Лисаковські


Rodzina: Łysakowski
Herb: Leliwa
Gniazdo: z Łysakowa w pilzieńskim


Pisali się: z Cieszacina, ze Strzelczyc,Джерело:Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.
Лысаковские
 Переселившийся на Русь не позднее 30-х годов XV в. краковский шляхтич Ян Лысаковский известен как владелец села Щитна (под Ярославом) и “ман” Ярославских. Он нес службу с солтыства в граничившем с Щитной Павловом селе и с ягайлова пожалования 1387 г. Яну Тарновскому ( села Монастырь, был женат на Елене Мжуровской, а умер в 1440 г. Ян имел сыновей Яна и Пелку (Павла) и дочерей Екатерину ( жену Марциша Моравского (1447 г.), Анну ( супругу Генрика с Великого Цешацина (1454 г.), и вышедшую в 1469 г. за перемышльского войта Миколая Балицкого Сусанну. В январе 1462 г. братья купили за 800 гривен у Спытка Ярославского села Пелкине и Кругел, а в июне разделили свои владения. Яну достались павловосельское солтыство, Щитна, Монастырь и 300 гривен доплаты от Пелки, которому были уступлены недавние купли.
Пелка в октябре 1470 г. получил 300 гривен приданого за женой Софией Кукижовской; в 1474 г. обменял заложенное ему братом село Монастырь на принадлежавшие Петру Внучку Добаневичи, добавив последнему 500 гривен; в 1481 г. отказался продать Пелкине и Кругел ссылавшемуся на право близости сыну Беаты Ярославской Рафаилу Гумницкому, не позднее февраля 1486 г. занял уряд перемышльского войского, в январе 1499 г. уступил Добаневичи и Пелкине племяннику Яну с условием содержать его до смерти, летом того же года передал Яну и должность войского, умер бездетным после мая 1503 г. В 1508 г. имеющая венную запись на Пелкине София “Пелчина” заплатила с 24-ланового села 7,625 гривен налогов.   
Старший брат Пелки, Ян, в 1462 г. получил за женой Екатериной 200 гривен приданого, в январе 1474 г. выкупил Монастырь у Петра Внучка и предоставил Спытко Ярославскому безвозвратную ссуду, за что был освобожден “de vazellitate servicii alias z maynstwa” с павловосельского солтыства и Монастыря. Избавившись от вассальной зависимости, Ян начинает кропотливую работу по перебазированию своих владений на восток Перемышльской земли в район (Судовой) Вишни. Первым шагом в этом направлении стал обмен оцененной в 200 гривен части Монастыря на половину села Долгомостиска (1475 г.). Затем последовала покупка Бортатина (1476 г.). Оставшаяся часть Монастыря стоимостью 300 гривен в 1477 г. была обменена на село Заречье и 112 гривен доплаты. В 1479-1482 гг. Ян приобрел за 1097,5 гривен у своих двоюродных племянников Яна и Ядвиги Мжуровских части Старых и Новых Рудников и Стрельчиц. Наконец, в 1483 г. была куплена за 420 гривен вторая половина Долгомостиски.
Купли сопровождаются распродажей земель в Переворесском повете: в 1477 г. Ян уступил за 350 гривен Долинским приобретенную ранее часть села Великие Журовичи; вероятно, в начале 80-х годов передал павловосельское солтыство Яну Забежовскому; умер не позднее весны 1485 г., оставив сына Яна и трех дочерей. Маргарита была женой Якова Цешацкого (1473 г.). Анна вышла за малопольского шляхтича Дерслава Лубенского (1483 г.), а сгинувшая в татарском плену Марта ( за Доминика Пшеперовского (1502 г.).
Еще при жизни отца Ян женился на дочери вишенского войта Сигизмунда Панаца Дороте (1477 г.) и получил за ней половину вишенского войтовства. Его второй женой была троюродная сестра (?!) Елизавета Моравская (1495 г.). Сохранив преемственность проведения земельной политики, Ян после продажи Щитны Яну Забежовскому (1486 г.) лишился последнего владения в Переворесском повете. Вырученные 300 гривен пошли на выкуп у Мжуровских части Стрельчиц (1492-1505 гг.). В 1508 г. с принадлежавших Яну (половины) вишенского войтовства, Добаневичей, Бортатина, Рудников и Стрельчиц было заплачено 4,75 гривны налогов.


