Несвецькi

НЕСВЕЦЬКІ (НЕСВІЦЬКІ) - земянський рід луцького повіту, у XVI ст. володілв Несвічем під Луцьком. Так, у ревізії Луцького замку 1545 р. неодноразово згадуються земяни Несвіцькі, власники «Несвіча», де вони мали навіть право збирати мито66. Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року. – К.,2005. – С. 137, 140,150, 162, 167.

I генерация


Богуш Несвiцький
Несвецкий Богуш, б. Валынскай з-лi 204 адв.; с. 11
Андрій

ІІ генерація

Денис Богушевич
подключий луцкий и лантвойт.
Під час розгляду судових справ у січні 1567 р. до канцелярських книг
було внесено «оповеданье» господарського зем’яникна Луцького повітуДениса Богушевича Несвецького. З його змісту дізнаємося про передачу у
заставу частини отчизного маєтку Несвеч Д.Б. Несвецього підканцлеру ВКЛ,
двірному маршалку, берестейському і кобринському старості пану Остафію
Воловичу у сумі 400 кіп грошів литовських. Причому це була перезастава,
так як господарський зем’янин «за недостатком своим не могучи с тое части
своее у брата своего (Ільяша Несвецького. — Авт.) высвободити» (віддану
під заставу у сумі 200 кіп грошів), потребував «еще на выправу военную
двесте коп грошей»69.
69 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 268. — Л. 149–150.
Iлляш Богушевич Несвіцький (1561)
Опис двору села Угринів 1561 р.,зроблений під час передачі його в заставу
Янушем Прокоповичем Угриновським Ілляшу Несвіцькому: «напtрвtи двор, у дворt
будованя: свtтлиц двt, промtжку ними сtни;на дворt клtтка, погрtб, на погрtби хижка з двtма прихижки; изба з сtнми и с коморою,
стаиня рублtная, лазня з сtнми … при дворt
бровар с кадми, с котлом, котtл горeлчtнныи
с трубами и с кадми, .. став, млын. Окрім
того, у дворі налічувалося 17 голів великої рогатої худоби, 16 свиней, 15 гусей, шість
каплунів, збіжжя тощо17 .

№ 326 (25), жовтня 19, арк. 228-229.

Скарга господарського дворянина Ілляша Богушевича Несвіцького на Януша Прокоповича Угриновського про те, що 13.10.1561 р. Я.П. Угриновський за відсутності І.Б. Несвіцького виманив з маєтку його сина Адама і почав його обстрілювати з лука в полі, а наступного дня побив і дружину І.Б. Несвіцького, яка, приїхавши в маєток Я.П. Угриновського, намагалася забрати свого коня, якого Угриновський учора випросив. Свідчення врядового вижа – обсилання Я.П. Угриновського щодо коня, побиття дружини і стріляння з лука в сина.

№ 327 (26), жовтня 19, арк. 229-229 зв.

Скарга Януша Прокоповича Угриновського на Ілляша Несвіцького, який учора, приїхавши до його двора Угринів, побив скаржника, образив і наказав своїм підданим селянам вимолотити в гумні його пшеницю й жито.

~ Олена Федоровна
17. ЦДІАК України).  Ф. 25, оп. 1, спр. 3, арк. 194195; Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною коммиссиею для разбора древних актов при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (далі: АЮЗР).  К., 1911.  Ч. VIII.  Т. VI.  С. 9899.
Федір Андрійович
Петр Андрійович
Василь Андрійович


