Літинські (Волод.п.)

ЛІТИНСЬКІ герба Ґрималя з відміною – земянський рід Володимирського повіту Волинського воєводства; родове гніздо - с. Літина, брацлавсько-волинський рід. 


І

Яцько (1528, 1545)
Jacko Letyński stawił jednego konia na popis ziemi wołyńskiej 1528 r., wraz z bratankiem dziedziczył na Liteniu 1545 r
село Літин виступає з 1545 року, коли це село належало до Яцька Летенського і за частину якого він платив казну від 11 димів, 9 городників, а Іван Летенський платив за другу частину Літина від 10 димів, та 9 городників.
Ванько


ІІ

Іван Яцькович (1570)
Скарга возного Володимирського повіту Івана Ваньковича Літинського на. Івана Яцьковича Літинського про наїзд ...
Волинський пан І.Летинський у тестаменті від 12 січня 1571 р. доручає свою жінку тестеві – пану Я.Колпітовському – і призначає опікуном свого брата – пана С.Дроздинського. Причому опікунські функції полягають у тому, що “опекунове мають жону и дети мои от всяких кривдъ боронити и справедливости имъ доходити”. Реальною розпорядницею і власницею майна він залишає “верную а цнотливую малжонку”, відписуючи їй свій родовий маєток, половину Летина, яка коштує шістсот коп грошей Великого князівства Литовського. Після того як діти стануть повнолітніми, вони мають віддати матері шістсот коп грошей, щоб вона дозволила їм успадкувати маєток. Якщо ж діти не повернуть грошей, то вона “не будет повинна ни щого, якъ з ыменя, с пашни, так и зо всих речей рухомых и статков домовых детям моимъ…, але во всем волна она спокоине тоє имене мое, половину Летина, на себе держати и вживаючи в тои суме шестисот коп грошей, и волна будет тую суму шестсот коп грошей кому хоче записати и даровати…” [20, 122]. 
20. Тестамент пана Яцковича Летинського його дружині та дітям // Волинські грамоти XVI ст. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 122.
Iwan, dziedzic Litynia 1570 r., ożeniony z Katarzyną Korowajówną Sielecką, miał córkę Katarzynę za Andrzejem Dedkiem Trypolskim 1587 r. i syna Michała, współdziedzica Litynia 1583 r.
Іван Ванькович

ІІІ

Михайло Іванович

ІV

Габриель Михайлович
Gabrjel, Aleksander, Raina, Anastazja i Ołena, dzieci Michała, mają sprawę w Łucku 1600 roku (Arch. Sang.; Źr. Dziej. XIX i XX; Teka Rulikow.). ¶ Gabrjel, ożeniony z Małgorzatą Mieleszkówną 1612 r., kupił cześć Sielca od Ostafa Korowaja 1606 r. i odprzedał ją tegoż roku Malińskiemu, a 1614 r. pozwał Malińskich, Jasińskiego, Siemaszkę, o części Sielca i Uhłów, należną mu po babce, 1620 r. opiekun Radowickich, dopełnił 1622 r. działu Litynia z Gniewoszem i Andrzejem Rzezanowiczem (Woł. IV f. 259; Teka W. Rulikow.).
Aleksander
Raina
Anastazja
Ołena Михайлівна

