Набжухи

НАБЖУХИ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Перші згадки про цей рід в актах ся-
ноцьких згадується наприкінці XV ст., зокрема
Набжухів у ролі посесорів села Ноздрич, яке було
власністю Диньовських.42 Невдовзі, у 1501 р. Ста-
ніслав Набжух купив право володіння Дамбрувки
разом із солтиством в якихось Миколи і Михай-
ла.43 Це село було також власністю Диньовських,
а згодом Тарновських. У 1501 р. Набжухи здійсни-
ли поділ маєтку, за яким Старший з братів, Стані-
слав отримав у посідання Дамбрувку, а молодший,
Іван  Ноздрич.44 Нарешті, у 1518 р. Андрій та Іє-
ронім Набжухи продали половину свого маєтку у
Дамбрувці Івану Боболі.45 Тоді ж таки, 1518 р.
Набжухи іменуються тенутаріями в Стжешові, який
віддали в оренду Івану Боболі.46 Також цього року
Андрій Набжух отримав у оренду від Анни з Зар-
шина, вдови по Якову Пенашеку, місто Заршин за
надану їй позику.47 Наприкінці першої пол. XVІ
ст. Набжухи кілька разів іменуються як власники
села Ходорувка в землі Сяноцькій.48
42 AGZ.  T. ХVI.  № 2447, 2450.
43 Там само.  № 2743, 2775.
44 Там само.  № 2828.
45 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 109-111.
46 Там само.  С. 114.
47 Там само.  С. 119-121.
48 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 146-150,
244.
49 ЦДІАЛ.  Ф
Comments