Klichna Florjanowa z Łysakowa i Sobniowa procesowała 1399-1400 r. Jana z Sarbi o 40 grzywien posagu. Ta sama Klichna z Łysakowa, za zgodą dzieci swych: Jana i Jadwigi, żony Jakóba z Mokrosęku, sprzedała 1447 r. ojcowiznę swą Gambiczynę [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Dobkowi i Tomkowi, braciom, wójtom z Pilzna (Zs. Pilz. 3). ¶ Piotr z Łysakowa świadczył 1386 r. plebanowi z Beszowej. Córce Pełki, a swojej żonie, oprawił Bernard z Górki 400 grzywien na Górce i 10 na Kamieniu 1387 r. Pełka ma spraw ę z Pakoszem z Książnic 1398 r. Jasiek i Pełka procesowali się w Wiślicy 1427 r. z Piotrem z Zborowa (St. Pr. Pols. Pom. VIII; Piekos. ks. Wiśl.). Elżbieta, [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] siostra Jana Łysakowskiego, żona Janusza z Maciejkowic, dziedziczyła na Jaworzu i Gobikówce, które to dobra po śmierci bezdzietnej wnuka jej, Mikołaja Jaworskiego, objęła wnuczka Jana Łysakowskiego, Anna Dydyńska, bardzo już stara i sprzedała je Mieleckim 1519 r. (Str. Pr. P. P. VI. 165 i 183). ¶ Jan Łysakowski, od 1431 r. spotykany w orszaku Jarosławskich z Tarnowa, do aktu polubownej ugody między niemi przyłożył pieczęć swą z herbem Leliwa 1437 r., po przeprowadzeniu procesu z Buczackiemi sprzedał Zadorów za 300 grzywien Teodorykowi z Buczacza, a Siniów także za 300 grzyw. Michałowi z Buczacza 1437 roku, dziedziczył na Manastyrzu, Szczytnej, wójtostwie w Pawłowym siole. Żona jego, Helena Mzurowska, stolnikówna przemyska, kwitowała 1436 r. ojca swego, a 1440 r. już wdowa, zawarła ugodę z Ramszem i jego braćmi z Cieszacina, 1442 r. wyszła 2-o v. za Andrzeja z Wielkich Żurowic, który często nazywany od jej dóbr oprawnych Łysakowskim. Dzieci z pierwszym mężem było czworo: Jan i Pełka v. Paweł Pełka, Katarzyna i Anna. Katarzyna wyszła za Marcina z Morawska 1447 r.; Anna za Henryka z Wielkiego Cieszacina, obie otrzymały po 80 grz. posagu i kwitowały 1454 r. braci z ojcowizny i macierzyzny. Siostrą rodzoną Jana nazwana 1469 r. Zuzanna, żona Mikołaja Balickiego, wójta przemyskiego, który otrzymawszy za nią 300 grzywien posagu, oprawił jej 600 grzywien posagu i wiana. Sądzę, że była ona przyrodnią siostrą Jana, a córką Andrzeja z Żurowic. ¶ Pełka, inaczej Paweł Pełka, podstarości lwowski 1467-1479 r., wojski przemyski 1486-1499 r., razem z bratem kupił 1462 r. Pełkinie i Kruhel od Spytka z Jarosławia za 800 grzyw. i tegoż roku dzieli się z bratem dobrami, bierze Pełkinie i Kruhel i 300 grzywien dopłaty; oprawia żonie, Zofji z Kukizowa, 720 grzywien posagu i wiana na tych dobrach 1470 roku, nabył w zastaw 1473 r., a w dziedzictwo 1474 r. Dobaniowice i Zasławie za część Manastyrza i 500 grzywien od Wnuczka, zapisał 1477 r. pięć grzywien czynszu z Pełkiń na szpital w Jarosławiu, pozwany 1481 roku o skup z Pełkiń i Kruhla przez Humnickiego, urodzonego z Jarosławskiej, utrzymał się przy tych dobrach, otrzymawszy za żoną jeszcze 85 grzywien macierzyzny 1490 r., powiększył jej oprawę do 970 grzywien na całym majątku, rezygnował wieczyście 1499 r. dobra swe Dobaniowice, Zastawie i Pełkinie synowcowi swemu Janowi, który się zobowiązał za to