Можливо,  ідеться про Климентія Літинського, який тримав село у Базалійській волості на
Волині.Herb ich przedstawia mur bez wież, z czterema blankami, między któremi złoty krzyż, w otwartej bramie złamana czarna zapora w poprzek (Ostr. Nr. 1837).   ¶ Iwan, żonaty z Nastazją Piłatowską 1597 r. Szymon Lityński, inaczej Iwanowski, występuje 1597 r. w Kamieńcu i w Lublinie. Fedor, żonaty z Ewą Rymińską 1614 r. Stefan ożenił się z Halszką Hulewiczówną Drozdeńską, wbrew jej rodzinie, w której imieniu Konstanty Siemaszko wniósł 1636 r. protest do grodu w Łucku przeciw ważności tego małżeństwa. Syn ich Wacław, ma sprawę w Lublinie 1670 r. (A. Kamieniec. i Łuckie; Wyr. Lub. 73 f. 126; Zap. Lub. 57 f. 294; Teka Rulikow.). Zuzanna z Bystrzejowskich Letyńska, nabyła 1654 roku Błędowice i Brzeziny od Stanisława, sekretarza królewskiego (M. 392 f. 14). ¶ Adam, syn Andrzeja, zapisał 1631 r. dożywocie żonie, ks. Teodorze Puzyniance (podobno 1-o v. Filonowej Jelcowej). Nad córką ich Anną, wyznaczona 1634 r. opieka w osobie ks. Jerzego Puzyny i Aleksandra Żabokrzyckiego. W 1638 roku opiekunami jej są stryjowie, Serafin i Janusz. Anna jest 1654 r. wdową po Michale Strybylu (Zap. Lub. 33 f. 1046; Woł. V. B f. 661; VII. A f. 9; Teka W. Rulikowskiego). ¶ Józef, Jezuita, umarł 1718 r. Jacek, zapisał 10,000 floren. na budowę kościoła Jezuitów w Kamieńcu (Załęski). Tomasz, łowczy bracławski 1727 r. Jerzy, komornik graniczny bracławski 1777-1784 r. Stefan z synem Sewerynem Ksawerym i bratem Antonim Lityńscy Michałowicze, synowie Dymitra i Ewy z Jezierskich, wnukowie Antoniego, kwitowali Horodyskiego 1775 r. (Gr. Łuckie 2968 f. 586). Feliks, syn Łukasza, skarbnika owruckiego i Zuzanny Ciecholewskiej, wnuk Antoniego i Marjanny z Żegotów, w imieniu swoim i braci swych, Józefa, Karola i Wincentego, kwitował 1783 r. z odbioru sum z Dederkał, po pradziadach Żegotach (Gr. Łuckie).¶ Gałąź Lityńskich nosząca przydomek Piskorowicz, legitymując się w Galicji, podała jako swój herb Grzymałę odmien., choć prawdopodobnie szła z rodu Sasów ¶ Samuel, syn Konstantego i Ewy z Pohoreckich, pozostawił, z Marjanny Popielównej, Teresę Horodyską i Jana Piskorowicza, współdziedzica Kulczyc, wylegitymowanego ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim przemyskim, zmarłego 1822 r., po którym, z Marji Manasterskiej: Anna, Piotr, Jan i Teodor (A. Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.). Jan Piskorowicz, ur. 1790 r., zaślubił W Czortkowie 1817 roku Julję Kolpi (M. Zawadz.). ¶ Jan, żonaty z Heleną Nowosielską, razem z synami: Michałem, Janem i Bazylim, pozwał 1721 r. Nowosielskich o zabór części Biliny (Zs. Przem. 