Лєщковські

Wiadomości o początkach działalności Jakuba Leszczkowskiego na sejmiku 
w Bełzie nie mamy, choć musiał brać udział przynajmniej w sejmiku elekcji podsęd.ka ziemskiego, ponieważ otrzymał nominację na ten urząd 19 września 1613 roku14. 
Został wybrany na deputata do Trybunału na sejmiku deputackim 10 września 1618 
roku15. Uczestniczył w sejmiku nadzwyczajnym 30 października 1620 roku i wspól.nie z innymi szlachcicami złożył manifestację. Szlachta bełska obierała J. Lesz.czkowskiego swoim posłem na sejmikach 27 lipca 1621 i 6 stycznia 1624 roku. Pod 
jego kierownictwem jako starosty grabowieckiego 24 kwietnia 1623 roku odbyło się 
okazowanie szlachty województwa bełskiego. Miał brać udział w obradach sejmiku 
posejmowego 19 marca 1624 roku; wtedy uczestnicy zjazdu wyznaczyli starostę gra.bowieckiego na jednego z urzędników, którzy byli zobowiązani gromadzić pospolite 
ruszenie województwa. Sejmik przedsejmowy 20 listopada 1624 roku wsparł prośbę 
Leszczkowskiego o rewizję jego wydatków na restaurację zamku grabowieckiego16. 
Został wybrany na posła na sejm podczas sejmiku przedsejmowego 12 grudnia 1628 
roku17. Sejmik pokonwokacyjny 2 sierpnia 1632 roku mianował go jednym z sę-
dziów do sądów kapturowych, laudum tego zjazdu podpisał jako trzeci (po marszał-
ku i kasztelanie bełskim)18. Został wybrany na deputata do Trybunału na sejmikach 
deputackich 13 września 1632 i 14 września 1637 roku19. Uczestnicy sejmiku przed.sejmowego 30 stycznia 1638 roku poparli prośbę Leszczkowskiego dotyczącą wyrę-
bu drzewa w starostwie grabowieckim, potrzebnego do naprawy zamku. Na elekcji 
podkomorzego bełskiego, 20 grudnia 1638 roku, mianowano go jednym z kandyda.tów na ten urząd. Sejmik przedsejmowy 25 sierpnia 1639 roku wstawił się za starostą 
grabowieckim w sprawie rewizji jego dziedzicznej majętności Uhrynowa20.
14 Urzędnicy województwa bełskiego…, s. 51 (nr 216). 15 Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, Teki Rzymskie, teka XXXIII/17 
[wypis 16 sierpnia 1619 r.]. 16 BZNO Lauda, s. 101 (nr 69), 103 (nr 71), 105 (nr 74), 109 (nr 77), 113 (nr 79), 116 (nr 80). 17 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów, dz. II, 
1012, s. 1. 18 BZNO Lauda, s. 137 (nr 93), 139 (nr 94).
19 О. Вінниченко, Депутати Коронного трибуналу…, s. 309. 20 BZNO Lauda, s. 156 (nr 103), 157 (nr 105), 162 (nr 106).
Comments