Ластовецькi (Ластовські)

ЛАСТОВСЬКІ (Ластовецькі, Łastowscy, Łastowieccy) – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Подільській землі з Ластовець на Жванцї, фундатори одної з камінецьких церков, правдоподібно галузь галицьких Угерницьких (в серед. XVI в. Федорко, Костюк і Михаляс Ластовецькі) 23). 
Łastowieccy albo Łastowscy z Łastowiec na Żwańcu, fundatorowie jednej z cerkwi kamienieckich, zapewne gałęź czerwonoruskich Uhernickich (w połowie XVI w. Fedorko, Kostiuk i Michalas Łastowieccy).


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 251.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 97.

Олег Однороженко


Łostowsc y vel Łastowieccy . Piotr Uhernicki i Fe.dorek de Łostowce, bracia rodzeni niedzielni, 1522—6 r. (Ks. 3598 
ff. 11, 69). Piotr Uhernicki alias Łostowski, 1544 — 6, dziedzic 
części Łostowiec, zostawił synów Marka i Sienka, z których 
pierwszy zwie się Uhernicki, drugi — Uhernicki seu Lastowiecki 
1577 r. (Ks. 3598 ff. 339, 347; Ks. 3600 f. 33 v.; Ks. 3603 f. 488). 
Powyższy Fedor Łostowski, żonaty z Anną Jarmolińską, 
z której dzieci: Stefan alias Stasch i Beata alias Woxa, 1545 r. 
(Ks. 3598 f. 393). Ów Stass Łostowski sprzedał pół Suprunko.wiec Sieciechowi 1547 r. (Ks. 3600 nr. 94). Od wuja zaś Sewe.ryna Jarmolińskiego otrzymał dobra 1560 r. (Ks. 3601 nr. 392). 
Stanisław Łostowski, dziedzic części Łostowiec 1555 — 9 r. 
(Dodat. nr. 20; Ks. 3602 nr. 145—7). 
Bohdan Łostowski zastawił stryjowi swemu Fedorowi część 
Nowosielec i Uhrynkowiec, części zaś Łostowiec, Isakowiec, Po.powiec, Olchowca, Kniażej Krynicy, Brahy — oddał pod opiekę 
jego 1540 r. (Ks. 3598 f. 268-9). 
Inną linię prowadzi Wacław Garbaty, który miał córkę Ana.stazyę i syna Daszka. Anastazya (Nastia) w r. 1534 kwituje brata 
z dóbr ojczystych i macierzystych w Łostowcach, Isakowcach, 
Popowcach, Nowosiołce, Uhrynkowcach, Hynkowcach, Olchow.cu. Daszko zaś w r. 1535 kwituje brata swego ciotecznego Wo-
łodiowskiego, protopopa kamienieckiego, z ruchomości po wuju 
Sebastyanie Michajlaszu (Ks. 3598 ff. 205, 225 v.). Daszko Ło.stowski, w r. 1546 żonie swej Katarzynie, córce Hrynia Tołstow.skiego, oprawił posag i „przywianek" na częściach Uhrynkowiec, 
Nowosiołki, Łostowiec i Isakowiec i puścił siostrze w dożywocie 
część Olchowca (Ks. 3600 nnr. 22—24). Synowi swemu Iwachnie 
dał trzech kmieci, osiadłych w Uhrynkowcach 1568 r. (Ks. 3603 
f. 37 v.), córce zaś Annie, żonie Iwana Zywaczowskiego z pow. 
halickiego, ubezpieczył 200 zł. posagu na 4 kmieciach w tejże 
wsi, 1583 r. (Ks. 3605 f. 114). W r. 1584 piszą go „Lastowiecki" 
(Ks. 3605 f. 282). 


Rodzina: Łastowiecki
Herb: Larysza
Gniazdo: z Łastowiec w kamienieckim
Wstęp: W XVI-m wieku pisali się często Łastowskiemi, ale, zdaje się, wszyscy dziedzice Łastowiec nie do jednego należeli rodu
Łostowscy vel Lastowieccy. 

Piotr Uhernicki i Fedorek de Łostowce, bracia rodzeni niedzielni, 1522—6 r. (Ks. 3598 ff. 11, 69). Piotr Uhernicki alias Łostowski, 1544 — 6, dziedzic części Łostowiec, zostawił synów Marka i Sienka, z których pierwszy zwie się Uhernicki, drugi — Uhernicki seu Łastowiecki 1577 r. (Ks. 3598 ff. 339, 347; Ks. 3600 f. 33 v.; Ks. 3603 f. 488). Powyższy Fedor Łostowski, żonaty z Anną Jarmolińską, z której dzieci: Stefan alias Stasch i Beata alias Woxa, 1545 r. (Ks. 3598 f. 393). Ów Stass Łostowski sprzedał pół Suprunko- wiec Sieciechowi 1547 r. (Ks. 3600 nr. 94). Od wuja zaś Sewe- ryna Jarmolińskiego otrzymał dobra 1560 r. (Ks. 3601 nr. 392). Stanisław Łostowski, dziedzic części Łostowiec 1555 — 9 r. (Dodat. nr. 20; Ks. 36C2 nr. 145—7). Bohdan Łostowski zastawił stryjowi swemu Fedorowi część Nowosielec i Uhrynkowiec, części zaś Łostowiec, Isakowiec, Po- powiec, Olchowca, Kniaźej Krynicy, Brahy — oddał pod opiekę jego 1540 r. (Ks. 3598 f. 268—9). Inną linię prowadzi Wacław Garbaty, który miał córkę f\na- stazyę i syna Daszka. Anastazya (Nastia) w r. 1534 kwituje brata z dóbr ojczystych i macierzystych w Łostowcach, Isakowcach, Popowcach, Nowosiołce, Uhrynkowcach, Hynkowcach, Olchow- cu. Daszko zaś w r. 1535 kwituje brata swego ciotecznego Wo- łodiowskiego, protopopa kamienieckiego, z ruchomości po wuju Sebastyanie Michajlaszu (Ks. 3598 ff. 205, 225 v.). Daszko Ło- stowski, w r. 1546 żonie swej Katarzynie, córce Hrynia Tołstow- skiego, oprawił posag i „przywianek" na częściach Uhrynkowiec, Nowosiółki, Łostowiec i Isakowiec i puścił siostrze w dożywocie część Olchowca (Ks. 3600 nnr. 22—24). Synowi swemu Iwachnie dał trzech kmieci, osiadłych w Uhrynkowcach 1568 r. (Ks. 3603 f. 37 V.), córce zaś Annie, żonie Iwana Żywaczowskiego z pow. halickiego, ubezpieczył 200 zł. posagu na 4 kmieciach w tejże wsi, 1583 r. (Ks. 3605 f. 114). W r. 1584 piszą go „Łastowiecki" (Ks. 3605 f. 282).Pan Łastowski, starosta kamieniecki, 1437 r. przebywa w Kijowie w orszaku ks. Świdrygiełły (Arch. Sang.). Jan Łastowski 1488 r. obecny na sądach w Chełmie (Akta XIX). ¶ Fedorko, Michalas i Kostek, dziedziczą na Łastowcach 1530 r. (Źr. Dziej. XIX). Fedor Łastowiecki, żonaty z Maruchną Jarmolińską 1537 r. Matwiej, syn Stanisława, podzielił się połową Łastowiec z Wasilkowskiemi i Sutkowskiemi 1545 r. Matwiej i Wasil, ziemianie krzemienieccy, sprzedali 1578 roku prawa swe do wsi Redki i Woli Minkowskiej ks. Puzynie. Tego lub innego Macieja dzieci Jerzy, żonaty z Anielą Kocieńską 1623 r.; Małgorzata Andrzejowa Bolanowska 1616 r. i Katarzyna, żona Józefa Annibala Strozzi, zmarła przed 1643 r. (Gr. Łuckie; Gr. Kamien. i Teka W. Rulikow.). ¶ Bohdan z Łastowiec sprzedał 1534 r. część swą w Nowosiółce i Hinkowcach Kostiukowi z Hinkowiec (A. Kamien.; M. D. Wąs.). ¶ W latach 1565-1569 i 1578 dziedziczyli na Łastowcach: Łastowski, Daszko Uhernicki v. Uhryniecki v. Łastowski, dziedzic także Uhrynkowiec, Kostiukowa (Wołodyjowska), Wasilkowscy, Czołhański i Błażowski. Łastowski v. Łastowiecki (Daszko) był też dziedzicem części Olchowca 1565-1578 r. (Paw.). ¶ Wymieniony Daszko Uhryniecki prawdopodobnie dostał część Łastowiec za żoną, Katarzyną Łastowską i potomkowie jego stale już piszą się Łastowieckiemi. Córkę zostawił jedną Annę, żonę Jana Żywaczowskiego v. Halickiego 1590 r. i synów sześciu: Iwachna, po którym, z Anastazji, 2-o voto Grabowskiej, córka Małgorzata, żona 1-o v. Jerzego Sambora 1587 r., 2-o v. Aleksandra Holińskiego, 3-o v. Hryćka Swaryczowskiego 1590-1597 r., która sprzedała część swą Łastowiec i Isakowiec Sebastjanowi Witkowskiemu przed 1591 r.; Hryćka, którego córka Małgorzata v. Katarzyna, była za Wawrzyńcem Białokurem 1627 r.; Bazylego; Jerzego; Mikołaja i Jarosza czyli Hieronima (Grodz. Tremb. 17 f. 207; Gr. Halic. 5 f. 385; 6 f. 1016; 10 f. 821; Wyr. Lub. 56 f. 185; Teka W. Rulik., M. D. Wąs.). ¶ Bazyli, rotmistrz królewski, otrzymał 1585 r. w dożywocie część Olchowca, którą trzymali już ojciec jego Daszko i Andrzej Czołhański, z braćmi - Jaroszem i Mikołajem, odkupił 1591 r. część Łastowiec i Isakowiec, sprzedaną przez synowicę Witkowskiemu, kupił 1604 r. część w tychże dobrach od Dziusowej, otrzymał 1607 r. konsens na wykup Podwysokiego, w śniatyńskim, od Bratkowskiego, ożeniony z Anną Świstelnicką, 2-o v. Marcinową Leską 1617 r., umarł bezdzietnie, a spadkiem po nim dzielą się synowcy po trzech braciach 1612 roku (M. 133 f. 85; 151 f. 115; Gr. Halic. 13 f. 815 i 819; Wyr. Lub. 79 f. 507; Teka W. Rulikows.; M. D. Wąs.). ¶ Jerzy, syn Daszka, żył jeszcze 1594 r., z Katarzyny Świstelnickiej, pozostawił synów: Jana, zmarłego bezdzietnie, Zacharjasza, zmarłego przed 1612 r., po którym, z Doroty Przerowskiej, syn Bazyli, sprzedał 1639 r. część Uhrynkowiec Dydyńskiemu i Filipa, który razem z synowcem Bazylim bierze część spadku po stryju Bazylim, rotmistrzu, 1612 r. ¶ Filip, ożeniony z Jaruchną, córką sławetnego Jazona Andruszkiewicza 1615 roku, miał córkę Annę, 1-o v. Stefanowę Sokołowską 1640 r., 2-o v. Aleksandrowę Charzewską 1644 r.; Marjannę, 1-o v. Filonowę Szczeniowską, 2-o v. Ludwikowę Odojską; Reginę za Jakóbem Wojsławskim, dziedzicem Chartanowic 1644 r. (ona może była 1-o v. za Mikołajem Piłatowskim 1612 r.) i syna Jana, żyjącego jeszcze 1670 r., ożenionego z Joanną Chodyjowską, córką Mikołaja i Katarzyny Jeżowskiej (Gr. Halic. 8 f. 1030; Teka W. Rulik.; M. D. Wąs.). ¶ Mikołaj, syn Daszka, zapisał 1587 r. żonie, Aleksandrze Bałabanównie, 300 florenów i wzajemne dożywocie. Drugą lub pierwszą żoną jego była Zofja Brzozowska, a synowie: Aleksander, Stanisław i Jerzy, 1612 r. biorą spadek po stryju Bazylim (Wyr. Lub. 61 f. 744; Grodz. Halic. 5 f. 427 i 429; Teka W. Rulikowskiego). ¶ Aleksander i Stanisław, w latach 1626-1638 i jeszcze 1651 r., a Jerzy 1637 i 1638 r., stawiali się zawsze na popis ziemi lwowskiej osobiście i z pocztami (AGZ. XX). Jerzy był ożeniony z Małgorzatą Podfilipską 1635 r., Aleksander, 1-o v. z Elżbietą Przystałowską, 2-o v. z Katarzyną Wolską, córką Piotra i Katarzyny Jacimierskiej, dziedziczką części Uścia i Sokoła 1644 r. i razem z synem z pierwszej żony Hieronimem, ma sprawę w Lublinie 1654 r.; Hieronim posiadał Pukienicze 1666 r. (Zap. Lub. 44 f. 669; Gr. Tremb. 36 f. 957; Gr. Żydacz. 5 f. 181; 54 f. 1061; M. D. Wąs.). [nieznany ojciec poniższego rodzeństwa] ¶ Do tej linji, prawdopodobnie, należał Stanisław, po którym zostały córki: Zuzanna, żyjąca panną jeszcze 1720 r.; Teofila, żona 1-o v. Stanisława Głoskowskiego 1676 r., a 2-o v. Jana Linkhausa, chorążego owruckiego 1678 r., zmarła bezdzietnie, i synowie: Bartłomiej Jan, Mikołaj i Jerzy, którzy odziedziczoną po siostrze Teofili część dóbr Żelechów odstępują 1680 r. Linkhausowi. ¶ Bartłomiej, dzielny żołnierz, otrzymał 1669 r. ogród we Lwowie. ¶ Mikołaj, towarzysz chorągwi podkanclerzego Gnińskiego, nominowany podstolim bracławskim 1684 r., z Ewy Rudzińskiej, 2-o v. Jakóbowej Staniszewskiej 1703 r., pozostawił: Annę za Stanisławem Odrowążem Straszem 1727 r.; Helenę za Kazimierzem Zdziarskim 1726 r., która sprzedała Główczyn i Główczynek Drohojowskim; Antoniego, Franciszka, Józefa i podobno Michała, który zeznał zapis dożywocia 1722 r., z żoną, Katarzyną Żurowską, cześnikówną sochaczewską (Gr. Żydacz. 