138 f. 244). Z tych synów: ¶1. Michał, z Magdaleny N., pozostawił synów: Karola, ur. 1763 r. i Jana Wacława Michała, ur. 1769 r., wylegitymowanych bez przydomku w Wydziale Stanów galicyjskich 1796 r. ¶ Karol miał, z Teresy Smólskiej: Stanisława, ur. 1798 r. (metr. w Komarnie), a ten, z Balbiny Mazurkiewiczównej, Józefa, ur. 1824 r. (metr. w Podkamieniu), wylegitymowanego w Wydziale Krajowym we Lwowie 1879 r., zaś Michał, ożeniony z Marjanną Pachowską, wraz z którą sprzedał 1794 r. posiadłości w Drohobyczu Dubrowlańskim, pozostawił: ¶a) Stefana, którego, z Marjanny Kulikowskiej, syn Meliton, współdziedzic Horyhladów, zaślubił 1846 r. Djonizę Brodzic Zawadzką, współdziedziczkę Firlejówki (metr. w Kutkrzu); ¶b) Gabrjela; ¶c) Aleksandra, po którego synie Ferdynandzie, córka Janina, panna; ¶d) Pawła, po którym, z Agnieszki Lachowskiej: Józef i Leopold Andrzej ożeniony 1857 r. z Józefą Sługocką. Tego dzieci: Klementyna Bałabanowa, Helena Lichtensteinowa, Marja Kielanowska, Michał i Leopold. Ostatni zostawił, z Włodzimiery Prochaskównej, Zygmunta i Apolonję (M. D. Wąs.). ¶2. Jan, miał syna Grzegorza Piskorowicza, współdziedzica Biliny, wylegitymowanego 1782 r., w sądzie grodzkim przemyskim, po którym, ze zmarłej 1793 roku Barbary z Łuckich: Mikołaj, Tacjanna Hordyńska, Helena Ohar-Assafatowa, Anna Bilińska i Marjanna Bilińska (A. Lwow. For. Nob.). ¶3. Bazyli, z Marjanny z Kaczkienowiczów Bilińskich, pozostawił: Jana Piskorowicza, wylegitymowanego razem z stryjecznym bratem Grzegorzem, w sądzie grodzkim przemyskim 1782 r. Po tym Janie, z Justyny Słotyłównej Bilińskiej, córka Zofja za Michałem Odynakiem Łuckim, wdowa 1827 r. i syn Joachim, dziedzic części Biliny Wielkiej, żonaty z Katarzyną Horoszkiewiczówną Jaworską, z której: Marjanna, wydana 1817 r. za Eljasza Mileszewicza Godź-Bilińskiego i Jan Piskorowicz, wylegitymowany ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1845 roku. ¶ Jan, dziedzic po ojcu części Biliny Wielkiej, ożenił się z Zofją z Rupniewa Ujejską i pozostawił z niej Michała, współdziedzica Bykowa, posła na sejm galicyjski, ożenionego z Malwiną Ortyńską, wylegitymowanego ze szlachectwa wraz z synami: Bronisławem Michałem i Bolesławem, w Wydziale Krajowym we Lwowie 1880 r. (M. D. Wąs.). ¶ Bazyli Piskarewicz Lityński z synami: Justynem, Faustynem i Janem Ignacym, syn Jana, wnuk Józefa, prawnuk Tomasza, praprawnuk Tomasza, syna Stefana, 1852 r.; a Erazm, syn Bazylego, 1853 r., wylegitymowali się ze szlachectwa w gubernji wołyńskiej (Spis.).


