Лосятинськi


Michno Łosiatyński, ziemianin wołyński, żonaty z Romanówną Boteńczycówną 1517 r., stawił jednego konia na popis ziemi wołyńskiej 1528 r., a inni Łosiatyńscy także jednego konia. Bohdan i Maśko Hawryłowicze Łosiatyńscy, ziemianie wołyńscy, procesowali się 1550 r. z Szyryndą (ML. 65; Arch. Sang.). ¶ Bohdan występuje w różnych sprawach 1536-1562 r. Semen i Wasil Bohdanowicze i Iwan Maśkowicz 1609 r., a Semen z Mikołajem, synem Iwana, 1611 r. procesowali Wiśniowieckich o Olibesy i Szapińce (Bracł. III f. 1112; Woł. II f. 901). Juljanna, córka Bohdana, była za Olechnem Putoszyńskim 1597 r., a Juljanna, córka Maśka, za Jackiem Romanowiczem Białostockim 1586 r. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Semen sprzedał 1571 r. Bohdanówkę, dziedziczył z Wasilem na Łosiatynie i Buszkowcach 1583 r. ¶ Syn jego także Szymon, z Doroty Wąsowiczównej, miał syna Mikołaja, zmarłego bezdzietnie i córkę Marjannę za Szydłowskim (Andrzejem albo Stanisławem )1657 r. Tego czy innego Szymona żona, Anna Chomiakówna, odstąpiła przed 1622 r. część Hulanik synowi Janowi, który zapisał 500 florenów żonie Jadwidze Czengierzeckiej. Szymon zapisane mu przez żonę, Marynę Okorską, 300 florenów cedował klasztorowi w Poczajowie, który procesuje o tę sumę Wołkowskich 1635 r. (Teka W. Rulik.; Woł. VI A 112; IX f. 746). ¶ Bratem, zdaje się, Semena i Wasila był Hrehory, współdziedzic Łosiatyna i Bogdanówki 1570 r., podstarości krzemieniecki 1583 r. (Źr. Dziej. XIX). ¶ Iwan, współdziedzic Łosiatyna i Bereziec 1583 r., z żoną, Nastazją Kierdejówną Hoscką, sprzedali 1581 r. Dworzec pod Łuckiem Czaplicowi za 3,000 kóp groszy, a Nastazja darowała 1585 r. Zwierzów wnukom swoim po córkach: Aleksandrowi Aleksandrowiczowi Woroniczowi i Aleksandrowi i Jaroszowi Fedorowiczom Złobom Czerczyckim, umarła 1594 r. Obydwie córki ich - Woronina i Czerczycka, razem z trzecią, Aleksandrową Tyszyną, kupiły 1583 r. Bereznicę od Czaplica (Op. Łuc. 2058 f. 9; 2060 f. 12; Teka W. Rulik.). ¶ Mikołaj, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] syn Jana, procesował ze stryjem Semenem Wiśniowieckich o Olibesy 1611 r., dziedzic Chomutca, w kijowskim, 1618 r., kupił 1620 r. część dóbr Nadarzyńskich, w warszawskim, zeznał 1623 r. zapis na rzecz żony, Zofji (Anny) Uchańskiej, kasztelanicówny rawskiej, kupił dobra Radziwiłłów na Wołyniu od ks. Olbrachta Radziwiłła i obowiązał się przezwać je Łosiatynem, czego nie dopełnił i zasądzony 1628 r. przez Radziwiłła, pozwany 1634 r. o najazd przez Domaniewskich, wziął w zastaw 1639 r. od ks. Jeremjasza Wiśniowieckiego, dobra w kijowskim, pozwany 1642 r. przez Żytkiewicza o niedopuszczenie go do Kublicza. Córka jego Izabella, 1630 roku zakonnica (M. 165 f. 116; DW. 46 f. 1683; 47 f. 37; Woł. II f. 901; V B f. 145, 338 i 872; VI A f. 112; Kij. V f. 29; AGZ. X. 4015). ¶ Lew Łosiatyński v. Isernski, ożeniony z Juljanną z Korobków Olizarowską 1569 r., współdziedzic Olizarowa i Łosiatyna 1568-1583 roku. Wdowa po nim sprzedała 1585 r. część Bereziec za 1,400 kóp groszy Jarofiejowej Hosckiej (Op. Łuc. 2093 f. 44 i 49; Teka W. Rulikows.; Źr. Dziej. XIX). Fiedor i Paweł, współdziedzice Łosiatyna 