32 f. 713). ¶ Franciszek razem z bratem Antonim, odstąpił poddanego Denhoffowej 1696 roku, burgrabia czerski 1718 r., towarzysz pancerny 1727 r., podstoli stężycki 1734 r., kandydat na podsędka czerskiego 1739 r., kwitował 1715 r. przyrodniego brata Mikołaja Staniszewskiego, roborował 1717 r. intercyzę ślubną z Czyszkowskiemi, zeznał 1729 r. zapis dożywocia z żoną, Jadwigą z Czyszkowskich, 1-o v. Franciszkową Szałapską, 2-o v. Wojciechową Kożuchowską, został wwiązany 1732 roku w dobra Kożuchów, Witaszyn, Jaruzel, Korzeń, Redlin i Wolę Kożuchowską, w imieniu dzieci swych: Ignacego, Joanny i Franciszki, objął 1735 r. część Sulbin, których część z Gorazdami dokupił 1737 r. od Janiszewskiej, żył jeszcze 1742 r. Z wymienionych dzieci Franciszka, z mężem Franciszkiem Gołaskim, kwitowała 1753 r. brata Jerzego z procesu; Joanna, żona Stanisława Wolikowskiego, żyła jeszcze 1778 r. Ignacy, komornik graniczny czerski, sprzedał 1767 r. część zwaną Krzeszczyzna w Raduczynie Pniewskiemu (AGZ. 5113 i 5867; Perp. Czers. 13 f. 507, 585 i 667; 14 D f. 212; 16 B f. 303; 18 f. 353, 359; 19 f. 47; 20 f. 137, 223 i 279; 21 f. 197; 22 f. 158; 23 A f. 307; 23 B f. 646; 24 f. 13-19 i 296; 28 f. 1; 29 f. 533; 34 f. 2; Debit. Czers. 1 f. 88; DW. 59 f. 575; 62 f. 1219; 63 f. 201; 70 f. 575; M. 258 f. 122). ¶ Józef, trzeci syn Mikołaja, poborca czerski 1711 r., kupił 1724 r. od przyrodniego brata Mikołaja Staniszewskiego część Kruszówki i Zabrozdów, nabył tegoż roku sumę na Zabrozdach od żony. Barbary Kłopockiej, córki Jana, i zawarł kontrakt z Przebendowskim. Nie żył już 1731 r., w którym wdowa jego wzięła w zastaw Rożniszew od Giżyckiego. ¶ Syn jego Antoni, kapitan artylerji koronnej, sędzia kapturowy lubelski 1764 r., wraz z żoną, Zofją Prawdzic Bielską, córką Jana i Franciszki Zaleskiej, zawarł układ 1788 r. z siostrami żony (Perp. Czers. 17 f. 254; 22 f. 113; DW. 65 f. 727, 731 i 737; 104 f. 808; 105 f. 833). ¶ Józef Mikołaj Michał Franciszek, syn powyższych, ur. 1772 r. (metr. w Kumowie), wwiązany 1793 roku w dobra Drozdy Nosy i część Cisówki (DW. 109 f. 898), wylegitymował się ze szlachectwa 1804 r. w Galicji zachodniej (Quat VII f. 219), pozostawił z pierwszej żony, Anieli Brodowskiej, syna Klemensa Antoniego Józefa Jana; z drugiej - Tekli Borowskiej: Maksymiljana i Jana Jakóba. Klemens i Jan Jakób wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850 rokiem. ¶ Jana Jakóba, z Julji Ryszkowskiej, dzieci: Seweryn Jan, Wiktor Klemens, Wincenta Róża i Sabina Karolina. ¶ Klemens, przeszedłszy z nagrodami szkoły lubelskie 1811-1814 r., był następnie adwokatem w Lublinie 1850 r. ¶ Do tej linji pewno należą: Ignacy, sekretarz Ministerjum spraw wewnętrznych i pol., ur. 1791 r., zmarły 1816 r. w Warszawie. Jan Nepomucen, obrońca w Senacie 1850 r., dziedzic Jezierzan, w grójeckim, 1872 r., ożeniony z Ludwiką Orłowską, z której córki: Paulina zmarła 1898 r.; Marja Sabina, zaślubiła 1868 r. Władysława Ossolińskiego, a syn N. żył 1898 r. Scholastyka z Piaseckich Łastowiecka, wdowa, w Lublinie 1867 r. ¶ Jarosz, syn Daszka, z dwóch żon: Zofji N. i Teodozji Fedorównej Zagwojskiej, miał córkę Małgorzatę za Hordyjem Żytyńskim i synów: Jana, Piotra, Prokopa, Bazylego i Stanisława, biorących spadek po stryju Bazylim 1612 r. (Wyr. Lub. 81 f. 165; Teka W. Rulikowskiego; Grodz. Żydacz. 12 f. 453; 87 f. 347; M. Dun. Wąsow.). ¶ Po Bazylim, z Halszki Sołomińskiej, pozostała córka Katarzyna Andrzejowa Szaniawska i synowie: Michał i Aleksander, żonaty 1645 r. z Zofją Wrzeszczówną, występującą jeszcze 1659 r. w Kamieńcu. ¶ Stanisław, dziedzic Uhrynkowiec, posiadacz wójtostwa żydaczowskiego, żonaty już 1612 r. z Maruszą Komarówną Sutyską, 2-o v. Aleksandrową Mączyńską, pozostawił: Anastazję za Michałem Kozłowskim; Zofję za Aleksandrem Żurakowskim, dobrodziejkę klasztoru Bazyljanów w Maniawie 1676 r.; Stefana; Nikodema i Teodora Konstantego. ¶ Stefan, dziedzic części Łastowiec, Isakowiec i Uhrynkowiec, z Bogumiły Kędzierzyńskiej, 2-o v. Janowej z Chyszowa Romerowej, miał córkę Jadwigę za Zygmuntem z Sławczyna Siemieńskim 1680 r. i syna Krzysztofa (Grodz. Biec. 59 f. 1842; 60 f. 138; 71 f. 863, 868; 80 f. 287; M. D. Wąs.). ¶ Krzysztof zeznał 1690 r. zapis dożywocia z żoną, Barbarą, córką Jana Sławczyńskiego i Zofji Wronowskiej, 1700 r. w imieniu wszystkich idących z domu Łastowieckich wnosi protest do grodu lwowskiego przeciw Stanisławowi o dobra Majanów, Sutyska, Janów i Szerzynie, należne wszystkim po babce Komarównie, umarł 1717 r., pozostawiwszy córkę Zofję za Józefem Budzińskim czy też Rudzińskim, Stefana i Marcina, którzy razem z Józefem, synem Tomasza, i Michałem; synem Stanisława, zyskali 1744 r. wyrok w Lublinie na Czetwertyńskich, o zwrot Jankowa należnego im po Komarach (Bracł. XVI f. 768). Synem też Krzysztofa mial być Tomasz, towarzysz pancerny chorągwi kasztelana kijowskiego, tytułowany cześnikiem bracławskim 1728 r. (Gr. Tremb. 