utrzymywać go do śmierci, zrzekł się widocznie zaraz wójstwa przemyskiego na rzecz tegoż bratanka, żył jeszcze 1503 r., umarł bezdzietny. Wdowa po nim, pani oprawna Pełkiń 1508 r., została zwolniona od wyprawy wojennej 1509 r. z powodu zniszczenia jej dóbr przez przechodzące wojska (AGZ. XIII - XIX; Wierzb. IV. 9205; Paw.). ¶ Jan, podstarości lwowski 1465-1467 r., komornik graniczny przemyski 1472-1484 r., dziedzic połowy wójtostwa w Wiszni, Gorzyczan i lenny posiadacz wójtostwa w Pawłowosiole i Manastyrza, wspólnie z bratem posiada dom w Sandomierzu 1446 r., na mocy działu bierze Szczytnę i Manastyrz, z których ma spłacić bratu 300 grzyw. i zapisuje 400 grzyw. oprawy żonie Katarzynie 1462 roku, kupił za 250 grzyw. część Żurowic 1471 roku, zwolniony został dożywotnio 1474 r. z wasalstwa czyli maństwa z wójtostwa w Pawłowosiole i Manastyrza przez Spytka z Jarosławia, od którego razem z Rafałem z Jarosławia wziął za 2,000 grzyw. w zastaw całą Jarosławszczyznę, otrzymał 1475 r. konsens na wykup Bortatyna od braci: Jana i Wojciecha Garnyszów, odkupił 1474 r. część Manastyrza sprzedaną przez brata, i z dopłatą 220 grzyw. kupił zań 1475 r. Domahościska i Hubieszczyn, spłacił 1476-1478 roku Odrowążów z Domahościsk i wójtostwa w Wiszni, sprzedał 1477 r. część Żurowic Wielkich za 350 grzyw., a odkupił 1478 r. prawem bliższości po matce Strzelczyce i Rudniki po Mzurowskich, najechał 1481 r. w Łysakowie Jana Czarnego Snopkowskiego, który trzymał w zastawie część Łysakowa, oprawną jego siostry, umarł 1484 r., pozostawiając syna jednego Jana i kilka córek. ¶ Z córek: Małgorzata, żona Jakóba z Małego Cieszacina, kwitowała 1473 r. ojca z posagu wynoszącego 100 grzyw. gotówką i 50 grzyw. w perłach, i przyjęła oprawę 300 grzyw. od męża; Katarzyna, żona Piotra Branickiego z Brańczy na Borczu, kwitowała ojca 1481 r.; Anna, żona Dziersława Wilczka z Lubienia, kwitowała ojca i brata 1483 r., ta może Anna, była 1-o v. za Janem Dunikowskim, łowczym przemyskim; Marta, żona Dominika Przepiórowskiego, wzięta została, po zabiciu męża, do niewoli tatarskiej, a posag jej 100 grzyw. spłaca bratu Miklasz z Rudołowic 1502 r. ¶ Jan, wojski przemyski po stryju Pełce 1499 r., dziedzic wójtostwa w Wiszni, Dobaniowic, Bortatyna, Strzelczyc, Rudnik, Domahościsk i Zarzecza, a po stryju Pełkiń i Kruhla, ożeniony 1-o v. z Dorotą, córką Zygmunta Panacza, wójta z Wiszni 1477 r., zapisał 1495 r. drugiej żonie, Elżbiecie Morawskiej; 300 florenów oprawy na Domahościskach, oprawę tę podniósł do 300 złot. węg. i zabezpieczył na Rudnikach i Strzelczycach 1502 r., sprzedał Szczytnę za 300 grzywien Janowi z Zabierzowa, wójtowi z Pawłowosioła 1486 roku, dokupił resztę Strzelczyc i Rudnik 1492 i 1505 r., otrzymał jako poseł przemyski 1505 r., za wydatki poniesione na sejmie, 15 grzywien, umarł 1507 r. Córka jego, Elżbieta, zdaje się z pierwszej żony, żona Jana Orzechowskiego, kwitowała 1506 r. ojca z ojcowizny i macierzyzny, a mąż jej oprawił 600 florenów. Druga córka Magdalena, urodzona z drugiej żony, była żoną Jana z Orska Dunikowskiego, łowczyca przemyskiego 1516 r. Synów znamy czterech: ¶ Jerzy