Линевськi

Панська родина Ліневських власного герба “Приятель” мешкала в селі Лінів Луцького повіту. І

Федір
× NN

ІІ

Василь Федорович
ziemianin wołyński, często wymieniany w aktach z lat 1527-1546, na popis ziemi wołyńskiej 1528 r. stawił trzy konie (Arch: Sang.; ML. 36). J
- NN 3 3 -
Олехно Федорович
× NN
ІІІ
Война Васильович Линевський (+ до 1597)
× Томила Павлівна Чернівська 4 3 1
Михай­ло Васильович Линевський (+бл. 1597)
1 шл. - Любка Шелвовська
2 шл. - Раїна Павлівна Черневська 14 7 7
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і,спр. и, арк. И5-117 зв.
Іван Васильович Линевський (+1566)
1 шл. - NN
2 шл. - Марія Болбасівна Ростоцька
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і,спр. u, арк. 115-И7 зв.
Тихно Олехнович Линевський
10.07.1556 р. передав у заставу свое село Линів [Поліщук В. Урядницький клан луцького старости князя Богуша Корецького. – Український археографічний щорічник, 2004 р., т. 8-9, с. 270; Архив ЮЗР, ч. 8, т. 6, с. 54 – 55.].
× NN 2 2 -IV 

Даніель Войнич
× Анастасія Ласко Секунська
N Войнич
N Войнич
Маруша Войнівна
× NN
× Остап Михайлович Мокосій Баковецький
Абрам Михайлович 
— володимирський гродський суддя.
Павло Михайлович
Петро Михайлович
Яким Тихнович Линевський
1 шл. - Раїна (Орина) Андріїв­на Колпитовська
2 шл. - Катерина Богданівна Сенютянка Радогощська 2 1 і
ЦДІАК України, ф. 26, оп. і,СПр. 6і, арк. 2 8 ЗВ.—221.
Януш Тихнович Линевський


V

 
Михайло Петрович Ліневський
 Михайло - один із семи синів Петра Ліневського, що 1596 р. був убитий у Любліні під час сесіїтрибуналу. Як учасники скоєного злочину підозрювались 
слуги князя К.-В.Острозького Адам Богушевич, Миколай Корчевський і Степан 
Ростопча, але їм це звинувачення у володимирському гродському суді - закладі, 
підлеглому їхньому патронові, вдалося відвести. Шість зі семи синів Петра, в т.ч. 
Михайло і Андрій (див. 8.15), були на серпень 1596 р. неповнолітніми, тому перебували 
під опікою Миколая Ліневського, ймовірно, брата вбитого149 50. З кінця 1610-х рр. 
М.Ліневський стає одним з найбільш активних діячів на волинському сеймику151. У 
1627, 1635 і 1645 рр. він обирався послом на сейм, у 1637 р.-депутатом на трибунал152. 
Взяв участь Михайло і в роботі елекційного сейму 1632 р.153, де як депутат від 
Волинського воєводства увійшов до складу комісії з коректури коронного й литовського 
права154. Сейм 1638 р. обрав М.Ліневського одним з комісарів для здійснення 
розмежування між Волинським і Белзьким воєводствами, яке так і не було реалізоване155. 
Однак найбільше довір’я в шляхти викликали його фіскальні здібності. У 1630, 1641 і 
1642 рр. Михайло обирався сеймиком поборцею Волинського воєводства156. Крім того, 
він увійшов до комісії, сформованої на сеймі 1642 р. для видання платні коронному 
війську157. Двічі Михайло отримував від шляхти повноваження комісара для перевірки 
діяльності волинських поборців Михайла Пузини, Марека Гулевича (1634) й знову 
Михайла Пузини (1640)158. У квітні 1637 р. М.Ліневський підписався під листом 
волинської шляхти до перемишльського єпископа Сильвестра Гулевича з вимогою 
повернути затримані ним луцькі земські книги159. Точний розмір земельної власності 
Михайла встановити не вдалося. У 1629 р. роду Ліневських належало 126 димів160. 
Оскільки вони належали шести главам сімей - представникам роду, то землі не 
вистачало. Михайло як вихід з ситуації орендував чужі маєтки, зокрема, 1632 р. село 
Бужани Луцького повіту - власність луцького старости Єроніма Харлінського161. 
МЛіневський був одружений з Геленою Черниковською. Помер раніше 13 березня 
1646 р.162
- Черниківська Гелена 5 4
150 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 47, арк. 174зв.-178зв.
151 AGAD. Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 695, s. 10.
152 Seredyka J. Parlamentarzyści... S. 81; AGAD. Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 980; Dzięgielewski
J. Izba poselska... S. 171; Архив ІОЗР. Ч. II. T. 1. C. 284; ЦДІАК, ф. 25, on. 1, cnp. 206, арк. 824зв.-825зв.;
спр. 196, арк. 1231зв.
153 Архив ЮЗР. Ч. II. Т. 1. С. 216.
154 Kaczorowski W. Sejmy konwokacyjny i elekcyjny... S. 263.
155 Volumina legum. T. III. S. 446; Boniecki A. Herbarz Polski. 1913. T. XIV. S. 267; Крикун H.
Административно-территориальное устройство... С. 44.
156 Boniecki A. Herbarz Polski. T. XIV. S. 267; ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 225, арк. 986-987; спр. 255,
арк. 742; Архив ЮЗР. Ч. VI. Т. 1. С. 467^170.
157 Volumina legum. Т. IV. S. 24.
158 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 192, арк. 1028зв.-1030, 1030-1031; спр. 230, арк. 175-175зв.
159 Там само. Спр. 206, арк. 491-492.
160 Яковенко Н. Українська шляхта... С. 186.
161 Boniecki A. Herbarz Polski. Т. XIV. S. 267; Архив ЮЗР. Ч. VI. Т. 1. С. 491-497.
162 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 255, арк. 176—177зв.
Андрій Петрович Ліневський
Андрій був молодшим братом Михайла Ліневського (див. 8.10). Безперечно, 
належав до найбільш активних представників волинської шляхти на сеймиках і сеймах. 
Андрій обирався послом на сейми 1626 (звичайний), 1628, 1631, 1636, 1638, 1640 й 
1642, 1661 рр.214, брав участь в елекціях Владислава IV й Яна Казимира215. На сеймах 
обирався до комісій: 1638 р. - до комісії, яка мала розмежувати Волинське і Белзьке во­
єводства, 1642 р. - до депутатської комісії, що мала унормувати права сесії коронного 
трибуналу в Радомі216. Волинська шляхта неодноразово визначала його депутатом на 
трибунал, зокрема, у 1626,1635,1640,1643 рр.217 А.Ліневський також виконував обов’яз­
ки маршалка волинського сеймику у 1634, 1636, 1641 рр.218 Про непересічні військові 
здібності Андрія свідчить факт його обрання шляхтою у 1632 р. одним з повітових 
ротмістрів Волинського воєводства219. Обирався поборцею воєводства у 1626 р., 
депутатом для прийняття фінансового звіту поборці Михайла Пузини в 1640 р. та скар­
бовим суддею воєводствау 1659 р.220 Протягом королювання Владислава IV А Ліневсь- 
кому вдалося зробити успішну кар’єру. Привілеєм від 14 жовтня 1634 р. король надав 
йому уряд волинського підстолія221. Незабаром, 18 жовтня, Андрій виступає як королівсь­
кий посланець на волинський депутатський сеймик, куди привіз лист від короля з 
вимогою переобрання депутатів на трибунал у зв’язку з відсутністю під час їх елекції 
на сеймику сенаторів воєводства222. Фактично кожен елекційний сеймик середини 1630- 
х - 1640-х рр. називав А.Ліневського серед претендентів на вільний виборний земський 
уряд Луцького повіту: 5 грудня 1634 р. - на суддівство, 10 листопада 1635 р. - на підсуд- 
ківство, 5 червня 1638 р. - на підкоморство, на початку 1643 р. - знову на суддівство223. 