64 f. 428). ¶ Marcin, cześnik lub podczaszy lubaczewski, z żony Rogalanki, miał córkę Zawadzką i synów: Tytusa i Leonarda (Bracł. XVII f. 1990; Gr. Biec. 419 f. 837 M. D. Wąs.). ¶ Nikodem, drugi syn Stanisława z Komarównej, posiadacz wójtostwa żydaczowskiego 1664 r., otrzymał 1666 r. wieś Hawryłów Kamień, którą wdowa po nim, Katarzyna Rakowska, podstolanka nowogrodzka, odstąpiła 1701 r. Skarbkom. Córka ich, Aleksandra, zeznała 1699 r. zapis dożywocia z mężem, Samuelem Topczewskim, a syn Stanisław, występujący w sprawie spadkowej po Komarach 1700-1701 r., ożeniony z Krystyną Kruszyńską, córką Jana i Anny Ulenieckiej, pozostawił: Annę za Jakóbem Krępskim, podstolim nowogrodzkim; Teofilę za Ludwikiem Laskowskim, skarbnikiem zakroczymskim, i Michała, towarzysza chorągwi pancernej starosty korytnickiego 1747 r., tytułowanego potem skarbnikiem latyczowskim, żonatego z Katarzyną Stawską 1749 r. (Gr. Tremb. 61 f. 96; 62 f 73; 71 f. 84, 333 i 348; M. D. Wąs.). ¶ Teodor Konstanty, trzeci syn Stanisława, towarzysz chorągwi hussarskiej Jana Sobieskiego, późniejszego króla, 1668 r., ożenił się najpierw z Katarzyną Kępieńską, a następnie 1680 r. z Konstancją z Brześcia Brzeską, córką Wacława. Z pierwszej żony dzieci jego: Jan i Jadwiga, procesująca 1692 r. Jana Stadnickiego o gwałt, żona 1-o v. Franciszka Burakowskiego, 2-o v. Samuela Lasockiego, wdowa 1731 r.; z drugiej: - Krystyna Andrzejowa Sokołowska; Anna panna; Teresa zakonnica i syn Tomasz, który, z Ewy Odrowskiej, pozostawił: Wawrzyńca, ur. 1720 r. (metr. w Jazłowcu), Wiktorję, Stanisława, zmarłych młodo i Józefa, tytułowanego 1775 r. cześnikiem bracławskim, żyjącego jeszcze w końcu XVIII-go wieku, i pracującego ciągle nad procesami o majątki po Komarach ze strony ojca i po Herburtach ze strony matki, do których zebrał wiele papierów i rodowodów (Gr. Biec. 64 f. 742; 65 f. 666; 71 f. 878; 79 f. 199; 212 f. 474; Gr. Halic. 87 f. 223 i 347; 497 f. 396; Tab. Gal. Fund. Nov. 93 B f. 13; M. D. Wąs.). ¶ Jan, syn Teodora z pierwszej żony, za zgodą ojca zapisał 1695 r. posagu 2,000 florenów żonie, Marjannie z Sławczyna Siemieńskiej, córce Adama i Elżbiety Zaborowskiej. Z tej żony miał: Joannę za Jakóbem Dziewulskim 1733 r.; Marjannę za Antonim Jędrzejewskim 1733 r.; Zygmunta, zabitego 1719 r. przez żyda w Ropie i Krzysztofa Antoniego, ożenionego z Zofją Chajęcką (Grodz. Sandec. 66 f. 1465; 157 f. 918; Gr. Biec. 78 f. 1144 i 1312; 165 f. 273; 212 f. 472; 321 f. 923; M. D. Wąs.). ¶ Józef Kazimierz, syn tego ostatniego, wylegitymował się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim bieckim, umarł w Pawłosiowie 1803 r., bezdzietny z drugą żoną, Zuzanną Kłobukowską, pozostawił z pierwszej żony, Kunegundy Miłkowskiej: Piotra, Wojciecha, Zofję Teklę, Teodozję, 1-o v. Wojciechowę Żaczyńską, 2-o v. Romanowiczową i Barbarę Kraczewską (A. Tarnow. For. Nob.). ¶ Piotr, żonaty z Marjanną Klings, córką Jana i Barbary Morozowiczównej, dziedziców Sieteszy, miał córkę Emilję za Michałem Koskowskim i synów: Jana Józefa Ludwika, po którym, z Marji Miłżeckiej, dzieci: Franciszek Antoni Jan, Higin Antoni Jan, Bronisław Adam Idzi, Rufila, Felicja Stanisławowa Zalasińska i Ludwina, zmarła panną, i Antoniego Piotra Wojciecha, ożenionego 1845 r. w Rzeszowie z Teklą Żeromską, z której synowie: Zygmunt i Piotr. ¶ Zygmunt, dziedzic Lipnika, z Magdaleny Wierzchowskiej z Ostrożan, ma syna Adama Aleksandra Zygmunta, ur. 1878 r. ¶ Piotr, ur. 1860 r. (metr. w Sieteszy), dziedzic Hadlego, zaślubił 1889 r. Wandę Eleonorę Kozicką (metr. w Jezierzanach), i ma z niej: Antoniego Marjana Stanisława, ur. 1892 roku (metr. w Jaworniku polskim); Marję Olgę i Janinę Stanisławę (M. D. Wąs.). ¶ Andrzej, Kazimierz i Tomasz, z ziemi rożańskiej, Sebastjan z przemyskiej, podpisali elekcję króla Michała. Władysław, dworzanin królewski 1679 r. (Zap. Lub. 58 f. 574). Jan, żonaty z Katarzyną Pobiedzińską 1681 r. (Zap. Gr. Sandom. 47). Mikołaj, syn Andrzeja i Teresy Krajewskiej, 1779 roku w Haliczu (Gr. Halic. 498 f. 149 i 195).
Rodowód

15.330.1
Pan Łastowski, starosta kamieniecki, 1437 r. przebywa w Kijowie w orszaku ks. Świdrygiełły (Arch. Sang.).
15.330.2
Jan Łastowski 1488 r. obecny na sądach w Chełmie (Akta XIX).
15.330.3
¶ Fedorko,
15.330.4
Michalas
15.330.5
Kostek, dziedziczą na Łastowcach 1530 r. (Źr. Dziej. XIX).
15.330.6
Fedor Łastowiecki,
15.330.7 & 6
żonaty z Maruchną Jarmolińską 1537 r.