1583 r. ¶ Jan, syn Maksyma, ożeniony z Anną Olechnówną Białostocką 1590 r. Halszka pozwała 1606 r. ks. Ostrogskiego o zbiegłych poddanych (Źr. Dziej. XXI). Katarzyna, żona Janusza Zabokrzyckiego 1606 r. Aleksandra, żona Piotra Podhajeckiego 1607 r. Teodora, żona Andrzeja Hulanickiego 1612 r. Wasil 1613 r. żonaty z Magdaleną Preweredowską, która sprzedała 1644 r. część Jałowicz Isajkowskiemu (Teka W. Rulikows.). ¶ Anna z mężem, Filonem Kotelnickim, trzymała w zastawie Koziatycze od Iwaszencewiczów 1618 r. Anna, żona Tychona Leduchowskiego, dziedziczka Kikuszowiec, w kijowskim, 1618 r. (Źr. Dziej. XXI). Gabrjel uczynił zapis żonie, Zofji Karbotównie 1630 r. (Op. Żyt. 14). Jan 1636 r. w starostwie lubeckim (Źr. Dziej. V). Anastazja, żona Michała Myszki Chołoniewskiego 1630 roku. Elżbieta, wdowa po Aleksandrze Bieleckim 1661 r. (Woł. VII C f. 97). N., towarzysz z pod chorągwi chorążego koronnego, uwolniony z niewoli tatarskiej 1668 r. ¶ Paweł, z ziemią sanocką, 1623 i 1626 r. Aleksander, z ziemią lwowską, 1632-1635 r., stawiali się na popisy (AGI. XX). ¶ Hieronim, miecznik trembowelski, umarł 1706 r. Zofja, żona Andrzeja Korczyńskiego 1769 r., w halickim.
1. ?? Łosiatyński
1.1. Hawryło (Gabriel) Łosiatyński ur ok 1500, posiada w 1545 Łosiatyn razem z Michną (brat)
1.1.1. Bohdan Łosiatyński ur 1536 zm 1562 (1550) 
1.1.1.1. Julianna Łosiatyńska (1597) + Olech Putoszyński 
1.1.1.2. Semen Łosiatyński (1609), sprzedał Bohdanówke (nad rz Ikwa), dziedziczy z Wasylem (brat) w 1583 na Łosiatynie i Baszkowcach [SKP]. Procesuje z Mikołajem (synem Jana i Nastazji Hosckiej) Wiśniowieckich w 1611
1.1.1.2.1. Semen Łosiatyński + Dorota Wąsowiczówna
1.1.1.2.1.1. Mikołaj Łosiatyński, zm bezdzietnie
1.1.1.2.1.2. Marianna Łosiatyńska za Stanisławem (Andrzejem?) Szydłowskim, ślub 1657
1.1.1.3. Wasyl Łosiatyński, współdziedzic Baszkowiec i Łosiatynia (1583, 1609) 
1.1.1.4. Hrehory Łosiatyński, współdziedzic Łosiatynia i Bohdanówki w 1570, podstarości krzemieniecki 1583 (1573) + kniahini Halszka Bielewska
1.1.1.4.1. Żdanna Łosiatyńska + kniaź Michał-Mikołaj Podhorski h Podhorski ur ok 1569 syn Hrehorego
1.1.1.4.1.1. Alexander książe Podhorski ur ok 1621 zm 1677, starosta karoliński, nowski i pernski
1.1.2. Maśko Łosiatyński, w 1550 procesuje się z Szyryndą
1.1.2.1. Iwan (Jan) Łosiatyński, płaci z Baszkowiec 4 grosze w 1570 [SGKP] (1573,1609) + Nastazja Hoscka h Kierdeja córka Bazylego. Sprzedaje w 1581 Dworzec Czaplicowi h Kierdeja 
1.1.2.1.1. Mikołaj Łosiatyński, dziedzic Chomutca 1618 (1611,1628,1642), kupił od Olbrachta ks Radziwiłła + Anna Uchańska, kasztelicówna rawska
1.1.2.1.1.1. Isabella Łosiatyńska
1.1.2.1.2. Eudoksja Łosiatyńska + Alexander Woronicz
1.1.2.1.3. ?? Łosiatyńska + ?? Czerczycki (1583) 
1.1.2.1.4. ?? Łosiatyńska + Alexander Tyszyna (1583) 
1.1.2.2. Julianna Łosiatyńska + Jacek Białostocki syn Romana
1.2. Michno (Michajło) Łosiatyński (1545)


1 Paweł Łosiatyński (1583) w Łosiatynie

Rodowód

16.11.1
Michno Łosiatyński, ziemianin wołyński,
16.11.2 & 1
żonaty z Romanówną Boteńczycówną 1517 r., stawił jednego konia na popis ziemi wołyńskiej 1528 r., a inni
16.11.3
Łosiatyńscy także jednego konia.