У половині випадків він обирався королем з претендентів на посаду: 14 листопада 
1635 р.-напідсудківство, Ібберезня 1644 р. - на суддівство224. Остання посада дісталася 
йому після запеклої боротьби, яку він вів на волинському сеймику з князем Григорієм Четвертинським, що хотів домогтися суддівства для свого сина Захарія. Два елекційні 
сеймики, призначені на 27 квітня і 7 червня 1643 р., були зірвані: Г.Четвертинський 
звинувачував Андрія у визнанні аріанства. Обидві сторони апелювали спочатку до 
А.С.Радзивілла, потім до Є.Оссолінського. Як виявилося, звинувачення Г.Четвер- 
тинського були безпідставними. Хоч А.Ліневський і підтримував стосунки з аріанами, 
зокрема, Чапличами, але, за твердженням А.С.Радзивілла, був переконаним като­
ликом225. Не виключено, що саме підозра в симпатіях до аріанства не дозволила Андрієві 
здобути найвищий виборний уряд Луцького повіту - підкоморія, на який у січні 1660 р. 
він навіть отримав королівський привілей226. Згідно з подимним реєстром 1629 р., 
АЛіневському належало село Толмахів (20 димів) у Луцькому повіті227. Орієнтовно в 
1608-1610 рр. він отримав як королівщину село Войнин у Володимирському повіті. 
Але на нього постійно претендував ще хтось, і тому сеймик 1638 р. наказував послам 
просити короля вирішити справу щодо цієї маєтності на користь Андрія228. Також 
орендував ряд маетностей: Яна й Анджея Фірлеїв - у 1629 р. Романів і Воротнів, у 
1632 р. знову Воротнів; князів Вишневецьких - у 1636 р. село Радехів у Холмській 
землі; князів Чорторийських - у 1636 р. село Сарни229. Коли розпочалися гоніння на 
аріан, А.Ліневському дістався ряд володінь Чапличів. Зокрема, у 1648 р. земський суддя 
володів селами Шупків, Річиця, Риштинець, Бабин, Шпанів, частина з яких належала 
раніше Чапличам-Шпановським230. Інша нерухомість, зафіксована у 1648 р. як його 
власність, - села Божковичі, Холопичі, Толмахів, Опанасівка, Лавринівка (усього 228 
димів)231 - належала родині Ліневських і раніше. У 1659 р., коли сейм ухвалив конс­
титуцію проти аріан, Олександр Чаплич-Шпановський подарував Андрієві містечко 
Киселин, але воно було відсуджене сеймовим судом київському ловчому Станіславові 
Коваловському232. Андрій двічі одружувався: уперше - з Олександрою Орловською, 
вдруге-з Анною або Маріанною Лисаковською, вдовою по белзькому граничному ко- 
морнику Сестшевітовському233. Мав сина Стефана, парнавського хорунжого, й 4 доньки: 
Маріанну, дружину Францішека Чапського, Олександру, дружину Самуеля Ледуховського, Богумилу й Кристину-Констанцію, законницю луцького кляштору св. Бриґіди234. А.Ліневський помер у першій половині 1661 р.235
2,4SeredykaJ. Parlamentarzyści... S. 81; ЦДІАК,ф.2 5 ,on. І,спр. 198,арк. 1481—1481 зв.;спр.221,
арк. 54-54зв.; спр. 230, арк. 50-53; Dzięgielewski J. Izba poselska... S. 171; Ochmann-Staniszewska S.,
Staniszewski J. Sejm Rzeczypospolitej zapanowania Jana Kazimierza Wazy. Prawno-doktiyna-praktyka. Wrocław,
2000. T. II. S. 354.
2,5 Архив ЮЗР. Ч. II. T. I. C. 216; Boniecki A. Herbarz Polski. T. XIV. S. 268.
216 Volumina legum. T. III. S. 446; T. IV. S. 26.
2.7 Boniecki A. Herbarz Polski. T. XIV. S. 268; ЦДІАК, ф. 25, on. I, cnp. 196, арк. 1196зв.-1197зв.;
спр. 221, арк. 738зв.-739зв.; Radziwiłł A.S. Pamiętnik о dziejach w Polsce. Т. 2. S. 338.
2.8 ЦДІАК, ф. 25, on. 1,спр. 192, арк. ЗЗО-ЗЗОзв.; спр. 198, арк. 1481-148 Ізв.; спр. 225, арк. 986-
987; Архив ЮЗР. Ч. II. Т. 1. С. 278.
2.9 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 192, арк. 1028зв.—1030; AGAD. Archiwum Radziwiłłów, dz. II, nr 1049,
s. 12.
220 Boniecki A. Herbarz Polski. T. XIV. S. 268; ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 230, арк. 175—175зв.;
Пам’ятки історії Східної Європи. Т. V. С. 75,79 та ін.
221 AGAD. М К ,sygn. 181,k. 10v.-ll.
222 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 192, арк. 782-783зв.
221 Там само. Арк. 425-425зв.; спр. 196, арк. 1364-1364зв.; спр. 210, арк. 723-723зв.; Radziwiłł
A.S. Pamiętnik о dziejach w Polsce. T. 2. S. 337.
224 ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 182, арк. 544-544зв.; AGAD. МК, sygn. 189, k. 45-46.
225 Radziwiłł A.S. Pamiętnik о dziejach w Polsce. T. 2. S. 337-338,357, 363.
226 AGAD. Sigillata, sygn. 3, k. 23v.
227 Баранович О. Залюднення... C. 63,148.
228 Архив ЮЗР. Ч. II. T. 1. C. 247. Інструкція подає назву села як Воїн, але це помилка, оскільки
такого населеного пункту на Волині не було. Натомість, у Володимирському повіті знаходимо село Войнин, яке, проте, належало не до королівських маетностей, а до земської власності роду Собєських. Не виключено, що під час надання А.Ліневському воно було потрактоване як королівщина помилково.
229 Баранович О. Залюднення... С. 53; Селянський рух... С. 241-242; Boniecki A. Herbarz Polski. Т.
XIV. S. 268; ЦДІАК, ф. 25, on. 1, спр. 201, арк. 1174-1175.
230 Архив ЮЗР. Ч. VII. Т. 2. С. 471,491; Баранович О. Залюднення... С. 55.
231 Там же. С. 492.
232 Пам’ятки історії Східної Європи. Т. V. С. 229,234.
233 Boniecki A. Herbarz Polski. Т. XIV. S. 268; Пам’ятки історії Східної Європи. Т. V. С. 224-225.
234 Ibid.; Пам’ятки історії Східної Європи. T. V. С. 225.
235 Пам’ятки історії Східної Європи. T. V. С. 225.

Линевсыса Анна (чоловік
Андрій Черневський).
Рік написання: 1608.
Віровизнання: православна.
Місце поховання: Загорівський
монастир.
Пожертви: відсутні.
ЦДІАК України: Ф. 25.. Он. 1..
Спр. 160..Арк. 1319.1321.
459. Линевська Гелена (?чоловік
Ян Шимкович-Шклинський)?
Рік написання: 1657.
Віровизнання: римо-католичка.
Місце поховання: костел у Затурцях.
Пожертви: на Затурецький
костел . 1 тис. злотих, які мають
забезпечити щорічний чинш в
розмірі 70 злотих. На Сокальський
конвент оо. бернардинів . 50 злотих,
луцьким бригідкам . 50 злотих,
луцьким домініканам . 50 злотих,
луцьким єзуїтам . 50 злотих,
черниці кляштору Св. Бригіди в Луцьку
"Одинцовні" . ЗО злотих, луцьким
боніфратріям . ЗО злотих,
луцьким бернардинам . 30 злотих, янів-
ським бернардинам . 40 злотих, до
різних шпиталів . 20 злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. Он. 1..
Спр. 95. . Арк. 755.761.
460. Линевська Маруша
(дружина Остафія Баковецького).
Рік написання: 1639.
Віровизнання: в унії.
Місце поховання: Успенський
собор у Володимирі.
Пожертви: на Успенський Воло-
димирський собор . 100 злотих.
Пам.ятки.Т. 3. . Вил. 1. . К,
2001. . С. 259.261.
461. Линевська Софія.
Рік написання. 1640.
Віровизнання: римо-католичка.
Місце поховання: не обумовлено.
Пожертви: на костел, де буде
спочивати її тіло, жертвує матерію
на орнат та срібло на келих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 221. . Арк. 14 зв..16.
462. Линевська Феодора (чоловік
Іван Мишкович-Рутський).
Рік написання: 1609.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: маєток Дере-
вени у володіннях Чарторийського.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. On. 1..
Спр. 89.. Арк. 15.17.
463. Линевський Крипггоф
(дружина Софія Вольська).
Рік написання: 1651.
Віровизнання: римо-католик.
Місце поховання: костел оо. до-
мінікан у Володимирі.
Пожертви: на костел оо. доміні-
кан у Володимирі . 300 злотих, на
шпиталь при ньому. 100 злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 87. . Арк. 790.793.