15.330.8
Matwiej,
15.330.9
syn Stanisława, podzielił się połową Łastowiec z Wasilkowskiemi i Sutkowskiemi 1545 r.
15.330.10
Matwiej
15.330.11
Wasil, ziemianie krzemienieccy, sprzedali 1578 roku prawa swe do wsi Redki i Woli Minkowskiej ks. Puzynie.
15.330.12
Tego lub innego Macieja
15.330.13
dzieci Jerzy,
15.330.14 & 13
żonaty z Anielą Kocieńską 1623 r.;
15.330.15
Małgorzata
15.330.16 & 15
Andrzejowa Bolanowska
15.330.17 = 15
1616 r.
15.330.18
Katarzyna,
15.330.19 & 18
żona Józefa Annibala Strozzi,
15.330.20 = 18
zmarła przed 1643 r. (Gr. Łuckie; Gr. Kamien. i Teka W. Rulikow.).
15.330.21
¶ Bohdan z Łastowiec sprzedał 1534 r. część swą w Nowosiółce i Hinkowcach Kostiukowi z Hinkowiec (A. Kamien.; M. D. Wąs.).
15.330.22
¶ W latach 1565-1569 i 1578 dziedziczyli na Łastowcach: Łastowski,
15.330.23
Daszko Uhernicki v. Uhryniecki v. Łastowski, dziedzic także Uhrynkowiec,
15.330.24
15.330.25 & 24
Kostiukowa (Wołodyjowska),
15.330.26
Wasilkowscy,
15.330.27
Czołhański
15.330.28
Błażowski.
15.330.29 = 23
Łastowski v. Łastowiecki (Daszko) był też dziedzicem części Olchowca 1565-1578 r. (Paw.).
15.330.30 = 29
¶ Wymieniony Daszko Uhryniecki prawdopodobnie dostał część Łastowiec
15.330.31 & 30
za żoną, Katarzyną Łastowską i potomkowie jego stale już piszą się
15.330.32 = 30
Łastowieckiemi.
15.330.33
Córkę zostawił jedną Annę,
15.330.34 & 33
żonę Jana Żywaczowskiego v. Halickiego 1590 r.
15.330.35
i synów sześciu: Iwachna,
15.330.36 & 35
po którym, z Anastazji,
15.330.37 & 36
2-o voto Grabowskiej,
15.330.38
córka Małgorzata,
15.330.39 & 38
żona 1-o v. Jerzego Sambora 1587 r.,
15.330.40 & 38
2-o v. Aleksandra Holińskiego,
15.330.41 & 38
3-o v. Hryćka Swaryczowskiego 1590-1597 r., która sprzedała część swą Łastowiec i Isakowiec Sebastjanowi Witkowskiemu przed 1591 r.;
15.330.42
Hryćka,
15.330.43
którego córka Małgorzata v. Katarzyna,
15.330.44 & 43
była za Wawrzyńcem Białokurem 1627 r.;
15.330.45
Bazylego;
15.330.46
Jerzego;
15.330.47
Mikołaja
15.330.48
Jarosza czyli Hieronima (Grodz. Tremb. 17 f. 207; Gr. Halic. 5 f. 385; 6 f. 1016; 10 f. 821; Wyr. Lub. 56 f. 185; Teka W. Rulik., M. D. Wąs.).
15.330.49 = 45
¶ Bazyli, rotmistrz królewski, otrzymał 1585 r. w dożywocie część Olchowca, którą trzymali już
15.330.50 = 30
ojciec jego Daszko
15.330.51
Andrzej Czołhański,
15.330.52 = 48
z braćmi - Jaroszem
15.330.53 = 47
Mikołajem,
15.330.54 = 49
odkupił 1591 r. część Łastowiec i Isakowiec, sprzedaną
15.330.55
przez synowicę Witkowskiemu,
15.330.56 = 54
kupił 1604 r. część w tychże dobrach od Dziusowej, otrzymał 1607 r. konsens na wykup Podwysokiego, w śniatyńskim, od Bratkowskiego,
15.330.57 & 49
ożeniony z Anną Świstelnicką,
15.330.58 & 57
2-o v. Marcinową Leską
15.330.59 = 57
1617 r.,
15.330.60 = 56
umarł bezdzietnie, a spadkiem po nim dzielą się synowcy po trzech braciach 1612 roku (M. 133 f. 85; 151 f. 115; Gr. Halic. 13 f. 815 i 819; Wyr. Lub. 79 f. 507; Teka W. Rulikows.; M. D. Wąs.).
15.330.61 = 46
¶ Jerzy,
15.330.62 = 30
syn Daszka,
15.330.63 = 61
żył jeszcze 1594 r.,
15.330.64 & 61
Katarzyny Świstelnickiej,
15.330.65
pozostawił synów: Jana, zmarłego
15.330.66
bezdzietnie, Zacharjasza, zmarłego przed 1612 r.,
15.330.67 & 66
po którym, z Doroty Przerowskiej,
15.330.68
syn Bazyli, sprzedał 1639 r. część Uhrynkowiec Dydyńskiemu
15.330.69
Filipa, który razem
15.330.70 = 68
z synowcem Bazylim bierze część spadku
15.330.71 = 49
po stryju Bazylim, rotmistrzu, 1612 r.
15.330.72 = 69
¶ Filip,
15.330.73 & 72
ożeniony z Jaruchną, córką sławetnego
15.330.74
Jazona Andruszkiewicza 1615 roku,
15.330.75
miał córkę Annę,
15.330.76 & 75
1-o v. Stefanowę Sokołowską
15.330.77 = 75
1640 r.,
15.330.78 & 75
2-o v. Aleksandrowę Charzewską
15.330.79 = 75
1644 r.;
15.330.80
Marjannę,
15.330.81 & 80
1-o v. Filonowę Szczeniowską,
15.330.82 & 80
2-o v. Ludwikowę Odojską;
15.330.83
Reginę
15.330.84 & 83
za Jakóbem Wojsławskim, dziedzicem Chartanowic 1644 r. (ona
15.330.85 & 83
może była 1-o v. za Mikołajem Piłatowskim 1612 r.)
15.330.86
i syna Jana, żyjącego jeszcze 1670 r.,
15.330.87 & 86
ożenionego z Joanną Chodyjowską,
15.330.88
córką Mikołaja
15.330.89 & 88
Katarzyny Jeżowskiej (Gr. Halic. 8 f. 1030; Teka W. Rulik.; M. D. Wąs.).
15.330.90 = 47
¶ Mikołaj,
15.330.91 = 62
syn Daszka,
15.330.92 = 90
zapisał 1587 r.
15.330.93 & 90
żonie, Aleksandrze Bałabanównie, 300 florenów i wzajemne dożywocie.
15.330.94 & 90
Drugą lub pierwszą żoną jego była Zofja Brzozowska,
15.330.95
a synowie: Aleksander,
15.330.96
Stanisław
15.330.97
Jerzy, 1612 r. biorą spadek
15.330.98 = 45
po stryju Bazylim (Wyr. Lub. 61 f. 744; Grodz. Halic. 5 f. 427 i 429; Teka W. Rulikowskiego).
