Левковські

Rodzina:Lewkowski
Gniazdo:z Lewkowic w powiecie owruckim
Wstęp: Lewkowice miały być nadane 1450 r. przez ks. Olelka Włodzimierzowicza Łarjonowi (Hilaremu) Walewskiemu, stąd Lewkowscy w XVIII-m wieku pisali się często Lewkowskiemi-Walewskiemi. Przywileje nadawcze królów, Kazimierza aż do Henryka ziem: Bułhakowskiej, Smolczańskiej, Lewkowskiej, Łodykowskiej, Ostrowa litewskiego, wpisane do grodu kijowskiego 1597 r. (Kij. VIII f. 1412 z r. 1712).


Ларіон Валевський
Грамота Олелька Владимировича не давала никаких имущественных прав Лариону Валевскому - она лишь подтверждала его к боярам. Причём, он был не слугой конкретно Овручского замка, а слугой Чернобыльского замка и нёс сторожевую СЛУЖБУ, так называемую, неделю Чернобыльскую, поскольку в самой грамоте сказано: "..не надобе ему нам з слугами службы служити, а поплатовъ платити и иных никоторыхъ пошлин в Чорнобыли не велели: подводами, ни стеречи, служити ему служба з бояры". Так же, как и я, думал когда-то М. Грушевский: "Князь київський Олелько «потвердив к бояром..."» слугу чорнобильського замку Ларивона Велавського... (.М. Грушевський. Історія України-Руси. Том V. Розділ II. Стор. 2.http://litopys.org.ua/hrushrus/iur50202.htm)


Sezin, Tomiło, Chwień i Hryćko Nielipowicze, Sidor Ostapowicz i Zienko Serkowicz, dziedziczyli na Lewkowicach 1571 r. Marcin Lewkowski procesował się 1604 r. z ks. Zbaraskim, o zapis na Lewkowicach i Niewmierzycach, 1624 r. był dziedzicem części Niewmierzyc. Sopron i inni Lewkowscy, pozwali o najazd Lewkowic Moszczenickich 1624 r. (Źr. Dziej. 20 i 21). Stefan 1655 r., Jan Wasilewicz, ożeniony z Anną Niewmierzycką 1650-1655 r., Dymitr Wasilewicz 1671 roku, wspominani w aktach kijowskich (Op. Kij. 4 i 5). ¶ Joachim, syn Piotra i Heleny Synhajewskiej, córki Macieja, dochodzi 1662 roku spadku po ciotce swej Młotkowskiej, zamordowanej z całą rodziną 1648 r. w Machnówce. Michał Maksymowicz i Waśko Jackowicz nabyli 1664 r. część Niewmierzyc od Steckiego (Gr. Lub.; M. D. Wąs.). ¶ Mateusz i Jan Lewkowscy, z pięciu innemi dostali 1665 r. w dożywocie Stawczele (AGZ. X. 4985). Jan, vicesgerent grodzki lwowski 1666 r. Jan z żoną, Anną z Kamińskich, zgłasza się z prawami do Jaśniszcz (Gr. Lwows.). Szymon, syn Marcina, spisał testament 1680 r. (Arch. I. Z. Ros. IV. 1). ¶ Teodor, namiestnik owrucki 1683 r. Michał z synami: Piotrem i Romanem, pozwani przez Niewmierzyckiego o najazd, rany i rabunek 1683 r. (Kij. VII f. 1143). Daniel, regent grodzki owrucki 1696 r., został skarbnikiem owruckim 1710 r., umarł 1731 r. Mikołaj, ziemianin kijowski, jednej dzielnicy z Łowdykowskiemi i Bułhakowskiemi 1712 r. (Arch. I. Z. Ros. IV. 1). ¶ Andrzej, Antoni, Bazyli, Jan, namiestnik grodzki kijowski i Teodor Lewkowscy, podpisali 1733 r., z województwem kijowskim, obiór Stanisława Leszczyńskiego. ¶ Jan Walewski Lewkowski, namiestnik i viceregent grodzki kijowski 1721 roku. Wawrzyniec Walewski Lewkowski, namiestnik podwojewodziego kijowskiego 1735 r. Andrzej Eljaszowicz Walewski Lewkowski, z żoną, Anną z Niewmierzyckich i synem Szymonem, dziedziczył na Zakusiłach 1713 r. (Czerniech. f. 420). Tenże Szymon, wojski żytomierski i komornik 1716 r., a regent grodzki kijowski 1717 r., pełnomocnik województwa kijowskiego zasądził 1726 r. Zakusiłów o opór władzy, umarł 1735 r. (Bracł. XV f. 1507; Kij. X f. 1585). Antoni Lewkowski, skarbnik owrucki, żonaty z Antoniną Kozińską 1750 roku (Arch. I. Z. Ros. VII. 1). ¶ Bazyli Lewkowski, skarbnik mścisławski, spisał testament i umarł 1762 r. O skasowanie testamentu pozwali Ignacego Lewkowskiego, Antoni Walewski Lewkowski, Fedor Lewkowski, stryj i bratankowie jego, dzieci nie żyjącego już Jana Lewkowskiego, Wyszpolscy, Sokołowscy i Meleniewscy, i uzyskali 1766 r. w Trybunale lubelskim wyrok, kasujący testament i nakazujący rozdział majątku między wszystkich krewnych (Kij. XIII f. 982). ¶ Stefan Lewkowski Walewski, burgrabia i vicesgerent grodzki horodelski, żonaty z Apolonją Żurakowską, pozwał 1749 r. brata swego przyrodniego Skorupskiego, o dochody z dóbr babki, ostatniego ślubu Gadomskiej (Tryb. Lub.). Stefan ten, pozostawił córkę Marję za Stefanem Nohajewskim, i syna Jana Tadeusza, którego, z Marji Postupalskiej, córki: Marja Twarowska i Tekla Didkowska, wpływają 1812 r. do sprawy spadkowej po Woroniczach. ¶ Na sejmie 1775 r. wyznaczona komisja do sprawy Lewkowskich i innej szlachty owruckiej ze starostą owruckim (V. L. VIII f. 296). ¶ Stefan 1-szy z synem Stanisławem Ignacym, Stefan 2-gi i Ignacy z synami: Antonim Felicjanem, Józefem Konstantym i Bazylim Augustynem, synowie Jana, wnukowie Andrzeja, prawnukowie Prokopa, praprawnukowie Bazylego, syna Stefana, wnuka Dymitra Lewkowskiego, wylegitymowali się ze szlachectwa 1842 roku, w gubernji wołyńskiej, a Ludwik, drugi syn Stefana 1-go 1855 r.; Olbracht Kazimierz, Witold i Kazimierz, synowie Ludwika, 1874 i 1884 roku; Józef, Władysław i Bolesław; synowie Antoniego, 1870 roku; Adolf Teodor, syn Józefa, 1872 roku. ¶ Eustachy (Ostap) z synami: Danielem i Grzegorzem, i tego synami: Grzegorzem i Dominikiem, syn Piotra, wnuk Timocha (Tymoteusza), prawnuk Romana, praprawnuk Supruna, wylegitymowani ze szlachectwa tamże 1860 r. (Spis.).