Адам Іляшевич
Маруша-Богдана Ілляшевна
Ян Васильович
Сасин Петрович


Федора Адамівна
~ Лев Васильович Несвецький


Нtсвtцкии Адам ИляшTвич, сын Иляша Нtсвtцкого 326
НtсвTцкии (НTсв­цкии) Илъяшъ (Илъяш, Иляш, Иляшъ) БогушTвич (Бг~ушtвич), зtмtнин
гсдрьскии 38, 68, 69, 76, 82, 205, 363, 374; дворTнин гсдрскии 41, 66, 70, 171, 224, 238, 
261, 284, 287, 298, 326, 327
Нtсвtцкии Дtнис Богyшtвич, зtмtнин гсдрьскии 171
Нtсвtцкии Лtвко Стасtвич, зtмtнин гсдрьскии 26
Нtсвtцкии Михаило, загоровскии врuдникъ 147; хоровскии (хорtвскии) врuдник Пtтра
Богдановича Загоровского, маршалка гсдрского 176, 380
НTсв­цкая [Иляшовна] Маруша, нTв­ста aорая 205
НTсв­цкая Богдана (=Маруша) Иляшовна, пан~на, дочка Иляша БогушTвича НtсвTцкого и
JлTны Atдоровны 76, 205
Нtсвtцкии АндрTи, брат Василя, отtц Пtтра а Atдора 167
НTсв­цкая Иляшовая JлTна Atдоровна, зTмuнка гсдрьская 76, 205, 243
НTсв­цкии Иляш БогушTвич (див. НtсвTцкии Илъяшъ БогушTвич) 
Нtсв­цкии ПTтръ, зtмtнин гсдрьскии 167
Нtсв­цкии Atдор, зtмtнин гсдрьскии 167
Нtсв­цкии Дtнис, дворtнин гсдрскии 129
№ 26 (25), 1560 грудня 23, арк. 15.


Раїна Григорівна (зі СлуцькихЧеконських), дружина Яна Несвіцького.


Скарга боярина кн. Олександра Федоровича Чорторийського Левка Солтановича Шпраського на Левка Стасевича Несвіцького та його слуг за наїзд на його слугу Дешка 22.12.1560 р. у діброві під час вигону худоби, побиття Дешка, пограбування коня з собаками. Свідчення врядового вижа – огляд поранень.

12 июня до луцкого гроду (гродского суда?) была внесена жалоба Василия Гулевича, Владимирского войского, и Михаила Янушевича Гулевича о нападении на дороге под Луцком 11 июня на Демьяна Гулевич (племянника Василия и двоюродного брата Михаила), а также на его родственников, друзей и слуг, осуществленная Маркияном Семашко со слугами, друзьями и солдатами роты Яна Тарновского (брата жены Маркияна), которые дислоцировались в Луцке. Среди нападавших фигурировали князь Юрий Чорторийский, Политан Слуцкий-Чеконський, Степан и Петр Солоневские, Сасин и Василий Петровичи Несвецькие, Гнивош, Фарисан и Матвей Кошки, а также слуги Василия Хренницкого и мещане, всего якобы более пятисот человек.


Подія, що трапилася приблизно за місяць до бійні під Омеляниками, у маєтку Лаврові, де сусідами Дем'яна Гулевича були Ян Васильович і Сасин Петрович Несвецькі. Ян фігурував у протестації Миколая Семашка як рукодайний слуга загиблого під Омеляниками Маркіяна. Як часто траплялося поміж шляхтою, чиї маєтки межували, це сусідство було обтяжене дрібними конфліктами, сліди яких фіксуються у ґродських книгах. Так, 4 грудня 1598 р. дружина Яна Несвецького скаржилася на Дем'яна Гулевича про наслання на її і чоловіка підданих у Лаврові, побиття і пограбування Там само. Спр. 53, арк. 589 зв .-590 зв.. Своєю чергою, 6 лютого Дем'ян Гулевич жалівся, що 17 січня в ніч з неділі на понеділок у Лаврові Ян Васильович і Сасин Петрович Несвецькі з помічниками і підданими перестріли його слугу, тяжко поранили і пограбували Там само. Спр. 55, арк. 139-140 зв. Там само. Арк. 184-184 зв.. А 5 березня він же присилав на уряд, оповідаючи про смерть одного з підданих, які були побиті і поранені тими ж Дем' яновими недоброзичливцями . Дрібні конфлікти, що були звичними поміж сусідами, скінчилися досить трагічно: 26 травня 1599 р. на ґроді дружина Яна Несвецького Раїна Данилевичівна з Чеконських скаржилася на Дем'яна Гулевича про вбивство свого чоловіка. За її словами, оскаржений постійно чинив кривди у маєтку Лаврові підданим її чоловіка, а також погрожував йому на різних місцях, «а то ни з жадного даня причины ему до того, толко для вытисненья выкрывженья з влостное убогое отчизны маетности его, части именья в Лаврове». Тож у ніч 14 травня він разом зі своїми слугами і гайдуками, а також зі слугами приятелів, а саме -- Івана Калусов- ського Був одружений з Настасею Романівною Гулевичівною, рідною сестрою Дем'яна (Ф. 26, оп. 1, спр. 12, арк. 223 зв.). і його сина Миколая, СтаніславаДружина -- Раїна Романівна, сестра Дем'яна (Ф. 26, оп. 1, спр. 12, арк. 223 зв.). і Остафія Вориських, Федора та Івана Гулевичів, Кіндрата Смиковського, РокгаліБув одружений з Марушею Романівною (Див.: Там само)., маючи з собою сина Олександра Гулевича, всього близько 50 осіб, потаємно під'їхали до лавровського двору Яна Несвецького. Потому, розібравши укріплення, увірвалися у двір, оточили будівлі, вибили двері до комори, де спав Несвецький з дружиною, винесли його на вулицю і почали сікти шаблями, а вагітну дружину «на таковую смерть его гледет велели», незважаючи на її прохання про милосердя. Несвецький через кілька годин, «волаючи о помсту до наивышъго, пану Богу духа отдал и с того света зшол».