Wasil Fedorowicz Liniewski, anusz i Jakim Tychnowicze Liniewscy, dzielili się Liniewem 1568 r. ¶ Jakim zaprzysiągł unję Wołynia z Koroną, zastrzegając się, że ma dobra w łuckim i pińskim powiatach, i nie może jednocześnie wszędzie do przysięgi stanąć, w 1569 r. zapisał 100 kóp wiana pierwszej żonie, Orynie Andrzejównie Kołpytowskiej, a 1588 r. drugiej żonie, Katarzynie Bohdanównie Sieniuciance Radohoskiej, 1,200 kóp groszy litew., dziedziczył na Kołpytowie i Liniewie. Córka jego Katarzyna, żona 1-o v. Semena Falelejewicza Rohozińskiego 1588 r., a 2-o v. Mikołaja Borowskiego, zmarła przed 1619 r. Syn Jakima, Adam, zapisał był za zgodą ojca 4,000 flor. na Liniewie żonie, Marjannie Ostafjanównie Swiszczowskiej, która 2-o v. Jarosławowa Moszeńska 1619 r., wniosła ten zapis do akt łuckich 1621 r. (Op. Łuc. 2045; 2093 f. 47; Teka W. Rulikow.; Zr. Dziej. XIX). ¶ Wasil, brat zdaje się [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Tychna, dziedzic Liniewa i Popiniec, miał synów: Michała, Wojnę i Iwana, zmarłego 1566 r., którego, z Rostockiej, syn Paweł, był 1584 r. pod opieką stryja Wojny. ¶ Paweł zapisał 1622 r. Dorocie Hawszowiczównie Szostakowskiej, 800 flor. na Liniewie. ¶ Wojna, nazwany 1570 r. bratem Jakima, przeprowadził ugodę działową z bratem rodzonym Michałem i bratankiem Pawłem 1579 r., sprzedał część Popiniec za 400 kóp groszy Czerniewskiemu 1580 r., a część stawu w Liniewie bratu Michałowi 1588 r. Syn jego, Daniel Wojnicz Liniewski, zapisał 1606 r. posag żonie, Anastazji Łaskównie Sekuńskiej, kupił 1619 roku część Liniewa od Pawła, a sprzedał część Wacławowi 1622 r. (Op. Łuc. 2038 i 2040; Arch. Wileńs. 13204 f. 487; Teka W. Rulik.). ¶ Michał, syn Wasila trzeci, współdziedzic Liniewa, Popiniec i Bajewa, poborca wołyński 1581-1582 r. i znów 1592 r., deputat na Trybunał lubelski 1591 roku, zapisał 1567 r. oprawę pierwszej żonie, Lubce Iwanównie Szelwowskiej, a 1579 r. drugiej żonie, Rainie Pawłównie Czerniewskiej. Córka jego, Anna, była 1-o v. żoną Stanisława Kandyby, horodniczego włodzimierskiego, 1593 r., a następnie 2-o v. Marcina Dąbrowskiego, syn zaś Abraham, był sędzią grodzkim włodzimierskim 1598 r. (Op. Łuc. 2093 f. 21; Wyr. Lub. 43 f. 3; Źr. Dziej. XIX; Vol. Leg.; Teka W. Rulik.). ¶ Teodor, poborca wołyński 1618-1619 r., sędzia kapturowy wołyński 1632 roku i elektor Władysława IV-go, zapisał 1606 r. żonie, Halszce Kandybiance, córce Stanisława, 1-o v. Teodorowej Bohdanowiczowej Borejkowej, 600 kóp groszy litew. na Liniewie, wziął 1607 r. w zastaw za 660 kóp groszy część Knerut od Borejków, nabył 1622 r. prawa do Perespy od Jana Koryteńskiego, sprzedał 1630 roku część Woronczyna Andrzejowi Liniewskiemu (V. L.; Teka W. Rulikowskiego). ¶ Iwan Markowicz Liniewski, sługa ks. Ostrogskiego, z żoną Marją, prawują się z władyką Terleckim 1600 r. (Arch. I. Z. Ros. I 6). Katarzyna, żona Jana Stanisława Krynickiego 1590 roku. Katarzyna z Wąsowiczów, 1-o v. Leniewska, 2-o v. Wawrzyńcowa Rogawska, 1594 r. Marusza, żona Fedora Hulewicza 1614 r. Katarzyna. żona Iwana Rzyszczewskiego 1619 r. Ewa Aleksandrowa Zabokrzycka i Anna Andrzejowa Czerniewska, kupiły 1624 r. część Liniewa od Halszki z Rohozińskich Piotrowej Zającowej. Anastazja Janowa Falibowska 1621 r., sprzedała 1627 r. Mielników Bzickiemu (Gr. Bełs.). Zofja, żona Piotra Kniaskiego 1637 r., a Halszka - Jacka Bratkowskiego. ¶ Wacław, ożeniony z Elżbietą Horainówną, która spisawszy testament 1615 roku, zmarła następnego roku, zasądził 1620 r. Falibowskich o niedopuszczenie egzekucji w Mielnikowie (Woł. 4 f. 199), skupił 1622 r. części Liniewa od Daniela, Michała, Stefana i Teodora, podpisał elekcję Władysława IV-go z Wołynia. ¶ Michał, ożeniony 1613 r. z Kandybianką, siostrą Teodorowej Liniewskiej. Tego samego, zdaje się, Michała, żona druga, Anna Bratkowska, spisała testament 1622 r. Michał, poborca wołyński 1630 r., został zaskarżony przez całą szlachtę wołyńską w sprawie poborów, elektor Władysława IV-go i deputat do korektury praw 1632 r., komisarz z sejmu 1638 r. do granic województw, bracławskiego i wołyńskiego, poborca wołyński 1642 r., dzierżawił Bużany od Charlęskiego 1632 r., ugodził się 1636 r. w imieniu swoim i syna Stanisława z Pociejową o najazd Chmielowa (Woł. VI B f. 328; V. L.; Paw.). ¶ Stefan, ożeniony z Katarzyną Siestrzewitowską 1636 r., sędzia grodzki włodzimierski 1638-1645 r., komisarz z sejmu do rozgraniczenia województw, wołyńskiego i bracławskiego (Woł. Vi B f. 239; V. L.; Arch. I. Z. Ros.). ¶ Krzysztof, marszałek sejmiku łuckiego 1649 r. Tomasz, poseł wołyński 1652 roku. [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Jan, rotmistrz województwa wołyńskiego, elektor Władysława IV-go i Jana Kazimierza, poseł na sejmy 1650 i 1651 r., ma sprawę w Lublinie 1652 r. (Zap. Lub. 43 f. 379). Niesiecki o nim pisze, że zginął pod Krupą. ¶ Andrzej, poseł, poborca i deputat wołyński na Trybunał radomski 1626 r., podstoli wołyński 1634 r., podsędek już 1636 r., a sędzia ziemski łucki 1644 r., mianowany w skutek mylnej informacji 1660 r., podkomorzym łuckim, umarł sędzią 1662 r. Pozwany 1627 r. o najazd Tołmachowa, dzierżawił 1636 r. Radziechów, w chełmskim, od ks. Wiśniowieckich, podpisał elekcje Władysława IV-go i Jana Kazimierza, był posłem wołyńskim na sejmy 1630, 1638 i 1642 roku i wybierany komisarzem do różnych spraw. Ożeniony 1-o v. z Aleksandrą Orłowską, współdziedziczką Tołmachowa 1624 r., a 2-o v. z Marjanną z Łysakowa, pozostawił syna Stefana i córki: Konstancję, Krystynę, Teofilę czyli Bogumiłę, Marjannę za Franciszkiem Czapskim, pisarzem ziemskim włodzimierskim i Aleksandrę za Samuelem Ledóchowskim. ¶ Stefan, chorąży parnawski 1659 roku, ożeniony z Teofilą Lisowską, miał z niej córkę Marjannę 1661 roku, nie żył już 1685 roku, w którym występuje wdowa po nim widocznie druga żona Marjanna. W 1661 roku opiekunowie wnuczki i córek Andrzeja, dziedziczek dóbr Chołopecz: [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] Marcin, Tomasz, Eustachy, Łukasz, Gabrjel, Jerzy, Teodor i Władysław Liniewscy, zasądzeni zaocznie przez Jana Szklińskiego, który