожитками на вечность в Пинске передал». То есть, фамилия, как часто было тогда, образована от имени основателя рода Олеши Петровича. Олеша – это, скорее всего, форма имени Алексей или Александр или прозвище. Род Олешей был обширен. В ранней его истории он был православный. Сохранились предания о подстолии (воеводе) мозырском Петре Олеше. Попав в плен к мусульманам, он не захотел отречься от Родины и жить с «неверными». Как гласит предание, в ответ на посулы и угрозы он ответил: «Не умру весь». То есть, согласно православной традиции – исповедаю бессмертие души и Воскресение. И изменить вере не могу. А далее с родом произошло то, что происходило с большинством древних белорусских фамилий. Под влиянием Польши и Литвы они приняли католичество и перешли на польский язык.


Двор Бережное (в последствии Старое Бережное) в Тернополе по привилею князя Федора Ивановича Ярославовича и его жены Елены в 1508 г. стал собственностью боярина Петра Петровича Олеши. В 1523 г. Сигизмунд I подтвердил право на владение. Олешам герба Брохвич, одному из наиболее знатных среди волынско-полесских родов, имение бессменно принадлежало до 1909 г. Среди владельцев XIX в. известность получил Цезарь Антоний Олеша (1820—1892), женатый на Александре, дочери Ивана Орды, ротмистр гвардии российской. Выйдя в отставку, он перееал в Тернополь и успешно занимался животноводством, сахароварением, рациональной эксплуатацией лесов. Приобрел ряд имений (соседнее в Теребежове), настроил домов в Вильно, Риге, Пинске. Цезарь не принимал участия в восстании 1863—1864 гг., но верил в него, опекал и помогал потерпевшим, старался защитить имения повстанцев от конфискации. Имел одиннадцать детей, которых в конце жизни обеспечил собственностью.


Старое Бережное — родовое имение в Тернополе, из которого вышло тринадцать поколений рода, досталось младшему сыну Владиславу, женатому на Терезе Межеевской. Здесь Олешами на рубеже XVIII и XIX вв. была заложена усадьба в формах классицизма. Она не сохранилась. На месте усадебного дома построено здание конторы колхоза, а на месте хозяйственного двора разместился парк сельскохозяйственных машин.


Из старого имения выделилось Новое Бережное с земельными угодьями в 1382 десятины, которое унаследовал Константин (1865 г.р.), женатый на Камилле Орде. Новый владелец, математик-астроном, получил образование в Тернополе, организовал обсерваторию и совмещал заботы по хозяйству с научной работой, являлся корреспондентом нескольких научных центров.

Польский исследователь Р. Афтанази выдвинул робкую гипотезу о полесских корнях писателя Ю.К. Олеши. Пинский журналист В. Ильенков привел убедительные аргументы в пользу этой гипотезы. А недавно её окончательно подтвердил краевед, бывший директор бережновской школы Андрей Цывис, который благодаря их статьям стал серьёзно заниматься изучением генеалогии рода Олешей. Краевед в своей статье "Столинские корни Ю.К. Олеши" (газета "Навіны Палесся", 2009, № 17) пишет: "(...) окончательный ответ даёт изучение хранящегося в НИАБ дела № 27 Минского Дворянского Депутатского собрания о дворянском происхождении рода Олешей (фонд 319, опись 2, дело 2319). Из помещённой в деле родословной № 1020 от 15.11. 1893 г. видно, что, отца Юрия Карловича зовут Карл Александр, деда – Антон Пётр, а прадеда звали Юстином Ивановичем (являлся кузеном бережновского помещика Цезария Олеши и совладельцем имения Бережное до 1824 г.). (...) Когда Олеши приобрели имение Юнище недалеко от деревни Юнище, пока не ясно, но зато известно, что в 1861 г. в костёле д. Осовая был окрещён отец писателя Карл Александр, а крёстным отцом был бережновский помещик Цезарь Олеша, на то время старший в столинско-пинской ветви рода".

Андрей Цывис уточняет и историю имения Бережное: "Следует указать, что с конца XIX в. имением Бережное частично владели Чемеринские. Фома Чемеринский выдал дочь Юзефу за Леона Самуиловича Олешу, владельца в 1820 году другой части имения. В 1824 году Фома Чемеринский выкупил ещё одну часть имения Бережное у Юрия и Юстина Олеши (прадеда писателя) и передал дочери. Леон Самуилович Олеша (1788-1842) выкупил в 1831 г. ещё одну часть имения у своих двоюродных братьев Антона и Игнатия Олешей и стал владельцем всего имения". Трудно только согласиться с краеведом в одном, что род Олешей имел московские корни. Обнаруженная В. Ильенковым в Бережном могильная плита капитана Польских войск, по мнению Цывиса, лежала на могиле Карла Самуиловича Олеши (1791-1870), родного брата Леона.