15.330.99 = 95
¶ Aleksander
15.330.100 = 96
Stanisław, w latach 1626-1638 i jeszcze 1651 r.,
15.330.101 = 97
Jerzy 1637 i 1638 r., stawiali się zawsze na popis ziemi lwowskiej osobiście i z pocztami (AGZ. XX).
15.330.102 = 101
Jerzy
15.330.103 & 102
był ożeniony z Małgorzatą Podfilipską 1635 r.,
15.330.104 = 99
Aleksander,
15.330.105 & 104
1-o v. z Elżbietą Przystałowską,
15.330.106 & 104
2-o v. z Katarzyną Wolską,
15.330.107
córką Piotra
15.330.108 & 107
Katarzyny Jacimierskiej,
15.330.109 = 106
dziedziczką części Uścia i Sokoła 1644 r. i razem
15.330.110
z synem z pierwszej żony Hieronimem,
15.330.111 = 104
ma sprawę w Lublinie 1654 r.;
15.330.112 = 110
Hieronim posiadał Pukienicze 1666 r. (Zap. Lub. 44 f. 669; Gr. Tremb. 36 f. 957; Gr. Żydacz. 5 f. 181; 54 f. 1061; M. D. Wąs.).
15.330.113
[nieznany ojciec poniższego rodzeństwa]
15.330.114
¶ Do tej linji, prawdopodobnie, należał Stanisław, po którym zostały
15.330.115
córki: Zuzanna, żyjąca panną jeszcze 1720 r.;
15.330.116
Teofila,
15.330.117 & 116
żona 1-o v. Stanisława Głoskowskiego 1676 r.,
15.330.118 & 116
a 2-o v. Jana Linkhausa, chorążego owruckiego 1678 r.,
15.330.119 = 116
zmarła bezdzietnie,
15.330.120
i synowie: Bartłomiej Jan,
15.330.121
Mikołaj
15.330.122
Jerzy, którzy odziedziczoną
15.330.123 = 116
po siostrze Teofili część dóbr Żelechów odstępują 1680 r. Linkhausowi.
15.330.124 = 120
¶ Bartłomiej, dzielny żołnierz, otrzymał 1669 r. ogród we Lwowie.
15.330.125 = 121
¶ Mikołaj, towarzysz chorągwi podkanclerzego Gnińskiego, nominowany podstolim bracławskim 1684 r.,
15.330.126 & 125
Ewy Rudzińskiej,
15.330.127 & 126
2-o v. Jakóbowej Staniszewskiej
15.330.128 = 126
1703 r.,
15.330.129
pozostawił: Annę
15.330.130 & 129
za Stanisławem Odrowążem Straszem 1727 r.;
15.330.131
Helenę
15.330.132 & 131
za Kazimierzem Zdziarskim 1726 r.,
15.330.133 = 131
która sprzedała Główczyn i Główczynek Drohojowskim;
15.330.134
Antoniego,
15.330.135
Franciszka,
15.330.136
Józefa i podobno
15.330.137
Michała, który zeznał zapis dożywocia 1722 r.,
15.330.138 & 137
z żoną, Katarzyną Żurowską,
15.330.139
cześnikówną sochaczewską (Gr. Żydacz. 32 f. 713).
15.330.140 = 135
¶ Franciszek razem
15.330.141 = 134
z bratem Antonim,
15.330.142 = 140
odstąpił poddanego Denhoffowej 1696 roku, burgrabia czerski 1718 r., towarzysz pancerny 1727 r., podstoli stężycki 1734 r., kandydat na podsędka czerskiego 1739 r., kwitował 1715 r.
15.330.143
przyrodniego brata Mikołaja Staniszewskiego, roborował 1717 r. intercyzę ślubną
15.330.144
Czyszkowskiemi,
15.330.145 = 142
zeznał 1729 r. zapis dożywocia z
15.330.146 & 140
żoną, Jadwigą z Czyszkowskich,
15.330.147 & 146
1-o v. Franciszkową Szałapską,
15.330.148 & 146
2-o v. Wojciechową Kożuchowską, został
15.330.149 = 145
wwiązany 1732 roku w dobra Kożuchów, Witaszyn, Jaruzel, Korzeń, Redlin i Wolę Kożuchowską,
15.330.150
w imieniu dzieci swych: Ignacego,
15.330.151
Joanny
15.330.152
Franciszki,
15.330.153 = 149
objął 1735 r. część Sulbin, których część z Gorazdami dokupił 1737 r. od Janiszewskiej, żył jeszcze 1742 r.
15.330.154 = 152
Z wymienionych dzieci Franciszka,
15.330.155 & 154
z mężem Franciszkiem Gołaskim,
15.330.156 = 154
kwitowała 1753 r.
15.330.157
brata Jerzego z procesu;
15.330.158 = 151
Joanna,
15.330.159 & 158
żona Stanisława Wolikowskiego,
15.330.160 = 158
żyła jeszcze 1778 r.
15.330.161 = 150
Ignacy, komornik graniczny czerski, sprzedał 1767 r. część zwaną Krzeszczyzna w Raduczynie Pniewskiemu (AGZ. 5113 i 5867; Perp. Czers. 13 f. 507, 585 i 667; 14 D f. 212; 16 B f. 303; 18 f. 353, 359; 19 f. 47; 20 f. 137, 223 i 279; 21 f. 197; 22 f. 158; 23 A f. 307; 23 B f. 646; 24 f. 13-19 i 296; 28 f. 1; 29 f. 533; 34 f. 2; Debit. Czers. 1 f. 88; DW. 59 f. 575; 62 f. 1219; 63 f. 201; 70 f. 575; M. 258 f. 122).
15.330.162 = 136
¶ Józef,
15.330.163 = 125
trzeci syn Mikołaja,
15.330.164 = 162
poborca czerski 1711 r., kupił 1724 r.
15.330.165 = 143
od przyrodniego brata Mikołaja Staniszewskiego część Kruszówki i Zabrozdów,
15.330.166 = 164
nabył tegoż roku sumę na Zabrozdach od żony.
15.330.167 & 162
Barbary Kłopockiej,
15.330.168
córki Jana, i zawarł kontrakt z Przebendowskim.
15.330.169 = 166
Nie żył już 1731 r., w którym wdowa jego
15.330.170 = 167
wzięła w zastaw Rożniszew od Giżyckiego.
15.330.171
¶ Syn jego Antoni, kapitan artylerji koronnej, sędzia kapturowy lubelski 1764 r., wraz
15.330.172 & 171
z żoną, Zofją Prawdzic Bielską,
15.330.173
córką Jana
15.330.174 & 173
Franciszki Zaleskiej,
15.330.175 = 171
zawarł układ 1788 r. z siostrami żony (Perp. Czers. 17 f. 254; 22 f. 113; DW. 65 f. 727, 731 i 737; 104 f. 808; 105 f. 833).