był ożeniony z nieżyjącą już córką Andrzeja (zapewne Konstancją) i pozywał ich z mocy testamentu żony (Woł. V A f. 149; VII A f. 227; VII C f. 62; Czerniech. f. 244; Sig. 3 f. 117 i 226; Zap. Lub. 40 f. 660; 46 f. 33, 432, 796 i 944; 55 f. 1292; 61 f. 695; V. L.; Teka W. Rulikow.). ¶ Tomasz, Eustachy i Łukasz, bracia, z bratankiem swym Jerzym (pewno synem Gabrjela), dopełnili działu Liniewa 1676 r. Eustachy z żoną, Anastazją Bałabanówną, mają 1680 r. sprawę o Horochoryn z Czepowskiemi (Woł. IX f. 31). Syn ich Wacław, sprzedał 1686 r. część Liniewa Michałowi, łowczemu bełskiemu. Łukasz, z Anny Budziszowskiej, 2-o v. Pawłowej Tworkowskiej 1692 r., miał córkę Ewę, którą wraz z dziećmi Marjanny z Liniewa Czapskiej, zasądził 1680 roku, w sprawie o Nowosiółki, Aleksander Kurcewicz (Woł. IX f. 74 i 1146). ¶ Teodor, żonaty z Katarzyną Hulewiczówną 1660 r., dzierżawca Tuczamp 1666 r., procesował się 1678 r. z Jełowickiemi, pozostawił syna Michała, który kupił części Liniewa od stryjecznych braci swych, Mikołaja i Aleksandra, a następnie cały swój dział sprzedał 1688 r. Michałowi, łowczemu bełskiemu (Sig. 3 f. 70; Kij. VII f. 448; Gr. Przem. 118 f. 1768; Teka W. Rulikow.). Ten zapewne Michał, syn Teodora, miecznik nowogrodzki 1701 r., został podczaszym dobrzyńskim 1702 r., ożeniony z Teresą Hulewiczówną, pisarzówną ziemską łucką (Arch. I. Z. Ros. III. 2; Op. Kij. 25, 26 i 27; Czerniech. f. 627; Kij. IX f. 544; Bracł. XV f. 1141). ¶ Antoni, wojski owrucki, został 1695 r. łowczym żytomierskim, a po nim wojskim mianowany Jerzy (Sig. Ręk. Oss. 138 f. 8). Jest tu jakieś zamięszanie z tą nominacją bo Jerzy został 22-go Lipca 1695 r. skarbnikiem owruckim i stale do śmierci zaszłej po r. 1712 tak tytułowany. Ożeniony z Anną Wilczopolską 1705 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 1), pozostawił dzieci: Antoniego, Dominika i Marjannę 1721 r. Antoni, stolnik czerniechowski, żonaty także z Anną Wilczopolską 1729 r. (Bracł. XV f. 1766 i 1820; Czerniech. f. 981). Jerzy mianowany stolnikiem czerniechowskim 1710 r. N., łowczy wołyński; komisarz z sejmu 1710 r. do odebrania Białocerkwi (V. L.). Gabrjel, skarbnik wendeński 1715 r., z żoną, Ludwiką ze Strzelnickich, pozwał 1720 r. Strzelnickich i Kisielów o 10,000 flor. posagu, przyznanego intercyzą i o zabranie Nowosiólki (Bracł. XV f. 1344 i 1707; Kij. IX f. 934 i 991). ¶ Piotr Michał, regent grodzki włodzimierski 1689 r. Piotr, stolnik orszański 1717 r. Piotr na Liniewie 1729 r., syn Jakóba i Anny Aleksandry Niepokojczyckiej, ożeniony z Marjanną Morawińską 1731 r. (Bracł. XV f. 1605; XVI f. 184 i 285). Marja Anna z Liniewa, dziedziczka Szpanowa i Kisielina, żona 1-o v. Abrahama Gołuchowskiego, podkoniuszego litewskiego 1691 r., a 2-o v. Wilhelma Eustachego Grothuza, kasztelana żmudzkiego 1701 r. Według Niesieckiego była to córka poległego pod Cudnowem regimentarza Liniewskiego (Jana pułkownika, o którym wyżej), a synowica Marcina, łowczego bracławskiego (Perp. Czers. 14 C f. 107 i 127; 15 f. 80; 16 B f. 131; 17 f. 169-173; Kij. VIII f. 1414). ¶ Marcin, prowjant-magister twierdzy kamienieckiej 1652-1659 r., łowczy bracławski 1653 r., umarł 1667 r., pozostawiwszy, z Anny Strzemeskiej, 2-o v. Jerzowej Tyszkiewiczowej, dzieci: Krzysztofa, Michała, Stanisława, Marcina, Joannę i Jadwigę, następnie żonę Wacława Steckiego, cześnika kijowskiego 1671 r. (V. L.; Sig. 5 f. 81; Zap. Lub. 48 f. 995; 51 f. 533). ¶ Michał, syn Marcina, łowczy bełski 1682 r. i podwojewodzi krakowski, namiestnik roty pancernej i deputat na Trybunał lubelski 1690 r., pułkownik i deputat ad pacta conventa 1696 roku, podpisał, z województwem bełskim, elekcję Augusta II-go, starosta lelowski i kasztelan lubaczowski 1697 r., kasztelan wołyński 1709 r., ożeniony z Joanną Branicką, córką Józefa, łowczego bełskiego 1685 r., otrzymał 1697 r. wolny wrąb w lasach starostwa korytnickiego i dzierżawę Osiehowa (Sig. Ręk. Oss. 136 f. 12 i 18), a 1705 r. wraz z żoną, starostwo dubieńskie (Sig. 16); wybierany z sejmów do różnych komissji, wyznaczony 1707 roku przez zjazd lubelski do boku prymasa, otrzymał 1710 r. za poniesione szkody dla kraju 60,000 florenów na starostwie dubieńskim, umarł 1714 r., pozostawiwszy jedyną córkę Marjannę za Jerzym Potockim, starostą grabowieckim i tłumackim (Zap. lub. 60 f. 330; 61 f. 935; 66 f. 5 i 343; 68 f. 871; DW. 59 f. 583; V. L.). ¶ Stanisław Kazimierz na Drohiczanach, syn Marcina, miecznik kijowski 1685 r., mianowany łowczym kijowskim 1697 r., a następnie widocznie w skutek mylnych informacji podkomorzym łuckim 1699 r. i znów podczaszym wołyńskim 1701 r. (Sig. Ręk. Oss. 136 f. 5, 127 i 129; 262 f. 79; M. D. Wąs.), umarł łowczym kijowskim w końcu 1716 r. Ożenił się 1685 r. z Ewą Stempkowską, kasztelanką bracławską, wdową po Remigjanie Sołtyku, stolniku nowogrodzkim, która mu zapisała przed ślubem 30,000 floren. (Gr. Łuckie), procesował 1693 r. Tyszkiewiczów o zapis uczyniony matce przez ojczyma, zasądzony przez Kurcewicza 1692 i 1705 roku, pokwitowany przez Gołuchowską 1698 r., otrzymał 1699 r. Salichę, Czaple miasto i wieś, Krasnosiółkę i Nowosiółkę, procesował 1711 roku Stempkowskich o Ławrów, z wymienionej żony zostawił synów: Adama i Antoniego, i córki: Helenę, Salomeę i Antoninę Mikołajowę Kunicką, miecznikowę chełmską, owdowiałą 1728 r. (Zap. Lub. 67 f. 164; Perp. Czers. 16 A f. 85; M. 220 f. 258; Bracł. XIV f. 600, 779 i 1030; XV f. 1147 i 1246; Woł. IX f. 1146; X. f. 265; Czerniechow. f. 732). ¶ Adam, starosta zwinogrodzki, otrzymał 1716 r. od matki dobra Wigurzyce, Szprochy, Druchów i Białkę, w powiecie łuckim (Z Teki B. W. Rummla), posłował z chełmskiego i podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego 1733 r., otrzymał 1752 r. konsens na cesję starostwa zwinogrodzkiego Gurowskiemu (Sig. 28), rozwiódłszy się z pierwsza żoną, Ewą Marjanną Szaniawską, kasztelanką lubelską, zaślubił Katarzynę Hulewiczównę. Synowie jego z drugiej żony: Stefan i Michał, sprzedali 1752 roku Wigurzyce Korytowskiemu (Czerniech. 