otrzymał konsens 1521 r. na wykup wójtostwa w Wiszni od braci swych Jana, Wojciecha i Andrzeja, ale widocznie nie wykupił go, bo Wojciech dla siebie i dla syna Stanisława, otrzymał potwierdzenie dożywocia na wójtostwie i na Bortatynie 1531 r. ¶ Wojciech z bratem Janem, wójtowie z Wiszni, rozgraniczają dobra swe Zarzecze od Dmitrowic 1532 r. Jan, drugi syn Wojciecha, student Uniwersytetu krakowskiego 1540 r. Bartłomiej, miecznik przemyski 1544 r. (AGZ. XIII - XIX; Zs. Przem. 8 f. 580 i 581; Arch. Sang. V; Wierzb. IV. 8448, 5825, 5826, 12871; Teka Paw. I). ¶ Walenty, dziedzic części Błonia, a N. części Zgłobic, w pilzieńskim, 1581 roku (Paw.). Barbara ze Strzelczyc, żona Jana Boratyńskiego, chorążego przemyskiego, w asystencji krewnych, Krzysztofa Łysakowskiego i Marcina Ostrowskiego, kwitowała męża z 3,000 floren. i potwierdziła sprzedaż Hussakowa 1579 r., żyła wdową 1609 r. (AGZ. X. 2020, 2022, 2023). ¶ Niesiecki wymienia jej brata stryjecznego Jana. Będą to zapewnie Jan i Krzysztof, synowie Jana i Anny Gniewoszównej, mający jeszcze trzeciego brata Pawła 1580-1591 r. ¶ Drugi Krzysztof, syn Wojciecha, wspomniany w zapisach Trybunału lubelskiego 1581 r. Krzysztof, z żoną Anną, posiadał dobra królewskie Drozdowce 1589 r., był obecny na sejmikach w Wiszni i w Rzeszowie 1587-1589 roku (Wyr. Lubels. 4 f. 295; 9 f. 1270; 34 f. 664; 45 f. 87; Zapis. Lubels. 3 f. 570; AGZ. XX). ¶ Stanisław, ziemianin sanocki 1623 r., będąc chory nie stawił się na popis tylko wysłał sługę swego, Dmitra Iwankowicza Dwernickiego. W 1624 r. pani Łysakowska, a 1626 r. Marcin, stawili się na popis ziemi sanockiej (AGZ. XX). Stanisław, napadnięty 1626 r. we Lwowie przez Łahodowskich, ledwo z życiem uciekł (Zimor.). Jan z żoną, Anną Nowską (?), otrzymał 1635 r. konsens na cesję Jasienia, w przemyskim, Jamnickiemu. Jan, żonaty z Anną Kowieską 1640 r. (M. 180 f. 569; 185 f. 281). Adam, mianowany 1686 r. pisarzem ziemskim sanockim, ma sprawę w Lublinie 1688 r. Według Żychlińskiego, był synem Jana z Giebułtowskiej, a z Konstancji Bukowskiej, miał córkę Jadwigę za Władysławem Dzwonowskim, łowczym trembowelskim.

Миколай Лисаковський
У 1571 р. Марина Яковицька та її син Іван Гаврилович скаржаться на Миколая Лисаковського, любачівського каштеляна, який на той час володів цими маєтками: «Наехавши моцно гвалтом на власные грунты мои оваденскиє [...], то єст врочищом у манастырища за рекою Турею»4. Вживання слова «манастырище» на означення місця як обителі з певністю вказує на те, що у тогочассі монастиря вже не було. Вірогідно, йдеться саме про Блаженицький монастир, бо сс. Овадно і Блаженик розташовані поряд. Окрім того, інформації про існування поблизу якогось іншого духовного осередку не знайдено. Аргументами для доведення тези можуть бути також факти продажу в 1568 р. Іваном Олександровичем Солтаном Миколаєві Лисаковському сс. Блаженик, Верба, Гнойне, Могильне і Руда; передача в 1585 р. М. Лисаковським перелічених маєтків своїм повнолітнім синам; їхній розподіл 1595 р. між Станіславом Миколайовичем Лисаковським і його братом Якубом (с. Блаженик перейшло до Станіслава); їхній продаж у 1609 р.