16.11.4
Bohdan
16.11.5
Maśko Hawryłowicze Łosiatyńscy, ziemianie wołyńscy, procesowali się 1550 r. z Szyryndą (ML. 65; Arch. Sang.).
16.11.6
¶ Bohdan występuje w różnych sprawach 1536-1562 r.
16.11.7
Semen
16.11.8
Wasil Bohdanowicze
16.11.9
Iwan Maśkowicz 1609 r.,
16.11.10
Semen
16.11.11
Mikołajem,
16.11.12
synem Iwana, 1611 r.
16.11.13 = 10
procesowali Wiśniowieckich o Olibesy i Szapińce (Bracł. III f. 1112; Woł. II f. 901).
16.11.14
Juljanna,
16.11.15
córka Bohdana,
16.11.16 & 14
była za Olechnem Putoszyńskim 1597 r.,
16.11.17
Juljanna,
16.11.18
córka Maśka,
16.11.19 & 17
za Jackiem Romanowiczem Białostockim 1586 r.
16.11.20
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
16.11.21
Semen sprzedał 1571 r. Bohdanówkę, dziedziczył
16.11.22
Wasilem na Łosiatynie i Buszkowcach 1583 r.
16.11.23
¶ Syn jego także Szymon,
16.11.24 & 23
Doroty Wąsowiczównej,
16.11.25
miał syna Mikołaja, zmarłego
16.11.26
bezdzietnie i córkę Marjannę
16.11.27 & 26
za Szydłowskim (Andrzejem albo Stanisławem )1657 r.
16.11.28
Tego czy innego Szymona
16.11.29 & 28
żona, Anna Chomiakówna, odstąpiła przed 1622 r. część Hulanik
16.11.30
synowi Janowi, który zapisał 500 florenów
16.11.31 & 30
żonie Jadwidze Czengierzeckiej.
16.11.32
Szymon zapisane mu
16.11.33 & 32
przez żonę, Marynę Okorską, 300 florenów
16.11.34 = 32
cedował klasztorowi w Poczajowie, który procesuje o tę sumę Wołkowskich 1635 r. (Teka W. Rulik.; Woł. VI A 112; IX f. 746).
16.11.35 = 21
¶ Bratem, zdaje się, Semena
16.11.36
Wasila był
16.11.37
Hrehory, współdziedzic Łosiatyna i Bogdanówki 1570 r., podstarości krzemieniecki 1583 r. (Źr. Dziej. XIX).
16.11.38
¶ Iwan, współdziedzic Łosiatyna i Bereziec 1583 r.,
16.11.39 & 38
z żoną, Nastazją Kierdejówną Hoscką,
16.11.40 = 38
sprzedali 1581 r. Dworzec pod Łuckiem Czaplicowi za 3,000 kóp groszy,
16.11.41 = 39
Nastazja darowała 1585 r. Zwierzów
16.11.42
wnukom swoim po córkach: Aleksandrowi Aleksandrowiczowi Woroniczowi
16.11.43
Aleksandrowi
16.11.44
Jaroszowi Fedorowiczom Złobom Czerczyckim,
16.11.45 = 41
umarła 1594 r.
16.11.46
Obydwie córki ich -
16.11.47 & 46
Woronina
16.11.48
i
16.11.49 & 48
Czerczycka, razem z trzecią,
16.11.50
16.11.51 & 50
Aleksandrową Tyszyną,
16.11.52 = 50
kupiły 1583 r. Bereznicę od Czaplica (Op. Łuc. 2058 f. 9; 2060 f. 12; Teka W. Rulik.).