588, 883 i 1128; Woł. XI f. 1468; Kij. XI f. 282; Bracł. XVI f. 35, 176 i 937). ¶ Michał, starościc zwinogrodzki, wyjednał od sejmu 1775 r. wyznaczenie komisji do sprawy z spadkobiercami Stempkowskich (V. L.), a z Marjanny Romanowskiej, 1-o v. Aleksandrowej Ruszczycowej, miał córkę Annę, wydaną 1790 roku za Wincentego Chojnackiego i syna Mikołaja Damazego, chrzczonego 1770 r. w Skorcu, wylegitymowanego ze szlachectwa 1802 r., przed Deputacją Wywodową kijowską (Teka W. Rulikow. i B. W. Rummla). ¶ Według wywodu szlachectwa Stefan, drugi syn Adama, ożeniony z Teresą Szymańską, odstąpił 1799 r. dożywocia swego na Rohoźnej Ignacemu Peretjatkowiczowi (Zs. Skwirskie), umarł 1819 r. (sepult. w Rzyszczowie), pozostawiwszy córkę Marję i syna Onufrego, ur. 1778 r. (metr. w Klewaniu), po którym, z Apolonji Sobańskiej, synowie: Rafał, urodz. 1811 r. i Adam, urodz. 1813 r. (metryki w katedrze Kamienieckiej), wywiedli się ze szlachectwa w gubernji wołyńskiej 1855 roku. ¶ Adama, z bar. Marji Wrangel, syn Michał Józef, ur. 1868 r., wpisany do ksiąg szlachty 1887 r., a Rafała synowie: Władysław Józef, Ludomir Adam i Konrad 1871 r. (Teka B. W. Rummla i Spis.). ¶ Antoni na Drohiczanach, drugi syn Stanisława, tytułowany łowczym kijowskim, choć był tylko łowczycem, sędzia kapturowy chełmski i elektor Stanisława Leszczyńskiego 1733 r., dziedzic Ornatowic, z których ma spłacić 10,000 flor. ks. Władysławowi Zaleskiemu (Akta XXVII), a które z żoną, Anną Romanowską, podkomorzanką chełmską, sprzedał 1748 r. synowi Ignacemu (Gr. Grabowieckie). Oprócz tego syna, miał Antoni córki: Eleonorę za Stanisławem Grzymałą, cześnikiem halickim 1745 r., zmarłą bezdzietnie 1791 r. i Urszulę za Janem Wilczopolskim, łowczym krzemienieckim, zmarłą 1786 r. ¶ Ignacy, wojski 1754 r., cześnik 1770 r., a podstoli krasnostawski 1772 r., zrezygnował z tego urzędu 1782 r., podpisał z synem Franciszkiem, z ziemią chełmską, elekcję Stanisława Augusta, wylegitymował się ze szlachectwa z herbem Przyjaciel, w sądzie ziemskim bełskim 1782 r., członek Stanów galicyjskich, ze spadku po Danielu Stempkowskim otrzymał 1785 r., razem z bratem stryjecznym Michałem, 100,000 florenów, ożeniony z Dorotą Cyrynianką, miał z niej liczne potomstwo, między które rozdzielił 1780 roku cały majątek w następujący sposób: Franciszek dostał Ornatowice i Hołuźne, Jan Drohiczany, Józef, w zakonie Stanisław, 6,000 floren., Djonizy ksiądz świecki 20,000 flor., Angela, żona Pawła Gembarzewskiego, sędziego grodzkiego buskiego, 40,000 floren. posagu, Piotr, Teodor i Katarzyna, małoletni, Szystowice, Grabowczyk, Białowodę, Kalinówkę i Skibiec, któremi to dobrami ma do ich pełnoletności zarządzać Franciszek. Katarzyna wyszła następnie za Lipskiego. Mieli być jeszcze Leopold i Justyna Olszyńska, ale widocznie zmarli przed 1780 rokiem, kiedy o nich ojciec w działach nie mówi. ¶ Franciszek, ur. 1749 r. w Ornatowicach (metr. w Grabowcu), elektor Stanisława Augusta z ziemi chełmskiej, łowczy krasnostawski 1782 roku, ożeniony z Wiktorją Wereszczyńskę, córką Leona, chorążego krasnostawskiego, pozostawił z niej syna Januarego Józefa Macieja, ur. 1792 r. (metr. w Włodzimierzu), dziedzica dóbr Lejno, w włodawskim, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1842 r., po którym, z Małgorzaty Heleny Osuchowskiej, syn Józef Seweryn, ur. 1814 r. w Warszawie. ¶ Jan Justus, Jan Nepomucen, ur. 1756 r. w Miączynie (metr. w Grabowcu) z żony, Franciszki Macpherlan, pozostawił syna Michała, ur. 1803 r. w Drohiczanach (metr. w Uchaniach). ¶ Teodor v. Teodor Aleksander, z żoną Teklą (Wereszczyńską??), 1792 roku trzymał do chrztu bratanka, syna Franciszka (Teka B. W. Rummla). ¶ Antonina Franciszka Tekla, wdowa po Janie Kantym Staniszewskim, wylegitymowała się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850 r.

Rodowód

14.365.1 = 19
Wasil Fedorowicz Liniewski, ziemianin wołyński, często wymieniany w aktach z lat 1527-1546, na popis ziemi wołyńskiej 1528 r. stawił trzy konie (Arch: Sang.; ML. 36).
14.365.2
Janusz
14.365.3
Jakim Tychnowicze Liniewscy, dzielili się Liniewem 1568 r.
14.365.4 = 3
¶ Jakim zaprzysiągł unję Wołynia z Koroną, zastrzegając się, że ma dobra w łuckim i pińskim powiatach, i nie może jednocześnie wszędzie do przysięgi stanąć, w 1569 r. zapisał 100 kóp wiana
14.365.5 & 4
pierwszej żonie, Orynie Andrzejównie Kołpytowskiej, a 1588 r.
14.365.6 & 4
drugiej żonie, Katarzynie Bohdanównie Sieniuciance
14.365.7 & 6
Radohoskiej,
14.365.8 = 6
1,200 kóp groszy litew.,
14.365.9 = 4
dziedziczył na Kołpytowie i Liniewie.
14.365.10
Córka jego Katarzyna,
14.365.11 & 10
żona 1-o v. Semena Falelejewicza Rohozińskiego 1588 r.,
14.365.12 & 10
a 2-o v. Mikołaja Borowskiego,
14.365.13 = 10
zmarła przed 1619 r.
14.365.14 = 4
Syn Jakima,
14.365.15
Adam, zapisał był za zgodą ojca 4,000 flor. na Liniewie
14.365.16 & 15
żonie, Marjannie Ostafjanównie Swiszczowskiej, która 2-o v.
14.365.17 & 16
Jarosławowa Moszeńska
14.365.18 = 16
1619 r., wniosła ten zapis do akt łuckich 1621 r. (Op. Łuc. 2045; 2093 f. 47; Teka W. Rulikow.; Zr. Dziej. XIX).
14.365.19
¶ Wasil, brat zdaje się
14.365.20
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
14.365.21
Tychna,
14.365.22 = 19
dziedzic Liniewa i Popiniec,
14.365.23
miał synów: Michała,
14.365.24
Wojnę
14.365.25
Iwana, zmarłego 1566 r., którego,
14.365.26 & 25
Rostockiej,
14.365.27
syn Paweł, był 1584 r. pod opieką
14.365.28 = 24
stryja Wojny.
14.365.29 = 27
¶ Paweł zapisał 1622 r. Dorocie Hawszowiczównie Szostakowskiej, 800 flor. na Liniewie.
14.365.30 = 24
¶ Wojna, nazwany 1570 r.
14.365.31 = 14
bratem Jakima, przeprowadził ugodę działową
14.365.32 = 23
z bratem rodzonym Michałem
14.365.33 = 27
i bratankiem Pawłem 1579 r.,
14.365.34 = 30
sprzedał część Popiniec za 400 kóp groszy Czerniewskiemu 1580 r., a część stawu w Liniewie
14.365.35 = 23
bratu Michałowi 1588 r.
14.365.36
Syn jego, Daniel Wojnicz Liniewski, zapisał 1606 r. posag
14.365.37 & 36
żonie, Anastazji Łaskównie Sekuńskiej,
14.365.38 = 36
kupił 1619 roku część Liniewa od
14.365.39 = 27
Pawła,
14.365.40 = 38
a sprzedał część
14.365.41
Wacławowi 1622 r. (Op. Łuc. 2038 i 2040; Arch. Wileńs. 13204 f. 487; Teka W. Rulik.).