кн. Яном Курцевичем Булигою Фрідріхові Подгороденському, холмському підсудку5, - в усіх цих документах с. Блаженик фіґурує без монастиря. Під 1625 р. маємо запис, яким дружина Ф. Подгороденського, Олександра Потіївна, передає в заставу це село (на один рік за 1 500 золотих) кн. Петрові Козеці. В акті досить детально перераховано посілості маєтку, проте монаша спільнота не згадана6. Припускаємо, що названі раніше власники с. Блаженик одночасно були й патронами обителі. 1547 року в цитованому вже заповіті кн. Федір Санґушко відписав Блаженицькому монастиреві 2 копи литовських грошів (Володимирській Спасо-Преображенській обителі - 20 кіп литовських грошів, Зимнівській - 10, Володимирській Михайлівській - 5). Подібні приклади певною мірою свідчать про релігійний авторитет цього духовного закладу серед вірних, однак він навряд чи був одним з найбільш шанованих у Західній Волині. Ймовірно, Блаженицький монастир припинив своє існування у 50-60-х рр. XVI ст., а його занепад повязаний із заставою, а пізніше і продажем Солтанами с. Блаженик Миколаєві Лисаковському. Коли сталася передача села в заставне володіння, джерела не фіксують, але знаємо, що 1563 р. Лисаковський уже тримав його в своїх руках7. Можна висунути гіпотезу, що як католик чи протестант, він не дуже опікувався православною святинею, внаслідок чого вона й занепала. М. Лисаковський походив з Мазовії і був одним із перших немісцевих шляхтичів, котрі стали власниками маєтків у Великому князівстві Литовському ще до Люблінської унії 1569 р. З 1567 р. він - любачівський каштелян, пізніше - холмський8. Наприкінці XIX ст. у Миколаївській церкві с. Блаженик зберігалася чудотворна ікона Св. Миколая, яку, згідно з переказом, перенесли до цього храму із місцевої обителі, розташованої неподалік в урочищі «Монастирщина»9, але коли саме це сталося - невідомо.

1 ЦДІА України у Києві, ф. 27, on. 1, спр. 19, арк. 154-157. 2 Архив ЮЗРУ ч. Vm, т. 4, с. 119. 3 AS, т. 4, с. 563. 4 ЦДІА України у Києві, ф. 28, on. 1, спр. 6, арк. 257 зв.-258.
5 ЦДІА України у Києві, ф. 27, on. 1, спр. 2, арк. 176 зв.-177; спр. 5, арк. 22 зв.-24 зв.; спр. 9, арк. 236; ф. 28, on. 1, спр. 18, арк. 200 зв.-201. 6 Там само, ф. 28, on. 1, спр. 59, арк. 1321-1322 зв. 7 Там само, ф. 27, on. 1, спр. З, арк. 95 зв. 8 Віровизнання М. Лисаковського нами визначено за інформацією в: PSB, т. XV1H/4, зош. 79, с. 600-601. 9 Девятисотлетие православия.., ч. 1, с. 296

свідчення маємо і щодо володінь Зимнівського монастиря: «У
власный грунт пана моего князя Михайла его милости Чорторыского, воє-
водича волынского, манастыра Земенского горичовский» (під 1572 р.); «абы до
селца Горечова, которое належит до маетности кнежати его милости Чорто-
рыйского» (під 1600 р.). У 1606 р. Адам Прусиновський, володимирський
підкоморій, «позывает Абрама Лысаковского яко посесора [...], а Юря Чарторыского
яко дедича села Менчич»50. 1643 року фіксується позов до Володимирського
земського суду, звернений «Миколаєви на Клеваню Чарторискому [...] яко
дедичови [...] и Яну Лысаковскому яко посесорови добр села Маркового
Ставу»51, котре Лисаковські тримали в заставі від Чорторийських.
50 Там само, ф. 27, on. 1, спр. 13, арк. 125 зв.; спр. 17, арк. 70; ф. 28, on. 1, спр. 7, арк. 106 зв.
51 Там само, ф. 27, on. 1, спр. 38, арк. 352 зв.У 1610 р. кн. Юрій Михайлович Чорторийський позивав до Володимирського земського суду Януша Лисаковського, холмського войського, Фрідріха Подгороденського, холмського підсудка, кн. Яна Курцевича Булигу, Галшку Стужинську та її чоловіка Миколу Харлинського й Андрія Дахновича: «На жалобу [...] князя Юря Михайловича Чорторыского [...], яко потомок нигды
велможного Немиры Резановича, луцкого старосты, и сукцесора добр по нем зосталых, [...] позывает о то, иж тот то впрод речоный Немира [...] заставил добра свое дедичные [...] села Вербое обедве, Гнойно, Могил но, манастыр Блаженик и Руды нигды урожоному Солтанови в трехстах копах грошей литовских, от которого Солтана потомков верность ваша тые добра заставные розными способами, не ведати яким правом и до сего часу держите». Кн. Ю.Чорторийський вимагав повернути йому ці маєтки, серед яких згадується «манастыр,
называемый Блаженик»1.
1 ЦДІА України у Києві, ф. 27, on. 1, спр. 19, арк. 154-157.

Comments