Rodowód

14.253.1
Sezin,
14.253.2
Tomiło,
14.253.3
Chwień
14.253.4
Hryćko Nielipowicze,
14.253.5
Sidor Ostapowicz
14.253.6
Zienko Serkowicz, dziedziczyli na Lewkowicach 1571 r.
14.253.7
Marcin Lewkowski procesował się 1604 r. z ks. Zbaraskim, o zapis na Lewkowicach i Niewmierzycach, 1624 r. był dziedzicem części Niewmierzyc.
14.253.8
Sopron i inni
14.253.9 = 8
Lewkowscy, pozwali o najazd Lewkowic Moszczenickich 1624 r. (Źr. Dziej. 20 i 21).
14.253.10
Stefan 1655 r.,
14.253.11
Jan Wasilewicz,
14.253.12 & 11
ożeniony z Anną Niewmierzycką 1650-1655 r.,
14.253.13
Dymitr Wasilewicz 1671 roku, wspominani w aktach kijowskich (Op. Kij. 4 i 5).
14.253.14
¶ Joachim,
14.253.15
syn Piotra
14.253.16 & 15
Heleny Synhajewskiej,
14.253.17
córki Macieja, dochodzi 1662 roku spadku
14.253.18
po ciotce swej Młotkowskiej, zamordowanej z całą rodziną 1648 r. w Machnówce.
14.253.19
Michał Maksymowicz
14.253.20
Waśko Jackowicz nabyli 1664 r. część Niewmierzyc od Steckiego (Gr. Lub.; M. D. Wąs.).
14.253.21
¶ Mateusz
14.253.22
Jan Lewkowscy, z pięciu innemi dostali 1665 r. w dożywocie Stawczele (AGZ. X. 4985).
14.253.23
Jan, vicesgerent grodzki lwowski 1666 r.
14.253.24
Jan
14.253.25 & 24
z żoną, Anną z Kamińskich, zgłasza się z prawami do Jaśniszcz (Gr. Lwows.).
14.253.26
Szymon,
14.253.27
syn Marcina,
14.253.28 = 26
spisał testament 1680 r. (Arch. I. Z. Ros. IV. 1).
14.253.29
¶ Teodor, namiestnik owrucki 1683 r.
14.253.30
Michał
14.253.31
z synami: Piotrem
14.253.32
Romanem, pozwani przez Niewmierzyckiego o najazd, rany i rabunek 1683 r. (Kij. VII f. 1143).
14.253.33
Daniel, regent grodzki owrucki 1696 r., został skarbnikiem owruckim 1710 r., umarł 1731 r.
14.253.34
Mikołaj, ziemianin kijowski, jednej dzielnicy z Łowdykowskiemi i Bułhakowskiemi 1712 r. (Arch. I. Z. Ros. IV. 1).
14.253.35
¶ Andrzej,
14.253.36
Antoni,
14.253.37
Bazyli,
14.253.38
Jan, namiestnik grodzki kijowski
14.253.39
Teodor Lewkowscy, podpisali 1733 r., z województwem kijowskim, obiór Stanisława Leszczyńskiego.
14.253.40
¶ Jan Walewski Lewkowski, namiestnik i viceregent grodzki kijowski 1721 roku.
14.253.41
Wawrzyniec Walewski Lewkowski, namiestnik podwojewodziego kijowskiego 1735 r.
14.253.42
Andrzej Eljaszowicz Walewski Lewkowski,
14.253.43 & 42
z żoną, Anną z Niewmierzyckich
14.253.44
i synem Szymonem,
14.253.45 = 42
dziedziczył na Zakusiłach 1713 r. (Czerniech. f. 420).
14.253.46 = 44
Tenże Szymon, wojski żytomierski i komornik 1716 r., a regent grodzki kijowski 1717 r., pełnomocnik województwa kijowskiego zasądził 1726 r. Zakusiłów o opór władzy, umarł 1735 r. (Bracł. XV f. 1507; Kij. X f. 1585).