У відповідь на скаргу Янової Несвецької Дем'ян Гулевич 6 червня вніс до ґроду протестацію, фрагмент якої вже цитувався, де звинуватив скаржницю, особу йому нерівну, нешляхетського стану -- «смєрьдовку» ЦДІАУК. Ф. 25, оп. 1, спр. 55, арк. 452-452 зв. Твердження Гулевича про неї як про дочку «Даниля поповича сь Слуцка, который сє потомь зваль Слуцкимь, а ижь за щастьємь своимь поняль быль дедичку в Чєкни, про то Чєконскимь нє будучи», не були безпідставні., в тому, що вона разом з Петровою Несвецькою і сином її Сасином, «будучи особами легкими и мало людємь знаємьіми, смели снать на мєнє, чоло- века почтивого, мужа доброе славы, и на сына моєго Алєксандра учинити протєстацье криминалныи, славе нашой доброй шкодливые, а правє доткливьіє» ЦДІАУК. Ф. 25, оп. 1, спр. 55, арк. 472-472 зв.. Тож Дем'ян Гулевич не лише був винуватцем смерті Яна Несвецького, кров якого волала до помсти, а й образив честь його дружини, відповідно, і всіх її родичів Слуцьких-Чеконських, підваживши легітимність їхнього місця в шляхетській спільноті. Ці події не могли пройти і повз увагу пана забитого, Маркіяна Семашка, адже про вбивство Несвецького як промовистого епізоду в історії ворожнечі Дем'яна з Маркіяном згадує Миколай Семашко у своїй протестації. Як видається, ці епізоди брутального беззаконня, до якого вдавався Дем' ян Гулевич, а також його родичі, й стали поштовхом до подій 11 червня під Оме- ляниками.


происшествие, случившееся примерно за месяц до бойни под Омеляниками, в имении Лаврове, где соседями Демьяна Гулевича были Ян Васильевич и Сасин Петрович Несвецькие. Ян фигурировал в протестации Николая Семашко как рукодайный слуга погибшего под Омеляниками Маркияна. Как часто случалось между шляхтой, чьи имения граничили, это соседство было обременено мелкими конфликтами, следы которых фиксируются в гродских книгах. Так, 04.12.1598 жена Яна Несвецького жаловалась на Демьяна Гулевича о послании подданных в Лавров на ее и мужа, избиении и ограблении178. В свою очередь, 6 февраля Демьян Гулевич жаловался, что 17 января в ночь с воскресенья на понедельник в Лаврове Ян Васильевич и Сасин Петрович Несвецькие с помощниками и подданными встретили его слугу, тяжело ранили и ограбили179. А 5 марта он же присылал на уряд, сообщая о смерти одного из подданных, которые были избиты и ранены теми же Демьяна недоброжелателями180.