14.365.42 = 23
¶ Michał,
14.365.43 = 19
syn Wasila trzeci,
14.365.44 = 42
współdziedzic Liniewa, Popiniec i Bajewa, poborca wołyński 1581-1582 r. i znów 1592 r., deputat na Trybunał lubelski 1591 roku, zapisał 1567 r. oprawę
14.365.45 & 42
pierwszej żonie, Lubce Iwanównie Szelwowskiej, a 1579 r.
14.365.46 & 42
drugiej żonie, Rainie Pawłównie Czerniewskiej.
14.365.47
Córka jego, Anna,
14.365.48 & 47
była 1-o v. żoną Stanisława Kandyby, horodniczego włodzimierskiego, 1593 r.,
14.365.49 & 47
a następnie 2-o v. Marcina Dąbrowskiego, syn zaś
14.365.50
Abraham, był sędzią grodzkim włodzimierskim 1598 r. (Op. Łuc. 2093 f. 21; Wyr. Lub. 43 f. 3; Źr. Dziej. XIX; Vol. Leg.; Teka W. Rulik.).
14.365.51
¶ Teodor, poborca wołyński 1618-1619 r., sędzia kapturowy wołyński 1632 roku i elektor Władysława IV-go, zapisał 1606 r.
14.365.52 & 51
żonie, Halszce Kandybiance,
14.365.53
córce Stanisława,
14.365.54 = 52
14.365.55 & 54
1-o v. Teodorowej Bohdanowiczowej Borejkowej,
14.365.56 = 54
600 kóp groszy litew. na Liniewie,
14.365.57 = 51
wziął 1607 r. w zastaw za 660 kóp groszy część Knerut od Borejków, nabył 1622 r. prawa do Perespy od Jana Koryteńskiego, sprzedał 1630 roku część Woronczyna
14.365.58
Andrzejowi Liniewskiemu (V. L.; Teka W. Rulikowskiego).
14.365.59
¶ Iwan Markowicz Liniewski, sługa ks. Ostrogskiego,
14.365.60 & 59
z żoną Marją, prawują się
14.365.61
z władyką Terleckim 1600 r. (Arch. I. Z. Ros. I 6).
14.365.62
Katarzyna,
14.365.63 & 62
żona Jana Stanisława Krynickiego 1590 roku.
14.365.64
Katarzyna z Wąsowiczów,
14.365.65 & 64
1-o v. Leniewska,
14.365.66 & 64
2-o v. Wawrzyńcowa Rogawska,
14.365.67 = 64
1594 r.
14.365.68
Marusza,
14.365.69 & 68
żona Fedora Hulewicza 1614 r.
14.365.70
Katarzyna.
14.365.71 & 70
żona Iwana Rzyszczewskiego 1619 r.
14.365.72
Ewa
14.365.73 & 72
Aleksandrowa Zabokrzycka
14.365.74
Anna
14.365.75 & 74
Andrzejowa Czerniewska,
14.365.76 = 74
kupiły 1624 r. część Liniewa od Halszki z Rohozińskich Piotrowej Zającowej.
14.365.77
Anastazja
14.365.78 & 77
Janowa Falibowska
14.365.79 = 77
1621 r., sprzedała 1627 r. Mielników Bzickiemu (Gr. Bełs.).
14.365.80
Zofja,
14.365.81 & 80
żona Piotra Kniaskiego 1637 r.,
14.365.82
Halszka -
14.365.83 & 82
Jacka Bratkowskiego.
14.365.84
¶ Wacław,
14.365.85 & 84
ożeniony z Elżbietą Horainówną, która spisawszy testament 1615 roku, zmarła następnego roku,
14.365.86 = 84
zasądził 1620 r. Falibowskich o niedopuszczenie egzekucji w Mielnikowie (Woł. 4 f. 199), skupił 1622 r. części Liniewa od
14.365.87
Daniela,
14.365.88
Michała,
14.365.89
Stefana
14.365.90
Teodora,
14.365.91 = 86
podpisał elekcję Władysława IV-go z Wołynia.
14.365.92
¶ Michał,
14.365.93 & 92
ożeniony 1613 r. z Kandybianką,
14.365.94 = 52
siostrą
14.365.95 = 51
Teodorowej Liniewskiej.
14.365.96 = 92
Tego samego, zdaje się, Michała, żona druga,
14.365.97 & 96
Anna Bratkowska, spisała testament 1622 r.
14.365.98
Michał, poborca wołyński 1630 r., został zaskarżony przez całą szlachtę wołyńską w sprawie poborów, elektor Władysława IV-go i deputat do korektury praw 1632 r., komisarz z sejmu 1638 r. do granic województw, bracławskiego i wołyńskiego, poborca wołyński 1642 r., dzierżawił Bużany od Charlęskiego 1632 r., ugodził się 1636 r. w imieniu swoim
14.365.99
i syna Stanisława
14.365.100
z
14.365.101 & 100
Pociejową
14.365.102 = 100
o najazd Chmielowa (Woł. VI B f. 328; V. L.; Paw.).
14.365.103
¶ Stefan,
14.365.104 & 103
ożeniony z Katarzyną Siestrzewitowską 1636 r.,
14.365.105 = 103
sędzia grodzki włodzimierski 1638-1645 r., komisarz z sejmu do rozgraniczenia województw, wołyńskiego i bracławskiego (Woł. Vi B f. 239; V. L.; Arch. I. Z. Ros.).
14.365.106
¶ Krzysztof, marszałek sejmiku łuckiego 1649 r.
14.365.107
Tomasz, poseł wołyński 1652 roku.
14.365.108
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
14.365.109
Jan, rotmistrz województwa wołyńskiego, elektor Władysława IV-go i Jana Kazimierza, poseł na sejmy 1650 i 1651 r., ma sprawę w Lublinie 1652 r. (Zap. Lub. 43 f. 379). Niesiecki o nim pisze, że zginął pod Krupą.
14.365.110
¶ Andrzej, poseł, poborca i deputat wołyński na Trybunał radomski 1626 r., podstoli wołyński 1634 r., podsędek już 1636 r., a sędzia ziemski łucki 1644 r., mianowany w skutek mylnej informacji 1660 r., podkomorzym łuckim, umarł sędzią 1662 r. Pozwany 1627 r. o najazd Tołmachowa, dzierżawił 1636 r. Radziechów, w chełmskim, od ks. Wiśniowieckich, podpisał elekcje Władysława IV-go i Jana Kazimierza, był posłem wołyńskim na sejmy 1630, 1638 i 1642 roku i wybierany komisarzem do różnych spraw.
14.365.111 & 110
Ożeniony 1-o v. z Aleksandrą Orłowską, współdziedziczką Tołmachowa 1624 r.,
14.365.112 & 110
a 2-o v. z Marjanną z Łysakowa,
14.365.113
pozostawił syna Stefana
14.365.114
i córki: Konstancję,
14.365.115
Krystynę,
14.365.116
Teofilę czyli Bogumiłę,
14.365.117
Marjannę
14.365.118 & 117
za Franciszkiem Czapskim, pisarzem ziemskim włodzimierskim
14.365.119
Aleksandrę
14.365.120 & 119
za Samuelem Ledóchowskim.
14.365.121 = 113
¶ Stefan, chorąży parnawski 1659 roku,
14.365.122 & 121
ożeniony z Teofilą Lisowską,
14.365.123
miał z niej córkę Marjannę 1661 roku,
14.365.124 = 121
nie żył już 1685 roku, w którym występuje
14.365.125 & 121
wdowa po nim widocznie druga żona Marjanna.
14.365.126 = 110
W 1661 roku opiekunowie wnuczki i córek Andrzeja, dziedziczek dóbr Chołopecz:
14.365.127
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
14.365.128
Marcin,
14.365.129
Tomasz,
14.365.130
Eustachy,
14.365.131
Łukasz,
14.365.132
Gabrjel,
14.365.133
Jerzy,
14.365.134
Teodor
14.365.135
Władysław Liniewscy, zasądzeni zaocznie przez
14.365.136 & 138
Jana Szklińskiego, który był ożeniony z nieżyjącą już
14.365.137 = 110
córką Andrzeja
14.365.138 = 114
(zapewne Konstancją) i pozywał ich z mocy testamentu żony (Woł. V A f. 149; VII A f. 227; VII C f. 62; Czerniech. f. 244; Sig. 3 f. 117 i 226; Zap. Lub. 40 f. 660; 46 f. 33, 432, 796 i 944; 55 f. 1292; 61 f. 695; V. L.; Teka W. Rulikow.).