16.11.53
¶ Mikołaj,
16.11.54
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
16.11.55
syn Jana, procesował
16.11.56
ze stryjem Semenem Wiśniowieckich o Olibesy 1611 r.,
16.11.57 = 53
dziedzic Chomutca, w kijowskim, 1618 r., kupił 1620 r. część dóbr Nadarzyńskich, w warszawskim, zeznał 1623 r. zapis na rzecz
16.11.58 & 53
żony, Zofji (Anny) Uchańskiej,
16.11.59
kasztelanicówny rawskiej,
16.11.60 = 57
kupił dobra Radziwiłłów na Wołyniu od ks. Olbrachta Radziwiłła i obowiązał się przezwać je Łosiatynem, czego nie dopełnił i zasądzony 1628 r. przez Radziwiłła, pozwany 1634 r. o najazd przez Domaniewskich, wziął w zastaw 1639 r. od ks. Jeremjasza Wiśniowieckiego, dobra w kijowskim, pozwany 1642 r. przez Żytkiewicza o niedopuszczenie go do Kublicza.
16.11.61
Córka jego Izabella, 1630 roku zakonnica (M. 165 f. 116; DW. 46 f. 1683; 47 f. 37; Woł. II f. 901; V B f. 145, 338 i 872; VI A f. 112; Kij. V f. 29; AGZ. X. 4015).
16.11.62
¶ Lew Łosiatyński v. Isernski,
16.11.63 & 62
ożeniony z Juljanną z Korobków
16.11.64 & 63
Olizarowską
16.11.65 = 63
1569 r.,
16.11.66 = 62
współdziedzic Olizarowa i Łosiatyna 1568-1583 roku.
16.11.67 = 63
Wdowa po nim sprzedała 1585 r. część Bereziec za 1,400 kóp groszy
16.11.68
16.11.69 & 68
Jarofiejowej Hosckiej (Op. Łuc. 2093 f. 44 i 49; Teka W. Rulikows.; Źr. Dziej. XIX).
16.11.70
Fiedor
16.11.71
Paweł, współdziedzice Łosiatyna 1583 r.
16.11.72
¶ Jan,
16.11.73
syn Maksyma,
16.11.74 & 72
ożeniony z Anną Olechnówną Białostocką 1590 r.
16.11.75
Halszka pozwała 1606 r. ks. Ostrogskiego o zbiegłych poddanych (Źr. Dziej. XXI).
16.11.76
Katarzyna,
16.11.77 & 76
żona Janusza Zabokrzyckiego 1606 r.
16.11.78
Aleksandra,
16.11.79 & 78
żona Piotra Podhajeckiego 1607 r.
16.11.80
Teodora,
16.11.81 & 80
żona Andrzeja Hulanickiego 1612 r.
16.11.82
Wasil 1613 r.
16.11.83 & 82
żonaty z Magdaleną Preweredowską, która sprzedała 1644 r. część Jałowicz Isajkowskiemu (Teka W. Rulikows.).
16.11.84
¶ Anna
16.11.85 & 84
z mężem, Filonem Kotelnickim, trzymała w zastawie Koziatycze od Iwaszencewiczów 1618 r.
16.11.86
Anna,
16.11.87 & 86
żona Tychona Leduchowskiego,
16.11.88 = 86
dziedziczka Kikuszowiec, w kijowskim, 1618 r. (Źr. Dziej. XXI).
16.11.89
Gabrjel uczynił zapis
16.11.90 & 89
żonie, Zofji Karbotównie 1630 r. (Op. Żyt. 14).
16.11.91
Jan 1636 r. w starostwie lubeckim (Źr. Dziej. V).
16.11.92
Anastazja,
16.11.93 & 92
żona Michała Myszki Chołoniewskiego 1630 roku.
16.11.94
Elżbieta,
16.11.95 & 94
wdowa po Aleksandrze Bieleckim 1661 r. (Woł. VII C f. 97).
16.11.96
N., towarzysz z pod chorągwi chorążego koronnego, uwolniony z niewoli tatarskiej 1668 r.
16.11.97
¶ Paweł, z ziemią sanocką, 1623 i 1626 r.
16.11.98
Aleksander, z ziemią lwowską, 1632-1635 r., stawiali się na popisy (AGI. XX).
16.11.99
¶ Hieronim, miecznik trembowelski, umarł 1706 r.
16.11.100
Zofja,
16.11.101 & 100
żona Andrzeja Korczyńskiego 1769 r., w halickim.
Comments