Мелкие конфликты, которые были привычными между соседями, закончились довольно трагически: 26.05.1599 на гроде жена Яна Несвецького Раина Данилевичивна из Чеконських жаловалась на Демьяна Гулевича об убийстве своего мужа. По ее словам, обвиняемый постоянно оказывал кривды в имении Лаврове подданным ее мужа, а также угрожал ему на разных местах, «а то ни з жадного даня причины ему до того, толко для вытисненъя выкрывженъя з влостное убогое отчизны маетности его, части именъя в Лаврове». Поэтому в ночь 14 мая он вместе со своими слугами и гайдуками, а также со слугами приятелей, а именно – Ивана Калусовського181 и его сына Николая, Станислава182 и Остафия Вориських, Федора и Ивана Гулевичей, Кондрата Смыковского, Рокгали183, имея с собой сына Александра Гулевича, всего около 50 человек, тайно подъехали к Лавровскому двору Яна Несвецького. После того, разобрав укрепления, ворвались во двор, окружили здания, выбили двери в кладовую, где спал Несвецький с женой, вынесли его на улицу и начали сечь саблями, а беременную жену «на таковую смертъ его гледет велели», несмотря на ее просьбы о милосердии. Несвецький через несколько часов, «волаючи о помсту до наивышъго, пану Богу духа отдал и с того света зшол»184.

В ответ на жалобу Яновой Несвецькой Демьян Гулевич 6 июня внес в грод протестацию, фрагмент которой уже цитировался, где обвинил жалобщицу, лицо ему неровную, нешляхетского состояния – «смєръдовку»185, в том, что она вместе с Петровой Несвецькою и сыном ее Сасином, «будучи особами легкими и мало людємъ знаємыми, смели снать на мєнє, чоловека почтивого, мужа доброе славы, и на сына моєго Алєксандра учинити протєстацые криминалныи, славе нашой доброй шкодливые, а правє доткливыє»186. Поэтому Демьян Гулевич не только был виновником смерти Яна Несвецького, кровь которого взывала к мести, но и оскорбил честь его жены, соответственно, и всех ее родственников Слуцких-Чеконських, подняв (принизив?) легитимность их места в шляхетском сообществе. Эти события не могли пройти и мимо внимания господина убитого, Маркияна Семашко, ведь об убийстве Несвецького как красноречивом эпизоде в истории вражды Демьяна с Маркияном вспоминает Николай Семашко в своей протестации. Как представляется, эти эпизоды грубого беззакония, к которому прибегал Демьян Гулевич, а также его родственники, и стали толчком к событиям 11 июня под Омеляниками.


178 - ЦГИАУК. Фонд 25, опись 1,е. Дело 53, листы 589 оборот – 590 оборот

179 - Там же. Дело 55, листы 139-140 оборот

180 - Там же. Листы 184-184 оборот

181 - Был женат на Настасье Романовне Гулевичивне, родной сестрой Демьяна (Фонд 26, опись 1, дело 12, лист 223 оборот).

182 - Жена – Раина Романовна, сестра Демьяна (Фонд 26, опись 1, дело 12, лист 223 оборот)

183 - Был женат на Маруше Романовне (смотри: там же).

184 - ЦГИАУК. Фонд 25, опись 1, дело 55, листы 452-452 оборот

185 - Утверждение Гулевича о ней как о дочери «Даниля поповича съ Слуцка, который сє потомъ звалъ Слуцкимъ, а ижъ за щастъємъ своимъ понялъ былъ дедичку в Чєкни, про то Чєконскимъ нє будучи», не были беспочвенными.

186 - ЦГИАУК. Фонд 25, опись 1, дело 55, листы 472-472 оборот
заява в володимирському земському суді Януша Угриновського. Він оповідав, що Василь Гулевич, узявши за дружину його сестру Олександру, забрав у неї й тримає як свою власність частину маєтку Несвіч і все майно у ньому, що жінці записав попередній чоловік небіжчик Лев Несвіцький у «доживоття», на себе «пожитки оборочает». Натомість саму дружину «бъетъ, в жаднои речи еи вольносъти не даетъ», «до опису» її власності «примушаеть». Тож Угриновський повідомляє, що його сестра не записувала і не збирається записувати Василю Гулевичу свого майна Там само. - Ф. 26, оп. 1, спр. 6, арк. 194-195, 1585
Comments