15.330.176
¶ Józef Mikołaj Michał Franciszek, syn powyższych, ur. 1772 r. (metr. w Kumowie), wwiązany 1793 roku w dobra Drozdy Nosy i część Cisówki (DW. 109 f. 898), wylegitymował się ze szlachectwa 1804 r. w Galicji zachodniej (Quat VII f. 219),
15.330.177 & 176
pozostawił z pierwszej żony, Anieli Brodowskiej,
15.330.178
syna Klemensa Antoniego Józefa Jana;
15.330.179 & 176
z drugiej - Tekli Borowskiej:
15.330.180
Maksymiljana
15.330.181
Jana Jakóba.
15.330.182 = 178
Klemens
15.330.183 = 181
Jan Jakób wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie przed 1850 rokiem.
15.330.184 = 183
¶ Jana Jakóba,
15.330.185 & 184
Julji Ryszkowskiej,
15.330.186
dzieci: Seweryn Jan,
15.330.187
Wiktor Klemens,
15.330.188
Wincenta Róża
15.330.189
Sabina Karolina.
15.330.190 = 178
¶ Klemens, przeszedłszy z nagrodami szkoły lubelskie 1811-1814 r., był następnie adwokatem w Lublinie 1850 r.
15.330.191
¶ Do tej linji pewno należą: Ignacy, sekretarz Ministerjum spraw wewnętrznych i pol., ur. 1791 r., zmarły 1816 r. w Warszawie.
15.330.192
Jan Nepomucen, obrońca w Senacie 1850 r., dziedzic Jezierzan, w grójeckim, 1872 r.,
15.330.193 & 192
ożeniony z Ludwiką Orłowską,
15.330.194
z której córki: Paulina zmarła 1898 r.;
15.330.195
Marja Sabina,
15.330.196 & 195
zaślubiła 1868 r. Władysława Ossolińskiego,
15.330.197
a syn N. żył 1898 r.
15.330.198 & 199
Scholastyka z Piaseckich
15.330.199
Łastowiecka,
15.330.200 = 198
wdowa, w Lublinie 1867 r.
15.330.201 = 48
¶ Jarosz,
15.330.202 = 30
syn Daszka,
15.330.203 & 201
z dwóch żon: Zofji N.
15.330.204 & 201
Teodozji Fedorównej Zagwojskiej,
15.330.205
miał córkę Małgorzatę
15.330.206 & 205
za Hordyjem Żytyńskim
15.330.207
i synów: Jana,
15.330.208
Piotra,
15.330.209
Prokopa,
15.330.210
Bazylego
15.330.211
Stanisława, biorących spadek
15.330.212 = 49
po stryju Bazylim 1612 r. (Wyr. Lub. 81 f. 165; Teka W. Rulikowskiego; Grodz. Żydacz. 12 f. 453; 87 f. 347; M. Dun. Wąsow.).
15.330.213 = 210
¶ Po Bazylim,
15.330.214 & 213
Halszki Sołomińskiej,
15.330.215
pozostała córka Katarzyna
15.330.216 & 215
Andrzejowa Szaniawska
15.330.217
i synowie: Michał
15.330.218
Aleksander,
15.330.219 & 218
żonaty 1645 r. z Zofją Wrzeszczówną, występującą jeszcze 1659 r. w Kamieńcu.
15.330.220 = 211
¶ Stanisław, dziedzic Uhrynkowiec, posiadacz wójtostwa żydaczowskiego,
15.330.221 & 220
żonaty już 1612 r. z Maruszą Komarówną Sutyską,
15.330.222 & 221
2-o v. Aleksandrową Mączyńską,
15.330.223
pozostawił: Anastazję
15.330.224 & 223
za Michałem Kozłowskim;
15.330.225
Zofję
15.330.226 & 225
za Aleksandrem Żurakowskim, dobrodziejkę klasztoru Bazyljanów w Maniawie 1676 r.;
15.330.227
Stefana;
15.330.228
Nikodema
15.330.229
Teodora Konstantego.
15.330.230 = 227
¶ Stefan, dziedzic części Łastowiec, Isakowiec i Uhrynkowiec,
15.330.231 & 230
Bogumiły Kędzierzyńskiej,
15.330.232 & 231
2-o v. Janowej z Chyszowa Romerowej,
15.330.233
miał córkę Jadwigę
15.330.234 & 233
za Zygmuntem z Sławczyna Siemieńskim 1680 r.
15.330.235
i syna Krzysztofa (Grodz. Biec. 59 f. 1842; 60 f. 138; 71 f. 863, 868; 80 f. 287; M. D. Wąs.).
15.330.236 = 235
¶ Krzysztof zeznał 1690 r. zapis dożywocia z
15.330.237 & 236
żoną, Barbarą,
15.330.238
córką Jana Sławczyńskiego
15.330.239 & 238
Zofji Wronowskiej, 1700 r. w imieniu wszystkich idących z domu
15.330.240 = 236
Łastowieckich wnosi protest do grodu lwowskiego przeciw
15.330.241
Stanisławowi o dobra Majanów, Sutyska, Janów i Szerzynie, należne wszystkim
15.330.242 = 221
po babce Komarównie,
15.330.243 = 236
umarł 1717 r.,
15.330.244
pozostawiwszy córkę Zofję
15.330.245 & 244
za Józefem Budzińskim czy też Rudzińskim,
15.330.246
Stefana
15.330.247
Marcina, którzy razem
15.330.248
Józefem,
15.330.249
synem Tomasza,
15.330.250
Michałem;
15.330.251
synem Stanisława, zyskali 1744 r. wyrok w Lublinie na Czetwertyńskich, o zwrot Jankowa należnego im po Komarach (Bracł. XVI f. 768).
15.330.252 = 236
Synem też Krzysztofa mial być
15.330.253
Tomasz, towarzysz pancerny chorągwi kasztelana kijowskiego, tytułowany cześnikiem bracławskim 1728 r. (Gr. Tremb. 64 f. 428).
15.330.254 = 247
¶ Marcin, cześnik lub podczaszy lubaczewski,
15.330.255 & 254
z żony Rogalanki,
15.330.256
miał córkę
15.330.257 & 256
Zawadzką
15.330.258
i synów: Tytusa
15.330.259
Leonarda (Bracł. XVII f. 1990; Gr. Biec. 419 f. 837 M. D. Wąs.).
15.330.260 = 228
¶ Nikodem,
15.330.261 = 220
drugi syn Stanisława
15.330.262 = 221
Komarównej,
15.330.263 = 260
posiadacz wójtostwa żydaczowskiego 1664 r., otrzymał 1666 r. wieś Hawryłów Kamień,
15.330.264 & 260
którą wdowa po nim, Katarzyna Rakowska,
15.330.265
podstolanka nowogrodzka,
15.330.266 = 264
odstąpiła 1701 r. Skarbkom.