14.525.19
¶ Iwan,
14.525.20 & 19
żonaty z Nastazją Piłatowską 1597 r.
14.525.21
Szymon Lityński, inaczej Iwanowski, występuje 1597 r. w Kamieńcu i w Lublinie.
14.525.22
Fedor,
14.525.23 & 22
żonaty z Ewą Rymińską 1614 r.
14.525.24
Stefan
14.525.25 & 24
ożenił się z Halszką Hulewiczówną Drozdeńską, wbrew jej rodzinie, w której imieniu
14.525.26
Konstanty Siemaszko wniósł 1636 r. protest do grodu w Łucku przeciw ważności tego małżeństwa.
14.525.27
Syn ich Wacław, ma sprawę w Lublinie 1670 r. (A. Kamieniec. i Łuckie; Wyr. Lub. 73 f. 126; Zap. Lub. 57 f. 294; Teka Rulikow.).
14.525.28
Zuzanna z Bystrzejowskich
14.525.29 & 28
Letyńska,
14.525.30 = 28
nabyła 1654 roku Błędowice i Brzeziny od
14.525.31
Stanisława, sekretarza królewskiego (M. 392 f. 14).
14.525.32
¶ Adam,
14.525.33
syn Andrzeja,
14.525.34 = 32
zapisał 1631 r. dożywocie
14.525.35 & 32
żonie, ks. Teodorze Puzyniance (podobno
14.525.36 & 35
1-o v. Filonowej Jelcowej).
14.525.37
Nad córką ich Anną, wyznaczona 1634 r. opieka w osobie ks. Jerzego Puzyny i Aleksandra Żabokrzyckiego.
14.525.38
W 1638 roku opiekunami jej są stryjowie, Serafin
14.525.39
Janusz.
14.525.40 = 37
Anna jest 1654 r.
14.525.41 & 40
wdową po Michale Strybylu (Zap. Lub. 33 f. 1046; Woł. V. B f. 661; VII. A f. 9; Teka W. Rulikowskiego).
14.525.42
¶ Józef, Jezuita, umarł 1718 r.
14.525.43
Jacek, zapisał 10,000 floren. na budowę kościoła Jezuitów w Kamieńcu (Załęski).
14.525.44
Tomasz, łowczy bracławski 1727 r.
14.525.45
Jerzy, komornik graniczny bracławski 1777-1784 r.
14.525.46
Stefan
14.525.47
z synem Sewerynem Ksawerym
14.525.48
i bratem Antonim
14.525.49 = 48
Lityńscy Michałowicze,
14.525.50
synowie Dymitra
14.525.51 & 50
Ewy z Jezierskich,
14.525.52
wnukowie Antoniego,
14.525.53 = 49
kwitowali Horodyskiego 1775 r. (Gr. Łuckie 2968 f. 586).
14.525.54
Feliks,
14.525.55
syn Łukasza, skarbnika owruckiego
14.525.56 & 55
Zuzanny Ciecholewskiej,
14.525.57
wnuk Antoniego
14.525.58 & 57
Marjanny z Żegotów, w imieniu swoim
14.525.59
i braci swych, Józefa,
14.525.60
Karola
14.525.61
Wincentego,
14.525.62 = 54
kwitował 1783 r. z odbioru sum z Dederkał,
14.525.63
po pradziadach Żegotach (Gr. Łuckie).¶ Gałąź Lityńskich nosząca przydomek Piskorowicz, legitymując się w Galicji, podała jako swój herb Grzymałę odmien., choć prawdopodobnie szła z rodu Sasów
14.525.64
¶ Samuel,
14.525.65
syn Konstantego
14.525.66 & 65
Ewy z Pohoreckich, pozostawił,
14.525.67 & 64
Marjanny Popielównej,
14.525.68
Teresę
14.525.69 & 68
Horodyską
14.525.70
Jana Piskorowicza, współdziedzica Kulczyc, wylegitymowanego ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim przemyskim, zmarłego 1822 r.,
14.525.71 & 70
po którym, z Marji Manasterskiej:
14.525.72
Anna,
14.525.73
Piotr,
14.525.74
Jan
14.525.75
Teodor (A. Lwow. For. Nob.; M. D. Wąs.).
14.525.76
Jan Piskorowicz, ur. 1790 r., zaślubił W Czortkowie 1817 roku
14.525.77
Julję Kolpi (M. Zawadz.).
14.525.78
¶ Jan,
14.525.79 & 78
żonaty z Heleną Nowosielską, razem
14.525.80
z synami: Michałem,
14.525.81
Janem
14.525.82
Bazylim, pozwał 1721 r. Nowosielskich o zabór części Biliny (Zs. Przem. 138 f. 244).
14.525.83 = 80
Z tych synów: ¶1. Michał,
14.525.84 & 83
Magdaleny N.,
14.525.85
pozostawił synów: Karola, ur. 1763 r.
14.525.86
Jana Wacława Michała, ur. 1769 r., wylegitymowanych bez przydomku w Wydziale Stanów galicyjskich 1796 r.
