Мложовські

МЛОЖЕВСКИЕ, МЛОЖОВСКИЕ (Młożewski, Młożowski) герба Слеповрон.


кн. Олександр Пронський не був вповні «своїм» на Волині, тож і особи, що опинилися на
ґродських урядах за його старостування, значною мірою належали до групи
саме його близьких слуг немісцевого походження (уже згадуваний Станіслав
Петровський чи писар Петро Мложовський). Звернімо увагу на конфлікт між
цими урядниками, пов’язаний зі звинуваченням Мложовським Петровського
у нешляхетстві після того, як Петровський скандально «розпрощався» зі
старостою Олександром Пронським. Станіслав Петровський із Сестритова,
державця солоневський і лучицький, який мав королівську данину — кілька
волок у маєтку Ярославичах в Луцькому повіті, позивав Мложовського у
1590 р. до Трибуналу з приводу поширення чуток про його міщанське походження з міста Белзька31. Мложовський теж тримав частину у Яро-
славичах, присілку Луцька, яку, найімовірніше, отримав за протекцією
кн. Пронського, як і його ворог Петровський.
31 ЦДІАК України. — Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 38. — Арк. 95 зв.–96, 97 зв., 1590 р.


В 1662 София с Мложовских Щенснова Оленская подарила 3/4 имения Волчкович в Речицком повете дочери Феофилии и зятю Рафаилу Скоробогатым. При этом сама она проживала в Скоках (под Брестом?).


* * *

Мложевские, Мложовские (Młożewski, Młożowski) герба Слеповрон.

AGAD: 1589.02.15 Król potwierdza zeznanie Przecława Młożewskiego, złożone przed księgami kancelarii koronnej. Zeznał ustąpienie praw do 300 złotych, które dłużny mu jest Łukasz Sapieha, syn Michała, który to dług zapisany został w księgach grodzkich brańskich 24 kwietnia 1586 roku. Młożewski ustępuje praw Lwu Sapieże, podkanclerzemu litewskiemu, staroście słonimskiemu. Datum: Grodno.

1590.04.27 Król potwierdza zeznanie Jakuba Krzesińskiego, szlachcica z ziemi łęczyckiej. Zeznał on pokwitowanie Janusza Zbaraskiego, wojewody bracławskiego, starosty krzemienieckiego z sumy 30 tysięcy złotych, które otrzymał na podstawie zapisu wojewody, asekurowanego i podpisanego przez zmarłego Andrzeja Firleja z Dąbrowicy, kasztelana lubelskiego i starosty sandomierskiego, Krzysztofa Młożewskiego i Mikołaja Herbowskiego. Datum: Warszawa.


Popis Wojenny Ziemian Województwa Podlaskiego z roku 1528
Mołozewski Ziemia drohicka
Comments