14.365.139 = 129
¶ Tomasz,
14.365.140 = 130
Eustachy
14.365.141
Łukasz, bracia,
14.365.142
z bratankiem swym Jerzym (pewno synem
14.365.143 = 132
Gabrjela),
14.365.144 = 141
dopełnili działu Liniewa 1676 r.
14.365.145 = 140
Eustachy
14.365.146 & 145
z żoną, Anastazją Bałabanówną,
14.365.147 = 145
mają 1680 r. sprawę o Horochoryn z Czepowskiemi (Woł. IX f. 31).
14.365.148
Syn ich Wacław, sprzedał 1686 r. część Liniewa
14.365.149
Michałowi, łowczemu bełskiemu.
14.365.150 = 141
Łukasz,
14.365.151 & 150
Anny Budziszowskiej,
14.365.152 & 151
2-o v. Pawłowej Tworkowskiej
14.365.153 = 151
1692 r.,
14.365.154
miał córkę Ewę, którą wraz
14.365.155 = 117
z dziećmi Marjanny z Liniewa
14.365.156 = 118
Czapskiej,
14.365.157 = 154
zasądził 1680 roku, w sprawie o Nowosiółki,
14.365.158
Aleksander Kurcewicz (Woł. IX f. 74 i 1146).
14.365.159 = 134
¶ Teodor,
14.365.160 & 159
żonaty z Katarzyną Hulewiczówną 1660 r.,
14.365.161 = 159
dzierżawca Tuczamp 1666 r., procesował się 1678 r. z Jełowickiemi,
14.365.162
pozostawił syna Michała, który kupił części Liniewa
14.365.163
od stryjecznych braci swych, Mikołaja
14.365.164
Aleksandra, a następnie cały swój dział
14.365.165 = 162
sprzedał 1688 r.
14.365.166 = 149
Michałowi, łowczemu bełskiemu (Sig. 3 f. 70; Kij. VII f. 448; Gr. Przem. 118 f. 1768; Teka W. Rulikow.).
14.365.167 = 162
Ten zapewne Michał,
14.365.168 = 159
syn Teodora,
14.365.169 = 167
miecznik nowogrodzki 1701 r., został podczaszym dobrzyńskim 1702 r.,
14.365.170 & 167
ożeniony z Teresą Hulewiczówną,
14.365.171
pisarzówną ziemską łucką (Arch. I. Z. Ros. III. 2; Op. Kij. 25, 26 i 27; Czerniech. f. 627; Kij. IX f. 544; Bracł. XV f. 1141).
14.365.172
¶ Antoni, wojski owrucki, został 1695 r. łowczym żytomierskim, a po nim
14.365.173
wojskim mianowany Jerzy (Sig. Ręk. Oss. 138 f. 8).
14.365.174 = 173
Jest tu jakieś zamięszanie z tą nominacją bo Jerzy został 22-go Lipca 1695 r. skarbnikiem owruckim i stale do śmierci zaszłej po r. 1712 tak tytułowany.
14.365.175 & 174
Ożeniony z Anną Wilczopolską 1705 r. (Arch. I. Z. Ros. VI. 1),
14.365.176
pozostawił dzieci: Antoniego,
14.365.177
Dominika
14.365.178
Marjannę 1721 r.
14.365.179 = 176
Antoni, stolnik czerniechowski,
14.365.180 & 179
żonaty także z Anną Wilczopolską 1729 r. (Bracł. XV f. 1766 i 1820; Czerniech. f. 981).
14.365.181
Jerzy mianowany stolnikiem czerniechowskim 1710 r.
14.365.182
N., łowczy wołyński; komisarz z sejmu 1710 r. do odebrania Białocerkwi (V. L.).
14.365.183
Gabrjel, skarbnik wendeński 1715 r.,
14.365.184 & 183
z żoną, Ludwiką ze Strzelnickich,
14.365.185 = 183
pozwał 1720 r. Strzelnickich i Kisielów o 10,000 flor. posagu, przyznanego intercyzą i o zabranie Nowosiólki (Bracł. XV f. 1344 i 1707; Kij. IX f. 934 i 991).
14.365.186
¶ Piotr Michał, regent grodzki włodzimierski 1689 r.
14.365.187
Piotr, stolnik orszański 1717 r.
14.365.188
Piotr na Liniewie 1729 r.,
14.365.189
syn Jakóba
14.365.190 & 189
Anny Aleksandry Niepokojczyckiej,
14.365.191 & 188
ożeniony z Marjanną Morawińską 1731 r. (Bracł. XV f. 1605; XVI f. 184 i 285).
14.365.192
Marja Anna z Liniewa, dziedziczka Szpanowa i Kisielina,
14.365.193 & 192
żona 1-o v. Abrahama Gołuchowskiego, podkoniuszego litewskiego 1691 r.,
14.365.194 & 192
a 2-o v. Wilhelma Eustachego Grothuza, kasztelana żmudzkiego 1701 r. Według Niesieckiego była to córka poległego pod Cudnowem
14.365.195 = 109
regimentarza Liniewskiego (Jana pułkownika, o którym wyżej),
14.365.196
a synowica Marcina, łowczego bracławskiego (Perp. Czers. 14 C f. 107 i 127; 15 f. 80; 16 B f. 131; 17 f. 169-173; Kij. VIII f. 1414).
14.365.197 = 196
¶ Marcin, prowjant-magister twierdzy kamienieckiej 1652-1659 r., łowczy bracławski 1653 r., umarł 1667 r.,
14.365.198 & 197
pozostawiwszy, z Anny Strzemeskiej,
14.365.199 & 198
2-o v. Jerzowej Tyszkiewiczowej,
14.365.200
dzieci: Krzysztofa,
14.365.201
Michała,
14.365.202
Stanisława,
14.365.203
Marcina,
14.365.204
Joannę
14.365.205
Jadwigę,
14.365.206 & 205
następnie żonę Wacława Steckiego, cześnika kijowskiego 1671 r. (V. L.; Sig. 5 f. 81; Zap. Lub. 48 f. 995; 51 f. 533).
14.365.207 = 201
¶ Michał,
14.365.208 = 197
syn Marcina,
14.365.209 = 207
łowczy bełski 1682 r. i podwojewodzi krakowski, namiestnik roty pancernej i deputat na Trybunał lubelski 1690 r., pułkownik i deputat ad pacta conventa 1696 roku, podpisał, z województwem bełskim, elekcję Augusta II-go, starosta lelowski i kasztelan lubaczowski 1697 r., kasztelan wołyński 1709 r.,
14.365.210 & 207
ożeniony z Joanną Branicką,
14.365.211
córką Józefa, łowczego bełskiego 1685 r.,
14.365.212 = 209
otrzymał 1697 r. wolny wrąb w lasach starostwa korytnickiego i dzierżawę Osiehowa (Sig. Ręk. Oss. 136 f. 12 i 18), a 1705 r. wraz z żoną, starostwo dubieńskie (Sig. 16); wybierany z sejmów do różnych komissji, wyznaczony 1707 roku przez zjazd lubelski do boku prymasa, otrzymał 1710 r. za poniesione szkody dla kraju 60,000 florenów na starostwie dubieńskim, umarł 1714 r., pozostawiwszy jedyną
14.365.213
córkę Marjannę
14.365.214 & 213
za Jerzym Potockim, starostą grabowieckim i tłumackim (Zap. lub. 60 f. 330; 61 f. 935; 66 f. 5 i 343; 68 f. 871; DW. 59 f. 583; V. L.).
14.365.215 = 202
¶ Stanisław Kazimierz na Drohiczanach,
14.365.216 = 208
syn Marcina,
14.365.217 = 215
miecznik kijowski 1685 r., mianowany łowczym kijowskim 1697 r., a następnie widocznie w skutek mylnych informacji podkomorzym łuckim 1699 r. i znów podczaszym wołyńskim 1701 r. (Sig. Ręk. Oss. 136 f. 5, 127 i 129; 262 f. 79; M. D. Wąs.), umarł łowczym kijowskim w końcu 1716 r.