14.525.87 = 85
¶ Karol miał,
14.525.88 & 87
Teresy Smólskiej:
14.525.89
Stanisława, ur. 1798 r. (metr. w Komarnie), a ten,
14.525.90 & 89
Balbiny Mazurkiewiczównej,
14.525.91
Józefa, ur. 1824 r. (metr. w Podkamieniu), wylegitymowanego w Wydziale Krajowym we Lwowie 1879 r., zaś
14.525.92 = 86
Michał,
14.525.93 & 92
ożeniony z Marjanną Pachowską, wraz z którą sprzedał 1794 r. posiadłości w Drohobyczu Dubrowlańskim,
14.525.94
pozostawił: ¶a) Stefana,
14.525.95 & 94
którego, z Marjanny Kulikowskiej,
14.525.96
syn Meliton, współdziedzic Horyhladów,
14.525.97 & 96
zaślubił 1846 r. Djonizę Brodzic Zawadzką, współdziedziczkę Firlejówki (metr. w Kutkrzu);
14.525.98
¶b) Gabrjela;
14.525.99
¶c) Aleksandra, po
14.525.100
którego synie Ferdynandzie,
14.525.101
córka Janina, panna;
14.525.102
¶d) Pawła,
14.525.103 & 102
po którym, z Agnieszki Lachowskiej:
14.525.104
Józef
14.525.105
Leopold Andrzej
14.525.106 & 105
ożeniony 1857 r. z Józefą Sługocką.
14.525.107
Tego dzieci: Klementyna
14.525.108 & 107
Bałabanowa,
14.525.109
Helena
14.525.110 & 109
Lichtensteinowa,
14.525.111
Marja
14.525.112 & 111
Kielanowska,
14.525.113
Michał
14.525.114
Leopold.
14.525.115 & 114
Ostatni zostawił, z Włodzimiery Prochaskównej,
14.525.116
Zygmunta
14.525.117
Apolonję (M. D. Wąs.).
14.525.118 = 81
¶2. Jan,
14.525.119
miał syna Grzegorza Piskorowicza, współdziedzica Biliny, wylegitymowanego 1782 r., w sądzie grodzkim przemyskim, po którym, ze
14.525.120 & 119
zmarłej 1793 roku Barbary z Łuckich:
14.525.121
Mikołaj,
14.525.122
Tacjanna
14.525.123 & 122
Hordyńska,
14.525.124
Helena
14.525.125 & 124
Ohar-Assafatowa,
14.525.126
Anna
14.525.127 & 126
Bilińska
14.525.128
Marjanna
14.525.129 & 128
Bilińska (A. Lwow. For. Nob.).
14.525.130 = 82
¶3. Bazyli,
14.525.131 & 130
Marjanny z Kaczkienowiczów Bilińskich,
14.525.132
pozostawił: Jana Piskorowicza, wylegitymowanego razem
14.525.133 = 119
z stryjecznym bratem Grzegorzem, w sądzie grodzkim przemyskim 1782 r.
14.525.134 = 132
Po tym Janie,
14.525.135 & 134
Justyny Słotyłównej Bilińskiej,
14.525.136
córka Zofja
14.525.137 & 136
za Michałem Odynakiem Łuckim, wdowa 1827 r.
14.525.138
i syn Joachim, dziedzic części Biliny Wielkiej,
14.525.139 & 138
żonaty z Katarzyną Horoszkiewiczówną Jaworską, z której:
14.525.140
Marjanna,
14.525.141 & 140
wydana 1817 r. za Eljasza Mileszewicza Godź-Bilińskiego
14.525.142
Jan Piskorowicz, wylegitymowany ze szlachectwa w Wydziale Stanów galicyjskich 1845 roku.
14.525.143 = 142
¶ Jan, dziedzic po ojcu części Biliny Wielkiej,
14.525.144 & 143
ożenił się z Zofją z Rupniewa Ujejską
14.525.145
i pozostawił z niej Michała, współdziedzica Bykowa, posła na sejm galicyjski,
14.525.146 & 145
ożenionego z Malwiną Ortyńską,
14.525.147 = 145
wylegitymowanego ze szlachectwa wraz
14.525.148
z synami: Bronisławem Michałem
14.525.149
Bolesławem, w Wydziale Krajowym we Lwowie 1880 r. (M. D. Wąs.).
14.525.150
¶ Bazyli Piskarewicz Lityński
14.525.151
z synami: Justynem,
14.525.152
Faustynem
14.525.153
Janem Ignacym,
14.525.154
syn Jana,
14.525.155
wnuk Józefa,
14.525.156
prawnuk Tomasza,
14.525.157
praprawnuk Tomasza,
14.525.158
syna Stefana, 1852 r.;
14.525.159
Erazm,
14.525.160 = 150
syn Bazylego, 1853 r.,
14.525.161 = 159
wylegitymowali się ze szlachectwa w gubernji wołyńskiej (Spis.).


Comments