14.253.47
Antoni Lewkowski, skarbnik owrucki,
14.253.48 & 47
żonaty z Antoniną Kozińską 1750 roku (Arch. I. Z. Ros. VII. 1).
14.253.49
¶ Bazyli Lewkowski, skarbnik mścisławski, spisał testament i umarł 1762 r. O skasowanie testamentu pozwali
14.253.50
Ignacego Lewkowskiego,
14.253.51
Antoni Walewski Lewkowski,
14.253.52
Fedor Lewkowski, stryj i bratankowie jego,
14.253.53
dzieci nie żyjącego już Jana Lewkowskiego,
14.253.54
Wyszpolscy,
14.253.55
Sokołowscy
14.253.56
Meleniewscy, i uzyskali 1766 r. w Trybunale lubelskim wyrok, kasujący testament i nakazujący rozdział majątku między wszystkich krewnych (Kij. XIII f. 982).
14.253.57
¶ Stefan Lewkowski Walewski, burgrabia i vicesgerent grodzki horodelski,
14.253.58 & 57
żonaty z Apolonją Żurakowską,
14.253.59 = 57
pozwał 1749 r.
14.253.60
brata swego przyrodniego Skorupskiego, o dochody z dóbr babki, ostatniego ślubu
14.253.61
Gadomskiej (Tryb. Lub.).
14.253.62
Stefan ten,
14.253.63
pozostawił córkę Marję
14.253.64 & 63
za Stefanem Nohajewskim,
14.253.65
i syna Jana Tadeusza,
14.253.66 & 65
którego, z Marji Postupalskiej,
14.253.67
córki: Marja
14.253.68 & 67
Twarowska
14.253.69
Tekla
14.253.70 & 69
Didkowska,
14.253.71 = 69
wpływają 1812 r. do sprawy spadkowej po Woroniczach.
14.253.72
¶ Na sejmie 1775 r. wyznaczona komisja do sprawy Lewkowskich i innej szlachty owruckiej ze starostą owruckim (V. L. VIII f. 296).
14.253.73
¶ Stefan 1-szy
14.253.74
z synem Stanisławem Ignacym,
14.253.75
Stefan 2-gi
14.253.76
Ignacy
14.253.77
z synami: Antonim Felicjanem,
14.253.78
Józefem Konstantym
14.253.79
Bazylim Augustynem,
14.253.80
synowie Jana,
14.253.81
wnukowie Andrzeja,
14.253.82
prawnukowie Prokopa,
14.253.83
praprawnukowie Bazylego,
14.253.84
syna Stefana,
14.253.85
wnuka Dymitra Lewkowskiego,
14.253.86 = 73
wylegitymowali się ze szlachectwa 1842 roku, w gubernji wołyńskiej,
14.253.87
Ludwik,
14.253.88 = 73
drugi syn Stefana 1-go 1855 r.;
14.253.89
Olbracht Kazimierz,
14.253.90
Witold
14.253.91
Kazimierz,
14.253.92
synowie Ludwika, 1874 i 1884 roku;
14.253.93
Józef,
14.253.94
Władysław
14.253.95
Bolesław;
14.253.96
synowie Antoniego, 1870 roku;
14.253.97
Adolf Teodor,
14.253.98
syn Józefa, 1872 roku.
14.253.99
¶ Eustachy (Ostap)
14.253.100
z synami: Danielem
14.253.101
Grzegorzem,
14.253.102
i tego synami: Grzegorzem
14.253.103
Dominikiem,
14.253.104
syn Piotra,
14.253.105
wnuk Timocha (Tymoteusza),
14.253.106
prawnuk Romana,
14.253.107
praprawnuk Supruna,
14.253.108 = 99
wylegitymowani ze szlachectwa tamże 1860 r. (Spis.).Comments