14.365.218 & 215
Ożenił się 1685 r. z Ewą Stempkowską,
14.365.219
kasztelanką bracławską,
14.365.220 & 218
wdową po Remigjanie Sołtyku, stolniku nowogrodzkim, która mu
14.365.221 = 218
zapisała przed ślubem 30,000 floren. (Gr. Łuckie),
14.365.222 = 217
procesował 1693 r. Tyszkiewiczów o zapis uczyniony matce przez ojczyma, zasądzony przez Kurcewicza 1692 i 1705 roku, pokwitowany przez Gołuchowską 1698 r., otrzymał 1699 r. Salichę, Czaple miasto i wieś, Krasnosiółkę i Nowosiółkę, procesował 1711 roku Stempkowskich o Ławrów,
14.365.223
z wymienionej żony zostawił synów: Adama
14.365.224
Antoniego,
14.365.225
i córki: Helenę,
14.365.226
Salomeę
14.365.227
Antoninę
14.365.228 & 227
Mikołajowę Kunicką, miecznikowę chełmską,
14.365.229 = 227
owdowiałą 1728 r. (Zap. Lub. 67 f. 164; Perp. Czers. 16 A f. 85; M. 220 f. 258; Bracł. XIV f. 600, 779 i 1030; XV f. 1147 i 1246; Woł. IX f. 1146; X. f. 265; Czerniechow. f. 732).
14.365.230 = 223
¶ Adam, starosta zwinogrodzki, otrzymał 1716 r. od matki dobra Wigurzyce, Szprochy, Druchów i Białkę, w powiecie łuckim (Z Teki B. W. Rummla), posłował z chełmskiego i podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego 1733 r., otrzymał 1752 r. konsens na cesję starostwa zwinogrodzkiego Gurowskiemu (Sig. 28), rozwiódłszy się
14.365.231 & 230
z pierwsza żoną, Ewą Marjanną Szaniawską,
14.365.232
kasztelanką lubelską,
14.365.233 & 230
zaślubił Katarzynę Hulewiczównę.
14.365.234
Synowie jego z drugiej żony: Stefan
14.365.235
Michał, sprzedali 1752 roku Wigurzyce Korytowskiemu (Czerniech. 588, 883 i 1128; Woł. XI f. 1468; Kij. XI f. 282; Bracł. XVI f. 35, 176 i 937).
14.365.236 = 235
¶ Michał,
14.365.237 = 223
starościc zwinogrodzki,
14.365.238 = 236
wyjednał od sejmu 1775 r. wyznaczenie komisji do sprawy z spadkobiercami Stempkowskich (V. L.),
14.365.239 & 236
a z Marjanny Romanowskiej,
14.365.240 & 239
1-o v. Aleksandrowej Ruszczycowej,
14.365.241
miał córkę Annę,
14.365.242 & 241
wydaną 1790 roku za Wincentego Chojnackiego
14.365.243
i syna Mikołaja Damazego, chrzczonego 1770 r. w Skorcu, wylegitymowanego ze szlachectwa 1802 r., przed Deputacją Wywodową kijowską (Teka W. Rulikow. i B. W. Rummla).
14.365.244 = 234
¶ Według wywodu szlachectwa Stefan,
14.365.245 = 230
drugi syn Adama,
14.365.246 & 244
ożeniony z Teresą Szymańską,
14.365.247 = 244
odstąpił 1799 r. dożywocia swego na Rohoźnej Ignacemu Peretjatkowiczowi (Zs. Skwirskie), umarł 1819 r. (sepult. w Rzyszczowie),
14.365.248
pozostawiwszy córkę Marję
14.365.249
i syna Onufrego, ur. 1778 r. (metr. w Klewaniu), po którym,
14.365.250 & 249
Apolonji Sobańskiej,
14.365.251
synowie: Rafał, urodz. 1811 r.
14.365.252
Adam, urodz. 1813 r. (metryki w katedrze Kamienieckiej), wywiedli się ze szlachectwa w gubernji wołyńskiej 1855 roku.
14.365.253 = 252
¶ Adama,
14.365.254 & 253
bar. Marji Wrangel,
14.365.255
syn Michał Józef, ur. 1868 r., wpisany do ksiąg szlachty 1887 r.,
14.365.256 = 251
Rafała
14.365.257
synowie: Władysław Józef,
14.365.258
Ludomir Adam
14.365.259
Konrad 1871 r. (Teka B. W. Rummla i Spis.).
14.365.260 = 224
¶ Antoni na Drohiczanach,
14.365.261 = 215
drugi syn Stanisława,
14.365.262 = 260
tytułowany łowczym kijowskim, choć był tylko łowczycem, sędzia kapturowy chełmski i elektor Stanisława Leszczyńskiego 1733 r., dziedzic Ornatowic, z których ma spłacić 10,000 flor. ks. Władysławowi Zaleskiemu (Akta XXVII), a które
14.365.263 & 260
z żoną, Anną Romanowską,
14.365.264
podkomorzanką chełmską,
14.365.265 = 262
sprzedał 1748 r.
14.365.266
synowi Ignacemu (Gr. Grabowieckie).
14.365.267 = 260
Oprócz tego syna, miał Antoni
14.365.268
córki: Eleonorę
14.365.269 & 268
za Stanisławem Grzymałą, cześnikiem halickim 1745 r.,
14.365.270 = 268
zmarłą bezdzietnie 1791 r.
14.365.271
Urszulę
14.365.272 & 271
za Janem Wilczopolskim, łowczym krzemienieckim,
14.365.273 = 271
zmarłą 1786 r.
14.365.274
¶ Ignacy, wojski 1754 r., cześnik 1770 r., a podstoli krasnostawski 1772 r., zrezygnował z tego urzędu 1782 r., podpisał
14.365.275
z synem Franciszkiem, z ziemią chełmską, elekcję Stanisława Augusta,
14.365.276 = 274
wylegitymował się ze szlachectwa
14.365.277 = 274
z herbem Przyjaciel, w sądzie ziemskim bełskim 1782 r., członek Stanów galicyjskich, ze spadku po Danielu Stempkowskim otrzymał 1785 r., razem
14.365.278
z bratem stryjecznym Michałem, 100,000 florenów,
14.365.279 & 278
ożeniony z Dorotą Cyrynianką, miał z niej liczne potomstwo, między które rozdzielił 1780 roku cały majątek w następujący sposób:
14.365.280
Franciszek dostał Ornatowice i Hołuźne,
14.365.281
Jan Drohiczany,
14.365.282
Józef, w zakonie Stanisław, 6,000 floren.,
14.365.283
Djonizy ksiądz świecki 20,000 flor.,
14.365.284
Angela,
14.365.285 & 284
żona Pawła Gembarzewskiego, sędziego grodzkiego buskiego, 40,000 floren. posagu,
14.365.286
Piotr,
14.365.287
Teodor
14.365.288
Katarzyna, małoletni, Szystowice, Grabowczyk, Białowodę, Kalinówkę i Skibiec, któremi to dobrami ma do ich pełnoletności zarządzać
14.365.289 = 280
Franciszek.
14.365.290 = 288
Katarzyna wyszła następnie
14.365.291 & 290
za Lipskiego.
14.365.292
Mieli być jeszcze Leopold
14.365.293
Justyna
14.365.294 & 293
Olszyńska,
14.365.295 = 293
ale widocznie zmarli przed 1780 rokiem, kiedy o nich ojciec w działach nie mówi.
14.365.296 = 280
¶ Franciszek, ur. 1749 r. w Ornatowicach (metr. w Grabowcu), elektor Stanisława Augusta z ziemi chełmskiej, łowczy krasnostawski 1782 roku,
14.365.297 & 296
ożeniony z Wiktorją Wereszczyńskę,
14.365.298
córką Leona, chorążego krasnostawskiego,
14.365.299
pozostawił z niej syna Januarego Józefa Macieja, ur. 1792 r. (metr. w Włodzimierzu), dziedzica dóbr Lejno, w włodawskim, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1842 r.,
14.365.300 & 299
po którym, z Małgorzaty Heleny Osuchowskiej,
14.365.301
syn Józef Seweryn, ur. 1814 r. w Warszawie.
14.365.302 = 281
¶ Jan Justus, Jan Nepomucen, ur. 1756 r. w Miączynie (metr. w Grabowcu)
14.365.303 & 302
z żony, Franciszki Macpherlan,
14.365.304
pozostawił syna Michała, ur. 1803 r. w Drohiczanach (metr. w Uchaniach).
14.365.305 = 287
¶ Teodor v. Teodor Aleksander,
14.365.306 & 305
z żoną Teklą (Wereszczyńską??), 1792 roku trzymał do chrztu bratanka,
14.365.307 = 289
syna Franciszka (Teka B. W. Rummla).
14.365.308
¶ Antonina Franciszka Tekla,
14.365.309 & 308
wdowa po Janie Kantym Staniszewskim,
14.365.310 = 308
wylegitymowała się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850 r.


Comments