Какова дальнейшая судьба имения Юнище после проигрыша его в карты? В областном архиве найден документ о том, что имение "Юнище" под Столиным (граничило с имением "Маньковичи" князей Радзивиллов) в 1909 году купила баронесса Елена Николаевна Рауш фон Траубенберг (предположительно, жена командующего Минским военным округом, генерала от инфантерии Е.А. Траубенберга), вероятно, у Сергея Ивановича Жекулина, который, в свою очередь, купил его в 1900 году. К сожалению, пока неизвестно, у кого Жекулин приобрёл имение (возможно, что у Олешей). В 1911 году имением Юнище владел уже помещик Анатолий Родзянко, а в 1930 г. – его сын, гражданин Югославии Пантелеймон Родзянко просил разрешения поселиться в Польше, где у него есть имение ЮнищеBereżno Stare

Do znanych i zamożnych rodzin wołyńsko-poleskich należeli Oleszowie, herbu własnego (Brochwicz II Odmienny), z zawołaniem rodowym „Non omnis moriar". Miało ono pochodzić z czasów Piotra Oleszy, podstolego mozyrskiego. Dobra Bereżno na Polesiu w pow. pińskim oraz place w Horodku i Parkaniach Piotr Piotrowicz Olesza otrzymał od Fedora ks. Jarosławicza Borowskiego w 1508 r. Właśnie od nazwy otrzymanych dóbr Oleszowie zaczęli używać z czasem także przydomku „Bereżeński".

Drugi z kolei dziedzic Bereżnego — Teodor Piotrowicz Olesza, ożeniony z Hanną Hamszejówną, poświęcił się częściowo karierze wojskowej i otrzymał stopień rotmistrza. Jego syn Jan, żonaty z ks. Szujską, trzeci dziedzic, pełnił funkcję poborcy mścisławskiego, powierzoną mu przez sejm z 1581 r. — czwarty zaś, Florian, żonaty z Agnieszką Kurzeniecką, starościanką pińską, był w 1583 r. sekretarzem królewskim, a w 1607 r. wyznaczonym przez Sejm komisarzem do uspokojenia buntów kozackich; w 1615 r. był wojskim włodzimierskim. Stanowisko sekretarza królewskiego zajmował też następny, piąty z kolei dziedzic Bereżnego, Stanisław Olesza, który miał za żonę Joannę Horainównę. Michał, ósmy dziedzic rodowych dóbr, żonaty z Zofią Dubieniecką, był sędzią pińskim. Oprócz Bereżnego, posiadał on jeszcze majątki: Stare Konie, Kaski i Dubieniec. Jego potomkowie pełnili funkcje sędziów kapturowych pow. pińskiego, podkomorzego pińskiego, etc.

W ciągu XIX w. fortuna Oleszów znacznie wzrosła. Ostatnim, dwunastym z kolei dziedzicem Bereżnego Starego i Nowego, a także Horodyszcza, w 1856 r. nabytego Terebieżowa w pow. pińskim, Zenonowa i Stachowiec w pow. wileńskim o łącznej powierzchni ok. 20 000 ha, prócz tego posiadaczem domów w Wilnie, Rydze i Pińsku, był Cezary Antoni Olesza (1820-1892), żonaty z Aleksandrą Ordzianką. Cezary Antoni Olesza - chcąc zabezpieczyć się przed wygaśnięciem rodziny — miał jedenaścioro dzieci, w tym sześciu synów i pięć córek.

Siedziba Oleszów w Starym Bereżnie pochodziła zapewne z końca XVIII lub początków XIX w. Był nią niezbyt wysoki, drewniany, parterowy dwór klasycystyczny, wzniesiony na podmurowaniu. Od strony podjazdu, w jego jedenastoosiowej elewacji występował trójosiowy portyk o czterech kolumnach, wspierających trójkątny spłaszczony szczyt. Środkowa część domu była piętrowa. Lekko opadający w stronę przepływającego niedaleko Horynia teren sprawiał, iż od tyłu dwór był nieco wyższy. I tu znajdował się ganek kolumnowy z tarasem w dolnej kondygnacji i balkonem w górnej, skąd roztaczał się piękny widok na dolinę rzeki, poza którą mieścił się cmentarz rodziny Oleszów. Dwór kryty dwuspadowym dachem gontowym miał ściany tynkowane na kolor biały.

Dawne urządzenie Starego Bereżna uległo rozproszeniu już przed 1914 r. Ocalała więc tylko ta część zbiorów rodzinnych — głównie archiwum, portrety i trochę innych obrazów oraz mebli - która znajdowała się w Nowym Bereżnie, położonym w odległości kilku kilometrów od Starego Bereżna.

Dokoła domu mieszkalnego w Starym Bereżnie, należącym w 1939 r. do ks. Anny de Maille, córki ks. Stanisława Radziwiłła, rosły stare akacje, a w dalszej odległości wiele innych sędziwych drzew, w tym wspaniałe okazy topól nadwiślańskich i białodrzewi. Od bramy wjazdowej, przez dość duży park utrzymany w stylu angielskim, do podjazdu domu wiodła aleja lipowa, zasadzona już w początkach XX w.

Według: Roman Aftanazy
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej.
Tom II
Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław. 1992


Comments