15.330.267
Córka ich, Aleksandra, zeznała 1699 r. zapis dożywocia z
15.330.268 & 267
mężem, Samuelem Topczewskim,
15.330.269
a syn Stanisław, występujący w sprawie spadkowej po Komarach 1700-1701 r.,
15.330.270 & 269
ożeniony z Krystyną Kruszyńską,
15.330.271
córką Jana
15.330.272 & 271
Anny Ulenieckiej,
15.330.273
pozostawił: Annę
15.330.274 & 273
za Jakóbem Krępskim, podstolim nowogrodzkim;
15.330.275
Teofilę
15.330.276 & 275
za Ludwikiem Laskowskim, skarbnikiem zakroczymskim,
15.330.277
Michała, towarzysza chorągwi pancernej starosty korytnickiego 1747 r., tytułowanego potem skarbnikiem latyczowskim,
15.330.278 & 277
żonatego z Katarzyną Stawską 1749 r. (Gr. Tremb. 61 f. 96; 62 f 73; 71 f. 84, 333 i 348; M. D. Wąs.).
15.330.279 = 229
¶ Teodor Konstanty,
15.330.280 = 261
trzeci syn Stanisława,
15.330.281 = 279
towarzysz chorągwi hussarskiej Jana Sobieskiego, późniejszego króla, 1668 r., ożenił się najpierw
15.330.282 & 279
Katarzyną Kępieńską, a następnie 1680 r.
15.330.283 & 279
Konstancją z Brześcia Brzeską,
15.330.284
córką Wacława.
15.330.285
Z pierwszej żony dzieci jego: Jan
15.330.286
Jadwiga, procesująca 1692 r. Jana Stadnickiego o gwałt,
15.330.287 & 286
żona 1-o v. Franciszka Burakowskiego,
15.330.288 & 286
2-o v. Samuela Lasockiego, wdowa 1731 r.;
15.330.289
z drugiej: - Krystyna
15.330.290 & 289
Andrzejowa Sokołowska;
15.330.291
Anna panna;
15.330.292
Teresa zakonnica
15.330.293
i syn Tomasz, który,
15.330.294 & 293
Ewy Odrowskiej,
15.330.295
pozostawił: Wawrzyńca, ur. 1720 r. (metr. w Jazłowcu),
15.330.296
Wiktorję,
15.330.297
Stanisława, zmarłych młodo
15.330.298
Józefa, tytułowanego 1775 r. cześnikiem bracławskim, żyjącego jeszcze w końcu XVIII-go wieku, i pracującego ciągle nad procesami o majątki po Komarach ze strony ojca i po Herburtach ze strony matki, do których zebrał wiele papierów i rodowodów (Gr. Biec. 64 f. 742; 65 f. 666; 71 f. 878; 79 f. 199; 212 f. 474; Gr. Halic. 87 f. 223 i 347; 497 f. 396; Tab. Gal. Fund. Nov. 93 B f. 13; M. D. Wąs.).
15.330.299 = 285
¶ Jan,
15.330.300 = 279
syn Teodora z pierwszej żony, za zgodą ojca
15.330.301 = 299
zapisał 1695 r. posagu 2,000 florenów
15.330.302 & 299
żonie, Marjannie z Sławczyna Siemieńskiej,
15.330.303
córce Adama
15.330.304 & 303
Elżbiety Zaborowskiej.
15.330.305
Z tej żony miał: Joannę
15.330.306 & 305
za Jakóbem Dziewulskim 1733 r.;
15.330.307
Marjannę
15.330.308 & 307
za Antonim Jędrzejewskim 1733 r.;
15.330.309
Zygmunta, zabitego 1719 r. przez żyda w Ropie
15.330.310
Krzysztofa Antoniego,
15.330.311 & 310
ożenionego z Zofją Chajęcką (Grodz. Sandec. 66 f. 1465; 157 f. 918; Gr. Biec. 78 f. 1144 i 1312; 165 f. 273; 212 f. 472; 321 f. 923; M. D. Wąs.).
15.330.312
¶ Józef Kazimierz, syn tego ostatniego, wylegitymował się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie grodzkim bieckim, umarł w Pawłosiowie 1803 r.,
15.330.313 & 312
bezdzietny z drugą żoną, Zuzanną Kłobukowską,
15.330.314 & 312
pozostawił z pierwszej żony, Kunegundy Miłkowskiej:
15.330.315
Piotra,
15.330.316
Wojciecha,
15.330.317
Zofję Teklę,
15.330.318
Teodozję,
15.330.319 & 318
1-o v. Wojciechowę Żaczyńską,
15.330.320 & 318
2-o v. Romanowiczową
15.330.321
Barbarę
15.330.322 & 321
Kraczewską (A. Tarnow. For. Nob.).
15.330.323 = 315
¶ Piotr,
15.330.324 & 323
żonaty z Marjanną Klings,
15.330.325
córką Jana
15.330.326 & 325
Barbary Morozowiczównej,
15.330.327 = 325
dziedziców Sieteszy,
15.330.328
miał córkę Emilję
15.330.329 & 328
za Michałem Koskowskim
15.330.330
i synów: Jana Józefa Ludwika,
15.330.331 & 330
po którym, z Marji Miłżeckiej,
15.330.332
dzieci: Franciszek Antoni Jan,
15.330.333
Higin Antoni Jan,
15.330.334
Bronisław Adam Idzi,
15.330.335
Rufila,
15.330.336
Felicja
15.330.337 & 336
Stanisławowa Zalasińska
15.330.338
Ludwina, zmarła panną,
15.330.339
Antoniego Piotra Wojciecha, ożenionego 1845 r. w Rzeszowie
15.330.340 & 339
Teklą Żeromską,
15.330.341
z której synowie: Zygmunt
15.330.342
Piotr.
15.330.343 = 341
¶ Zygmunt, dziedzic Lipnika,
15.330.344 & 343
Magdaleny Wierzchowskiej z Ostrożan,
15.330.345
ma syna Adama Aleksandra Zygmunta, ur. 1878 r.
15.330.346 = 342
¶ Piotr, ur. 1860 r. (metr. w Sieteszy), dziedzic Hadlego,
15.330.347 & 346
zaślubił 1889 r. Wandę Eleonorę Kozicką (metr. w Jezierzanach),
15.330.348
i ma z niej: Antoniego Marjana Stanisława, ur. 1892 roku (metr. w Jaworniku polskim);
15.330.349
Marję Olgę
15.330.350
Janinę Stanisławę (M. D. Wąs.).
15.330.351
¶ Andrzej,
15.330.352
Kazimierz
15.330.353
Tomasz, z ziemi rożańskiej,
15.330.354
Sebastjan z przemyskiej, podpisali elekcję króla Michała.
15.330.355
Władysław, dworzanin królewski 1679 r. (Zap. Lub. 58 f. 574).
15.330.356
Jan,
15.330.357 & 356
żonaty z Katarzyną Pobiedzińską 1681 r. (Zap. Gr. Sandom. 47).
15.330.358
Mikołaj,
15.330.359
syn Andrzeja
15.330.360 & 359
Teresy Krajewskiej, 1779 roku w Haliczu (Gr. Halic. 498 f. 149 i 195).

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments