Млотковські

1635 р. запис у гродській книзі 
веде «намісник замку київського Ян Млотковський», який того ж року титулюється 
підвоєводою [33, арк. 4, 6]. 
33. Центральний державний історичний архів України в м. Львові. – Ф. 140. – Оп. 1. – Од. зб. 125.
Comments